Warning! We are currently in recovery mode. The complete archive is not available.

Sample details: 3dc67c4833188e524ba97275fe658d57 --

Hashes
MD5: 3dc67c4833188e524ba97275fe658d57
SHA1: 11868043094490bc170bba1fbf40deb9c2e0e254
SHA256: 43a9787f9a9887c5e1756cca3bbc6b018209bf7cf5b3689ef15766fbeb43e86d
SSDEEP: 1536:KR5zAfiA6xEiF6dxW6qGPZf60GPlgpFu:mai6i0An6Zfl6epFu
Details
File Type: PE32
Yara Hits
YRP/IsPE32 | YRP/IsDLL | YRP/IsWindowsGUI | YRP/HasDebugData | YRP/ImportTableIsBad | YRP/HasRichSignature | YRP/domain | YRP/IP | YRP/contentis_base64 |
Parent Files
6f0c96f90c291731e428d50af0ebcb61
Source
Strings
		!This program cannot be run in DOS mode.
.rdata
@.rsrc
@.reloc
c:\ccviews\atjes_L10N_ASE_Staging\ASE_Installers\Iif2\Installer\Chipset\Resource\Src\Debug\Resource.pdb
 SMLOUVA NA POU
 SOFTWARU INTEL (Distribuce OEM/IHV/ISV a jednotliv
ivatel)
 UPOZORN
TE SI TENTO TEXT P
ED KOP
M, INSTALAC
 NEBO POU
vejte, ani nezav
jte tento software a souvisej
 materi
ly (souhrnn
 jako "Software"), dokud si pozorn
tete n
sleduj
nky. Zaveden
m nebo pou
m tohoto Softwaru p
te podm
to Smlouvy. Pokud s podm
nkami nesouhlas
te, Software neinstalujte, ani nepou
vejte.
le upozor
ujeme:
* Pokud jste v
robci za
 (OEM), nez
mi prodejci hardwaru (IHV) nebo nez
mi prodejci softwaru (ISV), vztahuje se na v
 tato LICEN
 SMLOUVA;
* Pokud jste koncov
ivatelem, vztahuje se na v
s pouze Dokument A LICEN
 SMLOUVY NA POU
 SOFTWARU INTEL.
robce za
 prodejce hardwaru a nez
 prodejce softwaru:
LICENCE. Pou
 tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spole
nosti Intel. Tato licence nepovoluje pou
 Softwaru ve spojitosti s produkty jin
ch spole
 je Intel. S v
hradou podm
to Smlouvy v
m spole
nost Intel poskytuje nev
nou, nep
evoditelnou, celosv
itelnou, pln
 splacenou licenci k t
innostem:
    a) pou
, upravov
 a kop
 Software vnit
 pro va
e vlastn
voje a 
    b) upravov
 a distribuce Software, v
l z tohoto Softwaru odvozen
ch, va
im koncov
ivatel
ak pouze v r
mci licen
 smlouvy s podm
nkami alespo
 tak omezuj
mi, jako jsou podm
nky obsa
voplatn
 licen
 smlouv
 spole
nosti Intel pro jednotliv
 koncov
ivatele p
 jako Dokument A; a
    c) upravov
 a distribuce dokumentace pro koncov
ivatele, kter
e prov
zet Software, ale pouze ve spojen
 se Softwarem.
Pokud nejste koncov
robcem nebo prodejcem po
ho syst
mu nebo softwarov
ho programu zahrnuj
ho tento Software, m
st kopii tohoto Softwaru, v
l z tohoto Softwaru odvozen
ch (a p
nou dokumentaci pro koncov
ivatele) na sv
ka za 
elem pou
 podle podm
to Smlouvy, pokud z
k souhlas
e bude pln
n podm
nkami t
to Smlouvy. Nesm
te jinak postoupit, licen
 povolit nebo pronajmout 
mkoliv jin
sobem p
st tento Software na t
 stranu, ani j
 prozradit jeho obsah. Nesm
te prov
eklad, rozklad ani jinak zp
 konstruovat tento Software.
ch v t
to Smlouv
m neud
 licence 
 ani odvozen
 ve form
 pohnutky, pr
i jinak. Spole
nost Intel m
vo nahl
dnout do va
mo nebo prost
ednictv
ho auditora za 
elem ov
to Smlouvy.
