Sample details: b70bb0a3e06c12c229c9f08e7239eba2 --

Hashes
MD5: b70bb0a3e06c12c229c9f08e7239eba2
SHA1: 391867d5fd2bdea018a460799514466a1865041e
SHA256: 9100b46e96051bdb6d7a66b5bf9bbb3c353b5b1b8d7ac771a54e6eddda38c049
SSDEEP: 6144:MYrKpckx8HOAtbQvdSnUlHQlGvHFCQ7s5w0ZvEzSi:5rKqkxFTdVlLXIw6
Details
File Type: PE32
Yara Hits
YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50v60 | YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50 | YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50_v60 | YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50_additional | YRP/Microsoft_Visual_Basic_v50v60_additional | YRP/IsPE32 | YRP/IsWindowsGUI | YRP/IsPacked | YRP/HasRichSignature | YRP/domain | YRP/contentis_base64 | YRP/SEH__vba |
Source
http://23.249.161.109/zynova/chrome.exe
Strings
		!This program cannot be run in DOS mode.
`.data
MSVBVM60.DLL
Smuggishness2
VB5!6&*
Hexagonally
Smuggishness2
Periblast4
Moles4
Smuggishness2
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\VB98\VB6.OLB
USER32
EnumWindowStationsA
kernel32
GetVersionExW
shell32
VBA6.DLL
__vbaVarMul
__vbaVarTstNe
__vbaErrorOverflow
__vbaI4Var
__vbaVarTstGt
__vbaUbound
__vbaVarAdd
__vbaVarCopy
__vbaStrCmp
__vbaNew2
__vbaVarSetObjAddref
__vbaFreeVarList
__vbaFreeObj
__vbaVarDup
__vbaHresultCheckObj
__vbaFreeStrList
__vbaStrToUnicode
__vbaSetSystemError
__vbaStrCat
__vbaStrToAnsi
__vbaStrVarMove
__vbaOnError
__vbaFreeVar
__vbaFreeStr
__vbaStrVarVal
__vbaVarMove
__vbaStrMove
Periblast4
Makurdi
Wdf^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
_tK&'34
g4Xtg4
yFcudi
_d"AwG
meA]U'[
JmCOjReP
8Xnoe6ur
lYEQHN;
R_bd^w|
=eeu=>
V*	&_f
Ve,vz~
?K;p[_
v>xYmDj
KOa8 H
zef4wG
Gvbj" 
^+cC~re
m}Y^U'X
xe$nP8
rp~eIN
R^DLze
lgok_bJ
v*D?BB
nLPfV>`
C2;W7QY
eu4><@
$j";?)Z
0@-.5`
FLzf[Fl
,sf'+x
	7ur5N"
)S+tFl
7df*|G
g4i+ky
e$nP;D
p#!u5y
|.W$]_e
HKyMbo
j]"(8yl"
E\u^!P
K$xW{.
hEXc4=
wqMssn
@ Cd^5
z1P'4E
ej"qS{
EQ(/LJ
1>2FM\=
#I$|WC&
;rf^%z\
e$redu4[
Ue,vz~I$
WkBd0O=
*+lv3~%
{t#!MQ
=@yerE
3,D|._
mdDOT'
"(=yl"
;(=d0O
f>Cye:
I$vWC(
Si@&o^
\I	PKNLz
(m^w-~'@
k{K@/e
6|kl/O
opJ~LP
gjoc\&
JR#~ou
gEXc4q.
HYlC3ye[h
.1ai7$
KfoCxeBs
]}r5j"
rZw-\y
1Hoy/J
/eM4t<
5\Ij9.EL
>$_ao3
C+<d0'?x
-{{c e
Cd\E|lo_
[W"4d0E
sK,|U?Y?_
pWH5iM
%f'+xo
vwI6b<
m}{RU':/
a+3EA:
`EXkv=
5:d0lv`
}6oq/J
d3{aibu1	
CH4W45f$
H(7f$e
dFvl7q
p|OHh=
,bYF_;2
RJDLzl+r`
D1*z{R
af/;~5
H:]J\E
Mj8*x<
!<oFLY'
GJT]L_
@E<d0$
8b!DuX
=K?~5Q
JD]MY}
X,bp89
|j,j=>
JZ=,y5
&"I\.CBX2
^-y<qx
*3s@T:
A_/]{*
~S$yup
qXqH`uT
`OL9~a
Eql#Vp@fu
5df#||Z|+
mqtdF}
	v@%<d
Za8#||E
`I+6df4w}]
0d_8e^w
aoF)y#f
[HO`3Kx
YqOf[3
EG\g:&
+~r}N|
/f&]b?
>Rw-\~+W
QQ,9NL\
ceqMow
@bP6<{0i'
0:AGfp
5`XFVP5r
:KP!=T,
\"(=yl"
a+/+K$
~qE~}mH
!=T,hv
T`-~L2
Ri(<S(
J[Bo e
<	OCTI
V$sFg2
D`T4m4
l5@qu{
D\f^\ 
WYa	7MZ
G{9,[hF
>AlByhm
]!Hodk"
@5)fgC]
$r=p\@
s7df^/
o[I%mZ?
C@b#`!`
g!A.mX
d	OJ]U
gp(GZA
IWO^SU^
xl3.m3
o`<G/K-
,-W9\6
idZ`~h
M)ITP)
cM@[2c
(F#~*_
jx:n%R~
hZ 0*	B,
?!GQBQ
\Vv%	$
#AM	z:
)V]oaC
3WD+A!&
0Vo3i}
P9s8JD
=~u]&m]'
uu7Ze'
lF*jkl8m
(9[3S+
GqtL;a
'"co9:
N9/J>3B
~EsVw3
ka|c>	
_4X[-@
{n?<,46
YQ6@g2K
"Oxq6qr4
SAjs6:
Bk5Z8m
8p_^TD
X r#f>
U)>MK7
	{@TL4
2X+cF1
gjZz5z
adT+}k
{9#CDQ
y:rB12
;>'-o$
D7!BXQ
IypoD(
U.L$(_
\Sw_,c
_'	3z 
6()ES+
&^M:e9
YYOD2	
@1I`fy%
w.j-;8hu
!A;$/ui
rBl2pa
QMO4Mh
$zcI-&
uc#m7-
	1\1Q 
v3qul*
uWIb+jP
E_5#R\
1J"mK/
dFd`6A
ZRx*ncT
	c7Lu~\gc
J|Mi-2~L
CL]_%MzA
[Zm@Er
iL?O14
WWEef{MZ(
NHG@dg 
5MmDkN
	78l6A
F$p%nr
gP6Ik|5
c4Mjf6
\hn=Rp
c"BiY[-
;KN0S8
sL9.\,
tYx>-9
Uv=?aS+
'A'DUku
Dl/veK
o(g#k	
h(1adH}&*
KpXJa_
mCiK#n
"Zpyq8
IR#~hJ
X| T*9
7df^w-
7df^w-
7df^w-
7df^w-
&kLiG{
7df^w-
fHh<t;T$
=CRIhK
A6|!v1E
af=>/f
x`c[s*Kn
"OqWIIw
!,8COZf
&2=IT`kv
$0;GR^iu
#.9EP[gr~
$/;FQ\hs~
(4?JVamx
#.9FQ\hs
 +7BNYdo{
$/:EP[fq|
%0;GR]it
(3>IU`kw
!,7BMYdoz
 +7BMXcny
!,7BMYdoz
!,7BMYdoz
&2>JU`lw
 ,7CNYep{
%0;GR]iu
(3?JUalw
 +7BMYdoz
%1<GR^it
*5ALWbny
%0;FQ]hs~
'2>Q]it
!,7BNYdo{
%0;FQ]hs~
&2=IU`kw
 ,7BNYdp{
$/;FQ\hs
(4?KValx
!-8COZep|
&2=HS_ju
)4@KWbny
9HT`lx
"-8COZep{
$/:EP[gr~
$/:EP[fq|
!,7BMXcny
 ,7BMXcoz
!,7BMXdoz
(3>JU`kv
)4@KValw
%0<GR^it
)4ALWbmx
*5@KValw
)4?JU`mx
)4?JU`kv
 -9EP[gr~
"-8DO[fq|
%0<GXep|
 +6BNYep|
'3?JU`lw
$/:FR]hs~
(3?JU`lw
".9EP]hs~
)4?KVaq|
)5@LWbny
4@KVbmy
'2>IU`kw
&2=IU`lx
&1=HT_kv
$/;FQ\hs~
(3?JVbnz
%0;FR^it
)5ALXcoz
&2=IT_kv
".9EP[gr~
)5@LWbny
&1=HT_jv
#.9EP[gr}
+7BMYdp{
(3?JValx
)4?KVbny
 +6ALXcny
!,7BMXcoz
%0<GR^it
*6ALXcnz
&1<HS^ju
*5@KValw
)4CO[fq}
&1>JValw
!-8DOZeq|
%1<GS^iu
 +7BNYdp{
#/:EP[gr}
&1<GR]hs
&1<GR]it
(3?JUalw
(3>JU`lw
 ,7BNYdo{
&1=HS_ju
 ,7BOZfq|
'2=IT_kv
 +6AMXcnz
$/;FQ]hs
'3>IT`kv
'2>IT`kw
 ,7BMYdo{
(4?KWbmy
$0;FR]ht
*6AMXdoz
%1<GS^ju
+6AMXdp|
'2>IT`kw
)5AMYdp|
 ,8DO[fr}
*6AMXdo{
'3>JUalw
$0;GS^iu
#/;GR^iu
"-9DOZfq|
%0<GR]iu
)4@KYeq
+6BMYep|
+7BNYep|
*5AMXdo{
(4?KVamx
$0;GR]it
 +8COZfq}
(3?JUalx
".9EP[gs~
"-9DP[fr}
(3?JVamx
$/;FQ]hs~
(4?JUalw
"-8CNZep|
%1<GS^iu
*6AMXdo{
&1=HS_jv
 1=IT_kv
!-8COZep|
#.:EP[fr}
%0<GR]ht
'3>IT_jv
*5@KValx
!,7BMXdoz
".9DO[fq|
#3?JValx
!-8CNZfq|
$0;FQ\gs~
'2=HS^iu
+6ALWbny
 ,7BMXcny
"-8DOZep{
#.9DOZfq|
%0;FQ\gv
 +6AMXcny
"-9DOZfq|
!,8CN[fq|
%0;FQ]hs~
&1<GR]it
(3>JU`kv
)4?KVal
*5@KVbmx
 +6ALWbny
!-8CNYdoz
#.9DP[fq|
*6ALWbny
!,7BMYeq|
%1<GR]hs
!,7CNYdoz
$/:EP[fq|
#.9DOZfq|
$/:EQ\gr}
$/:EP\gr}
)4?JU`kw
*5@KValw
(3>LXdp|
*6AMYeq|
#.9EP[fr
!,7CNZep|
%0;FR]hs
)4@KWbmy
#/:EP[gr}
'3>IU`kw
 +6BMYdp{
$/:FQ\hs~
&1<HS^it
*6AMXdo{
#.9DOZfq|
'2=IT_kv
)4?JU`kw
$/;FQ\hs~
(4?JValx
!-9DP[gr~
*6AMXdo{
)4@KWboz
%0;GR]ht
+6AMXdoz
'2=IT_kv
'3?KVbny
(3?JU`lw
!,8CNZep|
&2=IT_kv
!,8CNZeq|
'2>IUalx
"-9DO[fq}
'3>JU`kw
"-8DO[jv
+6ALWcny
".9DOZeq|
$/:EP[fq|
%0;FQ]hs~
&1<HS^it
%1<HS^it
(3>JU`kv
)4?JUamx
)5@KWbmy
#.9EP[gr}
)4@KVbmx
!,8CNYdp{
%1<GS^iu
)4?JValw
!,7CNYdp{
#/:EP[gr}
!-8DP\gr}
 ,8DO[gr}
%1>JValw
".9DO[fr}
'2=IT`kx
"-9DO[fq|
%1FUalw
!,7CNYep{
#.9EP[
 +7BMYdp{
$0;FQ]hs~
(5@KVbmx
#.:EP[hs
(3>JU`kw
+6AMXdoz
(4?JValw
*6ALWbmy
#.9EP[fq|
FR]hs~
)5@KVbmx
#.:EP\gr}
&1<GT`kv
!,8CNYep{
#.9EP[fq}
'3>IU`kv
(3>JU`kw
*5@KVbmx
*5ALWcny
%0<GR]it
(3?JU`lw
%3?MYdo{
%0<GR]it
)4?KVbmx
%0;GR^it
+6AMXdo{
(3?JU`lw
)5@KValw
".9DP[fq}
'3>I^lw
 +7CNYdp{
$/:EP[gr}
%0;GR^jv
)4?JUalw
)5@KVamx
-8CNZep{
$/:FQ\hs~
)4?KVamx
%0<GR]it
+6AMXcnz
"-9DO[fq|
%0;FS_ju
(3>IT_j
*5@LWbny
!,7BMXcoz
$/:FQ\gs~
%0<GR]hs~
'2=HS_ju
)4?JUalw
 +6ALXcny
 +6ALWbmx
!,7BNYep
$/:EP[fr}
&3?JUalw
"-8CNZep{
#.:EP[gr}
&1<HS^iu
(3>IU`kv
+6ALWbmy
"-8CNYep{
#.9EP[fq}
$/;FQ\gw
"-8DP[gr~
'2>IT_kv
".9DP[fr}
'2>IU`kw
#.9EP[fq|
#/:EP[fr}
%0;GR^it
'3>IU`lw
$0;GR^
 +6ALWbmx
 +6ALXcny
"-8CNYep{
!-8CNYdoz
!,7CNYdo{
%0<GR]ht
".9EP[fr}
$/:EP\gr}
%0<GS^ju
)4@KWbmy
&1<HT_jv
!-8DO[fr}
(3?JUalw
!-8CNYep{
%0<JWbmy
#/:EQ\gs~
&1=HS_ju
)5@LWbny
".9EP[fq|
%0;FQ]it
'2=HS^iu
(3>IT_kv
(3>IT_ju
".9DOZeq|
&1<GR]
(4?JU`kv
 +6AMXcoz
$/:FQ\gs~
'3?JU`lw
 +7BNYdo{
%0;FR]it
".9DOZep{
!,7BMXcny
!-8CNYdoz
"-8CNYdoz
!,8BMXcny
)4?JU`kv
'2=HT_ju
%0;FQ\gr}
(3>JUalw
!,7CNYe
'2>IUalx
".9DOZfq|
%0;GR]hs
(3>JU`kv
(3>JU`kv
)4?JValw
+6AMXgs~
'2=HS^ju
(3>IT_ju
(4?JU`kv
'2=HS^it
%0;GR]hs
&1<GS^it
$/:EQ\gr~
$/:EP[fq|
'2=HS^it
&1<GR]hs~
$/:EP[fq|
#.9DOZep{
"-8CNYdo{
!,7BMXcny
*5@KValw
"-8CNZep{
"-8COZfq|
&1<HS^iu
(4?JValx
!,7BMYdoz
$0;GR^it
(3>JU`kw
*5@KWbmx
!-<H_lx
'2>IT`kv
 ,8DO[fr}
(4?JUalw
!,7CNYeq|
%1<GR^it
)4?JUalw
!,7CNYdoz
#.9DO[fq|
 +6ALXcny
#.9DOZfq|
%0<GS^it
)4?JValw
!,7DOZeq|
#/:EP[gr}
%0;FR]ht
(4?JU`lw
%1<GS^iu
*6ALWcny
"-8DOZeq|
&1<GS^it
(3?JU`lw
 +7BMXcoz
!-8CNYdoz
!-8DOZep{
(3?JValx
#.9DP[fq}
$/:EP[fr}
"-8CNY
"-8CNYdoz
"-9DOZep{
#.9EP[fr}
&1<GR]it
(3?JZfr
%0;GR]it
)4@KWbmy
%0<GR^it
)5@LWbmy
"-8DOZep|
$/:EQ\gr~
'3>JU`kw
*6ALWcny
"-9DQ]ht
!,8COZeq|
)4?KVbmy
'2>IUalx
%0;FR]it
*5@KWbmx
 +6BMXdoz
"-9DOZep{
*5@LWbmx
)5ALWbmx
+6ALWbmy
!,7BMXdp{
"-8CNYdoz
 +6ALWbmy
 +6BMXcny
7BMXcny
 /:FQ\gr}
$/:EP[fq|
$0:FP\gr|
!,7BMXcny
 +6ALWcny
 +6ALWbmx
*5ALWbmx
*5@KWb
*6ALWbr~
'2=HS^iu
'2=HS_ju
"-8DO[fq}
)4?KVbmx
#/:EP[gr}
%0<GR]ht
 +6AMYdo{
$/;FQ]hs
(4?JValx
!-8CNZep{
$/:FQ\hs~
)4?KValw
*5ALWbmx
$0;GR^ju
!,8DOZfq}
)4?KVamx
"-9DO\gs~
(3?JU`lw
 ,7BNYdo{
'2>IU`kw
".9EP[gr~
+6EQ\gr}
%0;FR]hs~
(3>IU`kv
'2>IT_ju
(4?JU`kv
'3>IT_jv
 +6BMXdp{
$/:EP[gr}
&1<GS_jv
)5@LWcny
"-8COZep{
%0;FQ]hs~
'2=HS^ju
*5ALWbny
#.9DOZfq|
%0<HS^ju
(4?JValw
&1=HS_jv
#.9EP[fr}
)4?KValw
*6ALWbmx
 ,7BMXcoz
#.9DP[fq|
$0;FQ\gs~
 ,7CNYep{
#/:EQ]hs
'3>IT_ju
)4@KValx
"-8COZep|
%0;GR]it
)4?JUalw
 +6AMXcny
!-8CNYit
#/;FR^iu
#/;GR^it
'2>IT_jv
(3>IT`lw
"-9DOZeq|
%0;FR]hs
)5@KVamx
"-8DO[fr}
!,8CNYdoz
!,8CNYdoz
$/;FQ]hs~
&1=HS^it
(4@KValx
*5ALWbmx
+6ALWbnz
$/:FQ]hs~
#.9EP\gr~
!,8COZfq|
)4@KVbmy
&1<HT_jv
!,8CO[fr}
)5@LWcnz
&2=HS_jv
"-9DO[gs~
)8DP[fr}
&1<GS^iu
!-8COZeq|
'3>JUalx
%1<GS^ju
 ,7CNYep|
(4?KVbmx
%1<HS_jv
#.9EP\hs
&2=IT`lw
&2=IU`lw
)5@LWcnz
&1=HT_kv
&2=IUalx
'3>JVbmy
'3?JVbmy
(3?JVbmy
)5@LWbnz
$/:EQ\gr}
&1<GR^it
(3>IT_jv
)4?JU`lw
 ,7BMXcoz
!-8CNYep{
$/:EQ\gr}
)5@KWbny
#/:GR^it
'2=HT_ju
)4?JValx
"-9DOZfq|
$/;FQ\hs~
(4?JUalw
"-8COZeq|
&1=HWbny
%0<GS^ju
(3>IU`kv
(3>IT_kv
!,7BOZep{
#.9DOZfq|
"-8DOZep|
#.9DOZfq|
#.9DO[fq|
)4?JU`lw
*5@KValw
 +6ALWbny
 +6ALWcny
!,7BMXdoz
!,7BMXcny
!,8CNYdp{
"-8COZep{
)4@KWbnz
'3?JVbmy
%0<GR]ht
(3?JU`kw
*5ALWbny
#.9EP[fq}
$0;FQ\hs~
'2=HS_ju
+7CO[fq}
&2=IT_ju
'2=HS^it
%0;FQ\gr~
'2=HT_ju
)4?JU`kv
)4?JU`kv
(3?JU`kv
)4?JU`oz
"-8CNYdoz
"-8CNYdo{
!-8CNYdoz
!-8CNYdoz
!,7BMYdoz
 +6BMYdoz
!,7BMXcoz
 +6ALWbmy
(3?JValx
#.:EQ\gs~
 +7BMYdp{
'2>IT`kw
#.:EQ\ht
 +7BNYep|
(3?KVamx
%0<GS^ju
%1<GS^iu
!-8DO[fr}
)4?KVamx
%1<GS^iu
*5@KWbny
&1=HT_kv
!-8COZeq|
'3?JVamx
!,8GS^ju
 +7BMXdp|
'3>JUalx
 +6ALWcny
#.9EP[fr}
%0<GR]
+6ALWcnz
"-9DP[fr}
'3>IU`kw
#.:EP[gr}
&1=HS^iv
!-8COZeq|
'2=IT_kv
!-8COZeq|
&1<HS_ju
!-8DO[fr}
*5ALXcnz
!.9DOZep|
%1<GS^iu
*5ALWcnz
"-8DOZfq|
2=IT_kv
*5ALWcny
#.9EP[gr}
(3>IT_kv
".9DO[fq|
$0;FQ\hs~
%1<GR]it
'3>IT_kv
)4@KVamx
!,7CNYep
%0;FQ\gs~
&2=HS_ju
)4?JUep|
%0;GR]it
)5@KWbmx
(3>IU`kv
)4?JU`lw
*6ALWcny
!,7BMYdoz
"-8DOZfq|
!-8DOZfq|
'2=IT_jv
 +6AMXcnz
".9DP[gr}
(3?JUalw
!,7CNYdo{
%0;FQ]hs~
(3>IU`kv
%1<IU`lw
!,8CNZeq|
&2=IT_kv
 +6BMXdoz
"-8DOZep{
$0;FQ\gs~
&1<GR^it
(3>IT_ju
(8DOZep|
'2>IT`kv
*5@LWbmy
!,8CO[fr}
'2=HT_jv
*5ALWcny
$/:FQ\hs~
$0;FQ]hs
#/:EP[gr}
(4?KVbmx
+6ALWbmx
 ,8CNYdp{
#.9DO[fq|
#/:EP\hs~
&1<HS^it
'2=HT_ju
$/;FQ]hs
*5FR^jv
%0<GS_jv
#/:EQ\hs
!,8COZfq}
)5ALXco{
'3>JVbmy
%0<GS^iu
$/;FQ]ht
!-8COZfq|
'3>JUalx
#.9EP[gr~
&2=HT_ju
*5ALWbny
#.9EP[fr}
'3?KVbmx
#.:EUamy
#.9EP[fq~
)4@KVamx
!,7BNYdo{
$/;FQ]hs~
)4?JU`
"-9DOZfq|
%0;FR]ht
 ,7CNZeq|
 +6ALWcny
$/:EQ]it
!-8DO[fq}
 ,7COZfr}
 ,7CNZeq|
*6AMXdp{
*6AMXdp|
#/:FQ]ht
 +7BNYep|
'3>JU`lx
*5@KVamy
$/:FQ]hs~
!-9DP[gr