ZACHOV
HO CHARAKTERU INFORMAC
.  Pokud chcete najmout nez
ho konzultanta nebo subdodavatele ("Dodavatel") k proveden
ce zahrnuj
stup k tomuto Softwaru nebo jeho pou
, zajist
te uzav
 smlouvy o zachov
ho charakteru informac
mto Dodavatelem, kter
 bude obsahovat podm
nky a povinnosti t
stupu k Softwaru a jeho pou
 alespo
 tak omezuj
, jako jsou podm
nky a povinnosti v t
to Smlouv
 a vylu
koliv distribu
va a pou
 pro jin
V ostatn
padech bez p
edchoz
ho souhlasu spole
nosti Intel neprozrad
te podm
nky nebo existenci t
to Smlouvy, ani nepou
ijete n
zvu spole
nosti Intel v publikac
ch, reklam
 a jin
ch ozn
ch. Nem
vo pou
vat obchodn
i firemn
ky spole
nosti Intel.
VLASTNICTV
 SOFTWARU A AUTORSK
VA. Spole
nost Intel nebo jej
 dodavatel
 si zachov
 vlastnick
vo ke v
em kopi
m Softwaru. Na tento Software se vztahuj
 autorsk
va chr
kony Spojen
 a jin
ch zem
, jako
 i ustanoven
mi mezin
mluv. Ze Softwaru nesm
te odstranit 
 o autorsk
vech. Spole
nost Intel m
e prov
ny v tomto Softwaru nebo v p
tech, na n
 se odkazuje, kdykoliv a bez upozorn
, ale nen
 povinna podporovat 
i aktualizovat Software. Krom
 stanoven
 spole
nost Intel neud
, ani odvozen
va v r
mci patent
, autorsk
v, obchodn
ch zna
ek, ani jin
ch forem ochrany du
ho vlastnictv
 spole
nosti Intel. Tento Software sm
st pouze tehdy, pokud jeho p
jemce souhlas
e bude pln
mito podm
nkami a pokud si neponech
dnou kopii Softwaru.
OMEZEN
RUKA NA Z
ZNAMOV
DIA. Pokud spole
nost Intel dod
 tento Software na fyzick
ch, poskytuje z
ruku, 
e takov
dia nebudou m
nou fyzickou z
vadu po dobu devades
ti (90) dn
 po jejich dod
 spole
 Intel. Pokud se takov
vada vyskytne, vra
dium spole
nosti Intel, kter
dium nahrad
 nebo provede jin
sob dod
 podle vlastn
LUKA JIN
RUK. KROM
E UVEDEN
CH PODM
NEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAK
KOLIV V
I ODVOZEN
RUKY, V
RUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU
V NEBO VHODNOSTI PRO UR
EL. Spole
nost Intel neru
esnost a 
plnost jak
chkoliv informac
, textu, grafiky, odkaz
 nebo jin
ch skute
ch v tomto Softwaru, ani za n
 odpov
dnost.
OMEZEN
 ODPOV
DNOSTI. SPOLE
NOST INTEL ANI JEJ
 DODAVATEL
 NEPONESOU ODPOV
DNOST ZA 
KODY JAK
HOKOLIV DRUHU (V
, ALE BEZ OMEZEN
HO ZISKU, P
 OBCHODN
INNOSTI NEBO ZTR
TY INFORMAC
) VZNIKL
CH V D
SLEDKU POU
 NEBO NEMO
NOSTI POU
 SOFTWARU A TO I V P
E SPOLE
NOST INTEL BYLA O MO
NOSTI TAKOV
KOD INFORMOV
 JURISDIKCE ZAKAZUJ
 VYLOU
 NEBO OMEZEN
 ODPOV
DNOSTI ZA ODVOZEN
RUKY NEBO ZA N
I VEDLEJ
KODY, TAK
E UVEDEN
 OMEZEN
 SE NA V
S NEMUS
 VZTAHOVAT. M
T ROVN
VA, KTER
 SE V JEDNOTLIV
CH JURISDIKC
TO SMLOUVY. Spole
nost Intel m
e kdykoliv ukon
it platnost t
to Smlouvy, pokud poru
te jej
nky. Po ukon
 platnosti Smlouvy mus
te Software ihned zni
it nebo vr
echny jeho kopie spole
nosti Intel.