)5@KVbmx
$/;FR]ht
,9EQ\ht
!,7CNYep{
!,8CNZfq}
&1=HT_kv
 ,8CNZep|
'2=IT_ju
(3>IT`kv
)4?JU`o{
"-9DOZeq|
&1=HT_ju
+6AMXdo{
'4?KVbmy
%0<GR^ju
#/:FQ]hu
!,8COZfr}
*6AMXco{
*5@LWcnz
#.9DP[fq|
(3>JU`lw
"-9DP[fv
$0<HT_jv
)4?JUalw
)5@KValx
*5@KValw
#.9DOZepz
".9DOZfq|
#.9DP[fq|
$/:FQ\gr}
&1<GR]it
(3>IT`kv
)4?JU`lw
)5@LWbmx
 +6FQ]ht
'2=HS^jv
(3>IU`kv
(3>IT_ju
)4?KValw
)4?KValw
*5@KVamx
*5@LWbmx
!,7BNYdoz
'2=HT_ju
)4?KVamx
!,7BMYdoz
#.9DP\gr~
!,7BMYdoz
#.:EP\gr}
&1<HS^iu
/:EP[fq|
#.9DO[fq|
$/:EP[fq|
"-8CNYdoz
!,8CNYd
!,7CNYdnz
 +6BNYdoz
!,8CNYdo{
&2=HT_ju
'2>IT_ju
'2=HS^it
(3>IT`kv
'2=HS^it
'2=HS_ju
&2=HS^it
'2=HS^ju
'3>ITdp{
$0<GS^iu
*5ALXcoz
$/:FQ\gs~
&2=HS^it
(4?JU`kv
!,7BNYdoz
".9DOZep|
$0;FQ\gr~
!,7BNYdo{
%1<GS^it
(4?JUalw
)4@LWbmx
 +6BMXcny
!,7CNYdp{
#.9DP[fq|
$/:FQ\gr}
 ,7Oany
$0;FR]ht
 +7BMYdoz
"-9DOZeq|
%0<GR]it
(4?JU`lw
 +6AMYdp{
$/:EQ\gr~
'7C[iu
".9EP\gs~
)5@LWbny
&2>IT`kv
"-9DP\gr~
-8DP[fr}
)4@KVamx
"-9DO\gr~
*5ALXco
(3>IU`kv
 +6BMXcny
!,7BNYdoz
#.9DO[fq|
$/:EP[fr}
$/:EP[fr}
#.9DP[fq|
%1<GR^it
$/:FQ]ht
+6AMXep|
?JUalw
 +7BMXcny
$/:FQ]hs
'2>IT`kv
+6ALWcny
 ,7BMXcnz
'3>JUalx
#/:EQ\hs
*5AMYdo{
'2=IT`kw
!-8COZeq}
)5@LWcnz
&2=IT`k
%0<GS^ju
$0<HT`lx
'3?JVbmy
'2>IUalx
%1<HS_jv
#/:FQ]ht
!-8COZeq|
'2>IT`kv
:EP\gr~
%0<GS^iu
)4@LXcoz
*5ALXcoz
&2=IT`kw
%0<GS^jv
#.:EQ]ht
"-8DO[gr}
*6AMYdp{
'3>JUalx
&2=IU`lw
#.:EP\hs
*5ALXcoz
%0<GR^it
!-8COZfq}
)4?KVbny
&1=IT_kv
'3?JValx
".9DP[fq}
%0;GR]hs~
%0<GS^ju
'3>IT`kv
*6@LWbmx
 +7BMYd
#.9DP[fq|
$/:EP[kw
!,7BMXcny
#.9DOZeq|
#.9DOZep{
#.9DOZep{
"-8CNYdoz
 +6BMXcoz
 +6ALWcny
*5ALWbny
'2=HS^ju
'3>IT`kv
 +6BMXcny
!,7BMYdoz
$/;FQ\hs~
=IT_jv
 ,7BNYdoz
 +7BMXcny
(3@KVbmx
*5@LWbmx
*5ALWbny
 +6ALWbny
)4?JU`kv
(4?JU`kv
(3>IT_kv
)4?JUalw
)4COZeq|
%1<GS^ju
*5@KVbmx
 ,7BNYdo{
$/:EQ\gr~
&2=HS`kv
*6ALWcny
&1=HS_ju
2=HT_jv
*6ALWbmy
!,7CNYdoz
$/:EP\gr}
%0;FR]hs~
&2=IT_ju
(3>JU`kv
*5ALWcny
*6AMXcoz
$0;FQ\it
'2>IT_ju
)4?KValw
#.9DP[fq}
3>IU`kw
$/;FR]it
$0;GR^iu
 ,7CNYeq|
%0;FQ]hs~
(3>JUalw
(4?JU`lw
'2>IT_kv
 +6ALXcnz
#/:EP[fr}
%1<GReq}
%1<GR]it
*5@KValw
*5ALWbmx
 ,7BMYdoz
#/:EP\gr}
&2=HT_kv
*6ALXcny
#.9DP[fq}
$/:EP\gr}
'3>IT`kv
*6ALWbny
!,7CNZeq|
)5@LWco{
*6AMXdp|
*6BNYep{
#/:EP\gr}
!,8CNYep|
'3>JUa
$/;FQ]hs
#.:FQ]iu
%1=HT`lw
(3?JVamx
/;GS^ju
 ,7BMYdo{
(>KVbmx
!,8CNZep{
*CO]iu
*5@KWbmy
#/:EP\gr
&1<GR]it
'3>IT_ju
)4@KValw
 +6AMXc
&2=HT_jv
*6ALWcny
"-8DP[fr}
&1<HS^ju
*5@LWbmz
"-9DOZep{
#.9DOZeq|
#.9EP[fq|
!-8COZep{
%0;FQ\gr}
&1<HS^ju
*5@KVbmx
!,7BNYdoz
 +6BMXcoz
!-8CNYdoz
!,7BMXcoz
+6BMXcoz
".9DOZep{
#.9DOZfp{
 ,7BMXcny
*5@KValx
)4?JU`lw
)4?JUalw
'2=HS^it
$1<T`lx
"-9DOZfq|
%1<GR^iv
+6AMXcnz
=HT_ju
+6ALWcny
!,8CNYdp{
$/:EP\gr}
%1<GR]it
%0;GR]ht
'2=HS^ju
(3>JValw
*5@LWbmx
*5@KWbmy
 ,7BMXdoz
"-8CNYep{
#.:EP[fq}
 +7BMXdoz
$0;FQ]hs~
(4?JUal
#.9DP[fq}
&1<GR^it
(3>JValx
 +7BMXcoz
"-8CNZep|
'4@LWcny
&1<HS_ju
"-9DP\gs~
+6AMXdo{
(3?JValx
#/:FQ]hs
*6BNYep|
(4?KVbny
&2=ITkx
&1<HS^ju
)5@KVamx
#.9EP[gr}
&1=HS_ju
!,7BMYdo{
%1<GS^iu
+7BNYdp{
%0;FR]ht
#.:EP[gr}
&1=HS_ju
*5@KValx
BMXcoz
!,7BMXcnz
)4@KVbmx
"-8COZeq|
"-9DP[gr~
)4?KValx
 ,7BMXcnz
#/:EQ\gs~
'2=IT_kv
*6AMXdoz
%0<GR^iu
*ER^ju
!,7CNYep{
&1=HS_jv
'4@LWcnz
&1=HS_ju
)5@KValx
 +6AMXcny
"-8DO[fq|
$/:FQ\gr
#.9EP[gr}
(3?JUalw
!,7CNYep{
$/;FQ\gr}
$/:EP[fq|
$/:EP\gr}
%0;FQ\hs~
%1<GR]hs
#.:EP\gr~
(3>JU`my
&1=HT`kw
#.:EQ\hs
#/:FQ]ht
!-8DO[fr}
*6AMYdp{
(3?JVamx
(4@LWbny
!,8CNYep{
$/:FQ\gs
(3>JU`kw
!,7CNYdo{
$0;FQ]hs~
'2=HS_ju
*5@LWbmy
!,8C[jv
"-8COZeq|
$0;FR]ht
)5@KValw
 +6AMXcny
!,8COZep{
"-9DOZep{
"-8COZep{
$/:EP\
(3>IU`kv
)4?JValw
 +6AMXcnz
!-8CNZep|
&1<GS^it
)4?JValw
%0<GS_ju
)4@KValx
 ,7BMXcoz
!,7BMXdoz
 ,7BMXc
#.9DOZep|
"-8CNZep{
#.9DOZeq|
%0<HS^ju
*6ALWcny
"-9DOZeq}
%1<GR^it
'3>IU`kv
 ,7BNYdp{
$0;FR]ht
)5@LWbn~
(3?JUalw
".9DP[fq}
%0<GR]ht
'3>JU`kw
*5@KVbmx
!,7BMYdo{
$0;FR]hs~
)4?JValw
&1<GR^it
'2=HS^it
&1<GS^it
(3>IT`kv
!,7CNYdoz
EP[fr}
$/:FR]ht
(3?JU`kw
$/:EQ\gr~
'2=HS^iu
(3?JU`kv
+6ALWbmx
*5@KValw
*5@LWbmx
 +6ALWbmx
 +6ALWbmy
*5AO[gr}
(3@KValx
*5@KValw
)5@KVamx
*5@KValw
)4?JU`lw
*5@KValw
)4?KValw
)4?JUa
#/:EQ\gr~
(3?JValx
"-8COZeq|
%2=HS_ju
*6ALXcnz
#.9EP[gr~
'2>IT`kv
!,8CNZep{
!,7HS_kv
!,7BMXdoz
#.9DP[fq}
(3>JU`kv
*5@LWbmy
!,7CO[fq|
$/:EP[fq}
 ,7BMXdoz
&2>IU`lx
#.:EQ\gs~
*6BMYdp{
$/:EQ\gs~
%0<GR^n{
&2=IT`kw
*6AMYep|
 ,7CNZep|
)4@LWcnz
'3>IU`lw
#.:EQ\hs~
*6AMXdo{
+7BNZer}
*5@LWcnz
%0;FR]hs~
'2=HS^ju
'2=HT_ju
)5@LWcny
".9DO[fq}
&2=HT`kv
&2=HT_kv
"-8DP\gs~
'2=HS^iu
*5ALXdoz
'2>IT`kw
%1<HS_kv
$/;FQ]hs
+6BMXdo{
(3BNZeq|
*6AMXdo{
)5AMYdp{
&2=HT_kv
$/:FQ\gr}
 +7CNZfq}
(4?JValx
$0;FR]it
 +7BMYdo{
 +7BMXdo{
%0;GR]it
 +7COZfq}
 ,7CO[gr~
!-8DO[fr}
!-8DO[gr~
!,8COZfr}
!.9EQ]ht
'2=IT_jv
"-9EP[gr~
'2=IT_kv
!,8CP[gr}
&1<GR^it
&2=HS^it
*5ALWbmx
*5@KValw
#/:EQ\hs~
(4?KVbmy
'3>JUalw
 ,7CNYep{
=IT_jv
'3>JUalx
%0<HS^kv
)4?JValw
*6AL\hs
(3?JU`kv
(4?JU`kv
+6AMXdo{
%1<HS^ju
!-8CNYdoz
 +6ALWbmx
(3?JU`kv
&1<GR]hs~
)4?JUalx
)4?JU`kv
(3>JU`kv
(3>IT_ju
&1<GR]hs~
%0;FQ\gr}
#.9DOZep{
"-8CNZep{
(3?JVamx
CNYdoz
!,7BNXdoz
"-8DOZfq|
!-8BNYdoy
*5@KVamx
*5@KVamx
.:FQ\gr~
%0;GR]hs~
'3>IT`kv
 ,7BNYep|
&2=HS_ju
*5ALXcny
$/;FQ\hs~
%0;FQ\gs~
$/:EP[gv
!,7CNYdp{
&1<GS^it
)4@KVamx
!,7CNYdp{
$/;FQ\gs~
'3>IU`kv
!,8CNYdoz
"-8CNYdoz
)5ALWbmy
+6ALWbmy
 +7BMXco
"-8COZep{
"-9DOZep{
$0;FQ\hs~
(3>JU`kv
"-9EP[gr~
)5@LWbmy
#/:EQ\gs~
)5ALXcoz
&1<HS^ju
 +6BMYdp|
%1=HS_jv
*5ALWcny
1=LXdo{
'2>IT`kv
$0;GS^jv
$0;FQ]hs~
(4?KVamx
"-8DOZeq|
%1<GS^
!-8CNYep{
&1<HS_ju
7CNZeq|
*5AMXdo{
)5@KWbny
$/:EP[fq|
$0;GR^iu
!,7CNYdp{
"-8CNZeq|
'2>IT`kv
%0;GR]hs
'2=HS^it
$/:EP[fq|
"-8CNYdoz
*5@KValw
'2=HS^it
$/:EP[fq|
!,7BMXcny
!-8DOZep{
".:EP[gr}
#.9DOZfq|
"-8CNYeq|
"-8CNYdoz
 +6ALWbmx
(3>IT_ju
'2=HSamx
$0;GR]ht
*5ALWbny
#/:EP\gr}
&1=HS^it
'3>IU`kv
)4@KValx
+6ALWcny
(3?JU`kv
'2=HT_ju
*5@KWbmx
 +6AMXcny
!,7BMXdnz
!,7BMXcny
!,8CNZep{
".9DOZfq|
AMYdp{
&1<GS^it
&2=HS^it
)4?JUalw
 +6AMXcnz
(3?KVbny
#/:EP\gr~
)4?JUalw
#/;GS_kw
$0;GR^jv
$0;GS^ju
%1=HT`kw
'3>JVbny
 ,8CO[fq}
+6BMYep
%1<HT_kw
'2>IU`kw
!,7CNYdp{
(4?JUalw
+6ALWcny
#.9DO[fq|
$/:EP\gr}
 ,8CNZep|
 +6AMXdoz
$/:FQ\gs~
)4?JValx
#.9DP[fr}
&1=HS^ju
)5@KVbmx
'2>IT_ju
)4@KVamx
!,8CNYep{
$/<GS^iu
*6ALXcoz
%0;GR^iu
+6AMXdoz
%1<GS^iu
!,7CN^ju
 +7BMYdp{
'2>IT`kv
 +6AMXc
$/:EP\gr}
&1=HS^ju
)4?JVbmx
!,7BNYdo{
#.:EP[gr}
!-8COZfq|
'2=IT`kv
!,8COZeq|
&1=HS^ju
#.9EP[fq}
*5@LWbmx
>IU`lx
#.:EQ\gs~
*5ALWcnz
&1<HS^iu
!,7CNZep|
'3>IT`kv
".9DP[fq}
(3>IU`kv
.:FQ]hs~
'2>IUalx
 +6BMXcny
"-8DOZep|
&1<GR^it
)4?JValw
EQ\gr~
&1<HS^iu
'3>IT_kz
"-8CNZep{
$/;FQ]hs~
(3?JUalw
!,8CN[fq}
&1<GS^it
)4?KValx
!,7CNYdo{
#/:EP\gr}
!,7CNYdp{
#.9DP[gr}
(3>JU`kv
)4?KValx
 -8COZep{
$/:FQ\gr}
%1<GR_ju
(4?JU`l
4ER]it
*5ALWbn
#.9DOZep{
$/:EQ\gr~
&1=HS^ju
*6ALWcny
 +7BMXcnz
"-8COZfq}
%0;JVbmy
 +7BMXdoz
#.9DOZep{
"-8CNYdoz
!,7BNYdoz
-9DOZep{
$/:EP[fr}
$/:EP[fr}
%0;GR]hs~
 +6ALWcny
 +6AMYep{
#.9DP[fq|
".9DOZep{
#.9EP[fq|
)4?KVamx
"-8DOZeq|
!,8DOZeq|
"/:EP[gr}
'2>IT_jv
)5@KWcny
!,7BNYdoz
".9DOZfq|
%0;FQ]hs~
+6ALWbmy
!,7CNY
!,7BMXcny
"-8DOZep{
#.9EP[gr}
&2=IT_kv
)4?JU`lw
)4?JVamx
!-8CNZiu
)4@KValx
".9DOZeq|
"-8COZep{
#.9DOZfq|
"-8CNYep{
"-8CNYdp{
!,7BMXcny
!,7BMXdoz
%0;FQ\hs~
$/;GR]ht
'2=HT_ju
)5@KValx
+6ALWbny
*5ALWbmx
*6@LWbmx
)4?JU`kv
"-8COZep{
!,8COZep|
(4?JValw
 ,7BMXdoz
".9EP\gr}
%1<GR^it
'2>IT_kw
 +>KWbny
"-9DOZfq|
&2=IT_kv
*6ALXcny
;GR]ht
(3>JU`lw
"-8COZep|
$0;FR]hs
(3>JUalw
%0;GR]hs~
&1<GS^it
)5@KVamx
!,7BNYdo{
$0;FQ]hs
'2>IT_kv
+6ALWbmy
*5@KWbmx
&1<HS^iu
'3>IT_jv
(4?JVamx
 +6AMXcny
!,8CNYdp{
%0;FQ]hs~
'2=IT_ju
)5@KVbmx
$/;FQ]hs~
(3>IU`kv
*5@KWbmx
"-8COZeq|
$/;FQ\hs~
&1<GS_ju
(3>IT`kv
)4?JValw
 +6AO[gr~
'2>IT_jv
*5@LWbmy
"-8CNYep{
$/:EP[fr}
#.9DOZfq|
#.:EP[fr}
%0;FQ\gs~
&1<HS_ju
$/;FQ\hs~
)4?KVbmx
$/;FR]hs
(3?JU`lw
!-8COZfq|
&2=IT`kv
"-8DOZfq|
%0;FR]hs
+6BMXcnz
"-9DOZfq|
%0;FR^it
(3>IU`kv
)4?JU`lw
 +7BMXcnz
!,7CNYdoz
!,7BMXcny
.:EQ\hs
+6ALXcny
#.:EP[gr}
'2=HT_ju
'2>IT_ju
 +6ALWcny
,8CNYdoz
"-8CNZet
&1<GS^it
(3>JU`kv
)4?JValw
7BMXcny
 +6ALXcny
!,7BMXcoz
!,7BMXcny
 +6BMXcny
#/:EP[gr}
%0<GR]ht
'3>IT_jv
'2=HS^ju
(3>IT_ju
(3>IU`kv
)5@KValx
+6ALWbmx
$0;FQ\gs~
%0;FQ\hs~
$0;GR]hs~
&2=HS^iu
'3>IT`kw
)5@KValx
+6ALXcny
$/:EP[fr}
%0<JVbmx
!,7BMXcny
)4>IT_ju
'2=HS^iu
&1<GR]hs~
(3>IT`kv
(3>IU`kv
)4?LWbmx
)4?JValw
%1<GR^iu
+6ALXcny
".9DO[fq|
%0;GR]ht
(3>JU`lw
 ,7BMYdoz
"-9DOZep|
$0;FQ\hs~
"-8CNZep{
$/:EQ\gs~
(4?JValx
#.:EP[gr}
4@KVamx
!,7CNYdp{
%1<GR]
)4?JValw
%0<GR^it
(3?JUalw
 ,7BOZep|
#.9DP[fq}
0;GR]ht
)4?JUalw
 ,7BMYdoz
%0;GR]hs
(4?JUeq|
'2>IT`kv
 +7BNYdo{
%0<GR]it
)4?KVamx
 ,7BNZep|
$0;FQ\hs~
'3>IU`lw
DOZfq|
*5@KValx
.9DO[fq|
$/;FQ\gr}
&1<GR^it
(3?JU`kw
+6AMXcny
 ,7BMXcnz
 +7BMYdoz
(3>IU`kv
)4@KValw
 +6BMXdoz
#.:EP[fr}
(3>JU`kw
)4@KValw
 +6BMXcnz
#.9DP[fq|
$/:IU`lw
&2=IZeq|
&1<GS^iu
)4?JU`kw
*5@KWbmx
#.:EQ\hs
)4@KVamx
".9EP[fr}
(4@KVbm
#0=HT_jv
+6AMXcnz
".9DP[gs~
'3>IT_jv
*6ALWcny
$/:FQ]hs~
*5@LWbny
$/:EQ\gs~
$/:FQbnz
!-8CNZep|
%1<GT_
!,8CNZeq|
&2=HT_jv
+6ALWcny
"-9DOZfq|
!-9DO[gr}
'3>IT`kv
!,7CNYep{
#/:EQ\gs~
)4@LWcny
$/;FR]it
AMXdo{
'2=IT`kv
*5@Rbmy
"-8CNZep{
"-9DP\gr}
+6ALWbmx
$0;GR]it
(3>IU`kw
 +7BMXdp|
'2=IT`
*6ALWbmy
%0;FR]hs~
%1<GS^it
COZeq|
%0<GR]hs
(4?JU`kw
*5@KWbmx
 ,7BNYdo{
&1=HS^it
(3>IT`kv
 +7BMYdoz
"-9DOZep{
$/:EP[fq|
#.:FQ\hs~
*5ALWbny
".9EP[fq
#.9DOZfq|
&9FR]hu
 +7BNYdp{
$/:EQ\gr~
)4?JValx
".9DP[fr}
'2=IT_kv
*5@LWbs
 ,7BMYdp{
%1<GR^it
(4?JVbmx
#.9EP[gr}
'3>IU`lw
"-9DO[fr}
(3?JValw
"-8DOZeq|
 +7BNZep|
'3>IU`lw
!,7COZeq|
GR]hs~
&1<GS^iu
'2=HS^it
&1<GR]hs
 +6BMXcny
!,7BMXcny
 +6BMXcny
)5@KValw
)5@KValw
(3>IT_ju
'2=HS^
&2=HS^it
%0;KWcny
 +6ALWbmx
)4?JU`kv
(3>IT_ju
&1<GR]hs~
&1<GR]hs~
#.:EP[fq|
"-9DOZep|
!,7BMXcny
'2>IT`kv
 +7BMXcny
".:EQ\gr~
&2=HT_jv
)4?JU`lx
 +6ALWcny
!,7CNYdo{
"-8DOZep{
'2=IT_ju
*5ALXcnz
#.9DP[fq}
&1<GS^it
(3>JU`kw
*6BMXdoz
#/:EP\gr}
'3>IT_kw
$/<GR^iu
)4@KValx
!,7BNYdo{
#/:EP\gr}
'2>IT_kv
)4@KVamx
$/:EP\gr}
&1<HS^ju
)4@KVfr}
%0;FQ\gr~
$/:FQ\gs
'3>IT_ju
'2=HS^it
'2=HS^ju
&2=HS^it
'2=HS^ju
!,7BNYdoz
#.9DOZfq|
$0<GR]ht
&1<GR]hs
%0<GR^it
&1=HS_ju
'2=HS^ju
'2=HS^it
)4@KValw
+6ALWcny
!,7BMYdoz
#/:EP[fq}
$/:EP[gr}
$/:FQ\gr}
$/;FQ\gs~
&1=IT_jv
)8DOZep|
$/:EP[gr~
<GR]ht
&1<GR]hs~
&1<GR]hs
&1<GR]hs~
&1<GR]ht
%0;FQ\gr}
1<GR]hs
!,7CNYdoz
!-9DOZep|
#.9DO[fq|
#.9DP[gr}
$/:FQ\gr}
%0;FQ]hs~
&2=HS^iu
'2>IT_ju
#.9DO[fq|
)4?JValw
 +6BMXcnz
#.9DP[fq}
%1<GR^it
&2=HS^it
(3>IT`lw
)5@KVamx
%1<GR^it
*5@KWbmx
"-8DOZeq|
$/:EP[fq}
"-8CNYdoz
!,7BMYdoz
!,7BMXcoz
.9DOZep|
"-8CS_jv
+6AMYdp{
#.9DP[fq}
%0<GR]ht
(3?JUalw
!,7BNYdp{
%0<GR]it
(3>IT_kv
*6ALXcny
&2=HS_ju
+7BMXcoz
"-8DOZep|
$0;FQ]ht
'2=IT_ju
(3>JU`kv
)5@KValw
)5@KValw
)4?KValw
'2=HT_ju
&1<GR]hs~
$/:EQ\gr}
"-8BNYcny
)4?KValw
'2=HS^it
'2=HS_ju
)4@KVamx
"-9DO[fq}
&1=HS^ju
*5@KWbmx
)4?JU`kv
'3?JU`kv
*5@KVbs
'3?KVbny
)5ALXcnz
$/:FQ\gs~
(3?KVbmx
#/:EQ\hs
*5ALXcnz
#.:EQ\hs~
%0;GR]hs~
$0;FR]ht
 +7CNZfq}
+6AMXdp{
#.9EP[fr}
(5@KWcnz
$0;FR]ht
!-8DO[fs~
 ,7CNZep|
%1<GR]hs~
'2=HS^ju
(3?JU`kv
)4@KValw
*5@KVbmx
+6BMYdo{
&1<GR^it
'2>JU`lw
*5EQ]hs
)4@KVamx
%0;GR]it
*6ALXcoz
&2=HT_kv
 ,7BNYdp{
'2=IT_kv
"-8DOZfq|
(5@LWcnz
 +6BMYdp{
&1=HS_jv
*6AMXcoz
%0;FR]ht
*5@KWbmy
!,8CNZep{
%0;GR]hs~
'2=IT_jv
&1=HS^ju
)4?KValx
 ,7BNYep|
!,8COZfq}
'2>IU`kw
*6AMXcoz
&1<GS^iu
'6BNZeq|
*5ALXcoz
)5@LWcnz
'3?KWcoz
(3?JVamx
%1<HS_jv
#/:FQ]ht
"-9DO[fr}
*6AM\it
(3>IT`kv
*6ALWcny
#/:EP\gr}
'3>JU`kv
'2=HS^it
%0;FQ\gs
)4@KWbmx
!-8DOZfq|
+6AMXdp{
(3?JVbmy
&1=IT`lw
$/;FQ]ht
"-8DO[gs~
 ,7COZfr}
"-9EQ]ht
%1<HT`kw
*6BNYep|
+6AMXcoz
$0;FR^iu
*7CNZeq|
!,8CNYep{
&1=HT_kw
"-9DO[fq}
'3>JU`lw
 ,=IU`lw
$0<GR^it
 ,7BNYep{
'2>IT`kw
".:EP[gr}
(4?KVbmx
!-8CNZfr}
*5ALXcoz
$/;FQ]hs
$/:FQ\hs~
'2>JUalx
%0<GS^iu
!-8DO[fq|
'2>IU`kv
DOZeq|
%1<GT_ju
)4?KValw
&1=HS^ju
"-9EP[gr~
*5ALWcny
$0;FQ]hs
)4@KVbmx
$/:FQ]hs
(3?JU`lw
".:FR]it
&1=HS^it
&1<GR^iv
"-8CNYep{
"-8CNYdp{
'2=IT`kw
".9EP\gs~
BMYdp{
&2=IT_kv
".9DT`kv
)4?JU`lw
)5@KWbmy
*5ALWbmx
!,7BMXcny
"-8COZep{
#.9DO[fq|
$/;FQ\gr}
%0;FQ\hs~
*5@LWbmx
 +6ALXcny
"-8CNZep{
#.9DOZfq|
$/:FR]hs
'2=HT_ju
'2=HS_jv
(3>IT_ju
#.9DOZep{
#.9DOZep{
#.9DOZeq|
$/:EP\gr}
%0;FQ]hs~
'2=HT_ju
(3?JU`kv
(4?JValw
".:EP\gr~
&2=HS^ju
&1<GR]hs~
$0;FQ\gr}
&1<GR]it
*5ALWbmx
 +6AMXcny
"-8CNYhu
".:EP[gr}
%1<HS_ju
 ,7BNYdo{
#/:EP\gr}
&1<GR]it
'2=IT_ju
)5@KVbmx
(3>JU`kv
(3?KValx
)4?JU`kv
(3>IT_kv
(3>JU`kv
)4?JU`kv
 +6ALWbmx
%1<HS^iu
+6AMXdoz
'2=HS_ju
)4?JValw
!,8DOZeq|
%0;FR]hs~
'3>IT_lw
*5@LWbmx
 +6FQ]ht
!-8DO[fr}
)5ALXcoz
(4?KVbny
(3?JVamx
%1<HS_kv
#/:FR]it
"-9DP[gs
+6BMYdp|
+6ALWcny
#.:EP[fr}
%0<GR]it
(4?JUalw
 +6AMXcnz
#.9DP[fq|
$/:EQ\gr~
&1=HS^iu
!-8CNZep{
#.9DP[fr~
&1<GS^it
(3>IT`kv
*5@KWbmx
!,8CNYdp{
$/:EQ\gr}
%0;GR]it
"-9EP[gr~
%0;FQ\gr}
"-9DOZep|
"-8CNYdp{
!,7CNYep{
#/:EP[fq}
$0;FQ\gs~
%1<GR]hs~
$/;FQ`kw
$0<GS^ju
!,7CNYdp{
&1=HT_jv
!,7CNYdp{
%0<HS^ju
)4?KVamx
9DO[fr~
(4?JU`lw
1=HS^iu
(3?JU`kw
*5@KValx
!-8CNYdp{
#-9DOZeq|
%0;GR]hs~
&1<GR^it
&1=IT_ju
"-8COZep|
#.9EP[fr~
&1=HS^it
)4?JU`kv
)4?JU`lw
'3>IT_ju
'3>IT_kv
(3>IT_kv
".:EQ]ht
$/;FR]iu
,7CNYdo{
".9DOZfq|
%0;GR]hs
&1=HS^it
(3?JU`kv
)4?JVal}
"-8CNYfr}
+?Ui}-Mbv
)4@KValx
 ,7BMYdoz
&2=HS^iu
'3>IU`kv
#.:EQ\hs~
+6AMYdp{
(3>KVbmx
"-8COZep|
(4?KVamx
$/:FQ]ht
 ,7BNYdp|
&2=HT_ju
"-8COZep|
&1=HS_ju
$/<HS_kv
%0<GS^jv
%0<GS^ju
".9DP[fr}
$/:EP[fr}
(4?KVamx
%0;FQ\hs~
&1<HS^it
&1<GSco{
)5@KWbmy
"-9DOZfq|
&1<HS_jv
)4@KValx
!,7BMXdoz
$/:EQ\gr~
'2>IT_
!,8CNZep|
"-9EQ\hs
!-9DP[gs~
+6BMYdp{
'2>JUalx
$/;FR]it
+6AMXdoz
)4@KWb
(3?JVamx
*5@LWbny
 +6BMXcnz
"-8COZep{
#.:EP[gr}
%1=HS^ju
)4@KVamx
*5ALWcny
!,8CNZep{
(4@LWbny
%0<GR]it
)4@KVbmx
#/:EP\gr}
'2=HT_kv
*5@KWbmy
!,7CNYep{
%1=HT_ju
 +6AMXds
*6ALXco{
'3>IU`kw
*5@KWbmx
#.9EP[fq}
#/:EP[gr}
&1=HS^ju
&2=HS^it
)4?KValx
&2=IT_kv
)4?LWcny
"-8CNYep{
$/:EQ\gs
&1=HS_ju
*5@LWbmx
#.:EP[gr~
'2=HT_jv
%0;FR]hs
+6BMYdo{
%1<GS^it
(4?JU`kw
!,8CNZfq|
&2=HT`kw
!,7CNYdp|
'2=HT_jv
 +7GT_kv
"-9DO[fr}
(3>JU`lw
".:EP\gr~
'3>IT`kv
 +6BNYep{
&1<HS_ju
!-8CNZeq}
)5@KWbny
*5@KVamx
 +7BMXcny
 +7BMXcnz
"-8CNYdo{
!,8CNYdoz
#.9EP[fq|
$/;FQ\gr}
$/;GR]hs~
 ,8CO[fr}
!-8DO[fr}
 +7BNZeq|
(3?JVamx
(3?JUalx
$/;GR^iu
#/:EQ\hs
 +6BMYdp{
!,8COZfq}
(4?KVamx
$/;FR]it
 +7BMYdp{
'2>IU`lw
#/:FQ]ht
!,7CNZeq|
(4?JVdq|
(4?KWcoz
'3>JUamx
$/;FR]ht
!-8COZfq}
)4@KWcnz
(4?KWbny
'3?JVbny
'2>JUalx
*6ALXcoz
&1=HU`lx
&2=IT_kv
!,7CNZep|
)4@KWbmy
$/:FQ\hs~
+6BMXdo{
%1<GS^iu
&2=IT_kv
)4?KValw
*5ALXcny
*5ALWbmx
)4?KVamx
*5@KVamx
)5@KValw
 +6AMXcny
 +:FQ\
)4?KValx
$/;FQ]hs~
(3>JU`kv
*5@LWbmx
 +7BMXcny
*5@KVamx
*5@KValw
$/:EP[fq}
$1<GR]hs
&1<GR]it
&1<GR^ju
'2=HS_ju
'2=HS_ju
(3>IT`kv
(3>IT`kv
&1<GR^it
'2>IT_jv
 +7BNYep|
(3>JVamx
%1=HS_kv
%1<HT_kv
!,8CNZeq}
)5@LWcny
)5@KWbmy
!,7BMXcny
!,8CNYdo{
&1<HS^it
$0;FQ\gr}
<GR]hs~
%0;FQ\gr}
#.:EP[fq|
!,7BP]it
&2=HT_lw
!,7BMXdoz
!,7CNYdo{
$0;FR]ht
)4?JUalw
 +6BMXdoz
#.:EP\gr~
&2=HS_ju
".:FR^iu
".9EQ\hs
+6BNYdp{
(3?JUalw
<GR^it
!,7CNZeq|
'3>IT_kv
'2=HS^it
(3>IU`kv
)5@KVbmx
*5@LWbmx
*5@KWcny
 ,7BMYdoz
!,8CNYdoz
"-8CNYdoz
!1<GR^it
!,8CNZep|
'2>IT`kw
$/;FR]it
 ,7CNZeq}
)5ALXcoz
&1=HS_jv
$0;GR^it
 +7BMYds
)4?JU`lw
!,7CNYep{
$0;FQ]ht
)4?JValx
!,8COZep{
)4?KValx
 +7BMYep|
 +7BNYdoz
!,7BMXcnz
$/:EP\gr}
$/:FQ\gr}
<GS^it
'2=HS^ju
(3>IT_ju
'3>IT_ju
$0;FR]hs
(4?JUalw
!,7CNZfq|
'2=IT_jv
!-8DOZfq|
'2=HT_ju
*5@KWbmx
#.9EP[gr}
&1<LXcoz
%0<GS^ju
 ,7BNYep|
'3?JVamx
"-8DOZep|
%0<GR]it
)4?JValw
*5ALWbmx
"-8COZfq}
 ,7BMYdoz
#/:EP[gr}
%0<GR]ht
)5@KValx
*6ALWbny
 +6CNYd
#.9DP[fq|
$/:EQ\gs~
 ,8DO[fr}
%1<GR^it
*5@LWbmx
!,7BNYdoz
$/:EP[fq|
#.9DP[fq|
"-9DP[fq|
"-8CNYdoz
(4@KVbnz
#.9DP[fq}
&2=HT_ju
 +7BMYdv
!,7BMXcny
!,8CNYep{
#/:EP\gr}
&2=HS^ju
'2>ITco{
$0;GS^iu
*5ALWbny
#.9EP[gr~
'3>IT`kw
*6ALWcny
$/;FQ\hs~
(4?JVbmx
#/:EP\gr~
"-8COZep{
".9DOZeq|
'2>IU`kv
)4@KWbmy
 ,7BMYdoz
".9DP[fq}
'2>IT`kv
"-8DOZeq|
 ,7CNYe
*5@KWbmx
".9DP[fq}
'2=IT_ju
(4@KValx
*5@LWbmx
 +6ALWcnz
!,7BMXdoz
!,;GR]hs
)4@KVbmy
$/;FR]ht
 ,7CNYdp{
%0<GR]it
)5@LWcny
"-9DO[fr}
!,8DP[gr~
 ,7CNZfq
%1=HTbo{
(4?JValw
 +6AMXcnz
&1<HS^it
(4?JVa
".9DO[fq|
'3>IU`lw
 +8COZeq|
 +6BMXdoz
(4?JValy
!,7BMYdoz
 +6AMXcny
"-8CNYep{
/:FQ\gr}
&1=HS_ju
)4?JUalw
%0;GR^it
(3?JU`
 +6BNYdo{
$/:FQ\hs~
(3?JU`o{
$0;FR]it
)4?KVamy
$0;FR]it
(4?JYeq|
 ,7COZeq|
'2>IU`kw
!.:FQ]ht
*5ALXcoz
'2>IU`mx
"-9DOZf
%0;FQ\gr~
&1<GR]hs~
 +7BMYdo{
$/:EP\gr}
$/:FQ\gr~
&1<HS^ju
(4?JU`lw
*6ALWbny
".:EP\gr}
'2>IT_kv
#.:EP[fq|
#/:EP[fq|
&1=HS^it
'3BOZep{
$/:EP[fq|
!,7BMXcny
 ,7BNYdp{
&1<HS^iu
#/;Ffs
*5@KVbmx
".9DOZfq|
%0;FQ]hs
*5@KWbmx
!,7CNYdo{
#.:EQ\gs~
&1<GS^iy
"-8CNYdp|
&1<HS^ju
+6AMXcoz
$/:EQ\gr}
%0;GR]hs
*5@LWbmy
!,8CNYdo{
(3>IU`kv
)4ALWbny
*5ALWbmx
*5@KVamx
*5@KVbmx
 +6ALWbny
!,7BMXcny
 +6ALWbmx
&1<HS^it
%0;FQ\hs~
&1=HT_ju
)4@KValw
+6BMXcnz
!,7CNYdoz
".9DO\gs~
(4?JValx
!,7GS_jv
$/:FQ\gr}
%0<GS^iu
)5@LWcnz
&2=HT_kw
 +7COZfq|
+6BNYdp|
&2=IT`kv
"-8CS`lx
'2>IT_ju
)4?JU`lw
*5@KWbmx
9DP[fq|
$/:EP\gr}
$0;FQ\gs~
$/;FQ\gr}
#.9DP[fq|
".9DP[fr}
&2BOZfq}
'3>JU`lw
"-9DO[gr}
(3?JVamx
 +8CNZep{
(4?KVbmy
"-8CNYdp|
$/:FQ\gs~
%0<GR^it
*5@KWbny
)5@KVbmx
".9DP[fq}
!,7CNYkw
!,8DOZeq|
$/:ER]hs~
%0;FQ]hs~
%0;FR]hs
%0;FR]hs~
$/:EP[gr}
$/:EP[fq|
"-8CNYdoz
)5@KVbmx
&1=HS_ju
(4?JU`lw
*5BMXcnz
"-8CNZep{
".9DOZer}
%1<GR]hs
!,7CNYep|
'2=IT_kv
 +6AMXdoz
&2=HS_ju
*5@LWbny
%0;GR^iu
*6ALXcny
%0<GS_kv
*<IT`kw
$0;GS^jv
*5ALWbmx
*5@KWbmx
"-8COZep{
$/:EP\gr}
'3>IT`kv
)5@KWbmx
 ,7CNYep
!,7CNYdo{
#.9EP[hs
(4?JU`lw
".9DOZfq|
(4?KValx
".9EP[fr}
*6ALXcnz
#.9EP[gr}
%0;GR]hs~
&1<GR]hs~
&1<HS^it
&1=HS^it
&1<GR]ht
&1<GS^it
'2=HS^it
'2=HS^it
!,7BNYep|
'3>IU`kw
 ,7BMYdoz
%0;GR]it
)5@KWbmy
#.:FQ\hs~
(4?JUalx
"-9DOZfq}
'2=KXdp{
*6AMXdo{
+7BNZeq|
 +7CNZeq}
)5@LWbny
%0<GS^i
!-8DP[
%0;FQ\gr~
%0;FQ\hs
)4?JVamx
!,7CNYdp{
%0<GR]it
)4?KVamx
$/:EQ\gr}
%1<GR]it
(3?JUalw
*5@KWbmx
'2>IU`lw
*6ALXcny
"-8COZep|
%1<GR^it
'2=IT_ju
+6ALWcny
!-8CNYdp{
$/:EP[fq|
(4Q`lx
%1>IU`kv
'2=HS_ju
&1<GR]ju
&1=HS^it
%0;FQ\gr}
%0;FQ]hs~
&1<GR^it
'2=IT_n{
#.9DO[fq|
%1<GR]ht
'2=HT_ju
(4?KValw
 ,7BMYdoz
$/;FQ]it
*5ALWbmx
 +6ALWcny
 +7BNYep|
'3>JU`lw
#.:EP\gr~
'3>IT`kv
 ,7BNYdp{
$0;FQ\hs~
'2>JVamx
 +6ALXcny
'2>IT_kw
#.9EP[fr}
&1<GS^it
)4@KValx
+6ALWbny
!,7BNYdoz
!,7BMYdoz
$/:EP\gr}
$/:JVamx
"-9EQ\hs
 ,7CNYep|
)5@LWcnz
&2=IT`kv
!-8DO[fr}
)5@KWbny
%0;GR^iu
 +7BNYdp{
)5@KValx
*6ALXcny
 +6BMXcny
+6ALWcny
+6ALWbmy
 +6ALWbmy
 ,7BMXcny
8CNZep{
'3>IT_kv
)4?JU`lw
 +6ALXcn
"-8CNYdo{
!-8CNYep{
#.:EP[gr}
&1=HT_ju
)5@KVbmx
#.:EP[fq|
$0;FQ\gs~
&1<GR]hs
'2=HS^it
&2=HS^it
)4?JValw
!,7BNYdoz
!,8CN]ht
%0;GS^it
%0;FQ\gr}
#.9DOZeq|
%0;GR]hs
(4?JU`kw
"-9DOZfq|
&1<GS^iu
)4?JU`lw
%1<HS_ju
!,8COZfq}
'2>IT`kv
 ,7COZfq}
)4@KWb
2=IT_jv
#/:FQ]hs
*5ALWcny
 ,7CNZeq|
+6BNYeq|
&1<GS^it
'2>JU`kv
(3>IU`k
*5@KVamy
*6ALWbmx
,9EQ\gs~
+6ALWcny
#/:FQ]ht
,7BNYdp{
%0<GS^iu
!,7CNYdoz
"-9DOZep|
#.9FQ]hs~
*6ALXcn~
*5@LWcny
(3?JUalw
/:EP[fq}
'2=HS^ju
'2=HS^it
'2=HS^it
&1<HS^it
%0;FQ\hs~
 +7BMXcny
!,7COZfq}
(3>JU`kw
!-8COZfq|
(3>JU`lw
*5@KValw
)4?JUalw
(3>IT_kv
".9EP\gr~
%0;GR]hs
(3?JUalx
"-8DOZfq|
'2=HU`kv
*5@LWbmy
!,7BMXdoz
$/;FQ\hs~
(3>NZeq|
(4?JUalw
!,8CNYep{
$/:EP[gr}
%0;FQ\hs~
'2>IT_kv
*5@LWbmy
".9DO[gr}
$/:FQ\gr}
!,8COZfq|
*5@LWcnz
&1=IT`kw
$/;FR^iu
*5ALXcnz
&1=HS_ju
!-8DOZfq|
&2=IU`lx
)4?KValx
$/;FQ]ht
*6BMXdoz
%0<GR^it
"-9DO[fq}
(3>IT`kv
"-8COZeq|
'3>IU`lw
*6ALWcny
$/:FQ\gr}
&1<GS^it
(3>IT_kv
!-8CNZep|
%0;FQ\nz
$0;FR]it
*6BMYdo{
$0;FQ\hs~
&1<GS^ju
(4?JU`lw
*5@KWbmx
 ,7BMXc
#.9DO[fq|
 +7BMYdoz
#/:EP\gr}
'2=HS^iu
 ,8CNYep{
$/:EP\gr}
&1<GR]it
4?JValw
&1<HS_ju
 +6ALXcnz
#.:EP[gr}
'3>IT`kv
 +6AMXcny
%0;GR]it
(3?JUalw
!,7CNZep|
&1AMYdp|
 +7BNZeq|
 ,7CNZeq|
)4@KWbny
(3?JVamx
%1=HT`kw
%0;GR]hs~
&1=HS^it
'2>JValw
&2=HS^ju
(3>JU`kw
*5@KWbmx
 +6ALXcny
"-8CNYep{
".9DOZep{
#.9DOZep{
"-8CNYdoz
&2=HS_ju
)4?JU`lw
(4@KValx
)4?KValw
)4?JUalw
)4?JU`kv
)4?JUalw
 +6ALWbny
%0;FQ\gr}
%0;FQ\gr}
#.9DOZep{
!-8CNYdo{
!,8CNYdoz
!,7BNYdoz
!,7BMXcny
!,7CNYdoz
 +6AL[fq}
#.9DOZeq|
#.9DO[fq|
"-8CNYdoz
"-8CNYdp
"-8CNYdoz
"-8CNYdoz
 +6ALWbmx
*5@KVamx
%0;GR]it
)4?KVamx
 +6AMXcnz
"-9DO[fr}
%1<GR^it
'3>IT_jv
*5ALWbmy
!,8CNYdp{
)4?KVbmx
#.9EP\gr~
)5@KVbmx
 +6BMXcoz
".9DO[fq}
$/:EQ\gr}
$/:FQ]hs~
(3>IU`kv
!/;FR]hs~
)4?JUalw
#.9DOZfq|
#/:EP[fq}
%1<GR]it
&1<HS^it
(4?JU`lw
*5@KWbm{
&2=HT_kv
$0;GR]it
 +6BMXcoz
%0<GS^iu
 +7BMYdp{
'3>JUalx
$/:FQ]ht
 ,8DO[fr}
'3?JVamx
'3>IT`kv
%0<HS^iu
'2>IT_ju
)4@KValx
*5@LWbmx
!,7BNYdoz
!,8CNYdo{
!,7CNZeq|
'3>JVamy
&1<GR^it
 ,7BMYdo{
%1<HS^ju
 +7BNYdp{
%2=IT_kv
 +7BUamx
"-8COZer}
'2=HS_ju
(3>JU`kv
+6ALWbny
!,7BNYdo{
$/;FQ\g
&1<GR]hs
'3>ITcoz
'2>IT`kw
!-8COZgr}
'2=HT_jv
*5@LWbny
$/;FQ\hs~
(3>JUalw
"-9DO[fr}
&1<HS^ju
!,8DO[fr~
 +7BNYep{
'2=IU`lw
 ,7CNZfq|
)5@LWbny
%0;GR^it
!,8CNZeq|
"/:FQ]hs~
)4@KWbmy
#/;FQ]hs
(4?KVbmx
%0<GR^it
)4@KVamx
&1=HS_ju
 +7BMXdoz
%0<GRer}
(4?KVamx
$/:EQ\hs~
'2=HS_ju
 +8CNZe
'2=HS^ju
(3>IU`lw
*5@LWbmx
!,7CNYdo{
%0<GS^jv
 ,7BNYep{
'2>IU`kv
*6ALWcny
"-8DOZeq|
#/:EP\hs~
&1=HT_ju
)4?JValw
(3?JUalx
$0;GR]it
 ,7FR^iu
"-9DO[f
)4?KValx
#.9EP[gr~
(4?JValx
".:EQ\gr~
(:FQ]ht
!,8COZfq}
(4?KVbmx
#.:EQ\hs~
+6BMYdo{
&1=HS_ju
!-8DOZfq|
'2>IT`kw
!-9DP[gr
".9DP[fq|
%0;GR]ju
(4?JU`lw
*5@KVamx
!-8CNYdp{
#.9DP[
'2>IT_ju
(4?JU`lw
&1=HS^it
&1<GR]hs~
%1<HS^it
".9DP[fr}
(3>JU`lw
'2>IT`kw
".9DO[fq}
)4?KValx
*6ALXcoz
$/:FQ\gr~
&2=HS^ju
(3?JUalw
)4?KValw
*5ALWbny
!,7BNYdoz
"-8CT`kw
$0;FQ]hs~
'2=HT_ju
*6ALWcny
9EP\gr}
'2>IU`kv
*5@LWbmy
!,8CNYep|
#.9EP\gs~
*6ALXcoz
'2>IU`lw
#.:EQ\hs
+6AMXcoz
#/:FQ\hs
)4@KVbmx
"-9DO[fq}
!-8DOZgr}
'3>IU`kv
+6ALXcnz
%0;GR]ht
#.:EP\gr}
&1=HS_ju
*5ALWcny
&3?KVamx
#.:FQ]hs
(3?JU`kw
*5@KVbmy
!,7CNYdoz
 ,7BMXcny
"-8CNZep{
#.9EP[fq|
&1<GS^}
#.:EQ\hs~
+6BMXdoz
#.:EP[gr}
&2=HS_kv
"-8DO[
)4@KWbmy
#.9DO[fq|
$0;FQ]hs~
&1=HS_ju
(3?JU`kw
*6ALWbmx
 +7BMXcnz
"-9EP[fq}
$/:EQ\gr}
$/:EP[gs~
%0;FQ]hs~
)4@KVamx
"-8COZep
1<GS^it
)4?KVamx
!,8CNYdp{
%1<GR^it
)4?KVamx
!,8COZeq|
%1<NZe
%0;GR]ht
(3>IT_kv
)4?JU`lw
*5@KWbmx
*6ALWbmy
 +7CNZeq|
%1<GS^it
+7BNYdp{
 ,7CNYep{
&2=HT_jw
 +7BMXcoz
"-8COZep|
%1<GR^it
(3>JU`kw
!,7BNYdoz
#.9DP[gr}
'2=IT_kv
+6AMXdoz
#.:EP\gr}
&2=HS_ju
*6ALWcny
#.:EP[g
@KVamx
(3?JUalx
"-9DOZfq|
$/:EQ\gr~
'2=IT_ju
(3>JU`kv
)5@KWbny
*6ALWbmx
!,7BMXcoz
"-8DO^kv
*5@KWbmx
"-9DOZfq|
'2=HT_ju
+6ALWbmx
 +6ALXcny
"-8CNYdoz
!,7BMXcny
*5@LWbmx
&2=HS^it
'3>IT_kv
)4?JValw
)4?JUalw
!,7BNYdo
%0<GS^iu
)5@KWbmy
"-8DOZeq|
!,7CNYep{
%1<GR^it
(3>JValx
 +6ALXcny
 +6BMXcny
"-8CNZep{
$/:EP\gr}
%0<GR]it
(8EP[fr}
&1=HS^it
&1<HS^it
(3>JU`kv
'3>IT_ju
'2=IT_jv
'2=HS^it
$/:EP[fr}
#.9DOZeq
(3?JU`kv
*5@KValw
(3>IT`kv
(4?JU`kv
)4?JU`kw
*5@KWbmx
+6ALWbmy
 +7BNYdoz
 ,7CNZfq}
*6AMXdo{
(4?KVamx
#/:FQ]hs
 ,7CNZeq|
)5@LWcnz
(4?KVbmy
%1<HS^ju
)4@KVcnz
#.:EP[gr}
%1<GS^ju
!,7CNZep
)4@KWbny
&2=HT_jv
!-8DOZfq}
'2>ITalw
"-9DZfr}
(3?JUalw
#.9DOZfq|
$0;FQ]hs~
!,8CNZep{
$0;FQ\gs~
&1=HS^iu
'3>IT_ju
)4?JVbmx
)4@KVamx
"-9DOZfq}
'2=HS_ju
)4?KVamx
#.9EP[gr~
(3>JU`lw
"-8COZeq|
%0;FQ]hs~
#.:FQ\hs~
(3>IT`kv
*5ALWbnz
"-9DOZep{
".9DOZep{
%0;GR]ht
'2>IT_kv
7BMYdoz
'3>JU`kv
+6ALWbmx
 +6ALWbmx
*6AMXcny
!,7BMYdoz
"-8DOZeq|
%0;FQ\hs~
%1<GR]hs~
"-8DOZep|
&1<GR^it
&1=HS^it
)4?KValw
)4?JUalw
*5ALXcny
*5@LWbmx
*5@KVbmy
(4?JUalw
!-8DO[fr}
ALWbmx
(3?JU`lw
 +7BMXdoz
"-9DOZeq|
%0;GR]it
%0<GS^jv
 +6BMXdo{
%0;GR]it
*5@LWbmy
"-8COZep|
%1<GR^it
(3>JU`kw
 +6BMXdoz
!,7HT`kv
*5AMXdoz
3DP\gs~
*6AMXdo{
(3?JU`lw
"-8DOZeq|
(3>IU`kw
!,8CNYep{
"/:FQ\hs~
'2>IT_ju
)4?JUamx
!,7BNYdp{
$/:EQ\gr}
'2>IT_jv
$/:FQ\gr~
#.:EP[fq}
&1=HS_ju
*5ALWbny
"-9DP[fq}
$0;FQ\gr~
%0;FQ\it
&1<GS^it
%M[gs~
	"0;GR^it
*5@LWbmy
$/;FQ\gs~
#.9DNYdoz
*5ALWbmx
*5@KValw
!,8CNZep|
'2=IT_jv
)4@K_n{
(3?JUalx
!,7CNYdoz
#.:EP[fq|
$0;FQ\gs~
&2=HS^ju
(4?JU`kv
)4?JUalx
*5ALWbmx
*6AMXcoz
'2=IT_kv
$/:FQ\hs~
(3>JU`kw
!,8CNZep{
$/;FQ]hs~
'2>JU`lw
(4@KWbnz
?JValx
"-8DOZ
'2=IT_kv
!,8COZeq|
&2=HT_jv
"-8DO[fq}
(3>JU`kw
!7GS_jv
+6ALXcny
".9DO[fq}
'2>IU`kv
*5@LWbmx
!-8CNYep{
$/;FQ\hs~
'2=IT_ju
(3?JU`k|
 +6BMXdo{
&1<HS^ju
 ,7BNZeq|
(3?JUalw
".9DP[fr}
(3?JU`lw
"-9DP[fr}
(3?JUalw
'2=IT`kw
$/;FQ]hs~
)4@KWbmy
$/:FR]iu
 +6BMXdoz
$0;GR]it
 +7BMYdp{
%1<GS^iu
'2=IT_jv
(4?JU`lw
*5ALWbmy
 +7BMXcnz
$0;GR]hs~
&1<HS^it
'2=HT`kv
(3>IT_kv
(3>Uco{
)4@KVbmy
$/:EQ\gs~
)4?JUalw
 +6ALXcny
#.:EP[gr}
&1=HT_jv
 +6CNZep{
$0;FQ]hs~
$/;FQ\gr}
'2>IU`kv
*5@KValw
 +6ALWbny
*5@KValw
!,7CNYdoz
 +6ALWbmx
*5ALWbmx
)5@KWcnz
"-8CNZep|
$/:EQ\gr}
(3>JU`kw
*6ALWcny
$0;FQ\hs~
=JVamx
%1<HS_jv
!,8COZfq|
(4?KWbny
#/:EQ\gs~
(4?JValx
#/:FQ]hs
*5@LWcnz
'2>IT`w
'2>IU`lw
&1=HS_ju
 +6BMYdo{
%0<HS_ju
+6AMXdoz
&1<HS^ju
 +7BMYdp{
%0<GR^iu
(3>IU`kv
)4?JU`lw
 +6AMXcny
!,8CNYdo{
#/:EP[fr}
%0;FQ]hs~
&1=HT_ju
(3>IU`kv
%0<GR^it
)4?KValx
 +6ALXcny
"-8COZep{
#.9DO[fq|
%0;GR]hs~
&1<HS^it
?KValw
*6FR]ht
)5@KXcny
"-8CNYep{
$/:FQ\gs~
(4?JValw
 ,7BMYdoz
$/;FR]ht
*5ALWcny
$/:EQ\gs~
!,7COZeq|
'3?KVbmx
"-9DOZfq|
%1<GS^iu
*6ALXcnz
#.:EP[gr}
'2=HT_ju
*6ALWcny
*6ALWbny
 +7BMXcny
"-8DOZep|
#.:EP[fq|
%0<HS^i
(3>IT`kv
)4?JU`kw
*5@KValw
=KWcnz
%0;GR^iu
!,8COZfq}
)4@KWbny
&1=HU`lw
%1<HS^ju
"-9DP[gr~
*5@K_lx
%1<HS_jv
".9DP[fr}
'2>IT`kv
".:EQ\hs
 ,7COZfq}
)4?KWcnz
&1=HT_jv
!-8DO[fq}
%0<HS_ly
$/:FQ]ht
+7BMYdo
'2>JUalx
"-8DOZeq|
&2=IT`kw
 ,7BMYdo{
".:EQ]ht
$0;GR]it
*5@KVbmx
!,7BNYdo{
#.9DO[fq|
%1=HS_ju
)4?JValw
 +7BMXep{
%9FQ]it
 +6ALWcny
*6ALWcny
!,7BMXcnz
&1<GR^it
)5@KVamx
!,7BNYdoz
".:EP[fx
(3?JVamy
&1<GS^ju
"-8DO[fq}
'2>IT`kw
$/:FQ]hs
*5@KVbmy
".9DO[fr}
'2=HT_ju
"-9EP\ht
)4?JUalw
*5@KVamx
!,8CNYep{
$/:EP[fq}
&1<GR]it
&1<HS^it
*6ALWcny
(3?KVbny
&1=HT_jv
 +7BNYdo{
'2=IT_kv
 ,7BMYdoz
'2>IT`
!,8CNYdp{
%1<GXdo{
$/:EP[fr}
)5@LWcs
(3>JU`kv
#/:FQ]it
(3>JU`lw
!,7CNYdo{
'2>IT_kv
*6ALWbny
 +7BNZeq|
 +7COZfq}
*5ALXdo{
(4?KVbny
'2>IU`lw
#/:FQ]ht
!-9DP[gr~
%0<GS_jv
$0;GS^ju
!-8DO[gr~
!-8DP[gs~
!-8DO[fr~
 +7CNZeq}
*6ALXdoz
&2=IT`kw
)4@KVbmx
*5@LWbmx
"-9DOZep|
&1=HT_kv
#/;FR^
$0;GR^ju
".9EQ\ht
#/;FR]it
"-9DO[iv
$/;FQ\hs~
(3?JU`lw
 +7BMXdo
#.9DO[fq|
%1<GR]hs
&1<HS^it
'2=IT_ju
(3>IT_jv
&1=HT`kv
 +6ALXcny
!,7CNYdoz
#.:EP[fr
&1<GR]it
'3>IT_kv
*5@LWbmx
"-8DOZep{
*6AMXdo{
'3>JWbny
%1<GS^iu
!,7CNYep|
(3?JVamx
$0;GR^it
!-8COZfq}
(4?KVamx
$0;KWbmy
#.:EQ\gs~
)4?LWcny
%0<HS_jv
$0;GR]it
)4@KVbmy
%0<GS^iu
!-8DOZfq}
$/:EQ\gr}
&2=HS_ju
)4@LWc
$/:FQ\gs~
'2>IT_kw
"-9DO[fr}
(4?KVamx
&1=HT_kv
'2>IU`kv
"-8DOZfq|
&1<HS^iu
,7BMYdoz
#.:EP[gr}
&1=HS_jv
*6ALXcnz
#/:FQ\
#/:FR]iu
$/;GR^ju
&2=IUa
%1<GS^ju
!,8COZep|
$0;FQ]hs
(3>JVamx
!,7BMXdoz
".9DO^ju
!-8DOZfq|
'2>IT`kv
!-8CNZeq|
&1=HS_ju
 +6BMXdoz
$/;FQ]hs~
*6AMXdoz
%0;GR]ht
#/:FQ]hu
".9EQ\hs
!,8COZeq|
 ,7CNZeq|
)5@LWcnz
(3>JUalx
$/;FR]it
".:FQ]ht
%1<GR^it
'2=HS_jv
"-9DP[gr~
*6AMYdp{
'3>JUalw
".9EP\gr~
*6ALXcnz
%0;GR^it
,<HT_kw
&2=IT`lw
2>JUaly
'3>JUamx
%1<HS_kv
&1=IT`lw
%0<HS^ju
#.:EQ\hs
+6BMYdo
#.:FR]it
!,8CNZeq|
(4?KWbny
&1=HS_ju
+6AMXcoz
(4?KVbmy
'2>JUalx
&1=HS_ju
+7COZfr}
".:EQ\iu
 ,7BNYep{
'3>IU`kw
$/;FR]it
!,8COZfq}
+6BMYdo{
'2>IU`lw
)4@KWbmx
 +7BMXdoz
$/:EQ]ht
(3>JU`kw
 ,7BMYdo{
'2=HT_kv
 +7BMXdoz
&1=HS^ju
*5@O\hs
+6AMXcny
"-8COZep{
$/;GR^it
*6ALWcny
"-9DOZer}
'2=IT_jv
*5@LWbny
$/;FQ\gs~
&1=HS^iu
(3>IU`kw
 +6BMXcoz
#.9EP[gr}
&2=IT_jv
)5@KValx
 +6AMXcnz
(3>JU`lw
 +6ALWbny
#.9DOZfq|
#.9DOZfq|
$0;FQ\gs~
%1<GR]it
'3>IT_ju
'2>IT_ju
+7COZep|
#.9DOZep{
$/:EP[fr}
%0;FQ]hs~
%0<GR]hs~
&1<GR]it
%0;FR]hs~
%0;GR]hs~
%1<GR]l
(4?KVbmy
#.:EQ\hs~
)4?KVbny
#.9EP[gr}
(3>JU`kw
!-8CNZeq|
%0<GR^it
*6ALXcnz
*6ALXcnz
%0<GR]it
(4?JUalw
 +6BNYdp{
#.9DP[fq}
'2=HT_jv
)4?KValx
 ,7CNYep{
 ,8CO[fr}
&1<GS^
!-8CNYep{
#.9DP[fq|
%0<GS^iu
*5ALWcny
#/:ER]it
*5@KWbmx
"-9HU`lw
$/;FR]it
(3?JU`lw
"-8COZeq|
&1<HS^it
)4?JValx
!-8COZeq|
%1=HS^ju
*6ALWcny
'2=IT_kw
 +6BMXcoz
#.9EP[gr}
'3>IT_kv
*5@LWbmx
#.9EP[fq}
%1<GR]it
 +6AMXcny
(4?JValw
!,8DP[fq}
&1<HS^ju
*5@LWbnz
#.9EP[gr}
&2=HS_ju
 +6BMXcoz
"-8DOZeq|
".9EP\gs~
*6AMXdoz
(3?JU`lw
!,8COZeq|
'2>IT`kv
*6ALXcny
(3?JUfs~
!-9DP\iu
$0;GR^iu
!-8DO[fr}
+6BMYdp|
)4@KWcnz
(4?JVbmy
#/;FR^iu
&2=IT`kw
#.:EQ\gt
!-8DO[fr}
*5ALWcoz
'2>IU`kw
"-9DP[gr~
*6AMYdo{
%0<GR]it
$1<GS^it
)4@KVamx
!-8COZfr}
 ,7COZfr}
 ,7CNZeq}
 ,7COZfr}
!,8DO[fq}
(3>JU`lw
!/;GR^it
*5ALWbmx
*5@KVbmx
*5@KWbmx
*5@LWbmx
*5@KVbmx
*5@LWbmx
 +6AMXcn~
(3?JU`kv
#.:EP\gr}
'2=HS^it
)4?JValw
 +7BMXdoz
$/;FR]it
(4?JValw
!-8CNZep{
 ,7BNYep|
&1<HS^it
*5@KVbmx
#.:EP[gr}
)4?JValw
*5@KWbmx
+7BMXcoz
"-8DOZeq|
*6AMXdp{
#.9DP[fq|
$/:FQ\gr}
'3>IT_kv
!,8CNYep|
'2>IT_jv
!-8DOZep|
'2>IT`kv
 +7BQ\hs
*5BMYdoz
&1<GS^ju
 ,7BNYdp|
&2=HS_ju
)4?KValw
*6ALWbmy
<HS^it
#.9EP[gr}
)4?JValw
 +7BMYdo{
$0;FR^it
)4@KVamx
"-8COZeq|
&2=HS_ju
AMXdoz
+7CNZeq|
(3>JUalx
%0;GR]it
)4@KWbmy
"-:EQ\gs~
)5@LWcnz
"-9EP[gr~
#/:FQ]ht
!-8DO[fr}
+6BMXdp{
(4?KVbmy
'2>IU`kw
#/;GR^iu
!,8COZeq|
+6BNYep|
'2>IT`o{
'2>IT_jv
"-9DP[gr}
(4?KVbmy
%1<GS^ju
 +7CNYep|
'3?JUalx
#.9EP[gr}
)5@KWboz
)4?KValx
8DOZep|
&1<GS^it
(3?JUalw
!,7BNYdo{
$/:FQ\gs~
(3?JU`lw
!,7BNYdo{
'3>JVamx
$/;FR]it
!,7CNZep|
)4@LWbny
"-9DOZeq|
(4?KVbmx
&1=HT_kv
%0;GR^ju
"-<HS_jv
+6CNZep|
?JU`lw
 ,7BNYdp|
&1<GS^it
(3>JU`kw
+6ALWbny
!,7CNYdoz
#/:EP[gr}
 ,7BMXdoz
%1<HS^ju
 +6AMXcny
#/:ER]ht
*5ALXcnz
$/:FQ\hs
+6BMYdp{
%0;GR^it
!,7CNYdoz
"-8CNYdoz
#.9DO[fq|
%0;FQ]hs~
&2=HS^ju
'2=IT_ju
'2=IU`kv
*5@KWbmx
%1=HT`kv
 +6AMXcny
!,8CNYdp{
$/:EQ\gr}
%0;FR]hs~
&2=HS^ju
)4?KValx
 +7BMXcoz
!,7BN]it
'2=HT`kv
(3?JU`kv
*5@KValw
 +6BMXcnz
!-8CNYd
$0;FQ\gs~
$0;FQ\gr~
&1<GS^it
+7BNZfq}
"-8COZep{
#.9DO[gr}
'2=HT_ju
(3>IT`kv
(3>IT`kv
%0<GS^ju
,7BMXdoz
$0;FQ\gr~
%0;FQ\gr}
$0;FQ\gs~
%0<GR]hs
&1<GR^ju
(3?JU`kv
,9DP[fq|
&1=HS^ju
)4?KValw
!,7CNYep{
%0<GR]ht
(4?JValx
!,7BNYdo{
$0;GR]it
(4?JVal|
(3>JUamx
(3?JVamx
#.:EP\gr~
*6AMXcoz
%0<GR]it
 ,7BMYdo{
#/:EP[gr}
&2=IT_jv
$0;FQ]
)4@KVbmy
"-9DOZfq|
&1=HT_jv
".9DP[fq}
(3>IU`kv
 +7BNYdp{
(4?JVamx
(3>JUalw
"-9HS_ju
)4?LWcny
".9DP[fr}
'2=IT_kv
 +7BNYdp{
%0<GR^it
*5@LWcnz
#.:HUalx
&2=HT_kv
".9EP\gr~
*6BMXcoz
#.9DOZfq|
%0<GR^jv
*5ALWbny
!,7BMXcny
#.9DO[fq}
 +6ALWcny
$/:FQ\hs~
'2=HS_ju
!,7CNYdo{
%0;GR]it
 +6BNYep|
)4?JValx
"-8DOZep}
#/:EP\gr~
'2>IT`kv
!-8DOZfq}
'2=IT`kv
!-8DOZf
'2>IT`kw
"/:FQ]ht
)5ALWcny
(4@KVbo{
$/:FQ]ht
)4?KVamx
#/:EP\gr}
(3?JU`lw
!,7BNYdo{
$/:EP\gr}
'2=HS^ju
 ,7BMXgs
)5@LXdoz
"-9DO[fq|
$0;FQ]hs
)4?KVam{
'2>IT`kv
!-8CNZep{
$/:EQ\gr}
&2=HS^iu
'2=IT_kv
+7BMYdoz
#.9DOZep{
"-8CO[fq|
!-8DOZep|
#.9EP[fq}
%0;FR]hs~
&1<GR]hs
$0;GR^j
"-8DP[fr}
*5@LWbmy
"-8COZep|
&1<GR]ht
'3@KVbmx
4@KWcnz
#ATbo{
(4CUbo{
*7CO\hu
 ,8DQ]iu
$/;FR]it
%0<HS_kv
$/;GR^ju
%0<HS_ju
)5@KVamx
 +7BMXco{
'2=IT`kw
#/:FQ]ht
'5BMXdo{
$/;FQ\gr~
'3>JUalx
)4?JValx
#/;GR^iu
)4?JValx
*5ALWcoz
&1=HT_jv
*5ALWbny
#.9EP[gr}
)4@KWbny
#/;FR]it
 ,7CNZeq|
*6AMXdp|
)5@KWbmy
$0;GR_jv
"-9EP\gs~
+7BNZfq}
 ,7CNZfr}
+6BM`p|
 +6BMYdo{
#.:EQ\hs
)5ALWcoz
!-8CNYep{
*6ALXcoz
(4?KVbny
)4@LWcnz
%0<GS_ju
"-9DP[ft
 +7BNYeq|
(4?KVbmy
'2=IT`kw
.9EP[fr}
'2>IT_kv
 +7BMYdoz
(4@NYdp{
"-8CNYep{
"-8DOZep|
#.9DOZeq|
9DOZep{
#.9DOZep{
"-8DOZep{
#.9DP[fq|
.@LXcoz
'2>IU`kw
 +6BMXcoz
#.:ER]hs~
'2=HT_ju
)4?JValw
!-8CNYep{
#.9EP[gr}
'2>IT_v
(3?JVamx
%0;GR]hs
'2=HS_ju
(4@KWbmx
%0<GS^iu
*5ALWcoz
%1<GS^iu
 +7BMYdp{
+6BMXdoz
#/:EP\gr}
'2=IT_ju
(4?JU`lw
+6ALWbmy
8CNYdoz
 +6AMXcnz
 +6ALWbmx
!-8DOZeq|
$/:FQ\gr}
$0;FQ\gr~
%0;GR]hs~
%0;FR]hs~
&1<GR]it
&1<HS^it
(3>JU`kv
*6MZfq|
&1=HT`kv
 +6ALXcnz
#.:EQ\gs~
(3?JU`k
"-8DOZeq|
&1=HS^ju
)4?JUalw
!,7CNYdp{
)5@LWcnz
%1=HT_j
8COZep|
%0;GR]
#.:EP\gr}
#.:EP\gr~
*6ALXcoz
&1<HS_ju
*5@KXcoz
%0<GS^iu
(3?JU`lw
!,7BNYdo{
#.:EP[fq}
'2=I6EQ]it
!/:FR]ht
 ,7CNZeq|
)5@LWcnz
=IT_kv
 ,7CNYep{
&1<HS_kv
!,8COZeq|
(3>JU`lw
"-8DO[jv
 +6ALXcny
&1<GS^it
'2=HS_ju
*5@LWbmx
!,7BMYdoz
#.:EP[gr}
&1<HS^ju
)5@KVbny
%1<GR]hs~
%0;FQ]hs~
)4?JU`kw
 +6BMXcny
"-8CNYep{
$/:EP[fq}
$0;FQ\hs~
&1<HS^iu
#.:FQ\gs~
=IT_ju
(3>IU`lw
)4?JU`kv
(3?JU`kv
*5@KValw
*6ALWbmx
!-8CNYep{
".=IT_jv
*5@KVbmx
 +6ALXcny
 ,8CNYdp{
"-8CNYdo{
!,8CNZep{
#.9EP[fq|
#.9DOZep{
%0;GR]hs
#.9EP[gr}
(3?JU`kw
!,8COZfq|
&2=IT`kw
#.9DP[gr}
)5@LWcnz
%0;GR]it
".:FQ]iu
'2>IU`lx
!-8COZep|
'3>IU`kw
 ,7BMYdo{
%0;GR^it
(4?JUalw
!,7BNYdp{
$/:EQ\gr~
>MYeq}
(3>IU`kw
 +6BMXcnz
#.9DP[fq|
$/;FQ\hs~
'2=HS^ju
'2=HS_ju
(3?JU`kv
@KZgr~
&1=IUalw
".9DP[gr~
)4?JValx
 +6AMXcny
 +6ALWbmy
!,8CNYdp{
#.9DOZep{
$0;FR]it
 ,7BMYdoz
!-8DOZeq|
$/:EP[gr}
%1<GR^ju
(4?JValw
*5@KVbmx
&1<GR]hs~
#/:EP[fq|
$0;FQ\gr}
%0;FQ\gs~
#.9EP[fq|
"-8CNYep{
!-8CNYdoz
 +6BMXcoz
 +6ALWbmx
.:EQ\gr
%0;FQ\gr}
!,7BMXcny
 +7BMXcny
 +6BMXcny
 +6ALWbny
+6ALWbny
 ,7BMXcny
!,7BMXcs
 +8COZep|
$/:EP[gr}
)4?KValx
 ,7BMYdo{
$0;FQ\gr~
&1<GR]it
)4?KValx
%0;FQ\gr}
$/;FQ\gr}
#.9EP[fq|
".9DOZeq|
"-8CNYdp{
!,7BMYep{
DOZep{
"-8DOZep{
'2>IT_ju
(3>IT_kv
)4?JU`kv
'2=HS^it
&1<GR]hs~
#.9DOZfq|
"-8CNYdoz
*5@KValw
(4?NYdp{
"-8COZep{
#.9DO[gr}
&1<GR]hs~
%0;FR]hs~
&1<GR]ht
'2=HT_ju
(3>IT_ju
'2=IT_ju
%1<GR]it
(3>IU`lw
".:EP[fq|
#.9DOZep{
!,8CNZep{
%1<GS^ju
*5@LWcny
$/:EP\gr}
 +6ALXcny
$0;GR^it
'3>IT`kv
!-8CNZep|
%0;GR^it
)5@LWcny
#.:EP[gr}
'2=HT_kv
$/;FR]ht
'3>IT`kv
*6ALWbmx
*5ALWbmx
CNZep{
"-8DOZeq|
'2=HT_ju
&2=HS^it
&3>JUeq}
)4@KVamx
"-8DOZer~
'3>JU`kw
 ,7BMYdo{
&1<HS_ju
*5@LWbny
$/:FQ\hs~
(3>JUa
%0<GR]hs
&1<GR]ht
%1<HS^it
&1<GR]it
&1<GR]ht
&1<GR]ht
%0<GR]hs~
&1<GR]hs
 +6AMXcnz
$/:EQ\gr}
'2=HT_ju
*6ALXcoz
#.:EP\gr~
(3?KValx
 +6ALWcnz
".9EP[fr~
(7COZfr}
'2=HT_ju
*5@KValw
)4?JU`kv
(3>JU`kv
&1<GR]hs~
$0;FQ\gr}
"-7BMXcny
'3>JU`lw
!-8COZfr}
%1<HS_ju
*5@KWbmx
#.:EP\gr~
)4?KVbmx
#.9EP[gr}
$/:FQ\gr}
!-8COZep|
%1<GS^it
*5ALXcny
%0;GR]it
)4@KVbmy
$/:FQ\gs~
%0;FQ\gr}
'2=IT_kv
$/;FR]it
"-8DO[fr}
'3>JU`lw
#/:FQ\hs
+6AMXcoz
$0;GR^jv
!-8COZeq|
'2>IU`kw
"-8DR^ju
 +7BMXcoz
#.9DOZep|
%0;GR]ht
)5@KVamx
+6AMXcnz
"-9DO[fq}
*5ALWboz
*5AMXcnz
%0;FR]hs~
*6ALWcnz
$0;FR]ht
*5ALWcoz
%0;GR]it
)4@KVbmx
#/;FQ]hs
#.:EQ]it
#/:FR]ht
+6BMXdo{
(3?JUalw
".9EP[gr~
*5@KWbmx
 ,7BMXdoz
#.9EP[gr}
-:EP[gr}
'2>JUalw
!,7BMXcnz
 +6ALWbmy
#/:EP[fq|
#.9DOZep{
#.9DOZep{
"-8DOZep{
#.9DP[fu
*5@LWbny
$0;FR]ht
*5@LWbny
$/:GR^it
 +7BNYdo{
&1=HT_kv
".9DO[fq}
(4?JValw
'2>IT`kv
)4?JU`kw
 ,7BMXdoz
#.9DO[fq|
$/:FQ\g
&2=HS^it
'2=HT_jv
*5@LWbmx
*5ALWcnz
#/:EP\gr~
*5@KWbny
".9EP[fr}
'2>IT_jv
)5@KValw
 +7CNYep{
#.9IT`kv
*5ALXco{
'2=HT_ju
)4@KValw
".9DP[fq}
&1<GR]hs~
(3>IT`kv
(3>IU`kv
#.:EP\gs~
#/;FR]ht
".9EP[gr}
'2>IT`kv
!,7CNYdo{
$0;FR]ht
*6ALXcnz
#.:EP[gr}
#/:GR]it
)4@KVamx
 +6BMXcnz
#.:EP[fq}
%0<GR]hs
(3>IU`kv
+6ALXcny
"-8DOZep|
)5ALXcnz
"1<HS_ju
 +6BMXdoz
$0;FR_ju
 +6BMXdoz
&2=HT_ju
 +6BMXdoz
%0;FR]ht
*6ALXcoz
&2>IT`kv
#.:EP\gr}
(3>IU`lw
 +6ALXcny
"-8COZep|
%1<GR^it
)4?JU`lw
 +7BMYdoz
#.:EP\gs~
(4?JVbmy
$/:FQ\
!,7BNYdp{
#.9DP[gr~
*5@LWcnz
(3>JU`kw
&1=HT_kv
".9DO[fq|
&2=HT_jv
!-8COZeq|
(3>JUalx
#/:FR]ht
(3?JUalw
 +:FR^ju
 ,7BNYep|
(3?JVamx
%0;GR]ht
(3>JU`kw
!-8DO[fq}
)4?KVamx
 +7BNZeq
&1=HS_lw
"-8DOZfq|
>IU`kv
!,7BNYev
!,8COZeq|
$/;FR]it
 ,7COZfq}
"-9DO[fr}
'3>IT`kv
#.9EP\gr~
'3>IU`kv
+6CNZeq|
&1<HS^it
(4?JVamy
#/:EQ\gs~
)5@KWbmy
".9DP[fr}
&2>IT_kv
 ,7BNYdp{
$0;FQ\iu
".9DOZfq}
'2>IT_kv
+6AMXdoz
&3>IU`kw
!,8COZep
%1<GS_kv
 +7BMYdo{
$/:FQ\gs~
+6AMXcnz
#.9EP[fr
'3?JVbmy
#/:FQ]hs
*5@LXcoz
%1<HS^iu
+6ALWcny
#.:EP[gr}
'2=HS_ju
!,8CNZep|
(5@LXcnz
%1?KVamx
!,8CNZep{
$/:EQ\gt
)4?JValw
 ,7BNYep{
(3?JUalx
!,7BMYdp{
%0<HS_jv
".9EP\it
)5@KWbmx
"-8DOZfq|
%0;GR]it
'2=HS_ju
)5@KVbmx
"-8COZn}
'2=IT_kv
(3>JU`kv
(3?JValw
*5@KValx
 +7BMYdp{
%0;FR]hs
(3?JU`kw
#.9EP\gr}
&3>IU`kv
 +6BMXdoz
".9DP[gs~
'2=HT_ju
(4?JU`kw
 +6AMXc
"-8DOZep{
#.9EP[fq|
%0;FQ\gs~
'2>IT_jv
(3>IT_ju
&2>IT_jv
(3?JU`kw
)5@KVbmy
"-8COZeq|
$/@LXcoz
#.9DO[fq|
$/:EP[gr}
'2=HS_ju
'2>IT_kv
*5@LWbmx
!,7BNYdo{
#/:FQ\hs~
&2=HS_ju
%0<GR]ju
)4?KValx
 +6AMXcnz
#/:EP[gr}
%1<GR]ht
(3?JU`lw
*5@LWbmx
$/;FQ\gs~
%0;FR]ht
'3>JValx
 +6ALXcny
!-8COZep|
'2=HS_ju
(3>IU`kv
+6ALXcny
!,7BMXdoz
*6AMXdo{
'3>JUalx
&1=HT_kv
!,8CNZep|
&1<HS_kv
*6ALXcnz
#/:EQ\gs~
)4@KVbmx
".9DP`my
%0<GR^it
)4?KVamx
#.:EQ\gs~
(4?KVamx
%0;HS_ju
 +6AMXcnz
#/:EQ\gs
)4@KVbmy
)5@KWbmx
".9DO[fq|
%0;GR]ht
)4@KVamx
!,7CNYdo{
$0;FQ]hs
(4?JValx
!-8CN[fq|
!-9DP[gr~
 +7BNYep|
'2=HT_ju
*5@KWbmx
$/:FQ]hs~
(3>JU`kw
"-8DOZfq|
$/;FQ\gs~
&BO[fr}
'2=IT_jv
)4?KValx
"-8CNYdoz
 +6ALWbny
 +6ALWbmx
)4?JU`lw
*5@KValw
(4>IT`k
$/;FQ]hs
*5@LWbny
$/:FR]it
 ,8COZfq|
%0;FQ]hs~
(3>IT`kv
 +6ALWbny
"-8CNYdp{
%1<GR^it
*6ALWcny
!,8CNZep{
$/:FR]ht
(4?JValw
!,7CNYdo|
%0;FR]hs
(3>IT`kv
8JUalx
!,8CNZep{
%1<GT_kv
"-8COZfq}
(4?JUalw
".9DP[fr}
'3>IU`lw
"-8COZep{
$/:Vfr~
 ,7BMX
"-8CNYdo{
!,7COZep
$0;FQ\gr~
%0;FR]ht
&1<GR^it
%0;FR]hs~
&2=HS^it
$/;FQ]hs
(3>IU`kv
(3?JU`kw
*5ALWbmx
*5@KWbmx
7BMYdoz
!-8CNYep{
#.9EP[gr~
9DNZep{
 +6ALWbny
!,7BMYdoz
!,7BNYdo{
".9DOZep{
"-8CNYdp{
"-8CNYdp{
!,7CNYdoz
'2>IU`kw
".9EP[gr}
)4@KVbmx
!-8COZep|
&1=HT_jv
 ,7CNZep|
&2=HU`lw
"-9DP[mz
#.9DOZep{
$0;FQ]hs
'2>IT`kv
 ,7BMXdoz
#.9DOZfq|
&2=HT_ju
)4?JValw
,7BNYdo{
".9DP[fr}
'3>IU`kw
$0;GR^iu
!,8DO[fr}
+6BMXdo{
'2>IU`lw
$/;FR]it
 +7BNY
#/:ER]ht
(3>JU`kw
+6ALWcny
;FQ\hs~
'2>IT_jv
)4@KValw
AMXdo{
$/;FQ\hs~
'2ER]it
 +6CNYep{
&1<GR^it
&1<GR]iu
(3>IT_jv
(3>IT`kv
 +6AMXcnz
!,8CNYdoz
#.9DO[fq|
!,7CNYdoz
$/:EP\gr}
%0<GR]ht
'2>JU`kw
*6ALWcny
!,7CNYdp|
$/;FQ\hs~
&1<GR]it
&2=IU`kw
 +7BMXco
&1<GR]it
'2=HS^ju
)4?JValw
)4?KValw
)4?KWbmx
*5@KValw
#0<GS^i
 +7BMXcoz
#.9DOZfq|
$/:FQ\gr~
%0;FQ]hs~
&2=HS^ju
(3>IU`kv
 +7BMXcnz
 ,7BM`mx
"-8DO[fq}
%0;FR]hs~
&2=HS^ju
)4?JU`kv
)4?KValw
 +7BMXcny
!,7BMXcoz
!,7BMXcny
(3?JUalw
!.9EP[gr}
%0<GR]ht
(3>IT`kv
(4?JU`kv
(3>IU`kv
ALWbny
 +6ALWbmx
'3>IT`kv
*5@KWbmy
$/:FQ\hs~
(3?JUalw
 ,8CNZep{
/;FQ\hs~
&1<GR^
*5@KWbmx
 1=IT`kv
!,7CNYep{
$/;FQ]hs
(4?JU`kw
*5@KWbmx
#.9DP[fq|
$/:FQ\gr~
&2=HS_ju
>IT`k|
&1<HS^kv
)4?JUalw
*5@LWbmx
!,8CNYdp{
#.9DP[fq|
'2=HS^it
'2=HS^it
$/;FQ]hs
(4?KValw
)4?JValw
)4?JUamx
(3>IT`kv
'2=HS^it
(3?JU`kv
)4?JU`kw
=IT_jv
*6ALWcny
$0;FR]hs~
&1<GR^it
)4@LWbmy
#.:EP\gr}
'2=IT_kw
*6ALWbny
!-8Qco{
 +7BNYep{
'2>IU`lw
#/:EQ\gs~
(3>IU`kv
 ,8CNYep{
&2=HS^jv
!,7CNYep{
!,7CNYdoz
$/;FQ\gs~
&1=HS^iu
*5@KVamx
*5@KVbmx
"-8CNZep{
#.9DO[fq|
$/:EQ]hs
#/:EP\gr~
(3>JU`lw
%0<GR^it
*5@LWbny
#.:EP[fq}
&1=HS^it
)4@KValx
 +6ALXcny
)5@MYdoz
"-8CNYdoz
 +7BMXcnz
 +6ALWbmx
(3>IT_ju
&1<GR]hs~
%0;FQ\gr}
$/:EQ\gr}
"-8CNYp}
'2=IT_ju
'3>IT_ju
(4?JU`kv
(3>IT_jv
(3>JUalw
)4?KValw
)4?KValw
*6ALWbny
*5@KVbmx
"-8CNZep{
"-8COZep{
$/:EQ\gr}
$/:EP[fr}
$0;FR]hs
'2>IT_kv
)5@KWbmy
%0<GS^ju
*6AMXdo{
&1<GS^iu
*5@LWbny
&1<HS^ju
)4?KVamx
!,7CNYdp{
'3EQ\gs~
(3?JUalw
"-9DO[fq}
)4@KWbmy
$/;FR]ht
 +6BMYdoz
$/:EQ\gs~
*5@LWbny
#.:EP\gr
*6BMXcny
*5@KWbmx
)4?JUamx
)4?JU`kv
#1=IT_jv
+6ALWbmy
 +7BMXdoz
'2=IT_ju
)5@KWbmy
#/:EP[gr}
&1<GS^it
(3>JU`lw
+6ALXcny
!,7BMYdo{
)5@KVbmx
'3>JU`lw
+6ALWbmx
"-8COZep{
$/;FQ\gs~
(3>JU`kw
)4?KValw
 +6ALYdoz
#.9EP[fr}
%0;FVcnz
!,8CNYdoz
 +6ALXcny
 ,7BMXcny
+6ALWbmx
 +6ALWbmx
5@KVamx
 +6BMXcnz
".9DOZeq|
!,7BNZfq|
 +7BNYdp{
'3>JU`lw
"-9DO[fq}
'2>IT`kw
 ,7BNYe
+6BMYdp|
)5@LWdo{
(3?JUalx
$/;FQ\gr~
(3?JU`kw
 +6BMXdoz
#/:EP[gr}
=HS_ju
*5@LWbmy
!,7CNYdo{
"-9DP[gr~
'3>IT`kv
"-8DOZfq|
'3>IU`lw
".9DOZfq|
%1<GR]hs
'3?JUal
#/;FR^jv
'3?KVbmy
'2>IU`kw
)4@KWbmy
'2>IU`kw
!,7CNYep{
'2>IU`kw
"-8COZep|
!-9DQ\hs
*5@LWb
#.9EP[fr}
'2=IT`kv
!-8COZep|
*5ALXcnz
%0;FR]ht
*6ALXcnz
(5ALWcny
$/:GS_kw
%1<HS_jv
"-8DO[fr}
)4@KWbny
%1=HT`k
'3?KVbmy
'2>IU`lw
%1=KXep|
!-9EQ]it
%1=HTamy
)5@LXdo{
*6AMYdp|
 ,8CO[fr~
 ,7CNZf
#.:FQ]ht
$0<GS^jv
'3@LWcnz
&2=HT_kv
#/:FQ]ht
%1<HS_jv
(4?KVbmy
(4?KVbmy
&2=IT`kw
#.:EP[gr}
 +6BMXcoz
$/;GS_jv
!,8CNZeq|
'2=IT_kv
".9DO[fq}
$/;FQ]ht
+6BMYdo{
*6AMXcoz
%0<GR]it
'3>JU`kw
*5@KVbmx
 +6ALWdoz
".9DOZfq|
#/:EP\gr}
)5@LWcnz
$/;FQ\ly
'3>JVamy
"-8DP[fr}
$/;FQ\hs~
'2>IU`kv
".9EP\gs
"-9EP\gs
#.:EP[gr}
 +6ALWcny
!-8CNYep{
#.9DP[fq|
%0;GR]hs~
%0;GR]hs
'2=HS^ju
'2=HS_ju
'2=HT`kv
"-8DOZeq|
$/:FQ\gs~
'2=IT_ju
(4?JU`kw
 +6BMXcoz
$/:EQ\gr}
'3>IT`kv
*5@KVbmx
!,:GS_kv
&1=HS_ju
(3>JU`kw
*6ALWbny
#.9DP[fr}
%0<GR^it
(4?JU`lw
 +6ALWcny
(3?JUalw
*6ALWcny
"/:FQ\hs~
&1=HS^it
(3>IUalw
)4?KValw
(3>IU`kv
)4@KValw
%1<GS^iu
DP[gr}
(3>JU`lx
#.:EQ]hs
*5ALWcny
#.:FQ]hs
&1=HS^ju
'2=HT_kv
&1<HS^ju
(3?JU`lw
 +6ALXcny
 +7BMYdoz
%1<GR^it
(3>JU`kv
*5@KWbmx
 +6ALWbny
"-9EP\r~
(4@LXdp{
!/;FR]it
$0<HS_jv
%1=HT`kx
'3?JVbmx
#.9EP[fq}
'3>IU`lw
$/;GR^iu
!,8DO[lx
!-9EP[fr}
#.9DOZep{
!,7BMXdp{
#.9DOZeq|
 +6BMXcnz
!,7BMXcny
!,7BMXcnz
 +6ALWbmx
 +6ALWbmy
*5@LWbmx
*5@KVamx
*5@KValw
-:FR^iu
)5@KVbmx
 ,7BMXdoz
#.9DOZep|
".9DOZep{
%0;FQ]hs~
&1<HS^it
'2>IT_ju
(3>IT_jy
"-8CNYdoz
!,7BMYdoz
)4@KWbmx
)5?KValw
'2=HS^jv
&1<GR]it
$/:EP[fq|
#.9DP[fq|
&1<HS^it
(3>IU`kv
)4@KValx
 +6AMXcny
 +6ALW
!-8COZep{
"-8COZep{
!,7BNYep{
&1<GR^it
&1<GR]it
(3>IT_kv
(3?JU`k
*6ALWbny
 +6AMXcny
"-8CNYep{
"-9DOZep{
$/:FU`lw
 +6AMXc
$/;GR]it
%0;FQ\gr~
$/:FQ\gs~
$/:EP[fq|
"-8CNYdoz
!,8CNYdoz
 +6ALWbmy
$/;FQ\gr}
$/:EQ\gr}
%0;FR]hs
'2=HT_ju
6ALWbmx
(3>IT_ju
$/:EQ\gr}
%0;FQ\gr}
(3>JU`kv
)4?JU`kv
'2=IT_ju
'2=HS^it
&1<GR]hs~
$/:EP[fq|
!,7BMXcny
)4?JU`kv
!,8CNYdo
!-9DO[fq}
"-8CNYdoz
"-8DO[fq|
#/:EP[fr|
#-9CNYep{
"-8CNYdoz
"-8CNYiv
 +6AMXcny
#.:EP[gr}
'2=HS_ju
+6AMXcnz
#/:EQ\gs~
*6ALXcoz
"-9DOZfq|
%0;FQ]hs~
!,8CNYdp{
$/:EP\gr}
(3?JU`kv
'2=HS^ju
'2=HS^it
%0;FR\gs~
%0;FQ\gr}
$/:EP[fq|
'2=IU`kv
(3>IT_ju
&2=HS^iu
*5@KVamx
*5@KValx
)4?JU`kv
&1<GR]hs~
$/:EP[fq|
"-<GR]hs~
%0;FQ\hr}
"-8CNYdoz
 +6ALWbmy
)4?JU`kv
&1<HS^it
$/:EP[fq|
 +6ALWbmy
)4?JU`kv
!,7BMXcnz
$/:FQ\gr}
#.9DP[fq|
#.9EP[fq|
$/:EP[fq|
$0;FQ\gr}
$/:FQ\gr}
%0;FQ\hr~
)4?JU`kv
&1<GS^it
%0;FQ\gr}
#.9DOZep|
"-8CNYdoz
*5@KValw
(3>IT_ju
&1<GR]it
*5@LWbmx
)4?JU`kw
*5@KVamx
 +6BMXcny
 ,7CNYdoz
#.:EP[fq|
$/;FQ]hs
&1<GR^it
 ,7CNZeq|
*5ALWcn
	 6Mcy
	 6Law
&8J[m~
!2DUgx
$6HZk}
%6GYk}
!3EWhz
"3DUgx
!2DUgx
#4EWi{
(9K\m~
'8I[l}
"3DVgy
'8I[l}
$6GXj{
$5FWiz
'9J\m~
 2CUfx
'8J[m~
!2CUfw
&7IZk|
#4EWhy
%6GXiz
$6HYk}
!2DUfx
%6HYj{
%7HZk}
#4FWiz
%6HYk|
"4EWhz
!3DUfx
%6HYl}
#5GXj|
"4FYj|
%7I[m~
"3EVhy
#4FXi{
$6GYk|
$6HYk|
!3EVhz
"3DVgy
'9J[m~
"4FWi{
'9J[m~
!3DUgx
(9J[m~
$6HYk}
&8I[l~
%6HYk|
"3EVhy
$6GXj}
#4EWhz
!3EXj{
&7I[l~
%8J[m~
!3EWhz
$6HYk|
"3EVhy
(9J[m~
#5GXi{
"4EWhz
 1CTfw
 2DVhz
$5FXiz
'8IZl}
!3DVgx
&7HZk}
%6GYj{
#4FWhy
%6GXiz
%6GYj{
&7IZl~
$5GXi{
 2CUgx
&8I[l~
"3DVgy
'8J[m~
!2CUfx
%6GXj{
%6GYj{
'8I[l}
"4EWhz
 1BSev
$5GXi{
'9J[l~
#5FXi{
 2CUfx
%7IZl}
$5GXi{
$5FXi{
"3EVhy
 2CUgy
8COZeq|
&2=HT`lw
!,7CNYep{
%0<GR^iu
+6AMXcoz
$/ER^iu
&1<HS_ju
'2=HS_jv
)4@KVamx
'2=HS^it
"-8COZfq|
#.9DOZep{
#.9DP[fq}
$/:EP[fq}
!,8COZfq|
&1<GS^it
(4?JU`kv
 +7BMYdoz
:FQ\gr}
&1<GS^it
(3?JU`kv
'3=IU`kv
$/;FR]it
)5@KWbmy
"-8DOZeq|
"-9DP[fr}
(4?KVamx
#.:EP[fr}
(4?JUalw
!,8CNZep|
+8DP[gr~
*5ALXcoz
'2=IT`kw
!-8COZe
'2>IT`kv
!-8CNZep|
%1<GS^iu
*5ALXcoz
&2>ITdo{
&2=HS_ju
+6ALXcny
#.9EP\gs~
(3>JU`lw
!,8CNYdp{
&2=HT_ju
)4?KValx
"-9DP[fr}
!,7BNYep|
(4?JVamx
".9EP\gs~
*5AMXcoz
#.:EP\gr}
&1<GS^iv
*5@KVbmx
*6ALWc
)5@LWcny
 ,7BMXcoz
$0;FQ\gs~
&1=HS^iu
)4?JUalw
(3>IT`kv
'2?JU`kv
(3>IT_jv
)9EQ\gt
&2=HS^ju
)4?KValw
"-8CNYep{
#.9EP[fr}
&1<GS^it
)4?JValw
!,8CNYdp{
$/:FQ]ht
".9EQ\gr~
'2=HS_ju
)4?KValx
!-8CNZep{
$/:EQ\gs}
'2=IT_ju
(3>IU`kv
*5@KWbmy
(3?JUalx
$/;FR^iu
!,7CNZeq|
(3?JValw
(3>IT_ju
%0:EP[fq}
$/:EP[gr}
#.:EP[fq|
*5ALXcoz
&1=HT_kv
"-8DO[fq|
%0<GS^it
*6AMXcoz
$/:EP[gr}
)5@KXcnz
)4?K[ht
"-8DOZeq|
$/:FQ\gr}
'2>IT`lw
!,8CNYep|
'2>IU`lw
+6BMXdoz
$/;GR]it
 +6BMY
+6ALXcn{
&1=HS^ju
)4?KVbmx
"-8COZep|
$/;FQ\gs~
&2=HS^ju
'2>IT_ju
*5@LWbmy
$/:FQ\gr}
$/:FR]ht
&2=HS^ju
'2=IT_jv
*5@KWbmy
".9DOZeq|
'3>JUalw
!,8CNZep|
*6AMYdoz
+6AMXdo{
&1<HS^iu
+6AMYdp{
&2=HT_kv
*5@LWbmx
#.9DP[fr}
&2=IT`
 +7BNYdoz
"-8CNZep{
#/:EP[fq|
#.9DOZep{
"-8DP[fq|
$/:EQ\gr}
%0<GR]iu
(3>IT_ju
$0;FQ]hs
)5@KWbmx
#/:FQ\hs~
$0;GS^jv
 ,8COZep{
$/:EQ\gr}
%0<GR^it
"-8COZfq|
%0;FQ]hs~
)4?JValw
"-8DOZeq|
 ,7BMXdoz
$/:FQ\gs~
'3>IT_jv
(4COZfq|
$/:EP\gr}
$/:EP[gs~
$/:EQ\gr}
<GR]it
(3>JUalw
!,7BMYdoz
%0<GR^it
'2>IT_kv
%0<GS^ju
*6ALWbm
$/;FR]
 +7BMYdo{
%0;GR]ht
)4?KValx
!,8CNYdp{
$/:FQ]hs~
"-8DOZep{
&2=IT_kv
 ,7BNYdp{
%1<GR^it
(3>JU`kv
)5@LWbny
 +6BMXcny
!,7BMYdo{
)5@KValw
%1<HT`lx
#.9DO[fq}
&1=HS^ju
)4?KValw
(3>IT_ju
(4?JU`kv
(3>JU`kv
(3>ITdp|
&1<GR]hs~
(4?KVbmx
!-8COZep{
#.:EP\gs~
'3>IT_jv
)5@KValx
 ,7BMXcnz
!,8CNYdo{
*6AMXdp{
(3>JU`lx
#/:FQ\hs~
&2=HS_ju
 ,7CNZep{
'2>IUalx
$/;FR]ht
#.:EQ\gs~
)4?KVamx
$/;FQ]hs
)4@KVbny
"-8CNYdo{
$/;FQ\hs~
)4?JUalw
"0=IT_kv
#.9DP[fr}
(3>IT`kv
 +6AMXcny
!,9DO[fq|
&1<GS^ju
*5@KWbnz
#.9EP[fr}
'2>IT_jy
(3?JUamx
#/:EQ\hs~
)5@LWbmy
!,7CNYdo{
$0;FQ\hs~
(3?JU`kw
*5AMXdo{
&1<GS^it
*6ALWcnz
".9DOZeq|
(3>IT_kv
"-8DOZfq|
(4?JUalw
 +6ALXcny
!-8CNYdoz
&2>IUamy
*6AMYd
#/;GR^jv
'2>JUalx
)5AMXdp|
 +7BMYdo{
2=IT_kv
 +6ALXcoz
$/;G_nz
'2=HT_kv
*5@KVamx
!,8CNZep{
#.:EP[fq|
%0;FR]hs
'2=IT_ju
 ,7BMXcoz
#.9DO[fq}
#.:EP\gr}
(3>JU`kw
!,8CN[fr~
 +6AMXcny
#.:EP[fr}
%0;FR]hs
)4@KVbmx
#.9EP[gr}
"-8DOZfq|
%1=HT`kw
(4?KWcn{
+7BNZfq}
+7CNZfq}
!,8COZfq}
(4?KVamx
*6BMYdp{
%1<GS^iu
 ,7CO[fq}
)4@KWbny
'3>IU`lx
#/:FQ\hs~
&1=HT_jv
"-8DOZiv
$0;GR]iu
#.:EQ]ht
!,8DP[gr~
 +7BNYeq|
*5ALXdo{
*5ALXdo{
)5ALXco{
*5ALXdp{
#.:EQ\hs
".9EP[gr~
)5@LWcnz
&1=HU`lw
#/:EQ\hs
 +7BNZeq|
)4@KWbny
%1<HS_kv
(4@LWco{
+7BNZfq}
#/:FQ]
$/;FR^ju
#/:FQ]iu
"-9DP[gr~
 +7BNYep|
 ,7CNZeq}
*6EQ]iu
%0<GS_ju
".9DP\gs~
 +8COZfq}
)5@LWcnz
&2=IT`kw
(4@LXdp|
!-9DP\gs
#.:FQ]iu
)5ALXdp{
!,8DO[fr}
 +7BNZeq|
*6AMYeq|
)4@KWcnz
'2>JUalx
$0;FR]it
*6ALXcoz
!,8DO[fr~
 ,8CO[gr~
".9EQ\ht
"-9EP\hs
 ,7COZfr~
 ,7CNZeq|
*5@LXcoz
(4@KWbny
*6BMYeq}
".9EP\hs
".9EP\hs
".:FR^iu
#/:FR]iu
$0<GS^jv
$0<HS_jv
#/;FRamy
)5AMXdp{
+7COZfq}
 ,8CO[gr~
".:FR^jv
'3?KVbnz
+7CNZfr}
#/:FR^iu
%1<HT_kv
 +7BNYep|
+6BMYep{
)4ALXdo{
)5ALXdo{
*5ALXdo{
*6BMYep|
*6AMYdp|
 +7CNZeq|
".9EQ\hs
".9EP\gs~
 ,7BNYep|
'2>IVamy
'2>JUalx
&2>IU`lx
(3?JVamx
)4@KWcnz
*9EP\gs~
!-8DP[gr~
 -9DP\gs
!,8COZfq}
,8DO[fs~
!-8DO[gr~
 +7CNZeq}
!-8DO[fr}
+6BMYep
$/;FR^iu
".9EQ\hs
".9FQ]ht
#.:EQ\gs~
 +7CNZfq}
 +7BNYep|
)4@KWcnz
(4?KWbny
*6AMXdo{
(4?KVbmx
#.9EP[gr~
(3>KWbny
$0;GR]it
*6ALXcnz
'2>IU`kw
!,8COZep|
".9EQ]ht
#/;FR^iu
#/;FR]iu
&2=IU`lx
(3?JWcnz
'3?JVamx
&1=HT_kw
&2>IU`lw
&1=Vjv
#/;FR]it
 +7BMYep|
(5@LWbmx
*6ALWbmx
*5ALWco{
)4@LWcoz
&2=IT`kw
%0<GS^ju
&2>IT`kw
$0;GR^iu
"-8DO[fr}
+6BMYdp{
(3?JVamx
%0<GR^ju
 ,7CNZeq|
(4?KVbmy
+7BNYep|
&2=IT`kv
$/;FQ]ht
+6BMYep{
'2=IT`kw
#.:EQ\hs
!,7BNYeq|
#.9DOZeq|
'3?JU`kv
)4@KValw
)4?KValw
 +7BMXcny
!,7BMXcoz
!,7BMXcnz
 +6ALWbmx
+6ALWbmx
)5?KVap{
"-8DP[fq|
&1<GR]hs~
$/;FQ\gr~
$/;FQ\hs~
%1<GR]it
'2=HS^it
&1<GR]hs~
&1<GR]hs
*5@LWbmx
 +6ALXcny
 +6ALWbny
*6ALXcny
*5ALWbmx
 +6AMXdoz
*5@KValw
(3>IT_ju
)4?JVa
"-8CNZep{
"-8DOZep|
%0<GR^it
*5ALWcny
#0;FR]ht
)4@KVbmx
"-=IUamx
%0<GS^ju
!,7CNZep|
(3>IU`k
".9DP[fq|
$/;FQ]hs~
'3>IU`kv
 ,7BNYdoz
#.9EP[gr}
!,8CO[fq}
'3>IU`kw
 +6BMXdo{
#.9EP[fq}
%0<GR]hs
(3>IT_kv
(4?JU`kv
*5ALWbmy
(3>JU`kw
$0;FQ]hs
)4@KWbmy
%0;FR]ht
)4?JValw
#.9DP[fr}
&1=HT_ju
"7DQ\hs
*6AMXcnz
$/:EQ]hs
6BNYdp{
(3?JValx
#.:EP\gr~
(3>JUalx
"-8DOZfq|
'2>Ijz
&1=HUamx
!,7CNYep{
%0;FR]ht
)4?KValw
*5ALWbmx
%0<GR]ht
*6AMXcoz
%0;GR]ht
#/:FR]ht
)4@KVam{
(3>IU`kw
 ,7BNYdo{
'3>IT`kv
*5@LWbmy
;FR]hs
'2=HT_ju
(6ALXcnz
$/:EP\gr}
%0<GR]ju
*6ALWcn
%0<GS_ju
#.:EP\gs~
&1<GS^it
*5@LWcny
0AMYeq|
)5@LYfq|
(4?KVbmy
$/;FQ]ht
*6ALXcnz
$/:FQ\hs~
(4?JValw
"-9DO[fq|
'3>JU`
".9EP[
(4?KVbmy
%0<GR^it
)4@KVa
;FQ\hs~
'2=IT_ju
*5ALWbny
&2=HT_jv
 +7BMYep|
$0;FQ]hs~
'2>IT_jv
*5@KWbmx
!-8CNZep|
%0<GR]it
(4?JValx
+6BMYdo{
%0<GR^it
*6BMXcny
 +6ALXcny
 +6ALXdoz
#.9DO[fq|
%0;FR]hs
?KValx
!-8JVbmy
$/;FQ\gs~
'2=HT_jv
*5@KVbmx
 ,7BMYdo{
$/;FR]hs
'2=HT_ju
'2=IT_kv
(3>IT_kv
)4@KVbmx
!-8COZep{
&1<HS^ju
)4?JValw
*5@LXcny
!,7BNYdoz
"-8CNZep|
 +7BMYdoz
#.9DP[fq|
%1<GR]it
&1=HS^it
(4?JValw
*5@KWbmx
!,8CNYep{
<GR]it
".9EQ]hs
(4?JValx
"-9DO[fr}
(4?JU`lw
!,8CNYep{
'2=HT_ju
*5ALWcny
$/:EQ\gs~
(3?JUdq|
$1<GR^it
(4?JUalw
 ,7BMYep{
%0;FR]hs~
'2>IT_kv
*5ALWbny
!-8CNZep{
%0<GR]ht
"-8DOZfq|
'2>IT`kv
 +6ALWbmx
)5ALWbny
!,7BNYdp{
"-9DOZfr}
%0;FR]hs~
%0<GR]it
 +6ALXcny
!,7BMXdoz
!,7BMXdoz
*5@KWbmy
!,8CNXdoz
#.:EP[fr}
1=HS^it
%0;FQ\hs~
%0?LYdp{
$0;FQ]hs~
'2>IT_jv
+6AMXcoz
#.9DP[fr}
&1=HT_jv
*5ALWbny
$/;FQ]hs
)4?KVamx
&2>IT_kv
*5@LWbny
".9DO[gr}
&2=HT_jv
*5@LWbmy
#.9EP[fr}
&1<HS^ju
 +6BMXcoz
)4@KVbmx
%0;GR]hs~
&1=IT_jv
'2=HS^it
%0;FQ]it
*5ALWbmx
&2=HS_ju
(3?JU`lw
!,7BNYdoz
#.9EP[fr}
'2=IT_ju
'2=HS^iu
&2=IT_ju
&1<HS^it
&2=HWdp{
)5@LWcny
$/;FQ]hs
+6ALWbny
 +6ALWcny
#.9DP[fq|
$/:EQ\gr}
&1<HS^iu
(3?JU`kv
*5BNYdo{
#.9DO[fq|
$/:EP[fs~
%1<GR]ht~
&1<GR^it
(3>IU`kv
 +6BMXdp{
2>IT_jv
'2>IT_ju
*5@KValw
*5@LWbmx
!,7DO[fq|
%0<GR]ht
&1=HS^iv
)4?JValw
*5@KVamx
!,<IT`kw
+6ALWcny
!,7CNYdoz
$/:EP[fr}
$/:EQ\gr}
%0;FR]hs~
%1=HS^iu
&1<GS^it
&1<GR]iy
!,8CNYdoz
 +6ALWcny
 +7BMXc
$/:EP[fr}
$0;FQ]hs~
%0;FR]hs~
)4?JU`kv
(3>IU`kv
%8EQ\hs
+6AMXcoz
%1<GS^iv
)4?JValw
)4?JU`kv
*6ALWbmy
+6ALWbmx
!,7BMXdoz
)4?JU`kw
*5@LWbmy
"-8CNZep{
'2=HT_ju
(4?JU`lx
*5@KValw
)4?KValw
!,7J[gr~
".9DP[fr}
)4@KVbmy
$/;FQ\hs~
'2=HT_jv
)5@LWcny
"-8COZep|
%1<GS^it
!-8CNZep|
%0;GR]hs
*5@LWbm
"-8DOZeq|
%0;HS^ju
)4?KValx
*5ALWbnz
$/;FQ]hs~
#/:EQ\gs~
*5ALWbny
%0;FQ]hs~
 +7BMXdoz
#.9DP[fq|
%1<GS^ju
 +7BMYdoz
$0;FQ]it
!-9DP[fr}
&2=HS_ju
!,7CNYdp{
'2>IU`kw
"-9DOZfq|
&1<GR]hs
(4?JU`kw
 ,7BNYdp{
%0<HSanz
$0;FR]it
*6ALWcnz
%0<GR^iu
6AMXcnz
$0;GR^it
(4?JVamx
"-9DO[fr}
&1=HS^kw
".9DP[gr}
!-8DOZfq|
'3>IT_jv
)4?JUalw
 ,7BMXcnz
!,8CNYep{
&2=HS^ju
$2>JVbmy
%0;GR^it
!,8COZep|
$/;FQ\hs~
)4@KVbmx
!,7CNYdp{
$/;FQ\gr~
%1<GR]ht
#.:EP\gr~
(3?JUaly
#.:EP\gr~
'2=IT_kv
"-8DO[fq}
(4?JValw
".9cq}
(3>JU`l
#.:ER]it
(3>IU`kv
!,8COZep{
&2=HS^ju
(4?JU`kv
*5ALWbny
 +6BMXcnz
"-9DOZfq|
'3>IU`lw
!,9DO[fq}
&2=HT_ju
*5ALWcoz
$/;FQ]
)4?KValx
".9DO[fq}
%1<GS^it
*6BMXcoz
#/:EQ\gr~
(3>JU`lw
"-8DOZfq|
'3>JUalw
!,7CNYdp{
%0;GR]hs~
(3>IYfr~
-9DP[gs
)4@KWbmy
#/:EP[fr}
&1<GS^it
&2=HS^it
'2=HS_ju
&1=HS^it
&3?JXdo{
$/;FQ\gs~
 +7BNYep|
(4@KWbny
%0<GS_jv
%0<GS_jv
$/;FQ]hs~
)5@LXcoz
)5ALXdo{
&1=HS`kw
(4@KWcnz
)5ALXdq}
 +7BNZeq|
*5ALXco{
+6BNYep|
)4@KVbmy
$7FR^jv
#.9EP[gr~
 +7CO[fr~
 ,7CNYeq|
(3>JUalx
$/;FQ]ht
4?JU`kw
+6ALWcny
!,8COZfx
+9EP\gs
 ,8COZfq}
*6AMXdo{
)4@KWbny
 +7CNZeq|
!-8DO[fr}
)4@KWdo{
*5@NYdp{
(4?KWbmx
%1=HT_kv
!,7BMXcoz
"-8COZep{
%0;GR]hs~
&1<HT_kw
!,7CNYdp{
$0<GR^it
(3>IU`kv
)4?KVbmx
!-8COZep|
#/:FQ\gr}
'2>IT`kv
*5@R`lw
"-9DOZeq|
#/:FQ\hs~
*6ALWbny
 +7BMXdoz
%1=HT_ju
*5ALXcoz
 ,7CNYep{
".9DP[gr~
!,8CNYdoz
#.9EP[fq|
&1=HS_jv
)5@KVbmx
"-9EP[gr}
'2=HT_ju
*5@LXdoz
(4?JValx
#.9EP\gr~
)4@KVbmy
#.9EP[gr~
)4?JU`lw
!,8COZep{
%0;GR]ht
(4?JU`lw
&1=IT_kv
 +6BMXdoz
$0;GR]iu
(4?JValw
)4?JU`kw
".9DO[fq
(3>JU`kv
!,7CNYep{
%0;GR`my
#.9EP[fq|
".9DOZep{
 +6BMXcny
 +6ALWcny
*5ALWboz
&1<GS^iu
*6ALWcny
%0<GS^ju
$/:FQ\gs~
)4@KVbmx
!,7BNYdo{
&1<HS^iu
(4?JU`lw
)4?KWbmx
 +6BMXcoz
#.:EP\gr
".9EP\gs~
+6BMYep|
'2=IT_kv
!-8COZeq|
&1<GR^it
)4?JU`kv
)5@LWbny
 +7BMXcnz
#.?KWdo{
)5@LWco
(4?KVbny
&2=HT_ju
!,7CNYep{
'2=HT_kv
 +6BMYdp{
&2=IT`lw
#.9EP\gs
&1=ITalx
'3?JVbny
&1=IT`kw
(3?KVbmy
&2>IU`lw
$0<GS^ju
!-8DO[gr~
 ,8DO[fr}
$/;GS^jv
%1<HS_kw
#.9DOZep{
!,7BMXcny
".9DOZep{
"-8CNYdoz
$/:FQ\hs~
)4?KVbmx
)4@KVbmy
$/:EP\gr}
&1<HT_jv
(3>IT_ju
*6ALXco{
&2=IT_kv
!-8DOZfq}
*5ALWcny
#.:EPamy
%1=HT_jv
".9EP[gr}
(4@KWbny
%1=HU`lw
#/:FQ]ht
".9EQ\ht
"-8DP[gs~
 ,7BNYep|
)4@KWbmy
*6AMXdp|
+6BMXeq}
&2=IT_kw
 +7BO[fq}
(3>JUal
 +7EP\hs
 ,7COZfq}
)5@LWcnz
&2=IT`kv
".:FQ]ht
+6BMYep|
*5ALXdoz
#/:EQ]hs~
'3>JValx
.9EP[gr}
(3?JU`kw
"-8DOZep{
"-8CNZeu
!,7CNYeq|
'3>IT`kv
*5AMXcoz
&2=IT_ju
)5ALWbmx
(3>IT_kv
(3>IT`kv
(3>JU`kv
)5@LWbny
<HS^ju
)4?JValw
 +6ALWcny
 +6ALWbmy
 ,7BMXdoz
!-8CNYdp{
$0;FQ\gr~
 +6ALW
!-8CNYeq|
".9DOZep{
#.9DOZeq|
$/:FQ\gr}
$/:EP[gr}
%0;FQ\gs~
%0;FQ]hs~
%0<GR]ht
'3>ITalw
 +6ALWcny
!,7BNYdoz
%0<GR^it
$/;FQ]hs~
'2=HT_ju
BMXcoz
$0;GR]it
+6BMYdp{
%1<HS_ju
+6AMXco{
&2=HT_kv
!,7CNYep|
'2=IT_jv
/?KWbny
'2>IU`kw
!,8CNZep|
&1<HT_kv
*5@KVbmx
"-9DP[gr~
*5@LWbny
%0;GR]it
&2>IUam
'3?JVamy
(3?JVamx
&1<HT_kv
#.:FR]ht
)5@KWbny
".9DP[f
)4@KVbmx
#.9EP^kw
"-9DOZfq|
&1<HS^iu
*5ALWc
%1<HS^ju
 ,8COZfq|
&1=HS_ju
*5@LWcnz
%1<HS^ju
%0;FR]hs
 ,8CO[gr~
 +6ALXcny
%1<GS^iu
*5@KValx
"-9DP[gr~
(4?KVamx
".9DP\gr~
"-8DOZeq|
%0;GR]it
(3>IT`kv
*5@KValw
 +6BMXcoz
#.:EP[gr}
(3>JU`lw
 +7BMXdoz
&2=IT_kv
 +7BMXep|
&2=HT_kv
 +7BMYdo{
'2>IU`kv
!,8COZep|
(3>JUalx
".9EP[gr
"-9DO[fq}
'3>IU`lw
#.9EQ\hs~
(4?JValx
"-9DOZfq}
'3>IU`kw
!,7CNZep{
'3>IT`kw
'2>IU`lw
%0<GS^jv
".9EP\gs~
*6BMYdoz
 +6AMXcny
*5ALWbny
AMXcny
*5@KValx
$/;FQ\gr~
(3>IU`kv
)5@KValx
 +7BMYdoz
#.9DO[fq|
%1<GS^iu
)4@KVamx
".9DS_lw
'3>IT_ju
"-8COZep{
+6BM[ht
$0<GS^jw
 +6ALWbny
!,8CNYdo{
&2=IU`kv
BNYdp{
(4?JValx
#.9EP\gs~
)4@LWcny
".9DO[fq|
&1<HS^jv
*5ALWbmy
"-8DOZfq|
#.:EP[gr}
'3>IU`lw
"-9DOZep|
$/:FQ\gr~
'2>IT_kv
*5@LWbmy
!,8CNZfq
#.9EP[fq|
1=IU`lw
"-9DO[fq}
&2=HS_ju
+6AMXdoz
$/;FR]ht
*5ALWcny
&1<HS^ju
*6BMXdo{
%0;FR]v
"-9DO[fq|
'2>IT`kv
 +6BMXdoz
$/:EQ\gr}
&1<GS^it
)4?JUalw
+6ALWcny
"-8COZep|
)5@LWcny
$0;GR^ju
 +7BMXdoz
$0;FQ]ht
 +6BMXdoz
#/:EP\gr~
(3?JUalx
"-8COZfq|
*5@LWbmy
!,7BMYdoz
"-8CP[fq|
$0;FQ\gs~
%0;GR]hs
)4?JValw
*5@LWbmx
!,7BMYdoz
".DR^iu
#.9EP[fq|
$/:EQ\gr}
%1<GS^iu
*6ALXcnz
#/:EQ]hs~
&2=HS^iu
(3>IT`kv
*5@LWbmx
%1<GS^iu
 +6BMXcoz
"-9DOZeq|
(3>IU`kv
&1<GR]hs~
$0;FQ]hs~
&1<GR]it
&1<GR^ju
*6EQ\ht
9EP[fr}
)5@LWcoz
'2=IT_kv
"-8DO[fr}
(4?JVamx
$0;GR^it
*6ALXco
$/;GR]it
!,8COZfq}
(3>JU`kw
 +6AMXcoz
$/:EQ\gr~
'2=HT_ju
*6AMXcny
'3>J\iu
#/:FQ]hs
 ,7BMXdoz
#.9EP\gs~
(4?JValx
 ,7BNYdo{
$/;FQ\hs~
&1<GS^it
*5@LWbmx
&1<GR^it
)4?KVany
#.9EP[fq}
%0;FQ]hs~
(3?JU`lw
+6ALWbny
#.:EP[fr}
$/:FQ\gr}
$0;FR]ht
'2=HT_jv
)4ALWcny
!-8COZep}
(3?JUalw
 +7BMYdoz
$/;FQ\gr~
%2>IT`kv
 +7BNYep|
'3>IUamy
"-8DOZeq|
&2=HS_ju
 +7BNYep{
&1=HT_ju
"-8DP[fq
"-8COZeq|
'2>IT`kv
*5@KVbmx
 +6AMYep{
$0;GR^iu
*5@LWbmy
$0;FR]ht
)5@KVbmy
%1=IU`lx
)5@LXdo{
!,8DO[fq}
'3>IU`lw
".9DP\ht
)5ALWbnz
&1<HS^ju
"-8DO[fr}
)4@KWbny
$/:EP[fr}
#.9EP[fq|
$/;FQ\gr}
$/:EP[fq|
"-9DOZep{
"-8COZe
#.9DOZfr}
$/:ET`lw
)4?JU`lw
)4?JU`kv
(3>IT_ju
(3>IT_jv
(3>IT_ju
(3>IT`kv
'3>IT_
)4?KValw
#.9EP[fq|
#.9DOZer}
#.9DOZep{
!,7BMXcoz
!,7BMYdoz
!,7BMY
#.9DOZep|
#.9EP[fq|
*5@LWbny
!-8CNZep{
%1<HS^ju
+6ALWcny
 ,7BMXep{
"-8CNYdp{
#.9DOZfq|
'2=HS^it
)6BMYdoz
'3>JUamx
%0;GR]i
*5@LWbmx
!-8COZe
'3?JU`kw
)5@KValw
*5@KVbny
 +6BMXcr~
&1<GR]it
&1<GR]hs~
%0;FQ\gr}
$/:EP[fq|
".9DOZep{
".9DOZep|
"-8CNYep{
"-9DOZfq|
 +6BMXcnz
"-8DO[gr}
$0;FQ\gr}
%0;FR]hs~
&1=HS^it
'2>IT_jv
)5@KVamx
*5@LWbmx
'2>IU`lw
$0;GR^iu
!,8COZfq}
)5ALXco{
(4?JValx
!,8CNZep{
'3>IT_jv
+6GS_jv
#/:EQ\gs~
)4@KWbmy
$/;FQ]ht
*6AMXcoz
%0;FR^iu
"-9DO[fr}
)5@LWcny
&1<HS_jv
$/:FQ\hs~
(4?JU`lw
*5@KVbmx
+7BMYdoz
!,7BMXcny
*5@KVbmy
!,7BMXcoz
"-8CNYep{
#.:EP[gr}
&1<HS^ju
*5ALWbny
%1<GS^it
(3>IT`kv
)4@LWbmx
!,8CNYdp{
+6BMXco{
#/:EP\gr}
'2=HS^ju
*5@KVbmx
!,8CNYep{
%0<GR]ht
'2=IT_jv
*5@LWbmx
!,7CN^ju
'2=IU`kv
'2=HT_ju
&2=HS^iu
'2=HS^it
&1<GR]hs
&1<GR]hs~
&1<GS^it
!,7CNYep{
&2=HT_ju
!,8DO[fq}
%1<GR^it
(3>IU`kw
 +6AMXcny
&2=HS^iu
)4@LWbny
$0;FR]it
*5ALXcnz
!,8CNYdoz
#.:FQ\gr~
%0<GR]hs
&1<HS^ju
(3>IT_ju
6EQ]it
 +6AMXcoz
/:FQ\gs~
)4?KVamx
#.:EP\gr~
)4@KWbny
#.:EP[gr}
%0;GS_ju
(3>JU`k|
)5@LWcnz
%0<GR^it
(3>IU`kv
!,7CNZep|
&1<HS^ju
 +6BMXcoz
#.9EP[fr}
&2=HT_ju
%0;GR^iu
 +7BMYdp}
(4?JValx
"-8DOZfq|
'2>IT`kv
!,8CNZep|
'2=IT_ju
*5@KWbmy
%2>IU`lw
$/;FQ]ht
+6AMXdp{
%0;FR]hs
'2=IT_ju
,7CNYdo{
"-8COZep{
%0;FQ\hs~
%0;LXdp{
$/:EP[fq}
#.9EP[fq|
$/;FR]hs~
'2=HT_ju
)5@KVany
 +6ALXcny
*5ALWbmx
!,7BMYdoz
!-8DOZfq}
*5ALXcnz
%1<GS^ju
!-8DO[fr}
)4@KVbmy
%1<GT_kv
!,8CNZep|
&1=HS_ju
$0;GR^it
!,8COZfq}
)5@KWbmy
"-8DOZfq|
'2>IT`kv
 ,7BNYep{
&1<HT_ju
+6AMXcoz
&1<HS^iu
(3>IT_kv
)4@KValw
)4?JU`lw
*5@KVbmx
)4?JU`kv
(3>JU`kv
(3>JUlz
$/;FR^it
)4?KValx
!-8COZeq|
&2=HT_kv
)4?KVamx
 +6AMXcny
 +6ALWbmx
"-8DO[fq}
(3?KWbmy
 +6AMXcny
 +7BMXcnz
$/:EQ\gr}
&2=HS^iu
(3>IT_jv
'3>IT_jv
'2>IT_ju
*5ALWbmx
 +7BMXdoz
#.9EP\gr}
%0;FQ\hs~
'2=IT_jv
(4?JU`kv
(>MXdo{
!3@MYep|
&1<HS^iu
&1<GS^it
(3?JU`kv
!,8CP[gr~
)4@KVbmx
$0;GR^it
$/;FQ]hs
+6BMXdq|
&1<GS^it
*5@KWbmx
#.9EP[fr}
&1=HS^ju
*5@KWbmx
(4?JUalw
 ,7BNYdp{
)5@KXcnz
"-8COZep|
&1=HS^ju
!,7CNYep|
&1<HS_ju
 /;GS_jv
%0<GS_j
&2=IT`kv
 ,7BNYdp{
%1<HS_jv
*6ALXcny
"-9DP[fq
(3?JU`lw
 +6AMfr~
*5@KWbmx
+6ALWbmx
!,7BMYdoz
".9DOZeq|
#.:FQ\gs~
&1<HS^it
'2>IT_kv
+6ALWcny
'2=IT_jv
!,8CNYdp{
$/:EQ\gr}
'2>IT_
 +6AMXcnz
$/;FQ]hs~
'2=IT_jv
*5@LXcny
#/:FQ\hs
*5ALXcnz
&2=IT_kv
!,8CNZeq|
(3?JUalx
$/:FQ]hs
*5ALXcnz
%0<GR^it
!:GS^kv
*5@KVbmx
*6ALWbmy
 +6ALXcny
 +6AMXcny
 ,7BMXc
&2=HT_ju
 +6BMXdoz
$0;GR^i
 ,7COZgr~
5ALWcnz
$/;FQ]hs~
*5ALWbny
".9DP[
&2>IT`kw
"-9DO[fq}
(3?JUbny
 ,7BMYdo{
$/:FQ\hs~
(4?JUalw
 ,7BMYdoz
%0;FQ]hs~
'2=HS_ju
*5@LWbmx
8DOZfq|
(4?KWcny
$0;FR]it
7BMYdp{
'2>IU`kw
!-8COZfq|
(4?KVbmy
$0;GR^it
!,8COZfr}
)5KZfr}
%0<GS^iu
(3>JU`kv
)4?JUalw
*6ALWbmy
!,8CNYdo{
".9DOZeq|
$/:EP\gr}
&1<GR^it
!,7BNYdoz
(3?JU`kw
*5@KXcny
*5@KValw
(3>IT_ju
(4?JU`kv
(3?JU`kv
(4@KWcnz
$/;FQ]hs~
*5ALWcny
!,7BMXcoz
8EP[gr}
&1=HS_ju
'3>IT_jv
)4?JValw
/:FQ\gs~
(3>IU`kw
*6ALWcny
#.9DO[fq|
#.:EP[fq}
%0;GR]hs
'2=IT_ju
*5ALXcny
$/:EQ\lx
"-8CNZep|
$/;FQ\gs~
%1<GR]it
)5@KWbmx
!-8CNZep{
&1<HS^it
(3>JU`kw
 +6ALXcny
'3>IU`lw
#/:ER]iu
"-9DO[fr}
 +7BNYep|
(4?JVbmy
%0;GR^it
%0<GR]it
%1<HS^ju
*5@LWbmx
!,7DO[fr~
'2=IT_ju
)4?JValx
!,8CNYdo{
".9DP[fq}
&1<GR^it
(3COZfq|
&1=HS^iu
'2=HT_ju
)4@KValx
 +6AMXcny
!-8DOZeq|
$/:EQ\gr}
&1<GS^iu
(3?JU`lw
)5ALXcoz
(3?JVamx
%0<GS^ju
#/:EQ\gs~
)4?JValx
 ,8COZep|
&2=HT_kv
COZfr}
$/;FR]iu
"-9DP[gr~
#.:FQ]ht
 ,7BNYep|
)5@LWcoz
'3>JUalx
#/;GR]it
#.:FQ]ht
%1<HT_kw
"-8DO[fr}
'2>IU`kw
".9DOZep|
#.9DO[
*5ALXcoz
&1=HS_jv
!,8COZfq}
'2>IXdp|
*6AMXep|
 +7CO[fr~
"-9DP[fr}
!-9DP\hs
!,8DP[gs
#/:FQ]it
#/:FR]it
$0<HT_kw
(4?KVbny
&2=IU`lw
%1<HT_kv
#.:EP\gr~
+6AMXcoz
%0;GR]it
 +6BMXcoz
$/:FQ\hs~
!,9DOZeq|
$/:EP\gr}
%0;GR]it
(3>IT`kv
)4?JUalw
*5@LWbmx
 +6BMXcny
#.9DO[fq|
$3>JU`kv
)4?KVgr~
%1<GR]ht
'3?JUamx
$/;FQ]ht
 +6BMXcp{
".9DOZep{
#.9DO[fq|
$0;FQ\gv
 +6ALXcny
"-8DO[fq}
*5ALXcoz
&1=HT_kv
"-9EQ\hs
 +7CNZep|
(4?KVbmy
 ,7COZfr}
"-8DO[fq|
'2>IT_jv
".:EQ]ht
%0;GR]it
*5@LWbny
&2=JVamy
%0<HS_kv
+7BNZfr}
(4?KVbmx
#.9DP[fq}
&1<GS^it
&1<GS^it
'3>IT_kv
 +6ALXcny
 ,7CNZep|
&1<LXcoz
#.:EP\ht
(3?JUalw
*5@LWcnz
"-8CNYdp{
)5@LXcoz
)5@LWbnz
'3>IU`kv
".9EP\hs~
&1=HS_jv
*5@LXdp{
&1=HT_jv
+6AMXcoz
(3?JUalw
 +7BMXcny
!,7CNYdoz
!,8CNYdp{
&1=IT`lx
$0;FR]ht
+6BMYdp{
'3>IT`kw
%1<HT_jv
!-8DO[gs~
!,8DO[fr}
!.:FR]it
*5@LWcny
?KVbmx
#4@KWcnz
)4@KWcn
$/;FQ\gr
$0;GS_ju
(3>IU`kv
 +7BMXgs
!,7CNYep{
%1<GS^iu
 ,7BNYep|
$/:FQ\hs
*6AMXdo{
&1>IU`lx
%0<GS_jv
'3?KVamy
'2>JUalx
&1<HT_kv
$/;FR]it
!,8DO[fr}
*6BMYdp{
(3?KVbmy
&2=IUalx
)5@LWcoz
&1=HS^iu
)4?JUalw
)4?JU`kv
6ALWcny
!,8CNYdo{
0<GR]ht
&1=HS^iu
+7BNZeq}
".9EQ\ht
#.9EP[gr}
'2=IT_jv
8CNZep{
%0;FR]it
*5ALWcny
#.9EP[g
"-9EP[gr}
'2>IT_kv
 +6ALXcoz
#.9EP[f
&1<GS^it
7BMXdoz
#/:EQ\gr~
(3?JUalx
&1=HS^it
(3?JVamx
%0<HS_jv
*5AMXdo{
$0;GR]hs
%0;FR]hs
)4@KVbmx
#.9EP[fq}
#/:FQ]ht
'2>IT_ju
*5@KValx
*5@LWbmx
!,7BMXcoz
 +7BMXcny
 +6AMXcny
 +6AMX
!,7BMm|
*6BMYdp{
%0;FR]hs~
)5@LWcoz
'2>IU`lw
&1<HS^iu
+6ALXcny
#.:FQ\hs~
'2=IT_ju
&2=IT`lw
&1<HS^ju
 +7BNYep|
'3>JUamx
"-9DP[gr~
+6BMXcoz
&2>JUalw
(4?KWcnz
'3?JVamx
!,8COZeq|
*6BMYep|
)4?KVbmx
#.9EP[gr~
(3?JUalw
"1>IT_kv
)4@KVamx
 +7BMXco{
".9DOZep|
#.:EP[gr}
'2=IT_jv
)4?JValw
"-8CNYep{
#.:EP[fv
%1<GR^it
&2=HS^it
'2>JU`kv
*6ALWcny
"-9DOZfr}
%0;GR]ht
&1=HS^it
(3?JU`kw
)4@KWcnz
(4?JVbmy
&1=HT_kv
$/;FR]it
"-9EP\ht
!,8COZfr}
*5ALWcnz
!-8COZfq}
(4?JValx
$/;FR]iu
$/;FR]it
#0;GR^ju
".9EP\gs
"-9DOZeq}
(3>JUalx
"-8GS_jv
#.9EP\gs~
!,8CP\gr~
(3>JU`kv
+6BMXdp{
)5ALWcny
"-8COZep|
"-8DO[fq|
(3?JUalw
 +6BMZep|
%1<GS^it
)4?KValx
"-8DOZeq|
$/;FQ\gs~
 +6BMXdoz
".9EP[gr~
 +6AMXcoz
$/:FQ\gs~
'2>JU`lw
"-8DOZeq|
&1<GS^it
)5@KVamx
 ,7BMYdo{
0=IT`l
$0;GR^iu
#.9EP[gr}
'3>JU`lw
!,7COZfq|
&1<HS^ju
*5@LWbmz
#.9EP[fr}
&1=HSly
#/:EP[fr}
%0;FQ]hs~
'2=IT_ju
(3>JU`kv
)4?KValw
*5@KVbmx
 +6AMXcoz
 +6BMXcny
(3>JU`kv
 +6ALWcny
 ,7BMXcny
!,8CNYdoz
!,7CNYdoz
"-8CNYdo{
!,8CNYdoz
"-8CNYdo{
#.9EQ]hs
)5@LWbny
#.:EP\gr~
(3?JUalw
 +6AMXcoz
;FQ]hs~
$0;FQ\gr}
$5AMXdp{
'2>IU`kw
".9EP[gr}
(4?JUalx
#.:EP\hs
(3>JU`lw
"-8DOZeq|
&2=HT_jv
+6AMXcn
'2=IT_ju
)4?KValw
 +6ALXcny
"-8COZep{
#.9EP\gr}
%0;FR]hs
&1=HS^iu
(3>IT`kv
".9EP[gr}
)4?KVamx
"-8DOZeq|
'3>IU`kv
+6ALXcny
".:EP\gr}
(3>IU`kw
!,7CNYeq|
&2=IT_kv
)4@KValx
!-8CNYep{
$/:FQ\gs~
(3>IU`kv
*5@LWbmx
,:EQ\hs
)4?KValx
!,7CWdp{
&2=IT_kv
!,8CNYdp{
$/;FQ\hs~
'2=HT_ju
 +6BMXcnz
!,7CNYdp{
$/;FQ\gr~
&1<GR^it
#.:FQ]hs~
&2=HS_ju
*5@KValx
!,8CNYdp{
#.:EP[fr}
$/:EQ\gr}
#.9EP[fq|
$/;FQ\gr}
#.:EP\gr~
)4?JUalw
)4?JUalw
)5ALWbny
!,7CNYdoz
 +6ALWbnz
!-8CNYep{
#.9DO[fq|
4AMXdo{
%1<GS^ju
!-8CNZep{
"-8CNYdo{
"-8CNYep{
"-8COZe
$/:FQ]hs~
$/:EP[gr}
%0;FQ\t
 ,7BNYdo{
%0<GR]it
*5@KWbmy
$/:FQ\hs~
*6ALXcnz
$/;FR]it
+6BMYdo{
%0<GS^ju
&2=HS^jv
 +6BMXcoz
#.:EP\gr}
)5@KWbny
%0<GR^iu
 ,7CNZep|
'2=IT_kv
"-9DP[gr}
(3?JUalw
!,7BNYeq|
$/:EQ\g
'2>IT_kv
!,7BNYdoz
#.9DOZeq|
$/;FQ\gr}
$/;FQ\gr}
%1ANZeq|
(3>JUalw
".:FQ\gs~
'2>IT`kv
!,7BNYdp|
%0<GR]it
)4?JValw
"-9DO[fr}
&1<HS^iu
#/:FQ\hs
)4@KVbmx
#/:FQ]hs
%0;GR^it
 +6BMXdo{
%0;GR]it
*6ALXcnz
 +LZgr~
COZeq|
'2=HT_jv
 +7BO[fq}
%1<GS^iu
(3>IT_kv
*6ALWcny
#.9EP[gr}
&2>JUalx
%0<GS^jv
#.:EP\gr}
'2=IT_jv
*6BMXdoz
%0;GR]ht
(3>IU`lx
"-8CNZep{
$/:EQbnz
'3>IU`kv
*6ALWcny
$/;FQ]ht
&1=HT_jv
!-8COZfq|
'2>IU`lw
"-9DP[
)4@KVbmx
#.9DP[fq}
%1<GR^it
*5ALWbny
!-8CNZep{
%0<GR]it
(3?JU`kw
!,8COZfq}
 +7BNYdp{
%1<GR]it
)4?JValw
 +7BMXdoz
%0;FR]hs
'2>IT_kv
 +6BMXcnz
"-8DOZeq|
%CQ]ht
(4?JUalw
 +6ALWcnz
!,7BMXcoz
 ,7BMXdoz
"-9DOZep{
#.9DO[fq|
$0;FQ\gr~
%0;FQ\hw
%1<GS^ju
'3>IT_kv
)4@LWcny
"-8CNZep|
%0<GR]
*5ALWcny
".9DO[fq|
&2=HS^it
!,8CNYep{
%0;FQ\gr}
$/:EP\gr}
%0;FQ\gr~
&1=HS^it
&1=IT_ju
'2=HS^it
&1<GR]ht
".9EP[gr}
(3?JUalx
!,7BNYdoz
8DOZep{
$0;FQ\gr}
$/:EP[fr}
$/:EP[fr}
#.9DOZfq|
"-9DUbmy
"-9DO[fq}
'2=IT_jw
*6ALWcny
!-8CNZe
&1<GS^it
?KValw
"-8CNZep{
$/:FQ\gr~
!,8CNYep{
#/:EP\gr}
'2>IU`lw
 +6BMXdoz
"-9EQ\hs
*5@LWbmy
"-8CNZep|
'2>IT_kv
$0;FR]it
!-8DOZfq|
'3>IU`kw
!-8DO[gr}
(4?JVamx
"-8DOZfq|
(3>JU`lw
!-8COZeq|
'8EQ\ht
!-8DP[gr~
+6BMXdoz
#/:EP[gr}
%0;FS^iu
(3>IT`kv
#.:EP[fr}
%0<GR]o|
(3?JUalw
 ,7BMYdo{
$0;FQ]hs~
'2=HT_ju
*5@KVbmx
!,7CNYdo{
#.9EP\gr}
&1=HS^ju
%0<GR^it
"-9DOZe
&1<HS^it
(3>JU`kv
 +6ALXcny
"-8COZep{
$0;FQ]hs~
!,7CNYep{
!,7BMXcny
 +6ALWbmx
*5@KWbmx
)4?JValw
)4?JU`kv
(3>IU`kv
*5EQ\gs~
(3?JValw
!-8DO[fr}
)4?KVbmy
$/:FQ]it
 +7BMYdp{
%1<HS^ju
 ,7BNYdp{
&2=IT_kv
'2>IT`kv
 +6BMXdoz
#.9DOZfq|
%0<GS^it
'2>IT_jv
)4@KVamx
 +6BMXcny
*5@KValw
!,8CNYdp{
#/:EP[fq|
%0;FQ]hs~
&1<GR]it
'2>IT_ju
)4@KValx
*5@LXcny
*6BMXdo{
(3?JUalw
!-8CNYep{
"-9DO[fq|
%0;GR]hs~
&1<HS^it
(3>JU`kv
?LXdo{
%1=H`p|
(4?KVbmy
$0;GR^iu
*6ALWcny
!-8CNYep{
$/:FQ\gr}
&1=HS^ju
*5@KWbmx
 +7BMX
'4@KWbnz
&2=IT`kw
$/;FR]iu
"-8DO[fq}
*5ALWcny
&1=HS_jv
!-8COZeq|
'3>IU`kw
*6AMXdoz
%0<HT_jv
"-8DOZfq|
'2=HT_jv
 +7BMYep|
(3?JUalx
"-8COZeq|
&1<GS^it
(;GS^ju
*5ALXcnz
&1<HS^ju
)4?JValw
 ,7BMYep{
%0;GR]hs~
'2=HS_ju
*5ALWbny
!,8CNYdo
$/:EP[fq|
#.9DOZep|
#/:EP[fr}
"-9DO[
(4@KWbny
$0;GR]it
*6AMXco{
".9DOZeq|
!,8COZeq|
)5@LWcnz
%1<HS_jv
"-8DO[fr}
(4?JVamx
%0;GR]it
 ,7CNYep|
'2>IUalw
(4?JUalw
 +7BMXcoz
%0;FR\hs~
&1<GR]hs~
'3>IT_kv
)4@KVamx
!-8CNZep{
#.9DOZfq|
!-8CNYdoz
!,7BMXdoz
!,7BMYdoz
 +6ALWbmx
 +6BMXcny
)4?JUalw
*5@KValw
(3>IT_jv
&2=IT_kv
"-9DO[fr}
'3>JVamx
"-8DOZeq|
&1=HS_ju
!,7CNYep{
&1<HS^ju
+6AMXcoz
!,7CNYep{
&1=HS_ju
*5@KVbmx
!-9DO[fq|
%1<GR]it
'3>IUalx
!,7CNYdp{
&1<HS^ju
/<HT`kw
'2>IT`kw
 ,7BMYdoz
"/:EQ\hs
*6AMXco{
'2>IU`lx
$/:FQ]ht
+6BMXly
$0;FQ\gs~
&1<GR]it
(3?JU`kw
 +6AMXcnz
$/:EQ\gs~
(3>JU`kw
 +6ANYdo{
$/:EP\gr}
#/:EP\gr}
&1<HS^it
&1<GR^it
'2=HT_ju
%0<GR]hs~
&1<GR]hs~
%0;FQ\hs~
&1<GR]hs~
"-8COZep{
FR]hs~
'2=IT_ju
(3?JU`kw
!,7CNYdoz
".9DOZfq|
$/;FQ\gr}
$/:EP[fq}
&1BNYep{
%1<GS^iu
 +6ALWcny
 +7BMXcny
!,7CNYep{
$/:EP[fr}
$/:FQ\gs~
'2=IT_ju
)4@KValx
#.9DP[fr}
'2>IT`kv
!-8COZfq|
&2=HS_jv
 ,7CNZeq|
&1<GR^
)4@KVbny
#.:EP\gs~
!,8CNYep{
%0;GR]it
&1<GR]hs~
&1=HS^iu
(4?JU`lw
 +6BMXcoz
!-8CNYep{
".:EP[fr}
#1=IU`lw
!-8COZep|
&1<GS^it
*5@LWbmx
#/:EP[gr}
%1<GR]it
(4?JU`lw
*5@LWbmx
!-8CNhu
"-9DO[fq}
'2>IT`lx
#.9EP\gs~
)4@KVbmy
&1=HT_jv
"-9DP[gr}
*5ALXcoz
'2>IU`lw
)4@KVbmx
"-9DOZeq|
%1<GR_ju
*5ALWbny
".9DO[fq}
'2>IT`kw
 +6AMXcnz
%0;FR]hs
-;GS^ju
#.;FR]it
".:EQ\hs
+6BMYdp|
)5@LWcnz
&1=HT_kv
#/:FQ]ht
!,8DOZfq|
*;GS_jv
'2>IUamx
)4@MXdp{
)4@KVbmx
$/;FR]it
!,7CNZfq}
(3?KVamx
%0<GR^iu
(3>IT`kw
!-8DP[gr~
 ,8COZfq}
*6ANZeq}
*5ALXdp{
)4@KWbny
'3>IU`lw
&1=HT_kv
*5ALXcoz
)4@KWbny
&1=HT_kv
$0;GR^jv
$0;GR^iu
#/:FQ]ht
 ,7COZfr}
+6BNYep|
%0<GS_jv
".9EP\gr~
+7BNYep|
'3>IU`lw
#.9EP\ht
!-8DP[fr~
 ,7CNYep|
*5ALXcnz
(3?NZfq}
 +7BNYep|
*5ALXcnz
)5ALXcoz
(4?KWcnz
(4@KWcnz
*6AMYdp{
*5AMXdp{
 +7CNZfq}
*5ALWbny
#/:EP[gr}
&1<GS^it
)5ALWbmy
"-8CNYep{
$0;FQ\it
(3>IT`kv
)5@KVbmx
(4?KVbmy
'2=IT`lx
%1<HS_jv
"-9DP[gr~
!-8DO[fq}
(4?KVbmy
&2=IUalx
$/;GR^iu
%2>IU`lx
'2>JUalx
$0;GR^iu
$/;FR]it
".:EQ\hs
".:EQ]ht
!-8DO[g
"-9DP\gt
0;GS^ny
)5@LXco{
 +7CNZeq}
+7BNZfq}
!-8DP[gs~
!-9DQ\hs
#/:FR]iu
#/:FQ]ht
2BNZfr}
!-8DO[fr}
*5ALWcny
"-9DP[gr}
(4?KVcp{
(3?JUamx
$/;FR]it
"-9DOZfr}
#.:FR^ju
$0;HS_kv
#.9EP\gr}
%1=IT_j
&1<HS^iu
)4?KVa
#.:EQ\gs~
&2=HS_jv
#.:MZeq|
&1<GS^it
*5@KWbmy
#.;FR^iu
"-9DO[fq}
&1<HS^ju
7BMZeq|
'2>IT`kv
 +6BMXcoz
(3>JU`lw
*5@LWbo{
#/:EP[fq|
%0<GR^it
+6AMXcnz
#.:EP[fq|
)5@KWcny
%1<GS^iu
+6ALXcnz
%0<GR^iu
+6ALYeq|
&1=HS^iu
*6AMXcoz
%0<GS^it
!-9DO[fq|
%0<GR]ht
 +6BMYdo{
&2=HS_jv
*6BMYdo{
$0;FQ\hs~
1<GR]ht
%1<GR]hs~
#.9EP\gs~
@NZfr}
(4?JVanz
#.:EP\gr~
'3>IT`kv
!,7BMXcnz
#/:FQ]hs
(4?JValw
'2=HT_ju
(3>JU`kv
'3>IT_ju
&1<HS^it
%0;FQ\hs~
$/:EP[gr}
$<JUalw
!,7CNYdo{
%1<GR]it
)4?KValx
"-8COZep{
#.9EP[fq|
'2>IU`kw
"-8COZep{
&9FQ]hs
(4?JValx
*5@LWbm
 ,7BMXcny
 +6BMXcny
!-8CNYdoz
!,7BMYdoz
!,7BMXdoz
!,7BMXcn~
'2?JU`kw
)4?JValw
*5@KVamx
 ,7BMXdoz
"-8COZep{
$0;FQ]hs~
&1<GR]hs~
&1<HS^it
!,7BNYdo{
1<GR]ht
'2=IT_ju
)5@KVbmx
 +6ALXcny
!,7BMXdoz
"-9DOZep|
#.9DOZep{
(4?JUalw
*5@KWbmx
!,7BNYdoz
!,8CNYdoz
"-8COZep{
"-8CNYdoz
"-8CNYdp{
$/:EP[gr}
$/:EUalx
 +6AMXcny
 +7BMXcny
"-8CNZep{
%1<GR]hs
(4?JU`kv
)4?JU`kv
)4?JValx
)5@KValw
#/:EP[fq|
#.9DOZe
$/:FQ\gs~
$0;FQ\gr}
$0;FQ\gs~
&1<GS^it
&1<HS^it
(3>JU`kv
#.9EP[fq|
%0<GR]hs~
%1<GR]it
&1=HS^it
'2=IT_ju
(4@KValx
 +6BMXcny
 +7BMXdoz
&2=IT_ju
'2=IT_ju
)4?JUalw
'2>HS_ju
(3>IT_ju
'2=HS_ju
'2=HT_ju
&1<HS^it
&1<GR]ly
!,7CNYdoz
$0;FS^ju
(3>P]it
(4?JU`lw
+6ALWbmx
 +6ALW
"-8CNYep{
"-8DOZep{
#.9EP[fq|
"-8CNYdo{
!-8CNYdoz
!,7BMXcny
*6AMXcny
 +6ALWcny
*5@KValw
&1<GS^it
)4@KValw
*5@KVbmx
!-8CNZep|
&1<GS^it
)4@KVbmx
".9EP[gr}
'2>JU`lw
!,;HT_kv
 ,7BMXdoz
#.9DO[fq|
$/:FQ\hs~
)4?KValw
)4@KValx
 ,7BMXcoz
"-8CNYep{
#/:EP[gr}
!-8CNZep{
#.9DP\
$/:EP[fq|
!,7BMXcnz
!,7BMXcny
"-8CNYep{
#.9EP[fq|
$/:EP[gr}
!,7BNYdoz
".9DO[fq|
$/:EP\gr}
%0<GR]hs
'2>JU`kw
*6ALWcny
"-9DOZfr}
%0<GR]
!-8CNYdp{
#.9EP[fq|
%0;FQ\hs~
&1=HS^iu
)4?JU`kw
*5@KVbmx
*5@KVbmx
 +7BMXdoz
"-8CN^ju
(3>IT`kw
)4?JU`lw
)4?JUalw
*5@KWbmx
+6ALWbmx
!-8CNYdoz
!,7CNYdoz
"-9DOZep{
'2=HS_ju
"/;FR]ht
)4?KWbny
$/;FQ]iu
 +7BMYdp{
&1=HS_kv
#/:EQ\hs
)4@KWbmy
*6AMXdp{
4?KWbny
$1=HS_ju
 +6BMXcoz
#/:EQ\h
'2=IT_ju
(3>IU`kv
 +7BMXcoz
"3BMYdo{
$/;FR]hs~
(3>JUalw
!,7CNYep{
%0;FR]ht
(3?KValx
"-8DOZfq|
'2=IT_kv
 +7BMYdp
!,8COZeq|
(3?JU`kv
)4?JU`lw
!,7CNYdo{
#.9DP[fq|
%1=HS^iu
(3>JU`kv
*5ALWcoz
&1=HS_ju
 ,8CNYep{
&1<HS^ju
*5@LWbmx
!,7BMYdoz
"-8COZeq|
%0;FR]ht
(4?JUalw
 +7BNZe{
"-8CNYdp{
#.9DP[fr}
'2=HYgr}
'2=IT_kv
#/:EQ\gs~
(3?JU`kw
".9DOZep{
'3>JU`lw
$/:FQ\hs~
(3?JU`kw
!,7CNYep|
%0;FR]hs
(3>JVamy
(3?JVamx
%1<GS^ju
%1=HT_kv
*5ALWcny
$/:FQ\gs~
&1=HS^ju
".:EQ]ht
 +6BMYdp|
*5AMYeq|
"-8DOZfq|
&1<GS^it
)4@KValw
!-8CNYep{
%0;FR]ht
&1=HS^it
)4@KVbmx
!,7CNYdoz
/=IU`lw
*5ALWcny
 +6AMXdp{
$/:EP\gr}
%0;FQ\hs~
(3?JUjx
$0;FQ\hs~
3>IT_kv
(3>ITgw
"-9DOZeq|
"-8CNYdoz
 +6AMXcny
*5@KVbmx
)4?JValx
)4?JU`kv
&1<GR]hs~
%0;GR]hs~
 +6BMXcny
"-8DOZep{
!-8CNYdoz
"-8DOZep|
%0<GR^it
(4?JU`kv
(3>IT`kv
'2=IT`kv
#.9EP[fq|
"-8CNYdoz
$/:EP\gr}
%0;GR]hs~
'2=HS_ju
'2=HS^iu
(3>IT_ju
&1<GR]hs~
)4@KVbmx
EP\gr}
%0<GR]hs~
$/:EP\gr}
$/:EP\gr}
$/:EP[fq|
$/:EP[fq|
"-8CNZep{
*5@KValw
)4?JU`kv
'2=IT_ju
&1<GR]hs~
#.9DOZeq}
#.9DOZep{
 +6ALWbmx
 +6BMXcny
%0;FR]hs
(3>IT_ju
*5@KValw
(4?JU`kv
(3>IU`kv
'2=HS^it
&1<GS^i
!,8CNYdoz
!-8CNYdoz
#/:EP\gr}
&1<HS^ju
*5@KVbmx
 +6BMXcoz
$/:FQ\gr~
'3>IT`kv
*6AL[gr}
&2=HS^iu
(3>IUalw
*5@KVbmx
!,8CNYep{
$/:EP[fr}
$0;FQ\hs~
'3>IT_kv
*5@KVbmx
)4?KVbmx
"-9DO[fq}
"-8DOZfq|
%1<GS_ju
 +7BMXdoz
"-9DOZfq|
&1=HS^ju
&1<HS^
(4?JU`kw
+6ALWbny
 +7BMXcnz
!-8COZep{
#.9EP[fq}
$/;FQ]hs~
)6AMXdoz
$/:FQ\gs~
(3>JU`kw
*6ALWbny
#.9DO[fq|
&1<GS^it
)5@KWbmx
!,7CNYdp{
#/:FQ\gv
!-8COZfq|
%0<GR^ju
)4?JUalw
*5@KValx
!,7CNYdo{
#.9EP[fr}
(3>JU`kw
*6ALWcny
'3>IT`kv
 +6AMXcoz
&2>IT`kv
ALWbmx
 +6AMXco{
"-8CNYdp{
!-8CNYdoz
$/:EP[gr}
)5@KWbmx
#.9EP[fr}
&1<HS^iu
)4@KValw
*5@KValw
*6ALWcny
 +6BMXcny
 +7BMXdoz
.9HT_kv
(4?JU`kv
6ALWbmy
"-8DOZep|
&1=HS^iu
*6ALXcny
$/;FQ\gr}
%0;FQ\gr~
$1<GR]hs~
*5@KVamx
*6ALWcny
 +6ALWbny
 ,7BMXcny
"-8COZep{
&1<HS^it
%0;FQ\gr}
)4?JValw
*5@KVamx
 +6BMXcnz
"-8CNZep{
"-8COZfq|
/:EP[fq}
$/:EP[fq}
$/;FQ\gr}
(3?JUalx
".9DP[fr}
&2=HT_jv
 +6BMXdp{
&2=IT_kv
#.9EP\gr~
)5@LWcnz
%1<HS_kv
"-9DP[ju
(3>IT_ju
 ,7BMYdo{
%1<GS^it
 +6AMXcny
#.9EP[gr}
'2=IT_kv
+6AMXcoz
#.:FQ]hs
!,7BNYdp{
#/:EQ\gs~
(4?JU`lw
*6ALXcny
$/:FQ\hs
(3>JU`lw
 ,7BMYdo{
#/:EQ\gr}
!,8CNYdp{
#/:EQ\gs~
'3>JU`kv
*6ALWcny
!,8CNYep|
%0;FR]hs
'2=IT_jv
 +6AMXcny
#.=IT_kv
 +7BMXcny
 +6AMXcny
!,7BNYdoz
#/:EP[fq}
$/:FQ]hs~
'2>IT_jv
)4@KValx
 +7BMXdoz
(4?JUalw
!-8CNZep{
$0;FQ\hs~
(3>IU`kv
)4?KValw
 +6ALWbmy
*5@KValw
)4@KVbmx
%0<GR^it
*5@KWbmz
!,7BMXdoz
!-8CNYdoz
!,8CNYdoz
!,7BMXcny
!+6BMXcny
*5ALWbmx
$/;FQ\gr}
%0<GR]hs
&2=IT_ju
&1<GS^it
%0;FQ]hs~
%0<GR]hs
&1=HS^it
)5@KVbmx
!-8CQ^iu
 +6BMXcny
!,8CNYdo{
!,7BNYdoz
!,7BMYdoz
"-9DOZfq|
#.9DP[fq|
$0;FQ\gs~
*6ALWbny
#.:EP[fr}
%0<GR]ht
(3>IT_jv
(3>IT_kv
)4?JU`lw
 +6BMXcny
:EP[gr}
)4?JUalw
 +6AMXcny
 +6AMXcny
!,7BMXdo{
"-9DOZeq|
#/:EP[fq}
%0;GR]hs~
&1<GR]hs
*6BMYdo{
%0<GR^it
*5@LWbmx
 ,7BMXdoz
'2=HS_ju
)5@KWbmy
#.9DP[fr}
'2=HT_j
)4?JValw
!,7BNYdp{
&2=IT_kv
!,8CNZep{
&2=HT_jv
)4?KVamx
!,8CNZeq|
%0<GR]ht
!-8CNYdoz
#.9DOZep{
!,7BMXcny
!,7BMXcny
!,7BMXcnz
 +6ALWb
+6ALWbmx
$/:FQ\gr}
%0;FR]it
%0;FQ\hs~
$/:EP\gr~
$/:EP[fq|
#.9DO[fq|
#.9DOZep{
!,7BNYdoz
 +6DP\hs~
*5@LWbny
"-9DOZfq|
%0;GR]ht
'3?JUalw
 +7BMXdoz
#.:EP[gr~
'2>IU`kv
+6ALXcny
*5@KValx
*5@KVbmx
!,7CNYep{
;FQ]hs~
(3?JU`lw
 +6AMX
#/:EQ]hs
(3>IU`kw
%0;FR]hs
(4?JUalw
 +6ALWcny
$/:FQ\hs~
(4?JVamx
#.9EP[fr}
'3>JU`kw
!-9DP[fr}
!-8COZep|
$/:FQ\gs
(3>IU`kv
*5@KVamx
!,8CNZep{
$/:EQ\gr~
(4?JU`lw
 +6AMXcnz
$/;FQ\kw
)4?KValw
)4@LWbmx
*5@KValw
)4?JU`lw
)4?JU`kv
)4?JU`kv
)4?JUalw
(3>IT_ju
!,7CNYdoz
"-8COZep{
#.9DP[fq|
0;FQ\gs~
&1<GS^ht
%0;GR]hs~
&1<GS_ju
'3>IT_ju
!,7BNYdoz
#.9DOZep|
#.9DP[fq|
&1<GR]hs
&1<GR]it
(3>IT`kv
'2=HS^iu
'2>IT_ju
'5AMXcoz
%1<IT`kv
 ,7BNYdp{
%1<GS^iu
)5@KWbmx
!-8CNZep|
&2=HS^ju
)4?KValw
!,7BMYdo}
*6AMXdo{
(3?JValx
#/:EQ\gs~
 +7BMYeq|
(3>JU`lw
!,8CNZep|
(3?JUalx
$/;FR]it
%1<GS^ju
!,8COZeq|
(4?JVamx
#.:EQ\gs~
)4@KWbny
<GR]ht
 +7BMYdo{
&2=HT_jv
$0;GR]it
(3?JU`kw
*5@KWbmx
!-8COZep|
%0<GR^it
(4@KVbmx
"-8CNZep
%1<GS^ju
*5@L[gr~
 ,7COZeq|
(4?KVbmy
%1<HS_jv
".9DP[gr}
)4@KVbmy
&1=IT`kw
/;FR]it
!,8DOZgr~
 +6BMXcoz
#.:EP[gr}
*5ALWbmy
 +6BMXcnz
$/:EQ\gr~
'2>IT`kv
 +7BMYdoz
#.9EP[fr}
 +6BNYep|
&1=HS_jv
 +7BNYdo|
%0;GR]hs~
%1<GR]hs
)4?KVbmx
!-8COZep|
'2=IT_kv
!/;GR^iu
+6BMXcoz
$/:EQ\gr}
&1=HT_kv
!-8COZeq|
&1=HS_ju
!-8COZeq|
&1=HS_ju
 +7BMYds
)5@KWbny
%0<GR^it
(4?JUalw
9EP\gr}
(3?JValw
!-8CNZeq}
&2=HS_ju
*6ALWcny
(4?JVamx
#.9DP[gr}
*5@LWcnz
$0;GR^iu
!-8COZfq|
(3>JUalx
%0<GS_kv
"-9DP[fr}
".9DOZfq|
'2>IT_kv
+6BMXdo{
'2>IT`kv
 ,7BNYdp{
(3?JVamx
!,8COZep|
%0<HS^ju
*6CP\gs~
>IT`kv
!-8CNZep|
%0;GR]it
)5@KVbmx
 +7BMXcoz
$/:FQ\hs~
)4?KVbmx
".9DP[fq}
 +7BNYdp{
 ,8CO[gs
".9EQ]hs
"-9EP\hs
#.9EP[gr}
'2>IT`kv
!,8COZeq|
&1<HS_ju
&3>JVamy
'3>JVamx
%1<HS_kw
$0;GR^iu
#.:EQ\hs
!,8COZfq|
*5ALXdo{
(4?JU`kv
(4?LWco{
#.:GR^it
 ,7BNYep|
)5@LWco{
)5ALXco{
(3?JVamx
%0<HS_kv
".9DP[fr}
)4?KVn|
(3?KVbmy
&1=HU`lw
 ,7BMYep{
%1<GR^it
!,7CNZep|
%0;GR^it
 +7BNYep{
'2>IT`kw
(4?JVamx
$/:FQ]hs~
)5@LXcnz
'3>IU`lw
*5ALWbmx
2=IT_kv
"-9DO[fr}
*5@LWbny
)4@KWbmx
$/:FQ\hs~
'2=IT_kv
!,8COZfq}
'3>IUalx
#/:EQ\gs~
(3>IU`kv
+6BMXdo{
$/IVbnz
%1<HS_jv
#/:FQ\hs
)5@LWcnz
%0<HS_jv
!,7CNYep{
%1<GS^iu
#.:FQ]hs
7BNYep
!,7CNZfq}
+6BMXdoz
(3?S_kv
*5ALWbmx
!-8CO[fq}
%0;FR]hs
(4?JUalw
".9DP[fr}
5@KWbmx
".9DP[fq|
#.:EP[fq|
%0;FQ]hs~
%0<GR]ht
(3>JU`kv
(4?JU`kw
)4?JVbmx
&2=HS^ju
'2>IT_kv
)4?KValw
*5@KVamx
 +6AMXcny
 +6ALWbmy
!,7BMXcoz
 +6ALWcny
 +6Bcy
#/:EQ\gs
(3>IT`lx
-8DOZeq|
$/;FQ\hs~
(3>JU`lw
!-8COZep|
%0;GR]ht
'2=HT_ju
$/:FQ\gs~
&2=HS_ju
)4@LWbny
"-8DOZeq|
%0<GR]ht
(3>IU`kv
!,7BMYdoz
#/:EP\gr}
&2>IU`lw
"-8DOZeq|
$/;FQ\gs~
&1=IT_kv
*5ALWbny
!,7BNYdp{
$/:FQ\hs~
(3>IT`kv
0<GS_ju
*#'=CKLLKA..
#%BZ[__ZTNDADSL*-
#__X@)L__________ZNBBMM&
N_________k_Z9
&.__________H
8R_L@NB&
#_________E
E__N?M>*
#=________;
W___M@S%
4____ZBBK#
,_______V
3______N@S
$C___[___ 
	<___GV_______X@K%
S______Q
5______________@C(*
Z____k_7
_________@D%)
Y______
O______________Z?L
%K_____Y
 O___________
+_____P
__h_________LB,
T____Z
6___________YBK
%Z____1
W________C_ZK:'"
*Z___U21
I___________LC*
'T___OEY__
_______XDB%"
$@Z____________TKD.
$.N___ZxXTSNMC,
($'->@@
_+--/;
*).>EED<;0
0E<-;HOOOKA415;0.+
 KOOOOOgG'
EOOOOOB!
$IE00)
 JOOOOC
%JOE// 
<OOOOI#
@OOK=/
HOOOO3
?J3'AOOOOD.))
6OOOOOOO
 KOOO?
OOOO=OOH.
({OOOOOOOOD/
?OOOOOOOK=
#GOOOOOOOH0
":OOOOOOOH0
,DKF8AOOOOOOJD.
*->HKOKKJH>/
,*5-.-+ 
 0881,
#/=OOO+'35-
$OOOOOOO/
)?OOOOO@1
+OOOOO8
%AOOOO=.
,O:OOOOA8!
Makurdi
}#j`ht @
}#j`ht @
MSVBVM60.DLL
__vbaVarTstGt
_CIcos
_adj_fptan
__vbaVarMove
__vbaFreeVar
__vbaStrVarMove
__vbaFreeVarList
_adj_fdiv_m64
_adj_fprem1
__vbaStrCat
__vbaSetSystemError
__vbaHresultCheckObj
_adj_fdiv_m32
__vbaOnError
_adj_fdiv_m16i
_adj_fdivr_m16i
_CIsin
__vbaChkstk
EVENT_SINK_AddRef
__vbaStrCmp
DllFunctionCall
_adj_fpatan
EVENT_SINK_Release
_CIsqrt
EVENT_SINK_QueryInterface
__vbaVarMul
__vbaExceptHandler
__vbaStrToUnicode
_adj_fprem
_adj_fdivr_m64
__vbaFPException
__vbaStrVarVal
__vbaUbound
_CIlog
__vbaErrorOverflow
__vbaNew2
_adj_fdiv_m32i
_adj_fdivr_m32i
__vbaFreeStrList
_adj_fdivr_m32
_adj_fdiv_r
__vbaVarTstNe
__vbaI4Var
__vbaVarAdd
__vbaStrToAnsi
__vbaVarDup
__vbaVarCopy
__vbaVarSetObjAddref
_CIatan
__vbaStrMove
_allmul
_CItan
_CIexp
__vbaFreeStr
__vbaFreeObj
 0881,
#/=OOO+'35-
$OOOOOOO/
)?OOOOO@1
+OOOOO8
%AOOOO=.
,O:OOOOA8!
_+--/;
*).>EED<;0
0E<-;HOOOKA415;0.+
 KOOOOOgG'
EOOOOOB!
$IE00)
 JOOOOC
%JOE// 
<OOOOI#
@OOK=/
HOOOO3
?J3'AOOOOD.))
6OOOOOOO
 KOOO?
OOOO=OOH.
({OOOOOOOOD/
?OOOOOOOK=
#GOOOOOOOH0
":OOOOOOOH0
,DKF8AOOOOOOJD.
*->HKOKKJH>/
,*5-.-+ 
*#'=CKLLKA..
#%BZ[__ZTNDADSL*-
#__X@)L__________ZNBBMM&
N_________k_Z9
&.__________H
8R_L@NB&
#_________E
E__N?M>*
#=________;
W___M@S%
4____ZBBK#
,_______V
3______N@S
$C___[___ 
	<___GV_______X@K%
S______Q
5______________@C(*
Z____k_7
_________@D%)
Y______
O______________Z?L
%K_____Y
 O___________
+_____P
__h_________LB,
T____Z
6___________YBK
%Z____1
W________C_ZK:'"
*Z___U21
I___________LC*
'T___OEY__
_______XDB%"
$@Z____________TKD.
$.N___ZxXTSNMC,
($'->@@