ROZHODN
roky vznikaj
to Smlouvy se 
kony st
tu Kalifornie s v
jimkou t
ch, kter
sad kolize pr
ch norem a 
mluvy Spojen
 o Smlouv
ch o prodeji zbo
 (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesm
te vyv
et v rozporu s p
kony a p
edpisy o v
vozu. Spole
nost Intel nen
mi jin
mluvami, pokud nejsou u
semnou formou a podeps
ny opr
stupcem spole
nosti.
OMEZEN
TU. Software se poskytuje s "OMEZEN
VY". Jeho pou
, rozmno
 a prozrazen
 obsahu st
tem podl
 omezen
m uveden
m v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v n
sleduj
ch ustanoven
i v jejich novel
ch. Pou
m tohoto Softwaru st
 vlastnick
va spole
nosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem 
robcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052
DOKUMENT "A"
 SMLOUVA NA POU
 SOFTWARU INTEL (Jednotliv
 koncov
ivatel)
 UPOZORN
TE SI TENTO TEXT P
ED KOP
M, INSTALAC
 NEBO POU
vejte ani nezav
jte tento software a souvisej
 materi
ly (souhrnn
 jako "Software"), dokud si pozorn
tete n
sleduj
nky. Zaveden
m nebo pou
m Softwaru p
te podm
to Smlouvy. Pokud s podm
nkami nesouhlas
te, Software neinstalujte, ani nepou
vejte.
LICENCE. Tento Software si sm
te zkop
rovat na jedin
 pro sv
 vlastn
, nekomer
te si zhotovit jednu z
 kopii Softwaru za t
chto podm
1. Pou
 tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spole
nosti Intel. Tato licence nepovoluje pou
 Softwaru ve spojitosti s produkty jin
ch spole
 je Intel. 
2. Nesm
te kop
rovat, upravovat, pronaj
mat, prod
vat, distribuovat 
st Softwaru krom
 uveden
ch v t
to Smlouv
 a souhlas
te s t
e zamez
te nedovolen
mu kop
 tohoto Softwaru.
3. Software nesm
 konstruovat, zp
dat nebo rozkl
4. Nesm
te poskytovat d
 licence na Software, ani nesm
te povolit sou
 Softwaru v
ivatelem.
5. Tento Software m
e obsahovat software nebo jin
 vlastnictv
ch stran - dodavatel
, z nich
t identifikov
no v p
m souboru "license.txt" nebo v jin
m textu nebo souboru, v souladu s nimi
t poskytov
na licence.
VLASTNICTV
 SOFTWARU A AUTORSK
VA. Spole
nost Intel nebo jej
 dodavatel
 si zachov
 vlastnick
vo ke v
em kopi
m Softwaru. Na tento Software se vztahuj
 autorsk
va chr
kony Spojen
 a jin
ch zem
, jako
 i ustanoven
mi mezin
mluv. Ze Softwaru nesm
te odstranit 
 o autorsk
vech. Spole
nost Intel m
e prov
ny v tomto Softwaru nebo v p
tech, na n
 se odkazuje, kdykoliv a bez upozorn
, ale nen
 povinna podporovat 
i aktualizovat Software. Krom
 stanoven
 spole
nost Intel neud
 ani odvozen
va v r
mci patent
, autorsk
v, obchodn
ch zna
ek ani jin
ch forem ochrany du
ho vlastnictv
 spole
nosti Intel. Tento Software sm
st pouze tehdy, pokud jeho p
jemce souhlas
e bude pln
mito podm
nkami a pokud si neponech
dnou kopii Softwaru.
OMEZEN
RUKA NA Z
ZNAMOV
DIA. Pokud spole
nost Intel dod
 tento Software na fyzick
ch, poskytuje z
ruku, 
e takov
dia nebudou m
nou fyzickou z
vadu po dobu devades
ti (90) dn
 po dod
 spole
 Intel. Pokud se takov
vada vyskytne, vra
dium spole
nosti Intel, kter
dium nahrad
 nebo provede jin
sob dod
 podle vlastn
LUKA JIN
RUK. KROM
E UVEDEN
CH PODM
NEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAK
KOLIV V
I ODVOZEN
RUKY V
RUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU
V NEBO VHODNOSTI PRO UR
EL. Spole
nost Intel neru
esnost a 
plnost jak
chkoliv informac
, textu, grafiky, odkaz
 nebo jin
ch skute
ch v tomto Softwaru, ani za n
 odpov
dnost.
OMEZEN
 ODPOV
DNOSTI. SPOLE
NOST INTEL ANI JEJ
 DODAVATEL
 NEPONESOU ODPOV
DNOST ZA 
KODY JAK
HOKOLIV DRUHU (V
, ALE BEZ OMEZEN
HO ZISKU, P
 OBCHODN
INNOSTI NEBO ZTR
TY INFORMAC
) VZNIKL
CH V D
SLEDKU POU
 NEBO NEMO
NOSTI POU
 SOFTWARU, A TO I V P
E SPOLE
NOST INTEL BYLA O MO
NOSTI TAKOV
KOD INFORMOV
 JURISDIKCE ZAKAZUJ
 VYLOU
 NEBO OMEZEN
 ODPOV
DNOSTI ZA ODVOZEN
RUKY NEBO ZA N
I VEDLEJ
KODY, TAK
E UVEDEN
 OMEZEN
 SE NA V
S NEMUS
 VZTAHOVAT. M
T ROVN
VA, KTER
 SE V JEDNOTLIV
CH JURISDIKC
TO SMLOUVY. Spole
nost Intel m
e kdykoliv ukon
it platnost t
to Smlouvy, pokud poru
te jej
nky. Po ukon
 platnosti Smlouvy mus
te Software ihned zni
it nebo vr
echny jeho kopie spole
nosti Intel.
ROZHODN
roky vznikaj
to Smlouvy se 
kony st
tu Kalifornie s v
jimkou t
ch, kter
 kolize pr
ch norem a 
mluvy Spojen
 o Smlouv
ch o prodeji zbo
 (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesm
te vyv
et v rozporu s p
kony a p
edpisy o v
vozu. Spole
nost Intel nen
mi jin
mluvami, pokud nejsou u
semnou formou a podeps
ny opr
stupcem spole
nosti.
OMEZEN
TU. Software se poskytuje s "OMEZEN
VY". Jeho pou
, rozmno
 a prozrazen
 obsahu st
tem podl
 omezen
m uveden
m v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v n
sleduj
ch ustanoven
i v jejich novel
ch. Pou
m tohoto Softwaru st
 vlastnick
va spole
nosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem 
robcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA
JAZYK; P
EKLADY. Je-li k anglick
 verzi t
to Smlouvy p
ipojen p
eklad v jin
m jazyce, je tento p
eklad pouze orienta
 a anglick
 verze m
ednost.
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.
Please Also Note:
* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;
* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.
For OEMs, IHVs, and ISVs:
LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:
	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and
	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and
	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.
If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.
Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.
CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.
Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.
OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.
LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.
EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.
LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 
TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.
GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
EXHIBIT "A" 
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.
LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 
1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 
2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 
4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.
5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. 
OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.
LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.
EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.
LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 
TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.
GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
uuuuuuuuuuuuuu
E#g.^2u
i]=Xku
 Q\FLl&u
uuuuuuuuuuuuuu
ASO$Ctu
>+Z?	H"
u5[0RV
uuuuuuuuuuuu
Y))hFF
HHHFHH
1SR5GIW
YYYYYYYYYYYY
 JJ%%%^-CC^I
=d^^6>
-3/3=(>*
DDDDDD@
DDDDDDDD@
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDD@
DDDDDD
DDDDD@
DDDDDD
DDDDD@
DDDDDD
DDDDD@
DDDDDD
DDDDD@
DDDDDD
DDDDD@
DDDDDD
DDDDD@
DDDDD@
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDD@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> 
 <assemblyIdentity version="1.0.0.0"
   name="Installer"
   type="win32"/> 
 <!-- Identify the application security requirements. -->
 <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
  <security>
   <requestedPrivileges>
    <requestedExecutionLevel
     level="requireAdministrator"
     uiAccess="false"/>
    </requestedPrivileges>
    </security>
 </trustInfo>
</assembly>
PPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPAD