Warning! We are currently in recovery mode. The complete archive is not available.

Sample details: 1528b3892c7d02cd5bc58db0736c069d --

Hashes
MD5: 1528b3892c7d02cd5bc58db0736c069d
SHA1: 7b25b7dec2448cd31d2d029fbb9177d68b0fa107
SHA256: aa5a8e2dfa32fd93e56b93f4ee57131efcab0c66e822d59db187410d923edb6b
SSDEEP: 24576:7FrZsyKWdbhmUXE9KIrufRO4t1YF6OWez17:VVhmUXE34t1YFp7
Details
File Type: PE32
Yara Hits
YRP/IsPE32 | YRP/IsDLL | YRP/IsWindowsGUI | YRP/ImportTableIsBad | YRP/HasRichSignature | YRP/domain | YRP/contentis_base64 | YRP/Misc_Suspicious_Strings | YRP/android_meterpreter |
Parent Files
0495481d035935c5e309333c6d7c9209
Strings
		!This program cannot be run in DOS mode.
@.reloc
 [1]. }}
 [1]. 
 [1]. 
 installer 
 [1]. {{
: [2], [3], [4]}}
 [Time]
: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
[Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]
: [1].
 [Time]
: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
 Windows 
 [ProductName]
{[ProductName] }
{[ProductName] }
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 '[2]'. 
: [2]. 
: [2]. 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 '[2]'. 
: [2]. 
: [2]. 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
)}}: [2]. 
 '[2]'. 
 '[2]' 
: [2].
: [2].
 '[2]' 
 '[2]' 
 '[2]' 
'[2]' 
: [3] GetLastError: 
 [2]. 
.  {{
: [3]}}
 [2]. 
 [2]. 
 WinVerifyTrust.}}
 '[2]' 
 '[3]'. 
 '[2]' 
: [3]. 
: [2]}}
: [2]. {{ 
 [3].}} 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 Windows Installer 
 '[2]' 
 '[3]' 
 '[2]' 
 '[3]' 
: '[2]'
: [3] 
: [4] 
 [2][3] 
: '[6]'}. 
 '[2]' 
 '[2]' 
 [3]}}
 [2]. 
 [2]. 
 '[3]'.
: [2] -- [3]
 [3].}}
 [2]. 
 [3].}}
 Windows Installer. 
 Windows 
 safemode 
 Windows Installer 
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], [4]: [5] 
 [6], 
 [7], [8] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 [2]. 
 [2]. 
: [2].
 [3]. 
 [2]. 
 [2]. HRESULT [3]
 [2]. HRESULT [3]
 [2]. 
: [3]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2][3]. 
 [2]: [3]. 
 [2]: [3]. 
 ODBC: [4]
 [2]: [3]. 
 ODBC.
 ODBC: [4]
 [2]: [3]. 
 ODBC: [4]
 [2]: [3]. 
 '[2]' ([3]). 
 '[2]' ([3]). 
 '[2]' ([3]). 
 '[2]' ([3]). 
 '[2]'. 
 '[3]'. 
: [2]. 
 (Component Services (COM+ 1
 (Component Services (COM+ 1
 (Component Services (COM+ 1
 Windows 
 Com+. 
 COM+ Application. 
 '[2]' ([3]).
 Windows Installer 
 Windows. 
: [3], OS 
: [4]}}
 Windows Installer 
 Windows 
 [2] . {{
: [3], 
: [4], SFP 
: [5]}}
 Windows Installer 
 Windows 
 SFP: [2]. 
:\r\n[3]}}
 [2]. HRESULT: [3]. {{
: [4], 
: [5], 
: [6]}}
{{Error fatal: }}
{{Error [1]. }}
Advert
ncia [1]. 
Inf. [1]. 
L'instal
lador s'ha trobat un error inesperat en instal
lar aquest paquet. Aix
 pot indicar que hi ha un problema amb el paquet. El codi d'error 
s: [1]. {{Els arguments s
n: [2], [3], [4]}}
{{Disc ple: }}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Tipus de missatge: [1], Argument: [2]
=== Connexi
 comen
ada: [Date] [Time] ===
=== Connexi
 aturada: [Date] [Time] ===
Inici de l'acci
 [Time]: [1].
Fi de l'acci
 [Time]: [1]. Valor de retorn [2].
Temps restant: {[1] minuts }{[2] segons}
ria insuficient. Sortiu d'altres aplicacions abans de reintentar-ho.
L'instal
lador ja no respon.
El Windows Installer s'ha detingut prematurament.
Espereu mentre el Windows configura [ProductName]
Recollint informaci
 requerida...
S'estan suprimint les versions anteriors d'aquesta aplicaci
Estan a punt de suprimir-se les versions anteriors d'aquesta aplicaci
{[ProductName] }La instal
 ha acabat satisfact
riament.
{[ProductName] }La instal
 ha fallat.
Error en llegir del fitxer: [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que el fitxer existeix i que podeu accedir-hi.
No es pot crear el fitxer "[2]". Ja existeix un directori amb aquest nom. Cancel
leu la instal
 i proveu d'instal
lar-lo en un altre lloc.
Inseriu el disc: [2]
L'Instal
lador no t
 privilegis suficients per accedir a aquest directori: [2]. La instal
 no pot continuar. Connecteu-vos com a administrador o poseu-vos en contacte amb el vostre administrador del sistema.
Error en escriure al fitxer: [2]. Verifiqueu que teniu acc
s a aquest directori.
Error en llegir del fitxer: [2]. {{ System error [3].}} Verifiqueu que el fitxer existeix i que podeu accedir-hi.
Una altra aplicaci
s exclusiu al fitxer "[2]". Sortiu de totes les aplicacions i feu clic a Reintenta.
No hi ha prou espai al disc per instal
lar aquest fitxer: [2]. Allibereu espai al disc i feu clic a Reintenta o b
 feu clic a Cancel
la per sortir.
No s'ha trobat el fitxer d'origen: [2]. Verifiqueu que el fitxer existeix i que podeu accedir-hi.
Error en llegir del fitxer: [3]. {{ Error del sistema [2].}} Verifiqueu que el fitxer existeix i que podeu accedir-hi.
Error en escriure al fitxer: [3]. {{ Error del sistema [2].}} Verifiqueu que teniu acc
s a aquest directori.
No s'ha trobat el fitxer d'origen{{(calaix)}}: [2]. Verifiqueu que el fitxer existeix i que podeu accedir-hi.
No es pot crear el directori "[2]". Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Canvieu-li el nom o suprimiu el fitxer i feu clic a Reintenta, o b
 feu clic a Cancel
la per sortir.
El volum [2] no est
 disponible actualment. Seleccioneu un altre.
El cam
 especificat "[2]" no est
 disponible.
No es pot escriure en la carpeta especificada: [2].
Hi ha hagut un error en intentar llegir del fitxer: [2]
Hi ha hagut un error en intentar crear el directori: [2]
Hi ha hagut un error de xarxa en intentar crear el directori: [2]
Hi ha hagut un error en intentar obrir el calaix de fitxers d'origen: [2]
El cam
 especificat 
s massa llarg: [2]
L'instal
lador no t
 privilegis suficients per modificar aquest fitxer: [2].
Una part del cam
 de la carpeta "[2]" no 
lida. 
s buida o b
 excedeix la longitud permesa pel sistema.
El cam
 de la carpeta "[2]" cont
 paraules no v
lides per a camins de carpeta.
El cam
 de la carpeta "[2]" cont
 un car
cter no v
"[2]" no 
s un nom curt de fitxer v
Error en obtenir la seguretat del fitxer: [3] ObtenirDarrerError: [2]
Unitat no v
lida: [2]
Error en aplicar la revisi
 al fitxer [2]. Probablement ha estat actualitzat per altres mitjans i ja no pot ser modificat per aquesta revisi
. Per obtenir m
s informaci
, poseu-vos en contacte amb el prove
dor de la revisi
. {{Error del sistema: [3]}}
No es pot instal
lar un fitxer requerit perqu
 el fitxer d'arxivador [2] no est
 signat digitalment. Aix
 pot indicar que el fitxer d'arxivador 
s defectu
No es pot instal
lar un fitxer requerit perqu
 el fitxer d'arxivador [2] t
 una signatura digital que no 
lida. Aix
 pot indicar que el fitxer d'arxivador 
s defectu
s. {{ WinVerifyTrust ha retornat un error [3].}}
No s'ha pogut copiar correctament el fitxer [2]: error CRC.
No s'ha pogut despla
ar correctament el fitxer [2]: error CRC.
No s'ha pogut revisar correctament el fitxer [2]: error CRC.
No es pot instal
lar el fitxer "[2]" perqu
 el fitxer no es troba al fitxer d'arxivador "[3]". Aix
 podria indicar un error de xarxa, un error en llegir del CD-ROM o un problema amb aquest paquet.
El fitxer d'arxivador "[2]" requerit per a aquesta instal
s defectu
s i no es pot utilitzar. Aix
 podria indicar un error de xarxa, un error en llegir del CD-ROM o un problema amb aquest paquet.
Hi ha hagut un error en crear un fitxer temporal que 
s necessari per completar aquesta instal
.{{ Carpeta: [3]. Codi d'error del sistema: [2]}}
No s'ha pogut crear la clau: [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport. 
No s'ha pogut obrir la clau: [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport. 
No s'ha pogut suprimir el valor [2] de la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport. 
No s'ha pogut suprimir la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport. 
No s'ha pogut llegir el valor [2] de la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport. 
No s'ha pogut escriure el valor [2] en la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'han pogut obtenir els noms de valor de la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'han pogut obtenir els noms de subclau de la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'ha pogut llegir la informaci
 de seguretat de la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que teniu acc
s suficient a aquesta clau o b
 poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'ha pogut incrementar l'espai del Registre disponible. Es requereixen [2] KB d'espai lliure del Registre per a la instal
 d'aquesta aplicaci
Hi ha una altra instal
 en curs. Heu de completar aquella instal
 abans de continuar amb aquesta.
Error en accedir a les dades segures. Assegureu-vos que el Windows Installer est
 configurat apropiadament i proveu d'instal
lar de nou.
L'usuari "[2]" ha iniciat pr
viament una instal
 per al producte "[3]". Aquest usuari haur
 d'executar aquesta instal
 de nou abans que pugui utilitzar aquest producte. Ara continuar
 la vostra instal
 actual.
L'usuari "[2]" ha iniciat pr
viament una instal
 per al producte "[3]". Aquest usuari haur
 d'executar aquesta instal
 de nou abans que pugui utilitzar aquest producte.
No hi ha prou espai al disc -- Volum: "[2]"; espai requerit: [3] KB; espai disponible: [4] KB. Allibereu espai al disc i proveu de nou.
Esteu segurs que voleu cancel
El fitxer [2][3] s'est
 utilitzant { pel seg
ent proc
s: Nom: [4], Id: [5], T
tol de la finestra: "[6]"}. Tanqueu aquesta aplicaci
 i proveu de nou.
No es pot instal
lar aquest producte perqu
 el producte "[2]" ja est
 instal
lat. Ambd
s productes s
n incompatibles.
No hi ha prou espai de disc en el volum "[2]" per continuar la instal
 amb la recuperaci
 habilitada. Es requeixen [3] KB, per
s hi ha [4] KB disponibles. Feu clic a Ignora per continuar la instal
 sense desar informaci
 de recuperaci
; feu clic a Reintenta per tornar a comprovar l'espai disponible, o feu clic a Cancel
la per sortir de la instal
No s'ha pogut accedir a l'ubicaci
 de la xarxa [2].
Les aplicacions seg
ents s'han de tancar abans de continuar amb la instal
No s'ha pogut buscar cap producte compatible pr
viament instal
lat a l'ordinador per instal
lar aquest producte.
Error en aplicar els par
metres de seguretat. [2] no 
s un usuari ni un grup v
lid. Podria 
sser un problema amb el paquet o b
 un problema en connectar a un controlador de domini de la xarxa. Comproveu la vostra connexi
 de la xarxa i feu clic a Reintenta, o a Cancel
la per finalitzar la instal
. {{Impossible de localitzar el SID de l'usuari, error del sistema [3]}}
La clau [2] no 
lida. Verifiqueu que heu introdu
t la clau correcta.
L'instal
lador ha de reiniciar el sistema abans de continuar la configuraci
 de [2]. Feu clic a S
 per reiniciar ara o a No si voleu reiniciar manualment m
s tard.
Heu de reiniciar el sistema perqu
 els canvis fets a la configuraci
 de [2] siguin efectius. Feu clic a S
 per reiniciar ara o a No si voleu reiniciar manualment m
s tard.
Actualment est
 suspesa una instal
 per a [2]. Heu de desfer els canvis fets per la instal
 per continuar. Voleu desfer aquests canvis?
Hi ha una instal
 en curs per a aquest producte. Heu de desfer els canvis fets per la instal
 per continuar. Voleu desfer aquests canvis?
No s'ha pogut trobar un paquet d'instal
 per al producte [2]. El Windows Installer no pot continuar.
La instal
 s'ha completat satisfact
riament.
La instal
 ha fallat.
Producte: [2] -- [3]
Heu de restaurar l'ordinador al seu estat anterior o b
 continuar la instal
s tard. Voleu restaurar-lo?
Error en escriure informaci
 d'instal
 al disc. Comproveu que hi ha prou espai disponible al disc i feu clic a Reintenta o a Cancel
la per finalitzar la instal
No s'ha trobat un o m
s dels fitxers requerits per restaurar l'ordinador al seu estat anterior. No es podr
 restaurar.
[2] no pot instal
lar un dels productes requerits. Poseu-vos en contacte amb el grup de suport t
cnic. {{Error del sistema: [3].}}
No es pot suprimir la versi
 anterior de [2]. Poseu-vos en contacte amb el grup de suport t
cnic. {{Error del sistema [3].}}
Instal
lat [2]
Configurat [2]
Suprimit [2]
Les directrius de la signatura digital han refusat el fitxer [2].
No s'ha pogut accedir al servei Windows Installer. Aix
 pot oc
rrer quan s'executa Windows en modalitat protecci
 quan no s'ha instal
lat correctament el Windows Installer. Poseu-vos en contacte amb el vostre personal de suport per obtenir ajuda.
Hi ha un problema en aquest paquet de Windows Installer. No ha estat possible executar una seq
ncia requerida per completar la instal
. Poseu-vos en contacte amb el vostre personal de suport o amb el prove
dor del paquet. {{Acci
 personalitzada [2] error de seq
ncia [3], [4]: [5] l
nia [6], columna [7], [8] }}
Hi ha un problema en aquest paquet de Windows Installer. No s'ha pogut executar un programa requerit per completar la instal
. Poseu-vos en contacte amb el vostre personal de suport o amb el prove
dor del paquet. {{Acci
: [2], ubicaci
: [3], ordre: [4] }}
Hi ha un problema en aquest paquet de Windows Installer. Un programa executat com a part de la instal
 no ha finalitzat com s'esperava. Poseu-vos en contacte amb el vostre personal de suport o amb el prove
dor del paquet. {{Acci
: [2], ubicaci
: [3], ordre: [4] }}
Hi ha un problema en aquest paquet de Windows Installer. No s'ha pogut executar una DLL requerida per completar la instal
. {{Acci
: [2], entrada: [3], biblioteca: [4] }}
L'eliminaci
 ha finalitzat sense problemes.
Ha fallat l'eliminaci
L'anuncis s'ha efectuat sense problemes.
Ha fallat l'anunci.
La configuraci
 s'ha efectuat sense problemes.
Ha fallat la configuraci
s un administrador pot eliminar aquesta aplicaci
. Per eliminar-la, podeu connectar-vos com a un administrador o b
 podeu contactar el vostre grup de suport t
cnic per obtenir ajuda.
El cam
 [2] no 
lid. Especifiqueu un cam
ria insuficient. Sortiu d'altres aplicacions abans de reintentar-ho.
No hi ha cap disc a la unitat [2]. Inseriu un i feu clic a Reintenta o a Cancel
la per tornar al volum seleccionat pr
viament.
No hi ha cap disc a la unitat [2]. Inseriu un i feu clic a Reintenta o a Cancel
la per tornar al di
leg de navegaci
 i seleccioneu un volum diferent.
La carpeta [2] no existeix. Introdu
u un cam
 a una carpeta existent.
No teniu prou privilegis per llegir aquesta carpeta.
No es pot determinar una carpeta de destinaci
lida per a la instal
Error en intentar llegir de la base de dades d'instal
 d'origen: [2].
 planificant l'operaci
 de reinici: s'est
 canviant el nom de fitxer de [2] a [3]. Heu de reiniciar per completar l'operaci
 planificant l'operaci
 de reinici: s'est
 canviant el nom de fitxer de [2] a [3]. Heu de reiniciar per completar l'operaci
Ha fallat el registre del M
dul [2]. HRESULT [3]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
Ha fallat la supressi
 del Registre del m
dul [2]. HRESULT [3]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'ha pogut carregar en mem
ria cau el paquet [2]. Error: [3]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'ha pogut registrar el tipus de lletra [2]. Verifiqueu que teniu permisos suficients per instal
lar el tipus de lletra i que el sistema es compatible amb aquest tipus de lletra.
No s'ha pogut suprimir del Registre el tipus de lletra [2]. Verifiqueu que teniu permisos suficients per suprimir tipus de lletra.
No s'ha pogut crear la drecera [2]. Verifiqueu que la carpeta de destinaci
 existeix i que podeu accedir-hi.
No s'ha pogut crear la drecera [2]. Verifiqueu que la carpeta de destinaci
 existeix i que podeu accedir-hi.
No s'ha pogut registrar la biblioteca de tipus per al fitxer [2]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'ha pogut suprimir del Registre la biblioteca de tipus per al fitxer [2]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
No s'ha pogut actualitzar el fitxer ini [2][3]. Verifiqueu que el fitxer existeix i que podeu accedir-hi.
No s'ha pogut planificar el fitxer [2] per substituir el fitxer [3] en reiniciar. Verifiqueu que teniu permisos d'escriptura al fitxer [3].
Error en suprimir l'administrador del programa de control ODBC, error d'ODBC [2]: [3]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
Error en instal
lar l'administrador del programa de control ODBC, error d'ODBC [2]: [3]. Poseu-vos en contacte amb el personal de suport.
Error en suprimir el programa de control ODBC: [4], error d'ODBC [2]: [3]. Verifiqueu que teniu privilegis suficients per suprimir programes de control ODBC.
Error en instal
lar el programa de control ODBC: [4], error d'ODBC [2]: [3]. Verifiqueu que el fitxer [4] existeix i que podeu accedir-hi.
Error en configurar l'origen de dades ODBC: [4], error d'ODBC [2]: [3]. Verifiqueu que el fitxer [4] existeix i que podeu accedir-hi.
El servei "[2]" ([3]) ha fallat en iniciar. Verifiqueu que teniu privilegis suficients per iniciar serveis del sistema.
El servei "[2]" ([3]) no s'ha pogut aturar. Verifiqueu que teniu privilegis suficients per aturar serveis del sistema.
El servei "[2]" ([3]) no s'ha pogut suprimir. Verifiqueu que teniu privilegis suficients per suprimir serveis del sistema.
El servei "[2]" ([3]) no s'ha pogut instal
lar. Verifiqueu que teniu privilegis suficients per instal
lar serveis del sistema.
No s'ha pogut actualitzar la variable d'entorn "[2]". Verifiqueu que teniu privilegis suficients per modificar les variables d'entorn.
No teniu privilegis suficients per acabar la instal
 per a tots els usuaris de l'ordinador. Connecteu-vos com a administrador i intenteu de nou la instal
No s'ha pogut establir la seguretat de fitxer per al fitxer "[3]". Error: [2]. Verifiqueu que teniu prou privilegis per modificar els permisos de seguretat per a aquest fitxer.
Els Serveis de component (COM+ 1
no estan instal
lats en aquest ordinador. La instal
 requereix els Serveis de component per poder completar-se satisfact
riament. Els Serveis de component estan disponibles al Windows 2
Error en registrar l'aplicaci
 COM+. Poseu-vos en contacte amb el vostre personal de suport per obtenir m
s informaci
Error en suprimir del Registre l'aplicaci
 COM+. Poseu-vos en contacte amb el vostre personal de suport per obtenir m
s informaci
No s'ha pogut canviar la descripci
 del servei "[2]" ([3]).
El servei Windows Installer no pot actualitzar el fitxer del sistema [2] perqu
 el fitxer est
 protegit pel Windows. Potser necessitareu actualitzar el sistema operatiu per tal que el programa funcioni correctament. {{Versi
 del paquet: [3], Versi
 protegida d'SO: [4]}}
El servei Windows Installer no pot actualitzar el fitxer protegit del Windows [2]. {{Versi
 del paquet: [3], Versi
 protegida d'SO: [4], Error SFP: [5]}}
El servei de Windows Installer no pot actualitzar un o diversos fitxers protegits per Windows. {{Error SFP: [2]. Llista de fitxers protegits:\r\n[3]}}
Les instal
lacions de l'usuari estan inhabilitades per l'estrat
gia de la m
quina.
Hi ha hagut un error durant la instal
 del component de muntatge [2]. HRESULT: [3]. {{interf
cie de muntatge: [4], funci
: [5], nom de muntatge: [6]}}
: [2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]: [1]
 [Time]: [1]
: {[1] 
 }{[2] 
Windows 
 [ProductName]
{[ProductName] }
{[ProductName] }
 '[2]'
)}}: [2]
 GetLastError: [2]
: [3]}}
{{WinVerifyTrust 
: CRC 
: CRC 
: CRC 
 '[2]'
 '[3]' 
 '[2]' 
: [2]}}
 Windows Installer 
: [3] KB
: [4] KB
 [2][3] 
Id: [5]
'[2]' 
 [3] KB
 [4] KB
 [3]}}
: [2] -- [3]
 Windows Installer 
 Windows
 Windows Installer 
 Windows Installer 
 [3], [4]: [5] 
 [6], 
 [7], [8] }}
 Windows Installer 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
HRESULT [3]
HRESULT [3]
 [2][3]
 ODBC 
 [2]: [3]
 ODBC 
 [2]: [3]
 ODBC 
 [2]: [3]
 ODBC 
 ODBC 
 [2]: [3]
 ODBC 
 [2]: [3]
 Component Services (COM+ 1.0)
 Component Services
Component Services 
 Windows 2
 COM+ 
 COM+ 
 '[2]' ([3]) 
Windows Installer 
 Windows 
: [4]}}
Windows Installer 
 Windows 
: [5]}}
Windows Installer 
 Windows 
{{SFP 
:\r\n[3]}}
HRESULT: [3]
: [4], 
: [5], 
: [6]}}
~ [1]. }}
i [1]. 
T [1]. 
Installer 
O: [2], [3], [4]}}
@ [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
l [Time]: [1].
 [Time]: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
Installer 
Installer 
AWindows 
w [ProductName]
{[ProductName] }
{[ProductName] }
~: [2]
 '[2]'
Installer 
~: [2]
~: [2]
 '[2]' 
~: [3]
~: [3]
{{(cabinet)}}: [2]
 '[2]'
| '[2]' 
~: [2]
~: [2]
~: [2]
~: [2]
Installer 
| '[2]' 
| '[2]' 
| '[2]' 
'[2]' 
~: [3] GetLastError: [2]
~: [3]}}
C{{  WinVerifyTrust 
s [2] 
: CRC 
: CRC 
: CRC 
 '[2]'
 '[3]' 
 '[2]' 
X: [2]}}
X: [2]
X: [2]
: [2] 
X: [2]
X [3] 
C}}  
C}}  
X [2] 
C}}  
X [2] 
C}}  
X [2] 
C}}  
n [2] KB 
w Windows Installer 
 '[2]' 
~ '[3]'
 '[2]' 
~ '[3]'
: '[2]'; 
: [3] KB; 
: [4] KB
 [2][3] 
: '[6]'{{, 
: [4], Id: [5]}}
~ '[2]'
 '[2]' 
n [3] KB
 [4] KB
~ [3]}}
X [2] 
Installer 
Installer 
~ [2] 
AWindows Installer 
 '[3]' 
~: [2] -- [3]
~: [3].}}
~: [3].}}
 Windows Installer 
 Windows 
O Windows Installer 
Windows Installer 
@ [2] 
A[4]: [5] 
A[8] }}
Windows Installer 
@: [2]
m: [3]
O: [4] }}
Windows Installer 
@: [2]
m: [3]
O: [4] }}
Windows Installer 
@: [2]
w: [4] }}
| [2] 
~: [2]
C HRESULT [3]. 
C HRESULT [3]. 
 [2]. 
~: [3]. 
s ini 
 [2][3]
N [3] 
 ODBC 
AODBC 
~ [2]: [3]
 ODBC 
AODBC 
~ [2]: [3]
 ODBC 
AODBC 
~ [2]: [3]
 ODBC 
AODBC 
~ [2]: [3]
w ODBC 
AODBC 
~ [2]: [3]
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]'
 '[3]' 
~: [2]
Component Services (COM+ 1
 Component Services 
CComponent Services 
b Windows 
 COM+ 
 COM+ 
 '[2]' ([3]) 
Windows Installer 
Q Windows 
: [3], OS 
: [4]}}
Windows Installer 
: [3], OS 
: [4], SFP 
~: [5]}}
Windows Installer 
 Windows 
C {{SFP 
~: [2]
:\r\n[3]}}
CHRESULT: [3]
: [6]}}
 chyba: }}
{{Chyba [1]. }}
Upozorn
 [1]. 
Informace [1]. 
Instala
ba zjistila neo
vanou chybu p
i instalaci tohoto bal
ku. S bal
kem mohou b
d chyby je [1]. {{Argumenty jsou: [2], [3], [4]}} 
{{Disk je pln
Akce [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Typ zpr
vy: [1], Argument: [2]
=== Za
tek protokolov
: [Date] [Time] ===
=== Konec protokolov
: [Date] [Time] ===
tek akce [Time]: [1].
Akce ukon
ena [Time]: [1]. Vr
 hodnota: [2].
as: {[1] minut }{[2] sekund}
Nedostatek pam
ti. Ukon
ete ostatn
 aplikace a akci zopakujte.
Instala
ba nereaguje.
Instala
ba byla p
kejte na dokon
 konfigurace produktu [ProductName] v syst
mu Windows
m shroma
uje po
adovan
 informace...
ch verz
to aplikace
prava odebr
ch verz
to aplikace
Instalace produktu [ProductName] byla 
 dokon
Instalace produktu [ProductName] se nezda
 souboru [2] do
lo k chyb
. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda soubor existuje a zda k n
Soubor [2] nelze vytvo
it. Existuje ji
 adres
zvem. Ukon
ete tuto instalaci a prove
te instalaci do jin
te disk [2].
i instalaci nelze z d
vodu nedostate
ch opr
skat p
stup do adres
e [2]. Instalaci nen
 dokon
ihlaste se jako spr
vce nebo se obra
te na spr
vce syst
pisu do souboru [2] do
lo k chyb
te se, zda m
stup do adres
 souboru [2] do
lo k chyb
. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda soubor existuje a zda k n
Soubor [2] je v
en v jin
 aplikaci. Ukon
echny ostatn
 aplikace a klepn
te na tla
tko Opakovat.
Soubor [2] nelze z d
vodu nedostatku m
sta na disku nainstalovat. Uvoln
te pot
sto na disku a klepn
te na tla
tko Opakovat nebo akci zru
te klepnut
m na tla
tko Storno.
Zdrojov
 soubor [2] nelze naj
te se, zda soubor existuje a zda k n
 souboru [3] do
lo k chyb
. {{ Syst
 chyba [2].}} P
te se, zda soubor existuje a zda k n
pisu do souboru [3] do
lo k chyb
. {{ Syst
 chyba [2].}} P
te se, zda m
stup do adres
Zdrojov
 soubor nelze naj
t{{(soubor CAB)}}: [2]. P
te se, zda soubor existuje a zda k n
 [2] nelze vytvo
it. Existuje ji
 soubor s t
zvem. P
ejmenujte nebo odstra
te dan
 soubor a klepn
te na tla
tko Opakovat. Klepnut
m na tla
tko Storno akci zru
Svazek [2] nen
 moment
 k dispozici. Zvolte jin
 svazek.
 cesta [2] nen
 k dispozici.
Do zadan
ky [2] nelze zapisovat.
i pokusu o 
 ze souboru [2] do
lo k s
i pokusu o vytvo
 adres
e [2] do
lo k chyb
i pokusu o vytvo
 adres
e [2] do
lo k s
i pokusu o otev
 zdrojov
ho souboru CAB ([2]) do
lo k s
 cesta [2] je p
 dlouh
Instala
ba nem
vodu nedostate
ch opr
 upravit soubor [2].
 cesty ke slo
ce ([2]) nen
 platn
. Pravd
podobn
na nebo p
esahuje d
lku povolenou v syst
Cesta ke slo
ce ([2]) obsahuje slova, kter
 nelze do cesty ke slo
ce zadat.
Cesta ke slo
ce ([2]) obsahuje neplatn
 znak.
[2] nen
 platn
zev souboru.
 zabezpe
 souboru [3] do
lo k chyb
. GetLastError: [2]
Jednotka [2] nen
 platn
i pokusu o aktualizaci souboru [2] do
lo k chyb
. Soubor byl pravd
podobn
 aktualizov
sobem a tuto aktualizaci ji
j nelze pou
t. Dal
 informace z
te od dodavatele tohoto opravn
stroje. {{Syst
 chyba: [3]}}
adovan
 soubor nem
t nainstalov
n, proto
e instala
 soubor [2] nen
 digit
 podeps
n. To m
e znamenat, 
e instala
 soubor je po
kozen.
adovan
 soubor nem
t nainstalov
n, proto
e digit
 podpis instala
ho souboru [2] je neplatn
. To m
e znamenat, 
e instala
 soubor je po
kozen. {{Funkce WinVerifyTrust vr
tila chybu [3].}}
 souboru [2] se nezda
ilo: chyba kontroln
ho sou
tu CRC.
esunut
 souboru [2] se nezda
ilo: chyba kontroln
ho sou
tu CRC.
Opraven
 souboru [2] se nezda
ilo: chyba kontroln
ho sou
tu CRC.
Soubor [2] nem
t nainstalov
n, proto
e instala
 soubor [3] nebyl nalezen. To m
e znamenat chybu s
, chybu 
 z disku CD-ROM nebo pot
mto bal
Instala
 soubor [2] po
adovan
 touto instalac
 je po
kozen a nem
it. To m
e znamenat chybu s
, chybu 
 z disku CD-ROM nebo pot
mto bal
i vytv
ho souboru nezbytn
ho k dokon
to instalace nastala chyba. {{ Slo
ka: [3]. K
d syst
 chyby: [2]}}
Nelze vytvo
 [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci. 
Nelze otev
 [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci. 
Nelze odstranit hodnotu [2] z kl
e [3]. {{ Syst
 chyba [4].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci. 
 [2] nelze odstranit. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci. 
Nelze 
st hodnotu [2] z kl
e [3]. {{ Syst
 chyba [4].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci. 
Nelze zapsat hodnotu [2] do kl
e [3]. {{ Syst
 chyba [4].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Nelze z
skat n
zvy hodnot ke kl
i [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Nelze z
skat n
zvy podkl
e [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci.
e [2] nelze 
st informace o zabezpe
. {{ Syst
 chyba [3].}} P
te se, zda m
te ke kl
i dostate
stup, nebo se obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Nelze zv
it dostupn
sto v registru. K instalaci t
to aplikace je pot
eba [2] kB voln
sta v registru.
 instalace. P
ed spu
to instalace je t
eba spu
nou instalaci dokon
stupu k zabezpe
lo k chyb
te se, zda je instala
ba Windows Installer spr
 nakonfigurov
na, a instalaci zopakujte.
Instalace produktu [3] ji
 byla d
ve spu
ivatelem [2]. P
ed pou
m produktu je t
eba, aby tento u
ivatel spustil instalaci znovu. Bude dokon
ena moment
 instalace.
Instalace produktu [3] ji
 byla d
ve spu
ivatelem [2]. P
ed pou
m produktu je t
eba, aby tento u
ivatel spustil instalaci znovu.
Na svazku [2] nen
 dostatek m
sta. Po
adovan
sto: [3] kB; dostupn
sto: [4] kB. Uvoln
te pot
sto na disku a akci zopakujte.
Opravdu chcete akci zru
Soubor [2][3] je moment
n{ v n
sleduj
m procesu: N
zev: [4]; ID: [5]; n
zev okna: [6]}. Ukon
ete tuto aplikaci a akci zopakujte.
 nainstalov
n produkt [2] a proto nelze tento produkt nainstalovat. Tyto dva produkty nejsou kompatibiln
Ve svazku [2] nen
 dostatek m
sta pro pokra
 instalace s povolen
m obnoven
adovan
sto je [3] kB, ale k dispozici je pouze [4] kB. Chcete-li pokra
ovat v instalaci bez ulo
 informac
 pro obnoven
, klepn
te na tla
tko Ignorovat. Chcete-li znovu zkontrolovat znovu zkontrolovat m
sto k dispozici, klepn
te na tla
tko Opakovat nebo m
ete instalaci ukon
it klepnut
m na tla
tko Storno.
Nelze z
skat p
stup k um
ti [2].
ed pokra
m v instalaci je t
eba ukon
it tyto aplikace:
i nebyly nalezeny n
ve nainstalovan
ch oprav
ch produkt
ch pro instalaci tohoto produktu.
 nastaven
 zabezpe
lo k chyb
. [2] nen
 platn
ivatel 
i skupina. To m
e znamenat pot
e s bal
kem nebo s p
ipojen
ny v s
ti. Zkontrolujte p
ipojen
ti a klepn
te na tla
tko Opakovat, nebo instalaci ukon
ete klepnut
m na tla
tko Storno. {{Nen
slo SID u
ivatele. Syst
 chyba [3]}}
 [2] nen
 platn
te se, zda jste zadali spr
ed pokra
m v konfiguraci [2] je t
eba, aby instala
ba restartovala po
. Klepnete-li na tla
tko Ano, bude po
 restartov
n ihned. V p
e budete cht
 restartovat pozd
ji, klepn
te na tla
tko Ne.
ny konfigurace proveden
 v [2] se projev
 po restartov
e. Klepnete-li na tla
tko Ano, bude po
 restartov
n ihned. V p
e budete cht
 restartovat pozd
ji, klepn
te na tla
tko Ne.
Instalace produktu [2] je pozastavena. Chcete-li pokra
ovat, je nutn
tit zp
ny proveden
i instalaci. Chcete tyto zm
tit zp
 instalace tohoto produktu. Chcete-li pokra
ovat, je nutn
tit zp
ny proveden
edchoz
 instalaci. Chcete tyto zm
tit zp
Instala
ek pro produkt [2] nebyl nalezen. Spus
te instalaci znovu pomoc
 platn
ho instala
ho bal
ku [3].
Instalace byla 
 dokon
Instalace se nezda
Produkt: [2] - [3]
ete se rozhodnout obnovit p
 stav po
e nebo pokra
ovat v instalaci pozd
ji. Chcete obnovit p
 stav po
i zapisov
 instala
ch informac
 na disk do
lo k chyb
te se, zda je na disku dostatek m
sta, a klepn
te na tla
tko Opakovat. Chcete-li instalaci ukon
it, klepn
te na tla
tko Storno.
Jeden nebo v
ce soubor
ch pro obnoven
edchoz
ho stavu po
e nelze naj
edchoz
 stav po
e nelze obnovit.
[2] nem
e nainstalovat n
adovan
ch produkt
. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci. {{Syst
 chyba: [3].}}
 verzi produktu [2] nelze odebrat. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci. {{Syst
 chyba: [3].}}
Nainstalov
no: [2]
Nakonfigurov
no: [2]
no: [2]
Soubor [2] byl z
sadou digit
ch podpis
Instala
ba Windows Installer nen
. To m
e nastat, pokud je syst
m Windows spu
n v nouzov
imu nebo pokud nen
ba Windows Installer spr
 nainstalov
na. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
kem slu
by Windows Installer jsou pot
e. Skript po
adovan
 k dokon
to instalace nem
n. Obra
te se na odbornou pomoc nebo dodavatele bal
ku. {{Chyba vlastn
 akce [2] ve skriptu [3], [4]: [5] na 
dku [6], ve sloupci [7], [8] }}
kem slu
by Windows Installer jsou pot
e. Program po
adovan
 k dokon
to instalace nem
n. Obra
te se na odbornou pomoc nebo dodavatele bal
ku. {{Akce: [2], um
: [3], p
kaz: [4] }}
kem slu
by Windows Installer jsou pot
e. Program spu
 jako 
st instalace nebyl dokon
en podle o
. Obra
te se na odbornou pomoc nebo dodavatele bal
ku. {{Akce: [2], um
: [3], p
kaz: [4] }}
kem slu
by Windows Installer jsou pot
e. Knihovna DLL po
adovan
 k dokon
to instalace nem
na. Obra
te se na odbornou pomoc nebo dodavatele bal
ku. {{Akce: [2], polo
ka: [3], knihovna: [4] }}
 bylo 
 dokon
 se nezda
Inzerov
 bylo 
 dokon
Inzerov
 se nezda
Konfigurace byla 
 dokon
Konfigurace se nezda
K odebr
to aplikace mus
ivatele Administrator. Chcete-li tuto aplikaci odebrat, p
ihlaste se jako u
ivatel Administrator nebo se pro pomoc obra
te na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Cesta [2] nen
 platn
. Zadejte platnou cestu.
Nedostatek pam
ti. Ukon
ete ostatn
 aplikace a akci zopakujte.
V jednotce [2] nen
 disk. Vlo
te disk a klepn
te na tla
tko Opakovat. Klepnut
m na tla
tko Storno p
ejdete na d
ve vybranou jednotku.
V jednotce [2] nen
 disk. Vlo
te disk a klepn
te na tla
tko Opakovat. Klepnut
m na tla
tko Storno se vr
te do p
edchoz
ho dialogov
ho okna, ve kter
ete vybrat jinou jednotku.
ka [2] neexistuje. Zadejte cestu k existuj
te dostate
to slo
Nelze ur
it platnou c
lovou slo
ku pro tuto instalaci.
i pokusu o 
 ze zdrojov
 instala
 datab
ze [2] do
lo k chyb
 restartov
ejmenov
 souboru [2] na [3]. Operaci je t
eba dokon
it restartov
 restartov
e: Odstra
 souboru [2]. Operaci je t
eba dokon
it restartov
Modul [2] nelze zaregistrovat. HRESULT [3]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Nelze zru
it registraci modulu [2]. HRESULT [3]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
ek [2] nelze zapsat do mezipam
ti. Chyba [3]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
smo [2] nelze zaregistrovat. P
te se, zda m
te dostate
 pro instalaci p
sem a zda je dan
smo v syst
mu podporov
Nelze zru
it registraci p
sma [2]. P
te se, zda m
te dostate
 pro instalaci p
Nelze vytvo
stupce [2]. P
te se, zda c
ka existuje a zda k n
Nelze odebrat z
stupce [2]. P
te se, zda soubor z
stupce existuje a zda k n
Nelze zaregistrovat knihovnu typ
 pro soubor [2]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Nelze zru
it registraci knihovny typ
 pro soubor [2]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
Nelze aktualizovat soubor INI [2][3]. P
te se, zda soubor existuje a zda k n
Nelze napl
novat nahrazen
 souboru [3] souborem [2] p
i restartov
te se, zda m
te opr
 pro z
pis do souboru [3].
i odeb
vce ovlada
 ODBC do
lo k chyb
. Chyba ODBC [2]: [3]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
i instalaci spr
vce ovlada
 ODBC do
lo k chyb
. Chyba ODBC [2]: [3]. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci.
lo k chyb
i odeb
 ovlada
e ODBC: [4]. Chyba ODBC [2]: [3]. P
te se, zda m
te dostate
 pro odeb
 ovlada
 ODBC.
lo k chyb
i instalaci ovlada
e ODBC: [4]. Chyba ODBC [2]: [3]. P
te se, zda soubor [4] existuje a zda k n
i konfigurov
 zdroje dat ODBC [4] do
lo k chyb
. Chyba ODBC: [2]: [3]. P
te se, zda soubor [4] existuje a zda k n
bu [2] ([3]) nelze spustit. P
te se, zda m
te dostate
 pro spou
ch slu
bu [2] ([3]) nelze zastavit. P
te se, zda m
te dostate
 pro zastavov
ch slu
bu [2] ([3]) nelze odstranit. P
te se, zda m
te dostate
 pro odstra
ch slu
bu [2] ([3]) nelze nainstalovat. P
te se, zda m
te dostate
 pro instalaci syst
ch slu
Nelze aktualizovat prom
nnou prost
 [2]. P
te se, zda m
te dostate
pravy prom
ch prost
te dostate
 pro dokon
to instalace za v
echny u
ivatele tohoto po
ihlaste se jako spr
vce a instalaci opakujte.
Nelze nastavit zabezpe
 souboru pro soubor [3]. Chyba [2]. P
te se, zda m
te dostate
pravy opr
 zabezpe
V tomto po
i nejsou nainstalov
ny slu
by Component Services (COM+ 1.0). 
 dokon
to instalace vy
aduje slu
by Component Services, kter
 jsou k dispozici v syst
mu Windows 
i registraci aplikace modelu COM+ do
lo k chyb
. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci se 
 o dal
 informace.
 registrace aplikace modelu COM+ do
lo k chyb
. Obra
te se na pracovn
ky odborn
 pomoci se 
 o dal
 informace.
Popis slu
eb [2] ([3]) nelze zm
Instala
ba Windows Installer nem
e aktualizovat syst
 soubor [2], proto
e soubor je chr
n syst
mem Windows. Spr
nost tohoto programu bude pravd
podobn
adovat aktualizaci opera
ho syst
mu. {{Verze bal
ku: [3], verze chr
 opera
m syst
mem: [4]}}
Instala
ba Windows Installer nem
e aktualizovat chr
 soubor [2] syst
mu Windows. {{Verze bal
ku: [3], verze chr
 opera
m syst
mem: [4], chyba SFP: [5]}}
ba Windows Installer nem
e aktualizovat jeden 
ce chr
ch soubor
mu Windows. {{Chyba ochrany syst
ch soubor
: [2]. Seznam chr
ch soubor
:\r\n[3]}}
ivatelsk
 instalace jsou z
sadami v po
i instalaci sou
sti sestaven
 [2] do
lo k chyb
sledek: [3]. {{rozhran
 sestaven
: [4], funkce: [5], n
zev sestaven
: [6]}}
{{Alvorlig fejl: }}
{{Fejl [1]. }}
Advarsel [1]. 
Info [1]. 
Der er opst
et en uventet fejl under installationen af denne pakke. Dette kan betyde, at der er et problem med denne pakke. Fejlkoden er [1]. {{Argumenterne er: [2], [3], [4]}}
{{Disken er fuld: }}
Handling [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Meddelelsestype: [1], Argument: [2]
=== Logf
ring p
begyndt: [Date] [Time] ===
=== Logf
ring stoppet: [Date] [Time] ===
Handling startet [Time]: [1].
Handling afsluttet [Time]: [1]. Returv
rdi [2].
Resterende tid: {[1] minutter }{[2] sekunder}
Der er ikke mere hukommelse. Luk de andre programmer, f
r du pr
ver igen.
Installationsprogrammet svarer ikke mere.
Installationsprogrammet stoppede f
r tid.
Vent, mens Windows konfigurerer [ProductName]
Indsamler n
dvendige oplysninger...
Fjerner 
ldre versioner af programmet...
Forbereder afinstallationen af 
ldre versioner af programmet...
{[ProductName] }Installationen er gennemf
{[ProductName] }Installationen mislykkedes.
Fejl under l
sning af filen: [2]. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
Filen '[2]' kan ikke oprettes. En mappe med dette navn findes allerede. Afbryd installationen, og pr
v at installere p
 en anden placering.
t cd [2]
Installationsprogrammet har ikke de n
dvendige rettigheder til at 
bne denne mappe: [2]. Installationsprogrammet kan ikke forts
tte. Log p
 som administrator, eller kontakt systemadministratoren.
Fejl under skrivning til filen: [2]. Kontroller, at du har adgang til mappen.
Fejl under l
sning fra filen [2]. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
Et andet program har udelt adgang til filen '[2]'. Afslut alle andre programmer, og klik p
g igen.
Der er ikke tilstr
kkelig diskplads til at installere filen: [2]. Frig
r diskplads, og klik p
g igen, eller klik p
 Annuller for at afslutte.
Kildefilen blev ikke fundet: [2]. Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
Fejl under l
sning fra filen: [3]. {{ Systemfejl [2].}} Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
Fejl under skrivning til filen: [3]. {{ Systemfejl [2].}} Kontroller, at du har adgang til mappen.
Kildefilen blev ikke fundet{{(kabinet)}}: [2]. Kontroller, at filen findes, og du har adgang til den.
Mappen '[2]' kan ikke oprettes. En fil med dette navn findes allerede. Omd
b eller fjern filen, og klik p
g igen, eller klik p
 Annuller for at afslutte.
Enheden [2] er ikke tilg
ngelig i 
jeblikket. V
lg en anden.
Den angivne sti '[2]' er ikke tilg
ngelig.
Der kan ikke skrives til den angivne mappe [2].
Der opstod en netv
rksfejl ved fors
se fra filen: [2]
Der opstod en fejl ved fors
 at oprette mappen: [2]
Der opstod en netv
rksfejl ved fors
 at oprette mappen: [2]
Der opstod en netv
rksfejl ved fors
bne kildefilskabinet: [2]
Den angivne sti er for lang: [2]
Installationsprogrammet har ikke de n
dvendige rettigheder til at 
ndre filen: [2].
Mappestien '[2]' er ugyldig. Stien er enten for lang eller mangelfuld.
Mappestien '[2]' indeholder ord, som ikke er gyldige i stier til mapper.
Mappestien '[2]' indeholder et ugyldigt tegn.
'[2]' er et ugyldigt kort filnavn.
Fejl under hentning af filsikkerhed: [3] GetLastError: [2]
Ugyldigt drev: [2]
Fejl under opgradering af filen [2]. Filen er muligvis blevet opgraderet p
 en anden m
 den kan ikke opgraderes med denne programrettelse. Du kan f
 yderligere oplysninger hos producenten af programrettelsen. {{Systemfejl: [3]}}
dvendig fil kan ikke installeres, fordi kabinetfilen [2] ikke er digitalt signeret. Det betyder muligvis, at kabinetfilen er beskadiget.
dvendig fil kan ikke installeres, fordi kabinetfilen [2] har en ugyldig digital signatur. Dette kan skyldes, at kabinetfilen er beskadiget.{{ Fejlen [3] blev returneret af WinVerifyTrust.}}
Fejl ved kopiering af filen [2]: CRC-fejl.
Fejl ved flytning af filen [2]: CRC-fejl.
Fejl ved rettelse af filen [2]: CRC-fejl.
Filen '[2]' kan ikke installeres, fordi filen ikke blev fundet i kabinetfilen '[3]'. Dette kan betyde, at der er opst
et en netv
rksfejl, en fejl ved l
sning fra cd-rom'en eller et problem med denne pakke.
Kabinetfilen '[2]', der kr
ves til denne installation, er beskadiget og kan ikke bruges. Dette kan skyldes en netv
rksfejl, en fejl ved l
sning af cd-rom'en eller et problem med denne pakke.
Der opstod en fejl ved oprettelse af en midlertidig fil, der er n
dvendig for at fuldf
re installationen.{{ Mappe: [3]. Systemfejlkode: [2]}}
glen [2] kunne ikke oprettes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
glen [2] kunne ikke 
bnes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
rdien [2] kunne ikke slettes fra n
glen [3]. {{ Systemfejl [4].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
glen [2] kunne ikke slettes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
rdien [2] kunne ikke l
ses fra n
glen [3]. {{ Systemfejl [4].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
rdien [2] kunne ikke skrives til n
glen [3]. {{ Systemfejl [4].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
rdinavne p
glen [2] kunne ikke hentes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
Undern
glenavne p
glen [2] kunne ikke hentes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne. 
Sikkerhedsoplysninger for n
glen [2] kunne ikke l
ses. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstr
kkelig adgang til n
glen, eller kontakt supportteknikerne.  
Der kunne ikke skaffes mere plads i registreringsdatabasen. [2] KB ledig registreringsplads er n
dvendig for installationen af programmet.
En anden installation er i gang. Den skal f
res, f
r du forts
tter med en ny.
Fejl under adgang til sikret data. Kontroller, at Windows Installer er konfigureret korrekt, og pr
v igen.
Bruger '[2]' har tidligere startet en installation af produktet '[3]'. Brugeren skal k
re installationen igen, f
r de kan bruge produktet. Det nuv
rende installationsprogram vil forts
tte nu.
Bruger '[2]' har tidligere startet en installation for produktet '[3]'. Brugeren skal k
re installationen igen, f
r de kan bruge produktet.
Der er ikke mere diskplads -- Enhed: '[2]'; kr
vet plads: [3] KB; tilg
ngelig plads: [4] KB. Frig
r diskplads, og pr
v igen.
Vil du annullere?
Filen [2][3] holdes i brug{ af f
lgende proces: navn: [4], id: [5], vinduestitel: '[6]'}. Luk programmet, og pr
v igen.
Produktet '[2]' er allerede installeret og forhindrer installationen af dette produkt. De to produkter er ikke kompatible.
Der er ikke nok plads p
 diskenheden '[2]' til at forts
tte installationen med genoprettelse aktiveret. [3] KB kr
ves, men der er kun [4] KB tilg
ngelig. Klik p
 Ignorer for at forts
tte installationen uden at gemme genoprettelsesoplysninger, klik p
g igen for at kontrollere den ledige diskplads igen, eller klik p
 Annuller for at afslutte installationen.
Der var ikke adgang til netv
rksplaceringen [2].
lgende programmer skal lukkes, f
r du forts
tter installationen:
Der blev ikke fundet nogen tidligere installerede produkter p
 computeren, der berettiger til installation af dette produkt.
Der opstod en fejl ved anvendelsen af sikkerhedsindstillingerne. [2] er ikke en gyldig bruger eller gruppe. Dette kan v
re et pakkeproblem, eller et problem med oprettelse af forbindelse til en dom
necontroller p
rket. Kontroller netv
rksforbindelsen og klik p
g igen, eller klik p
 Annuller for at afslutte installatioen. {{Brugerens SID blev ikke fundet, systemfejl [3]}}
glen [2] er ugyldig. Kontroller, at du har angivet den korrekte n
Installationsprogrammet skal genstarte dit system, f
r konfiguration af [2] kan forts
tte. Klik p
 Ja for at genstarte nu eller Nej, hvis du vil genstarte manuelt senere.
Du skal genstarte dit system, for at konfigurations
ndringerne i [2] kan tr
de i kraft. Klik p
 Ja for at genstarte nu eller Nej, hvis du vil genstarte manuelt senere.
En installation for [2] er for 
jeblikket sat ud af kraft. Du skal annullere 
ndringerne foretaget af installationsprogrammet for at forts
tte. Vil du annullere disse 
ndringer?
En tidligere installation af dette produkt er i gang. Du skal annullere 
ndringerne foretaget af installationsprogrammet for at forts
tte. Vil du annullere disse 
ndringer?
Installationspakken til produktet [2] kunne ikke findes. Pr
v at starte installationsprogrammet igen ved hj
lp af et gyldigt eksemplar af installationspakken '[3]'.
Installationen er fuldf
Installationen mislykkedes.
Produkt: [2] -- [3]
Du skal enten gendanne computeren til den forrige tilstand eller forts
tte installationen senere. Vil du gendanne?
Der opstod en fejl ved skrivning af installationsoplysninger til disken. Kontroller, at der er tilstr
kkelig diskplads til r
dighed, og klik p
g igen, eller klik p
 Annuller for at afbryde installationsprogrammet.
En eller flere af de filer, der kr
ves for at gendanne din computer til den forrige tilstand, kunne ikke findes. Gendannelse vil ikke v
re mulig.
[2] kan ikke installere et af de n
dvendige produkter. Kontakt teknisk support. {{Systemfejl: [3].}}
ldre version af [2] kan ikke fjernes. Kontakt teknisk support. {{Systemfejl [3].}}
Installerede [2]
Konfigurerede [2]
Fjernede [2]
Filen [2] blev afvist af politikken for digital signatur.
Der kunne ikke opn
s adgang til Windows Installer. Dette problem kan opst
, hvis du k
rer Windows i fejlsikret tilstand, eller hvis Windows Installer ikke er korrekt installeret. Kontakt supportpersonen for at f
Der er opst
et et problem med denne Windows Installer-pakke. Et script, der kr
ves til denne installation, kunne ikke k
res. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducenten. {{Tilpasset handling [2] scriptfejl [3], [4]: [5] Linje [6], Kolonne [7], [8] }}
Der er opst
et et problem med denne Windows Installer-pakke. Et program, der er n
dvendigt for denne installation, kunne ikke k
res. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducenten. {{Handling: [2], placering: [3], kommando: [4] }}
Der er opst
et et problem med denne Windows Installer-pakke. Et program, der blev k
rt som en del af installationen, blev ikke udf
rt som forventet. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducenten. {{Handling [2], placering: [3], kommando: [4] }}
Der er et problem med denne Windows Installer-pakke. En DLL-fil, der kr
ves for at installationen kan fuldf
res, kunne ikke k
res. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducent. {{Handling [2], post: [3], bibliotek: [4] }}
Fjernelsen blev fuldf
Fjernelsen mislykkedes.
Annonceringen blev fuldf
Annonceringen mislykkedes.
Konfigurationen blev fuldf
Konfigurationen mislykkedes.
Du skal v
re Administrator for at kunne fjerne dette program. Du kan logge p
 som Administrator, eller kontakte den tekniske supportgruppe for at f
Stien [2] er ugyldig. Angiv en gyldig sti.
Der er ikke mere hukommelse. Luk de andre programmer, f
r du pr
ver igen.
Der er ingen CD i drev [2]. Inds
t en CD og klik p
g igen, eller klik p
 Annuller for at g
 tilbage til den enhed, som tidligere blev brugt.
Der er ingen CD i drev [2]. Inds
t en CD og klik p
g igen, eller klik p
 Annuller for at g
 tilbage til dialogboksen Gennemse og v
lge en anden enhed.
Mappen [2] findes ikke. Angiv en sti til en eksisterende mappe.
Du har ikke de n
dvendige rettigheder til at l
se denne mappe.
En gyldig destinationsmappe for installationen kunne ikke p
vises.
Fejl ved fors
se fra databasen til kildeinstallation: [2].
gger genstart: Omd
ber filen [2] til [3]. Computeren skal genstartes for at fuldf
re handlingen.
gger genstart: Sletter filen [2]. Computeren skal genstartes for at fuldf
re handlingen.
Modulet [2] kunne ikke registreres. HRESULT [3]. Kontakt supportteknikerne.
Modulet [2] kunne ikke f
 fjernet registreringen. HRESULT [3]. Kontakt supportteknikerne.
Pakken [2] kunne ikke gemmes i cachen. Fejl: [3]. Kontakt supportteknikerne.
Skrifttypen [2] kunne ikke registreres. Kontroller, at du har den rette tilladelse til at installere skrifttyper, og at systemet underst
tter disse skrifttyper.
Registreringen af skrifttypen [2] kunne ikke fjernes. Kontroller, at du har de n
dvendige tilladelser til at fjerne skrifttyper.
Genvejen [2] kunne ikke oprettes. Kontroller, at destinationsmappen findes, og at du har adgang til den.
Genvejen [2] kunne ikke fjernes. Kontroller, at genvejsfilen findes, og at du har adgang til den.
Typebiblioteket for filen [2] kunne ikke registreres. Kontakt supportteknikerne.
Registreringen af typebiblioteket for filen [2] kunne ikke fjernes. Kontakt supportteknikerne.
ini-filen [2][3] kunne ikke opdateres. Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
Det kunne ikke planl
gges at erstatte filen [3] med filen [2] ved genstart. Kontroller, at du har skriveadgang til filen [3].
Fejl ved fjernelse af ODBC-driverstyring, ODBC-fejl [2]: [3]. Kontakt supportteknikerne.
Fejl ved installation af ODBC-driverstyring, ODBC-fejl [2]: [3]. Kontakt supportteknikerne.
Fejl ved fjernelse af ODBC-driver: [4], ODBC-fejl [2]: [3]. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at fjerne ODBC-drivere.
Fejl ved installation af ODBC-driver: [4], ODBC-fejl [2]: [3]. Kontroller, at filen [4] findes, og at du har adgang til den.
Fejl under konfiguration af ODBC-datakilde: [4], ODBC-fejl [2]: [3]. Kontroller, at filen [4] findes, og at du har adgang til den.
Serviceprogrammet '[2]' ([3]) kunne ikke starte. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at starte systemserviceprogrammer.
Serviceprogrammet '[2]' ([3]) kunne ikke afsluttes. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at afslutte systemserviceprogrammer.
Serviceprogrammet '[2]' ([3]) kunne ikke slettes. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at fjerne systemserviceprogrammer.
Serviceprogrammet '[2]' ([3]) kunne ikke installeres. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at installere systemserviceprogrammer.
variablen '[2]' kunne ikke opdateres. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at 
ndre milj
variabler.
Du har ikke de n
dvendige rettigheder til at f
re installationen for alle brugere af denne maskine. Log p
 som administrator, og fors
g igen.
Filsikkerhed for filen '[3]' kunne ikke angives. Fejl: [2]. Kontroller, at du har de n
dvendige rettigheder til at 
ndre sikkerhedstilladelserne for denne fil.
COM+ 1
Component Services) er ikke installeret p
 denne computer. COM+ skal v
re installeret for at fuldf
re installationen. COM+ findes i Windows 
Der opstod en fejl under registreringen af programmet til COM+. Kontakt supportteknikerne.
Der opstod en fejl under fjernelsen af registreringsoplysninger om programmet til COM+. Kontakt supportteknikerne.
Beskrivelsen af serviceprogrammet '[2]' ([3]) kunne ikke 
ndres.
Windows Installer kan ikke opgradere systemfilen [2], fordi filen er beskyttet af Windows. Det er muligvis n
dvendigt at opdatere operativsystemet. {{Pakkeversion: [3], Version beskyttet af operativsystemet: [4]}}
Windows Installer kan ikke opgradere filen [2], fordi den er beskyttet af Windows. {{Pakkeversion: [3], Version beskyttet af operativsystemet: [4], SFP-fejl: [5]}}
Windows Installer kan ikke opdatere en eller flere beskyttede Windows-filer. {{SFP-fejl: [2]. Liste over beskyttede filer:\r\n[3]}}
Brugerinstallationer er deaktiveret ved hj
lp af en politik p
 denne computer.
Der opstod en fejl under installationen af samlingskomponenten [2]. HRESULT: [3]. {{samlingsgr
nseflade: [4], funktion: [5], samlingsnavn: [6]}}
{{Schwerwiegender Fehler: }}
{{Fehler [1]. }}
Warnung [1]. 
Information [1]. 
Bei der Installation dieses Pakets ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Es liegt eventuell ein das Paket betreffendes Problem vor. Der Fehlercode ist [1]. {{Argumente: [2], [3], [4]}}
{{Festplatte voll: }}
Aktion [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Art der Nachricht: [1], Argument: [2]
=== Protokollierung gestartet: [Date] [Time] ===
=== Protokollierung beendet: [Date] [Time] ===
Aktion gestartet um [Time]: [1].
Aktion beendet um [Time]: [1]. R
ckgabewert [2].
Verbleibende Zeit: {[1] Minute(n) }{[2] Sekunde(n)}
Nicht gen
gend Arbeitsspeicher. Beenden Sie andere Anwendungen und wiederholen Sie den Vorgang.
Installer antwortet nicht mehr.
Installer wurde vorzeitig angehalten.
Warten Sie, w
hrend Windows [ProductName] konfiguriert.
Erforderliche Daten werden ermittelt...
ltere Versionen dieser Anwendung werden entfernt...
Entfernen 
lterer Versionen dieser Anwendung wird vorbereitet...
{[ProductName]-}Setup erfolgreich abgeschlossen.
{[ProductName]-}Setup fehlgeschlagen.
Fehler beim Lesen von Datei: [2]. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen k
Datei "[2]" kann nicht erstellt werden. Es existiert bereits ein Ordner mit dem gleichen Namen. Brechen Sie die Installation ab und versuchen Sie, in einen anderen Ordner zu installieren.
Legen Sie den Datentr
ger ein: [2]
Die Rechte von Installer reichen nicht aus, um auf diesen Ordner zuzugreifen: [2]. Die Installation kann nicht fortgesetzt werden. Melden Sie sich als Administrator an oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Fehler beim Schreiben in Datei: [2]. 
fen Sie, ob Sie auf den Ordner zugreifen k
Fehler beim Lesen von Datei: [2] {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen k
Eine andere Anwendung hat exklusiven Zugriff auf die Datei "[2]". Beenden Sie alle anderen Anwendungen. Klicken Sie danach auf "Wiederholen".
Auf der Festplatte ist nicht gen
gend freier Speicherplatz vorhanden, um diese Datei zu installieren: [2]. Sorgen Sie f
tzlichen freien Speicher und klicken Sie auf "Wiederholen", oder klicken Sie auf "Abbrechen", um Installer zu beenden.
Die Quelldatei wurde nicht gefunden: [2]. 
fen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen k
Fehler beim Lesen von Datei: [3]. {{ Systemfehler [2].}} 
fen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen k
Fehler beim Schreiben in Datei: [3]. {{ Systemfehler [2].}} 
fen Sie, ob Sie auf den Ordner zugreifen k
Die Quelldatei{{ (CAB-Datei)}} wurde nicht gefunden: [2]. 
fen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen k
Ordner "[2]" kann nicht erstellt werden. Eine Datei mit diesem Namen existiert bereits. Benennen Sie die Datei um oder entfernen Sie die Datei, und klicken Sie dann auf "Wiederholen". Oder klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu beenden.
Das Volume [2] steht im Augenblick nicht zur Verf
gung. W
hlen Sie ein anderes Volume aus.
Der angegebene Pfad "[2]" ist nicht verf
Schreibzugriff auf den angegebenen Ordner "[2]" ist nicht m
glich.
Beim Versuch, die Datei [2] zu lesen, ist ein Netzwerkfehler aufgetreten.
Beim Versuch, den Ordner [2] zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.
Beim Versuch, den Ordner [2] zu erstellen, ist ein Netzwerkfehler aufgetreten.
Beim Versuch, die Quelldatei (CAB-Datei) [2] zu 
ffnen, ist ein Netzwerkfehler aufgetreten.
Der angegebene Pfad ist zu lang: [2]
Installer besitzt keine ausreichenden Berechtigungen, um diese Datei zu ver
ndern: [2].
Ein Teil des Ordnerpfads "[2]" ist ung
ltig. Er ist entweder leer, oder er 
berschreitet die vom System zugelassene L
Der Ordnerpfad "[2]" enth
rter, die in Ordnerpfaden ung
ltig sind.
Der Ordnerpfad "[2]" enth
lt ein ung
ltiges Zeichen.
"[2]" ist kein g
ltiger kurzer Dateiname.
Fehler beim Abrufen der Dateisicherheit: [3] GetLastError: [2]
ltiges Laufwerk: [2]
Fehler bei der Anwendung des Patch auf Datei [2]. Die Datei wurde wahrscheinlich bereits auf andere Weise aktualisiert und kann von diesem Patch nicht mehr ver
ndert werden. Wenden Sie sich mit Fragen an den Patchhersteller. {{Systemfehler: [3]}}
Eine erforderliche Datei kann nicht installiert werden, da die Kabinettdatei [2] nicht digital signiert wurde. Dies kann darauf hindeuten, dass die Kabinettdatei besch
digt ist.
Eine erforderliche Datei kann nicht installiert werden, da die Kabinettdatei [2] eine ung
ltige digitale Signatur hat. Dies kann darauf hindeuten, dass die Kabinettdatei besch
digt ist.{{ Der Fehler [3] wurde von WinVerifyTrust zur
ckgeliefert.}}
Die Datei [2] konnte nicht kopiert werden: CRC-Fehler.
Die Datei [2] konnte nicht verschoben werden: CRC-Fehler.
Die Datei [2] konnte nicht gepatcht werden: CRC-Fehler.
Die Datei "[2]" kann nicht installiert werden, da die Datei in der Kabinettdatei "[3]" nicht gefunden wurde. Dies deutet auf einen Netzwerkfehler, einen CD-ROM-Lesefehler oder auf ein das Paket betreffendes Problem hin.
r die Installation erforderliche Datei "[2]" ist besch
digt und kann nicht verwendet werden. Dies deutet auf einen Netzwerkfehler, einen CD-ROM-Lesefehler oder auf ein das Paket betreffendes Problem hin.
Beim Erstellen der f
r die Installation erforderlichen tempor
ren Datei ist ein Fehler aufgetreten.{{ Ordner: [3]. Systemfehlercode: [2]}}
ssel konnte nicht erstellt werden: [2]. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung. 
ssel konnte nicht ge
ffnet werden: [2]. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung. 
Wert [2] konnte nicht aus Schl
ssel [3] gel
scht werden. {{ Systemfehler [4].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung. 
ssel konnte nicht gel
scht werden: [2]. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung. 
Wert [2] konnte nicht aus Schl
ssel [3] gelesen werden. {{ Systemfehler [4].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung. 
Wert [2] konnte nicht unter den Schl
ssel [3] geschrieben werden. {{ Systemfehler [4].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Die Schl
sselnamen f
r den Schl
ssel [2] konnten nicht gelesen werden. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Die Namen der untergeordneten Schl
ssel des Schl
ssels [2] konnten nicht bestimmt werden. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel besitzen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung. 
Die Sicherheitsinformation f
r den Schl
ssel [2] konnte nicht gelesen werden. {{ Systemfehler [3].}} 
fen Sie, ob Sie 
ber ausreichende Zugriffsrechte auf diesen Schl
ssel verf
gen, oder setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Der verf
gbare Registrierungsspeicher konnte nicht vergr
ert werden. [2] KB freier Registrierungsspeicher sind zum Installieren dieser Anwendung erforderlich.
Im Augenblick wird eine weitere Installation ausgef
hrt. Sie m
ssen erst die zweite Installation abschlie
en, bevor Sie diese Installation fortsetzen k
Fehler beim Zugriff auf gesicherte Daten. Stellen Sie sicher, dass Windows Installer korrekt konfiguriert ist und wiederholen Sie die Installation.
Benutzer "[2]" hat die Installation des Produkts "[3]" bereits initialisiert. Dieser Benutzer muss die Installation wiederholen, bevor dieses Produkt verwendet werden kann. Die aktuelle Installation wird jetzt fortgesetzt.
Benutzer "[2]" hat die Installation des Produkts "[3]" bereits initialisiert. Dieser Benutzer muss die Installation wiederholen, bevor dieses Produkt verwendet werden kann.
Nicht gen
gend freier Speicherplatz -- Volume: "[2]"; erforderlicher Speicher: [3] KB; verf
gbarer Speicher: [4] KB. Geben Sie einigen Festplattenspeicher frei und wiederholen Sie den Vorgang.
Sind Sie sicher, dass Sie abbrechen m
chten?
Die Datei [2][3] wird im Augenblick verwendet{ vom folgenden Prozess: Name: [4], Kennung: [5], Fenstertitel: "[6]"}. Schlie
en Sie diese Anwendung und wiederholen Sie den Vorgang.
Das Produkt "[2]" ist bereits installiert und verhindert die Installation dieses Produkts. Die beiden Produkte sind inkompatibel.
Auf Volume "[2]" steht nicht gen
gend Speicherplatz f
r die Installation bei aktivierter Wiederherstellungsoption zur Verf
gung. [3] KB sind erforderlich, aber nur [4] KB sind verf
gbar. Klicken Sie auf "Ignorieren", um die Installation ohne Speicherung von Wiederherstellungsinformationen fortzusetzen, klicken Sie auf "Wiederholen", um den verf
gbaren Speicher erneut zu 
fen oder auf "Abbrechen", um die Installation abzubrechen.
Zugriff auf die Netzwerkadresse [2] war nicht m
glich.
Die folgenden Anwendungen sollten geschlossen werden, bevor Sie die Installationen fortsetzen:
Es wurde keine Installation eines der zur Installation dieses Produkts erforderlichen passenden Produkte auf diesem Computer gefunden.
bernehmen der Sicherheitseinstellungen ist ein Fehler aufgetreten. [2] ist kein g
ltiger Benutzer bzw. keine g
ltige Gruppe. Dies kann ein das Paket betreffendes Problem oder ein bei Herstellung der Netzwerkverbindung mit dem Dom
nencontroller aufgetretenes Problem sein. 
fen Sie die Netzwerkverbindung und klicken Sie auf "Wiederholen" oder "Abbrechen", um die Installation abzubrechen. {{Die SID des Benutzers wurde nicht gefunden, Systemfehler [3]}}
Der Schl
ssel [2] ist ung
ltig. 
fen Sie, ob Sie den korrekten Schl
ssel eingegeben haben.
Installer muss den Computer neu starten, bevor die Konfiguration von [2] fortgesetzt werden kann. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer jetzt neu zu starten, oder auf "Nein", um den Computer sp
ter manuell neu zu starten.
ssen den Computer neu starten, damit die ge
nderte Konfiguration von [2] wirksam wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer jetzt neu zu starten, oder auf "Nein", um den Computer sp
ter manuell neu zu starten.
Eine Installation von [2] ist im Augenblick unterbrochen. Sie m
ssen die von dieser Installation vorgenommenen 
nderungen r
ngig machen, bevor Sie den Vorgang fortsetzen k
nnen. M
chten Sie diese 
nderungen r
ngig machen?
Im Augenblick wird eine weitere Installation dieses Produkts durchgef
hrt. Sie m
ssen die von dieser Installation vorgenommenen 
nderungen r
ngig machen, bevor Sie den Vorgang fortsetzen k
nnen. M
chten Sie diese 
nderungen r
ngig machen?
r das Produkt [2] wurde kein Installationspaket gefunden. Wiederholen Sie die Installation und verwenden Sie dabei eine g
ltige Kopie des Installationspakets "[3]".
Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die Installation ist fehlgeschlagen.
Produkt: [2] -- [3]
nnen entweder den urspr
nglichen Zustand des Computers wiederherstellen oder die Installation sp
ter fortsetzen. M
chten Sie wiederherstellen?
Beim Versuch, Installationsinformationen auf die Festplatte zu schreiben, ist ein Fehler aufgetreten. 
fen Sie, ob gen
gend Plattenspeicher verf
gbar ist, und klicken Sie auf "Wiederholen". Oder klicken Sie auf "Abbrechen", um die Installation zu abzubrechen.
Eine oder mehrere Datei(en), die zum Wiederherstellen des urspr
nglichen Zustands des Computers erforderlich sind, wurden nicht gefunden. Wiederherstellen nicht m
glich.
[2] kann eines seiner erforderlichen Produkte nicht installieren. Setzen Sie sich mit dem technischen Supportpersonal in Verbindung. {{Systemfehler: [3].}}
ltere Version von [2] kann nicht entfernt werden. Setzen Sie sich mit dem technischen Supportpersonal in Verbindung. {{Systemfehler: [3].}}
[2] wird installiert
[2] wird konfiguriert
[2] wird entfernt
Die Datei [2] wurde von Richtlinie f
r die digitale Signatur zur
ckgewiesen.
Auf den Windows Installer-Dienst konnte nicht zugegriffen werden. Dies kann auftreten, wenn Windows im abgesicherten Modus ausgef
hrt wird oder wenn der Windows Installer nicht korrekt installiert wurde. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung, um weitere Unterst
tzung zu erhalten.
Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Ein f
r den Abschluss der Installation erforderliches Skript konnte nicht ausgef
hrt werden. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets. {{Benutzerdefinierte Aktion: [2] Skriptfehler [3], [4]: [5] Zeile[6], Spalte [7], [8] }}
Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Ein f
r den Abschluss der Installation erforderliches Programm konnte nicht ausgef
hrt werden. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets. {{Aktion: [2], Pfad: [3], Befehl: [4] }}
Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Ein Programm, das im Rahmen der Installation ausgef
hrt wurde, wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets. {{Aktion: [2], Pfad: [3], Befehl: [4] }}
Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Eine f
r den Abschluss der Installation erforderliche DLL konnte nicht ausgef
hrt werden. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets. {{Aktion: [2], Eintrag: [3], Bibliothek: [4] }}
Das Entfernen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Das Entfernen ist fehlgeschlagen.
Die Ank
ndigung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die Ank
ndigung ist fehlgeschlagen.
Die Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die Konfiguration ist fehlgeschlagen.
ber Administratorrechte verf
gen, um diese Anwendung entfernen zu k
nnen. Melden Sie sich als Administrator an oder wenden Sie sich an den technischen Support, um Unterst
tzung zu erhalten.
Der Pfad [2] ist ung
ltig. Geben Sie einen g
ltigen Pfad an.
Nicht gen
gend Arbeitsspeicher. Beenden Sie andere Anwendungen und wiederholen Sie den Vorgang.
In Laufwerk [2] ist kein Datentr
ger eingelegt. Legen Sie einen Datentr
ger ein und klicken Sie auf "Wiederholen". Oder klicken Sie auf "Abbrechen", um zu dem zuvor ausgew
hlten Volume zur
ckzukehren.
In Laufwerk [2] ist kein Datentr
ger eingelegt. Legen Sie einen Datentr
ger ein und klicken Sie auf "Wiederholen". Oder klicken Sie auf "Abbrechen", um zum Dialog "Durchsuchen" zur
ckzukehren und ein anderes Volume auszuw
Der Ordner [2] existiert nicht. Geben Sie den Pfad f
r einen existierenden Ordner ein.
Die Zugriffsrechte reichen nicht aus, um diesen Ordner zu lesen.
Es konnte kein g
ltiger Zielordner f
r die Installation bestimmt werden.
Fehler beim Versuch, von der Quellinstallationsdatenbank zu lesen: [2].
Planung des Computerneustarts: Die Datei [2] wird in [3] umbenannt. Der Computer muss neu gestartet werden, um den Vorgang abzuschlie
Planung des Computerneustarts: Die Datei [2] wird gel
scht. Der Computer muss neu gestartet werden, um den Vorgang abzuschlie
Fehler beim Registrieren von Modul [2]. HRESULT [3]. Wenden Sie sich an den Support.
Fehler beim Entfernen von Modul [2] aus der Registrierung. HRESULT [3]. Wenden Sie sich an den Support.
Fehler beim Zwischenspeichern von Paket [2]. Fehler: [3]. Wenden Sie sich an den Support.
Schriftart [2] konnte nicht registriert werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Zugriffsrechte zum Installieren von Schriftarten besitzen und ob das System diese Schriftart unterst
Schriftart [2] konnte nicht aus der Registrierung entfernt werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Entfernen von Schriftarten besitzen.
pfung [2] konnte nicht erstellt werden. 
fen Sie, ob der Zielordner vorhanden ist und ob Sie Zugriff darauf haben.
pfung [2] konnte nicht entfernt werden. 
fen Sie, ob die Verkn
pfungsdatei vorhanden ist und ob Sie darauf Zugriff haben.
Typbibliothek f
r Datei [2] konnte nicht registriert werden. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Typbibliothek f
r Datei [2] konnte nicht aus der Registrierung entfernt werden. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Aktualisieren der INI-Datei war nicht m
glich: [2][3]. 
fen Sie, ob die Datei vorhanden ist und ob Sie darauf Zugriff haben.
Es war nicht m
glich festzulegen, dass Datei [3] beim Neustart des Computers durch Datei [2] ersetzt wird. 
fen Sie, ob Sie Schreibzugriff auf Datei [3] haben.
Fehler beim Entfernen des ODBC-Treibermanagers, ODBC-Fehler [2]: [3]. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Fehler bei der Installation des ODBC-Treibermanagers. ODBC-Fehler [2]: [3]. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Fehler beim Entfernen des ODBC-Treibers: [4], ODBC-Fehler [2]: [3]. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Entfernen von ODBC-Treibern besitzen.
Fehler beim Installieren des ODBC-Treibers: [4], ODBC-Fehler [2]: [3]. 
fen Sie, ob die Datei [4] vorhanden ist und ob Sie darauf Zugriff haben.
Fehler beim Konfigurieren der ODBC-Datenquelle: [4], ODBC-Fehler [2]: [3]. 
fen Sie, ob die Datei [4] vorhanden ist und ob Sie darauf Zugriff haben.
Dienst "[2]" ([3]) konnte nicht gestartet werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Starten von Systemdiensten besitzen.
Dienst "[2]" ([3]) konnte nicht angehalten werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Anhalten von Systemdiensten besitzen.
Dienst "[2]" ([3]) konnte nicht gel
scht werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Entfernen von Systemdiensten besitzen.
Dienst "[2]" ([3]) konnte nicht installiert werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Installieren von Systemdiensten besitzen.
Umgebungsvariable "[2]" konnte nicht aktualisiert werden. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum 
ndern von Umgebungsvariablen besitzen.
Sie besitzen keine ausreichenden Berechtigungen, um diese Installation f
r alle Benutzer dieses Computers auszuf
hren. Melden Sie sich als Administrator an, und wiederholen Sie diese Installation.
Dateisicherheit f
r Datei "[3]" konnte nicht eingestellt werden. Fehler: [2]. 
fen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum 
ndern der Sicherheitsrechte f
r diese Datei besitzen.
Komponentendienste (COM+ 1
sind auf diesem Computer nicht installiert. Um diese Installation erfolgreich abzuschlie
ssen Komponentendienste installiert sein. Komponentendienste stehen unter Windows 2
zur Verf
Fehler beim Registrieren einer COM+-Anwendung. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Fehler beim Entfernen einer COM+-Anwendung aus der Registrierung. Setzen Sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Die Beschreibung f
r Dienst "[2]" ([3]) konnte nicht ge
ndert werden.
Der Windows Installer-Dienst kann die Systemdatei [2] nicht aktualisieren, weil die Datei von Windows gesch
tzt wird. Sie m
ssen m
glicherweise das Betriebssystem aktualisieren, damit dieses Programm korrekt funktionieren kann. {{Paketversion: [3], vom System gesch
tzte Version: [4]}}
Der Windows Installer-Dienst kann die gesch
tzte Windows-Datei [2] nicht aktualisieren. {{Paketversion: [3], vom System gesch
tzte Version: [4], SFP-Fehler: [5]}}
Einige gesch
tzte Windows-Dateien konnten nicht aktualisiert werden. {{SFP-Fehler: [2]. Liste der gesch
tzten Dateien:\r\n[3]}}
Benutzerinstallationen sind 
ber die Computerrichtlinie deaktiviert.
hrend der Installation der Assemblierungskomponente [2] ist ein Fehler aufgetreten. HRESULT: [3]. {{Assemblierungsschnittstelle: [4], Funktion: [5], Assemblierungsname: [6]}}
 [1]. }}
 [1]. 
 [1]. 
 [1]. {{
: [2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]: [1].
 [Time]: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
 Installer 
 Installer 
 Windows 
 [ProductName]
 {[ProductName] }
 {[ProductName] }
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 "[2]". 
 Installer 
: [2]. 
: [2]. 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 "[2]". 
: [2]. 
: [2]. 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
)}}: [2]. 
 "[2]". 
 "[2]" 
: [2].
 Installer 
: [2].
 "[2]" 
 "[2]" 
 "[2]" 
 '[2]' 
: [3] GetLastError: [2]
 [2]. 
: [3]}}
 WinVerifyTrust.}}
 '[2]' 
 '[3]'. 
 CD-ROM 
 '[2]' 
 CD-ROM 
: [3]. 
: [2]}}
: [2]. {{ 
 [3].}} 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2] KB 
 Windows Installer 
 "[2]" 
 "[3]". 
 "[2]" 
 "[3]". 
: '[2]'; 
: [3] KB; 
: [4] KB. 
 [2][3] 
: [4], 
: [5], 
: "[6]"}. 
 "[2]" 
 '[2]' 
 [3] KB, 
 [4] KB. 
 [3]}}
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 "[3]".
: [2] -- [3]
 [2]. 
: [3].}}
 [2]. 
 [3].}}
 Windows Installer. 
 Windows 
 Windows Installer 
 Windows Installer. 
 [3], [4]: [5] 
 [6], 
 [7], [8] }}
 Windows Installer. 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer. 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer. 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 (Administrator) 
 [2]. 
 [2]. 
: [2].
 [3]. 
 [2]. 
 [2]. HRESULT [3]. 
 [2]. HRESULT [3]. 
 cache 
: [3]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 ini [2][3]. 
 [3] 
 ODBC, 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC, 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC: [4], 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC.
 ODBC: [4], 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC: [4], 
 ODBC [2]: [3]. 
 "[2]" ([3]) 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]". 
 "[3]". 
: [2]. 
 Component Services (COM+ 1.0) 
 Component Services 
 Component Services 
 Windows 2
 COM+. 
 COM+. 
 '[2]' ([3]).
 Windows Installer, 
 Windows. 
: [3], 
 OS: [4]}}
 Windows [2] 
 Windows Installer. {{
: [3], 
: [4], 
 SFP: [5]}}
 Windows Installer 
 Windows. {{
 SFP: [2]. 
:\r\n[3]}}
 (assembly component) [2]. HRESULT: [3]. {{
: [4], 
: [5], 
: [6]}}
{{Fatal error: }}
{{Error [1]. }}
Warning [1]. 
Info [1]. 
The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is [1]. {{The arguments are: [2], [3], [4]}}
{{Disk full: }}
Action [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Message type: [1], Argument: [2]
=== Logging started: [Date] [Time] ===
=== Logging stopped: [Date] [Time] ===
Action start [Time]: [1].
Action ended [Time]: [1]. Return value [2].
Time remaining: {[1] minutes }{[2] seconds}
Out of memory. Shut down other applications before retrying.
Installer is no longer responding.
Installer stopped prematurely.
Please wait while Windows configures [ProductName]
Gathering required information...
Removing older versions of this application...
Preparing to remove older versions of this application...
{[ProductName] }Setup completed successfully.
{[ProductName] }Setup failed.
Error reading from file: [2]. {{ System error [3].}} Verify that the file exists and that you can access it.
Cannot create the file '[2]'. A directory with this name already exists. Cancel the install and try installing to a different location.
Please insert the disk: [2]
The installer has insufficient privileges to access this directory: [2]. The installation cannot continue. Log on as administrator or contact your system administrator.
Error writing to file: [2]. Verify that you have access to that directory.
Error reading from file [2]. {{ System error [3].}} Verify that the file exists and that you can access it.
Another application has exclusive access to the file '[2]'. Please shut down all other applications, then click Retry.
There is not enough disk space to install this file: [2]. Free some disk space and click Retry, or click Cancel to exit.
Source file not found: [2]. Verify that the file exists and that you can access it.
Error reading from file: [3]. {{ System error [2].}} Verify that the file exists and that you can access it.
Error writing to file: [3]. {{ System error [2].}} Verify that you have access to that directory.
Source file not found{{(cabinet)}}: [2]. Verify that the file exists and that you can access it.
Cannot create the directory '[2]'. A file with this name already exists. Please rename or remove the file and click retry, or click Cancel to exit.
The volume [2] is currently unavailable. Please select another.
The specified path '[2]' is unavailable.
Unable to write to the specified folder: [2].
A network error occurred while attempting to read from the file: [2]
An error occurred while attempting to create the directory: [2]
A network error occurred while attempting to create the directory: [2]
A network error occurred while attempting to open the source file cabinet: [2]
The specified path is too long: [2]
The Installer has insufficient privileges to modify this file: [2].
A portion of the folder path '[2]' is invalid. It is either empty or exceeds the length allowed by the system.
The folder path '[2]' contains words that are not valid in folder paths.
The folder path '[2]' contains an invalid character.
'[2]' is not a valid short file name.
Error getting file security: [3] GetLastError: [2]
Invalid Drive: [2]
Error applying patch to file [2]. It has probably been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more information contact your patch vendor. {{System Error: [3]}}
A file that is required cannot be installed because the cabinet file [2] is not digitally signed. This may indicate that the cabinet file is corrupt.
A file that is required cannot be installed because the cabinet file [2] has an invalid digital signature. This may indicate that the cabinet file is corrupt.{{ Error [3] was returned by WinVerifyTrust.}}
Failed to correctly copy [2] file: CRC error.
Failed to correctly move [2] file: CRC error.
Failed to correctly patch [2] file: CRC error.
The file '[2]' cannot be installed because the file cannot be found in cabinet file '[3]'. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.
The cabinet file '[2]' required for this installation is corrupt and cannot be used. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.
There was an error creating a temporary file that is needed to complete this installation.{{ Folder: [3]. System error code: [2]}}
Could not create key: [2]. {{ System error [3].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel. 
Could not open key: [2]. {{ System error [3].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel. 
Could not delete value [2] from key [3]. {{ System error [4].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel. 
Could not delete key [2]. {{ System error [3].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel. 
Could not read value [2] from key [3]. {{ System error [4].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel. 
Could not write value [2] to key [3]. {{ System error [4].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
Could not get value names for key [2]. {{ System error [3].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
Could not get sub key names for key [2]. {{ System error [3].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
Could not read security information for key [2]. {{ System error [3].}} Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
Could not increase the available registry space. [2] KB of free registry space is required for the installation of this application.
Another installation is in progress. You must complete that installation before continuing this one.
Error accessing secured data. Please make sure the Windows Installer is configured properly and try the install again.
User '[2]' has previously initiated an install for product '[3]'. That user will need to run that install again before they can use that product. Your current install will now continue.
User '[2]' has previously initiated an install for product '[3]'. That user will need to run that install again before they can use that product.
Out of disk space -- Volume: '[2]'; required space: [3] KB; available space: [4] KB. Free some disk space and retry.
Are you sure you want to cancel?
The file [2][3] is being held in use{ by the following process: Name: [4], Id: [5], Window Title: '[6]'}. Close that application and retry.
The product '[2]' is already installed, preventing the installation of this product. The two products are incompatible.
There is not enough disk space on the volume '[2]' to continue the install with recovery enabled. [3] KB are required, but only [4] KB are available. Click Ignore to continue the install without saving recovery information, click Retry to check for available space again, or click Cancel to quit the installation.
Could not access network location [2].
The following applications should be closed before continuing the install:
Could not find any previously installed compliant products on the machine for installing this product.
An error occurred while applying security settings. [2] is not a valid user or group. This could be a problem with the package, or a problem connecting to a domain controller on the network. Check your network connection and click Retry, or Cancel to end the install. {{Unable to locate the user's SID, system error [3]}}
The key [2] is not valid. Verify that you entered the correct key.
The installer must restart your system before configuration of [2] can continue. Click Yes to restart now or No if you plan to manually restart later.
You must restart your system for the configuration changes made to [2] to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to manually restart later.
An installation for [2] is currently suspended. You must undo the changes made by that installation to continue. Do you want to undo those changes?
A previous installation for this product is in progress. You must undo the changes made by that installation to continue. Do you want to undo those changes?
An installation package for the product [2] cannot be found. Try the installation again using a valid copy of the installation package '[3]'.
Installation completed successfully.
Installation failed.
Product: [2] -- [3]
You may either restore your computer to its previous state or continue the install later. Would you like to restore?
An error occurred while writing installation information to disk. Check to make sure enough disk space is available, and click Retry, or Cancel to end the install.
One or more of the files required to restore your computer to its previous state could not be found. Restoration will not be possible.
[2] cannot install one of its required products. Contact your technical support group. {{System Error: [3].}}
The older version of [2] cannot be removed. Contact your technical support group. {{System Error [3].}}
Installed [2]
Configured [2]
Removed [2]
File [2] was rejected by digital signature policy.
The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.
There is a problem with this Windows Installer package. A script required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. {{Custom action [2] script error [3], [4]: [5] Line [6], Column [7], [8] }}
There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. {{Action: [2], location: [3], command: [4] }}
There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. {{Action [2], location: [3], command: [4] }}
There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. {{Action [2], entry: [3], library: [4] }}
Removal completed successfully.
Removal failed.
Advertisement completed successfully.
Advertisement failed.
Configuration completed successfully.
Configuration failed.
You must be an Administrator to remove this application. To remove this application, you can log on as an Administrator, or contact your technical support group for assistance.
The path [2] is not valid. Please specify a valid path.
Out of memory. Shut down other applications before retrying.
There is no disk in drive [2]. Please insert one and click Retry, or click Cancel to go back to the previously selected volume.
There is no disk in drive [2]. Please insert one and click Retry, or click Cancel to return to the browse dialog and select a different volume.
The folder [2] does not exist. Please enter a path to an existing folder.
You have insufficient privileges to read this folder.
A valid destination folder for the install could not be determined.
Error attempting to read from the source install database: [2].
Scheduling reboot operation: Renaming file [2] to [3]. Must reboot to complete operation.
Scheduling reboot operation: Deleting file [2]. Must reboot to complete operation.
Module [2] failed to register. HRESULT [3]. Contact your support personnel.
Module [2] failed to unregister. HRESULT [3]. Contact your support personnel.
Failed to cache package [2]. Error: [3]. Contact your support personnel.
Could not register font [2]. Verify that you have sufficient permissions to install fonts, and that the system supports this font.
Could not unregister font [2]. Verify that you that you have sufficient permissions to remove fonts.
Could not create Shortcut [2]. Verify that the destination folder exists and that you can access it.
Could not remove Shortcut [2]. Verify that the shortcut file exists and that you can access it.
Could not register type library for file [2]. Contact your support personnel.
Could not unregister type library for file [2]. Contact your support personnel.
Could not update the ini file [2][3]. Verify that the file exists and that you can access it.
Could not schedule file [2] to replace file [3] on reboot. Verify that you have write permissions to file [3].
Error removing ODBC driver manager, ODBC error [2]: [3]. Contact your support personnel.
Error installing ODBC driver manager, ODBC error [2]: [3]. Contact your support personnel.
Error removing ODBC driver: [4], ODBC error [2]: [3]. Verify that you have sufficient privileges to remove ODBC drivers.
Error installing ODBC driver: [4], ODBC error [2]: [3]. Verify that the file [4] exists and that you can access it.
Error configuring ODBC data source: [4], ODBC error [2]: [3]. Verify that the file [4] exists and that you can access it.
Service '[2]' ([3]) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.
Service '[2]' ([3]) could not be stopped. Verify that you have sufficient privileges to stop system services.
Service '[2]' ([3]) could not be deleted. Verify that you have sufficient privileges to remove system services.
Service '[2]' ([3]) could not be installed. Verify that you have sufficient privileges to install system services.
Could not update environment variable '[2]'. Verify that you have sufficient privileges to modify environment variables.
You do not have sufficient privileges to complete this installation for all users of the machine. Log on as administrator and then retry this installation.
Could not set file security for file '[3]'. Error: [2]. Verify that you have sufficient privileges to modify the security permissions for this file.
Component Services (COM+ 1
are not installed on this computer. This installation requires Component Services in order to complete successfully. Component Services are available on Windows 2
Error registering COM+ Application. Contact your support personnel for more information.
Error unregistering COM+ Application. Contact your support personnel for more information.
The description for service '[2]' ([3]) could not be changed.
The Windows Installer service cannot update the system file [2] because the file is protected by Windows. You may need to update your operating system for this program to work correctly. {{Package version: [3], OS Protected version: [4]}}
The Windows Installer service cannot update the protected Windows file [2]. {{Package version: [3], OS Protected version: [4], SFP Error: [5]}}
The Windows Installer service cannot update one or more protected Windows files. {{SFP Error: [2]. List of protected files:\r\n[3]}}
User installations are disabled via policy on the machine.
An error occured during the installation of assembly component [2]. HRESULT: [3]. {{assembly interface: [4], function: [5], assembly name: [6]}}
{{Error fatal: }}
{{Error [1]. }}
Advertencia [1]. 
Informaci
n [1]. 
El instalador encontr
 un error inesperado al instalar este paquete. Esto puede indicar un problema con este paquete. El c
digo de error es [1]. {{Los argumentos son: [2], [3], [4]}}
{{Disco lleno: }}
n [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Tipo de mensaje: [1], argumento: [2]
=== Registro iniciado: [Date] [Time] ===
=== Registro detenido: [Date] [Time] ===
La acci
n se inici
 a las [Time]: [1].
La acci
n termin
 a las [Time]: [1]. Valor devuelto: [2].
Tiempo restante: {[1] minutos }{[2] segundos}
Memoria insuficiente. Cierre otras aplicaciones antes de intentarlo de nuevo.
El instalador no responde.
El instalador se detuvo antes de tiempo.
Espere mientras Windows configura [ProductName]
Recopilando la informaci
n necesaria...
Quitando las versiones anteriores de esta aplicaci
Preparando la eliminaci
n de las versiones anteriores de esta aplicaci
La instalaci
n de {[ProductName] } finaliz
 correctamente.
Fallo en la instalaci
n de {[ProductName]}.
Error al leer el archivo [2]. {{ Error del sistema [3].}} Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a 
No se puede crear el archivo '[2]'. Ya existe un directorio con ese nombre. Cancele la instalaci
n e intente instalar en una ubicaci
n distinta.
Inserte el disco [2].
El instalador no dispone de privilegios suficientes para obtener acceso al directorio [2] y no se puede continuar con la instalaci
n. Inicie la sesi
n como administrador o p
ngase en contacto con el administrador del sistema.
Error al escribir en el archivo [2]. Compruebe que dispone de acceso a ese directorio.
Error al leer el archivo [2]. {{ Error del sistema [3].}} Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a 
Otra aplicaci
n tiene acceso exclusivo al archivo '[2]'. Cierre todas las dem
s aplicaciones y haga clic en Reintentar.
No hay espacio en disco suficiente para instalar el archivo [2]. Libere espacio en disco y haga clic en Reintentar, o bien, haga clic en Cancelar para salir.
No se encuentra el archivo de origen [2]. Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a 
Error al leer el archivo [3]. {{ Error del sistema [2].}} Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a 
Error al escribir en el archivo [3]. {{ Error del sistema [2].}} Compruebe que dispone de acceso a ese directorio.
No se ha encontrado el archivo de origen {{(.CAB)}} [2]. Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a 
No se puede crear el directorio '[2]'. Ya existe un archivo con este nombre. Cambie el nombre al archivo o qu
telo y haga clic en Reintentar, o bien haga clic en Cancelar para salir.
El volumen [2] no est
 disponible en este momento. Seleccione otro volumen.
La ruta de acceso especificada, '[2]', no est
 disponible.
No se puede escribir en la carpeta especificada, [2].
Se produjo un error de red al intentar leer el archivo [2].
Se produjo un error al intentar crear el directorio [2].
Se produjo un error de red al intentar crear el directorio [2].
Se produjo un error de red al intentar abrir el archivo .CAB de origen [2].
La ruta de acceso especificada es demasiado larga: [2]
El instalador no tiene suficientes privilegios para modificar el archivo [2].
Una parte de la ruta de acceso a la carpeta '[2]'no es v
lida porque est
a o supera la longitud permitida por el sistema.
La ruta de acceso a la carpeta '[2]' contiene palabras no v
lidas para rutas de acceso a carpetas.
La ruta de acceso a la carpeta '[2]' contiene un car
cter no v
'[2]' no es un nombre corto de archivo v
Error al obtener la seguridad del archivo: [3]. GetLastError: [2].
Unidad no v
lida: [2]
Error al aplicar la revisi
n al archivo [2]. Probablemente el archivo ya se ha actualizado por otros medios y esta revisi
n no puede modificarlo. Para obtener m
s informaci
n, consulte al proveedor de la revisi
n. {{Error del sistema: [3]}}
No se puede instalar un archivo que se se necesita porque el archivo .CAB [2] no est
 digitalmente firmado. Esto puede indicar que el archivo .CAB est
No se puede instalar un archivo que se necesita porque el archivo .CAB [2] tiene una firma digital no v
lida. Esto puede indicar que el archivo .CAB est
ado.{{ Error [3] devuelto por WinVerifyTrust.}}
No se puede copiar el archivo [2] correctamente: error CRC.
No se puede mover el archivo [2] correctamente: error CRC.
No se puede revisar el archivo [2] correctamente: error CRC.
No se puede instalar el archivo "[2]" porque este archivo no se puede encontrar en el .CAB "[3]". Esto puede indicar un error de red, un error al leer desde el CD-ROM, o un problema con este paquete.
El archivo .CAB "[2]" que se necesita para esta instalaci
ado o no se puede usar. Esto puede indicar un error de red, un error al leer desde el CD-ROM, o un problema con este paquete.
Error al crear un archivo temporal que se necesita para completar esta instalaci
n.{{ Carpeta: [3]. C
digo de error del sistema: [2]}}
No se puede crear la clave [2]. {{ Error del sistema [3].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico. 
No se puede abrir la clave [2]. {{ Error del sistema [3].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico. 
No se puede eliminar el valor [2] de la clave [3]. {{Error del sistema [4].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico. 
No se puede eliminar la clave [2]. {{Error del sistema [3].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico. 
No se puede leer el valor [2] de la clave [3]. {{Error del sistema [4].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico. 
No se puede escribir el valor [2] en la clave [3]. {{Error del sistema [4].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se pueden obtener los nombres de los valores para la clave [2]. {{Error del sistema [3].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se pueden obtener los nombres de las subclaves de la clave [2]. {{Error del sistema [3].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se puede leer la informaci
n de seguridad de la clave [2]. {{Error del sistema [3].}} Compruebe que dispone de suficientes derechos de acceso a esa clave o p
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se puede aumentar el espacio disponible en el registro de configuraciones. Para instalar esta aplicaci
n se requieren [2] KB de espacio en el registro.
Ya hay otra instalaci
n en curso. Termine esa instalaci
n antes de continuar con 
Error al obtener acceso a los datos protegidos. Aseg
rese de que Windows Installer est
 configurado correctamente y vuelva a intentar realizar la instalaci
El usuario '[2]' ya inici
 previamente una instalaci
n del producto '[3]', pero deber
 ejecutar la instalaci
n de nuevo para poder utilizar el producto. La instalaci
n actual de este producto continuar
El usuario '[2]' ya inici
 previamente una instalaci
n del producto '[3]', pero deber
 ejecutar la instalaci
n de nuevo para poder utilizarlo.
Espacio en disco insuficiente -- Volumen: '[2]'; espacio requerido: [3] KB; espacio disponible: [4] KB. Libere espacio en disco e int
ntelo de nuevo.
 seguro de que desea cancelar la operaci
El archivo [2][3] est
 en uso{ por el proceso siguiente: Nombre: [4], Id.: [5], T
tulo de ventana: '[6]'}. Cierre esa aplicaci
n e int
ntelo de nuevo.
El producto '[2]' ya est
 instalado, lo que impide que se instale este producto porque ambos productos son incompatibles entre s
No hay suficiente espacio libre disponible en el volumen "[2]" para continuar la instalaci
n con la recuperaci
n habilitada. Se requieren [3] KB, pero s
lo est
n disponibles [4] KB. Haga clic en Ignorar para continuar la instalaci
n sin guardar la informaci
n de recuperaci
n, haga clic en Reintentar para comprobar de nuevo si hay espacio disponible, o haga clic en Cancelar para salir de la instalaci
No se puede obtener acceso a la ubicaci
n de red [2].
Deben cerrarse las aplicaciones siguientes antes de continuar con la instalaci
No se encuentra ning
n producto compatible instalado en el equipo para instalar este producto.
Error cuando se aplicaba la configuraci
n de seguridad. [2] no es un usuario o grupo v
lidos. Esto podr
a ser un problema con el paquete, o un problema al conectar con el controlador de dominio en la red. Compruebe su conexi
n de red y haga clic en Reintentar o Cancelar para finalizar la instalaci
n. {{No se puede encontrar el SID de usuario, error del sistema [3]}}
La clave [2] no es v
lida. Compruebe que escribi
 la clave correcta.
El instalador debe reiniciar el sistema para que pueda continuar la configuraci
n de [2]. Haga clic en S
 para reiniciar el sistema ahora o elija No si tiene previsto reiniciarlo manualmente m
s tarde.
Debe reiniciar el sistema para que los cambios de configuraci
n efectuados en [2] surtan efecto. Haga clic en S
 para reiniciar el sistema ahora o elija No si tiene previsto reiniciarlo manualmente m
s tarde.
Actualmente hay una instalaci
n de [2] en suspenso. Debe deshacer los cambios realizados por dicha instalaci
n para poder continuar. 
Desea deshacer esos cambios?
Ya hay en curso una instalaci
n anterior de este producto. Debe deshacer los cambios realizados por dicha instalaci
n para poder continuar. 
Desea deshacer esos cambios?
No se encuentra ning
n paquete de instalaci
n para el producto [2]. Vuelva a intentar la instalaci
n utilizando una copia v
lida del paquete de instalaci
n '[3]'.
La instalaci
n finaliz
 satisfactoriamente.
Error en la instalaci
Producto: [2] -- [3]
Puede restaurar el equipo a su estado anterior o continuar con la instalaci
s tarde. 
Desea restaurar el equipo?
Se produjo un error mientras se escrib
a la informaci
n de instalaci
n en el disco. Compruebe que hay suficiente espacio en disco disponible y haga clic en Reintentar, o bien haga clic en Cancelar para terminar la instalaci
No se encuentran uno o varios archivos necesarios para restaurar el equipo a su estado anterior. La restauraci
n no podr
 realizarse.
[2] no puede instalar los productos requeridos. P
ngase en contacto con su grupo de soporte t
cnico. {{Error del sistema: [3].}}
No se puede quitar la versi
n anterior de [2]. P
ngase en contacto con su grupo de soporte t
cnico. {{Error del sistema: [3].}}
Instalado [2]
Configurado [2]
Quitado [2]
La directiva de firma digital ha rechazado el archivo [2].
No se puede tener acceso al servicio Windows Installer. Esto puede ocurrir si est
 ejecutando Windows en Modo a prueba de errores, o si Windows Installer no est
 correctamente instalado. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico para obtener asistencia.
Hay un problema con este paquete de Windows Installer. Hay una secuencia de comandos que se necesita para que esta instalaci
n se complete y que no se puede ejecutar. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico o el proveedor del paquete. {{Acci
n personalizada [2] error de secuencia de comandos [3], [4]: [5] L
nea [6], Columna [7], [8] }}
Hay un problema con este paquete de Windows Installer. Hay un programa que se necesita para que esta instalaci
n se complete y que no se puede ejecutar. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico o el proveedor del paquete. {{Acci
n [2], ubicaci
n: [3], comando: [4] }}
Hay un problema con este paquete de Windows Installer. Hay un programa que se ejecuta como parte de de la instalaci
n que no ha finalizado como se esperaba. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico o el proveedor del paquete. {{Acci
n [2], ubicaci
n: [3], comando: [4] }}
Hay un problema con este paquete de Windows Installer. Hay una DLL que se requiere para completar esta instalaci
n que no se puede ejecutar. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico o el proveedor del paquete. {{Acci
n [2], entrada: [3], biblioteca: [4] }}
La eliminaci
n se ha completado satisfactoriamente.
Error en la eliminaci
El anuncio se ha completado satisfactoriamente.
Error en el anuncio.
La configuraci
n se ha completado satisfactoriamente.
Error en la configuraci
Debe ser un Administrador para quitar esta aplicaci
n. Para quitarla, puede iniciar la sesi
n como un Administrador, o p
ngase en contacto con el grupo de soporte t
cnico para obtener asistencia.
La ruta de acceso [2] no es v
lida. Especifique una ruta de acceso v
Memoria insuficiente. Cierre otras aplicaciones antes de intentarlo de nuevo.
No hay ning
n disco en la unidad [2]. Inserte uno y haga clic en Reintentar, o bien haga clic en Cancelar para volver al volumen previamente seleccionado.
No hay ning
n disco en la unidad [2]. Inserte uno y haga clic en Reintentar, o bien haga clic en Cancelar para volver al cuadro de di
logo de examinar y seleccionar un volumen distinto.
La carpeta [2] no existe. Escriba una ruta de acceso a una carpeta existente.
No dispone de privilegios para leer esta carpeta.
No se puede determinar una carpeta de destino v
lida para la instalaci
Error al intentar leer la base de datos de instalaci
n de origen: [2].
Programando la operaci
n de reinicio: cambiando el nombre del archivo [2] a [3]. Para completar la operaci
n se debe reiniciar el equipo.
Programando la operaci
n de reinicio: eliminando el archivo [2]. Para completar la operaci
n se debe reiniciar el equipo.
Error al registrar el m
dulo [2]. HRESULT [3]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
Error al eliminar el m
dulo [2] del registro. HRESULT [3]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
Fallo al almacenar el paquete [2] en la memoria cach
. Error: [3]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se puede registrar la fuente [2]. Compruebe que dispone de suficientes permisos para instalar fuentes y que el sistema admite esta fuente.
No se puede eliminar del registro la fuente [2]. Compruebe que dispone de suficientes permisos para quitar fuentes.
No se puede crear el acceso directo [2]. Compruebe que la carpeta de destino existe y que puede obtener acceso a ella.
No se puede crear el acceso directo [2]. Compruebe que el archivo de acceso directo existe y que puede obtener acceso a 
No se puede registrar la biblioteca de tipos para el archivo [2]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se puede quitar del registro la biblioteca de tipos del archivo [2]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
No se puede actualizar el archivo .ini [2][3]. Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a 
No se puede programar el archivo [2] para que reemplace a [3] cuando se reinicie el sistema. Compruebe que dispone de permisos de escritura para el archivo [3].
Error al quitar el administrador de controladores ODBC; error de ODBC [2]: [3]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
Error al instalar el administrador de controladores ODBC; error de ODBC [2]: [3]. P
ngase en contacto con el personal de soporte t
cnico.
Error al quitar el controlador ODBC [4]; error de ODBC [2]: [3]. Compruebe que dispone de suficientes privilegios para quitar controladores ODBC.
Error al instalar el controlador ODBC [4]; error de ODBC [2]: [3]. Compruebe que el archivo [4] existe y que puede obtener acceso a 
Error al configurar el origen de datos de ODBC [4]; error de ODBC [2]: [3]. Compruebe que el archivo [4] y que puede obtener acceso a 
Fallo al iniciar el servicio '[2]' ([3]). Compruebe que dispone de suficientes privilegios para iniciar servicios del sistema.
No se puede detener el servicio '[2]' ([3]). Compruebe que dispone de suficientes privilegios para detener servicios del sistema.
No se puede eliminar el servicio '[2]' ([3]). Compruebe que dispone de suficientes privilegios para quitar servicios del sistema.
No se puede instalar el servicio '[2]' ([3]). Compruebe que dispone de suficientes privilegios para instalar servicios del sistema.
No se puede actualizar la variable de entorno '[2]'. Compruebe que dispone de suficientes privilegios para modificar variables de entorno.
No tiene suficientes privilegios para completar esta instalaci
n para todos los usuarios del equipo. Inicie la sesi
n como administrador y vuelva a realizar la instalaci
No se puede establecer la seguridad para el archivo '[3]'. Error: [2]. Compruebe que dispone de suficientes privilegios para modificar los permisos de seguridad para este archivo.
Los Servicios de componente (COM+ 1.0) no est
n instalados en este sistema. Para realizar esta instalaci
n, es necesario que los Servicios de componente est
n instalados. Encontrar
 los Servicios de componente en Windows 
Error al registrar la aplicaci
n COM+. P
ngase en contacto con el personal de soporte para obtener m
s informaci
Error al quitar la aplicaci
n COM+ del registro. P
ngase en contacto con el personal de soporte para obtener m
s informaci
No se puede cambiar la descripci
n del servicio '[2]' ([3]).
El servicio Windows Installer no pudo actualizar el archivo del sistema [2] porque est
 protegido por Windows. Es posible que tenga que actualizar el sistema operativo para que este programa funcione correctamente. {{Versi
n del paquete: [3], Versi
n protegida del SO: [4]}}
El servicio Windows Installer no pudo actualizar el archivo protegido de Windows [2]. {{Versi
n del paquete: [3], Versi
n protegida del SO: [4], Error SFP: [5]}}
El servicio de Windows Installer no puede actualizar uno o m
s archivos protegidos de Windows. {{SFP Error: [2]. Lista de archivos protegidos:\r\n[3]}}
Las instalaciones del usuario est
n deshabilitadas a trav
s de la directiva en el equipo.
Error durante la instalaci
n del componente de asamblea [2]. HRESULT: [3]. {{interfaz de asamblea: [4], funci
n: [5], nombre de asamblea: [6]}}
{{Ezinbesteko errorea: }}
{{[1] errorea. }}
[1] abisua. 
[1] informazioa. 
Instalatzaileak ustekabeko errore bat aurkitu zuen pakete hau instalatzerakoan. Honek pakete honekin arazo bat indikatu dezake. Errore kodea da [1]. {{Argumentuak dira: [2], [3], [4]}}
{{Diskoa beteta dago: }}
Ekintza [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Mezu-mota: [1], Argumentua: [2]
=== Saioa noiz hasi den: [Date] [Time] ===
=== Saioa noiz amaitu den: [Date] [Time] ===
Ekintza noiz hasi den [Time]: [1].
Ekintza noiz amaitu den [Time]: [1]. Itzulitako balioa [2].
Geratzen den denbora: {[1] minutu }{[2] segundo}
Ez dago memoriarik. Itxi beste aplikazioak berriro saiatu aurretik.
Instalatzaileak erantzuteari utzi dio.
Instalatzaileak behar baino lehenago amaitu du.
Itxaron Windows-ek [ProductName] konfiguratu arte
Beharrezko informazioa biltzen...
Aplikazio honen bertsio zaharrak kentzen...
Aplikazio honen bertsio zaharrak kentzeko prestatzen...
{[ProductName] } arazorik gabe instalatu da.
Huts egin du {[ProductName] } instalatzean.
Errorea gertatu da fitxategi honetatik irakurtzean: [2]. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu fitxategi hori badagoela eta sarbidea duzula.
Ezin da '[2]' fitxategia sortu. Lehendik ere badago izen hori duen direktorio bat. Instalazioa bertan behera utzi eta saiatu beste kokaleku batean instalatzen.
Txertatu disko hau: [2]
Instalatzaileak dituen pribilegioak ez dira nahikoa direktorio hau atzitzeko: [2]. Ezin da instalatzen jarraitu. Hasi saioa administratzaile gisa edo deitu zure sistema-administratzaileari.
Errorea fitxategi honetan idaztean: [2]. Egiaztatu direktorio horretara sarbidea duzula.
Errorea fitxategi honetatik irakurtzean: [2]. {{ System error [3].}} Egiaztatu fitxategi hori badagoela eta sarbidea duzula.
Beste aplikazio batek sarbide esklusiboa du '[2]' fitxategira. Itxi beste aplikazio guztiak, eta egin klik 'Saiatu berriro'n.
Diskoan ez dago fitxategi hau instalatzeko behar adina leku libre: [2]. Egin lekua diskoan eta egin klik 'Saiatu berriro'n, edo egin klik 'Utzi'n irteteko.
Ez da sorburu-fitxategia aurkitu: [2]. Egiaztatu fitxategi hori badagoela eta sarbidea duzula.
Errorea fitxategi honetatik irakurtzean: [3]. {{[2] sistema-errorea.}} Egiaztatu fitxategi hori badagoela eta sarbidea duzula.
Errorera fitxategi honetan idaztean: [3]. {{[2] sistema-errorea.}} Egiaztatu direktorio horretara sarbidea duzula.
Sorburu-fitxategia ez da aurkitu{{(kabinetea)}}: [2]. Egiaztatu fitxategi hori badagoela eta sarbidea duzula.
Ezin da '[2]' direktorioa sortu. Lehendik ere badago izen hori duen fitxategi bat. Aldatu izena edo mugitu fitxategia eta egin klik 'Saiatu berriro'n, edo egin klik 'Utzi'n irteteko.
Une honetan [2] bolumena ez dago erabilgarri. Hautatu beste bat.
Zehaztutako '[2]' bide-izena ez dago erabilgarri.
Ezin da zehaztutako '[2]' karpetan idatzi.
Sareko errorea gertatu da fitxategi honetatik irakurtzean: [2]
Errorea gertatu da direktorio hau sortzean: [2]
Sareko errorea gertatu da direktorio hau sortzean: [2]
Sareko errorea gertatu da sorburuko fitxategi-kabinetea irekitzean: [2]
Zehaztutako bide-izena luzeegia da: [2]
Instalatzaileak ez ditu fitxategi hau aldatzeko behar adina pribilegio: [2].
'[2]' karpetaren bide-izenaren zati bat ez da baliozkoa. Hutsik dago edo sistemak onartutako luzera gainditzen du.
'[2]' karpetaren bide-izenak karpeten bide-izenetan baliozkoak ez diren hitzak dauzka.
'[2]' karpetaren bide-izenak baliozkoa ez den karaktere bat dauka.
'[2]' ez da baliozko fitxategi-izen laburra.
Errorea gertatu da fitxategi honen segurtasuna lortzean: [3] LortuAzkenErrorea: [2]
Unitate hau ez da baliozkoa: [2]
Errorea [2] fitxategiari adabakia ezartzean. Beharbada beste modu batez eguneratu da eta adabaki honek ezin du aldatu. Gehiago jakiteko, jo zure adabaki-hornitzailearengana. {{System Error: [3]}}
Behar den fitxategia ezin da instalatu kabinete fitxategia [2] ez dago digitalki sinatua. Honek kabinete fitxategia hondatuta dagoela adierazi dezake.
Behar den fitxategia ezin da instalatu kabinete fitxategiak baliogabeko digital sinadura bat daukalako. Honek kabinete fitxategia hondatuta daboela adierazi dezake.{{ Errorea [3] WinVerifyTrust-ak itzulia da.}}
Ezin izan da fitxategi [2] behar bezala kopiatu: CRC errorea.
Ezin izan da fitxategi [2] behar bezala mugitu: CRC errorea.
Ezin izan da fitxategi [2] behar bezala zuzendu: CRC errorea.
Fitxategi '[2]' ezin da instalatu fitxategi kabinete fitxategian '[3]' ezin delako aurkitu izan. Honek sarean errore bat, CD-ROM-etik irakurtzeko errore bat edo pakete honekin errore bat adierazi dezake.
Instalazio honentzarako behar den kabinete fitxategi '[2]' hondatuta dago eta ezin da erabili. Honek sarean errore bat, CD-ROM-etik irakurtzeko errore bat edo pakete honekin errore bat adierazi dezake.
Errore bat sortu zen behin-behineko fitxategia sortzeko unean, instalazio hau amaitzeko behar den fitxategia.{{ Karpeta: [3]. Sistemazko errore-kodea: [2]}}
Ezin da gako hau sortu: [2]. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari. 
Ezin da gako hau ireki: [2]. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da [2] balioa [3] gakotik ezabatu. {{ [4] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari. 
Ezin da [2] gakoa ezabatu. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari. 
Ezin da [2] balioa irakurri [3] gakotik. {{ [4] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari. 
Ezin da [2] balioa [3] gakoan idatzi. {{ [4] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da balio-izenik lortu [2] gakoarentzat. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da azpigakoen izenik lortu [2] gakoarentzat. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da [2] gakoaren segurtasun-informaziorik irakurri. {{ [3] sistema-errorea.}} Egiaztatu gako horretarako behar adina atzipen baduzula, edo deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da erregistroan erabilgarri dagoen lekua handitu. Erregistroan [2] KB izan behar dira libre aplikazio hau instalatu ahal izateko.
Beste instalazio bat egiten ari da. Instalazio honekin jarraitzeko, lehenik bestea burutu behar duzu.
Errorea gertatu da datu seguruak atzitzean. Ziurtatu Windows Installer behar bezala konfiguratuta dagoela eta saiatu berriro instalatzen.
'[2]' erabiltzaileak lehenik instalazio bat jarri du martxan '[3]' produktuarentzat. Erabiltzaile horrek instalazio-programa berriro exekutatu beharko du produktua erabili ahal izateko. Une honetan egiten ari zaren instalazioak jarraitu egingo du orain.
'[2]' erabiltzaileak lehenik instalazio bat jarri du martxan '[3]' produktuarentzat. Erabiltzaile horrek instalazio-programa berriro exekutatu beharko du produktua erabili ahal izateko.
Ez dago lekurik diskoan -- Bolumena: '[2]'; beharrezko lekua: [3] KB; erabilgarri dagoen lekua: [4] KB. Egin lekua diskoan eta saiatu berriro.
Ziur zaude bertan behera utzi nahi duzula?
[2][3] fitxategia aktibo dago{ prozesu hau dela eta: Izena: [4], Id: [5], Leihoaren titulua: '[6]'}. Itxi aplikazio hori eta saiatu berriz.
'[2]' produktua jada instalatuta dago, eta ezin da produktu hau instalatu. Bi produktu horiek ez dira bateragarriak.
Ez dago lekurik diskoan '[2]' bolumenean instalazioarekin jarraitzeko berreskuratzea aktibatua. Diskoan behar den lekua [3] KB da baina erabilgarri dagoen lekua [4] KB baino ez da. Egin klik Kasurik Ez-n instalazioarekin jarraitzeko berriskuratzeko informazioa gorde gabe, egin klik Saiatu berriro-n erabilgarri dagoen lekua jakitzeko, edo egin klik Utzi-n inslatazioatik irteteko.
Ezin da [2] sareko kokalekua atzitu.
Ondorengo aplikazioak itxi egin behar dira instalazioarekin jarraitu aurretik:
Ezin da produktu hau instalatzeko egokia den aurrez instalatutako produkturik aurkitu ordenadorean.
Errore bat sortu egin zen segurtasun ezarpenak aplikatzerakoan. [2] ez da erabiltzaile ezta talde baliozkoa. Hau arazo bat izan ditzateke paketearekin, edo sarearen domeinu kontroladorearekin arazo bat konektatzerakoan. Konprobatu zure sare konexioa eta egin klik Saiatu Berriro-n edo Utzi-n instalazioa amaitzeko. {{Ezin izan da erabiltzailearen SID-a aurkitu, sistemazko errorea [3]}}
[2] gakoa ez da baliozkoa. Egiaztatu gako zuzena sartu duzula.
Instalatzaileak sistema berrabiarazi behar du [2] konfiguratzen jarraitu ahal izateko. Egin klik 'Bai'n orain berrabiarazteko edo 'Ez' aurrerago zeuk berrabiarazteko asmoa baduzu.
Sistema berrabiarazi egin behar duzu [2](e)an egindako aldaketek eragina izan dezaten. Egin kik 'Bai'n orain berrabiarazteko edo 'Ez' aurrerago zeuk berrabiarazteko asmoa baduzu.
[2](r)en instalazioa etenda dago. Instalazio horretan egindako aldaketak desegin behar dituzu aurrera jarraitu ahal izateko. Aldaketa horiek desegin nahi dituzu?
Produktu honen aurreko instalazio bat martxan dago. Instalazio horretan egindako aldaketak desegin behar dituzu aurrera jarraitu ahal izateko. Aldaketa horiek desegin nahi dituzu?
Ezin da [2] produktuaren instalazio-paketea aurkitu. Berriz instalatzen saiatu '[3]' instalazio-paketearen baliozko kopia erabiliz.
Instalazioa arazorik gabe burutu da.
Instalazioak huts egin du.
Produktua: [2] -- [3]
Ordenadorea lehengo egoerara lehenera dezakezu edo instalazioarekin geroago jarraitu. Leheneratu nahi duzu?
Errorea gertatu da instalazioari buruzko informazioa diskoan idaztean. Egiaztatu diskoan behar adina leku dagoela erabilgarri eta egin klik 'Saiatu berriro'n, edo egin klik 'Utzi'n instalazioa bertan behera uzteko.
Ordenadorea lehengo egoerara leheneratzeko behar diren fitxategi bat edo batzuk ezin dira aurkitu. Ezin da leheneratu.
[2]-k ezin du behar dituen produktuak instalatu. Laguntza teknikoko taldeari galdetu. {{System Error: [3].}}
[2]-ren bertsio zaharra ezin da kendu.  Laguntza teknikoko taldeari galdetu. {{System Error [3].}}
Instalatuta [2]
Konfiguratuta [2]
Kenduta [2]
Fitxategi [2] ezetsi egin du digital sinadura gidalerroak.
Windows Installer Zerbitzua ezin zen atzitu. Hau gerta dezake Windows segurtasun moduan exekutatzen ari bazara, edo Windows Installer-ra ondo instalatuta ez bada. Galdetu zure laguntza-zerbitzuki langileei. 
Arazo bat sortu da Windows Installer pakete honekin. Ezin izan zen aurkitu instalazio hau amaitzeko script bat. Galdetu zure laguntza-zerbitzuko langileei edo pakete saltzaileari. {{Ekintza pertsonalizatuan [2] script errorea [3], [4]: [5] Lerroa [6], Zutabea [7], [8] }}
Arazo bat dago Windows Installer pakete honekin. Instalazio hau amaitzeko behar den programa ezin izan zen exekutatu. Galdetu zure laguntza-zerbitzuko langileei edo pakete saltzaileari. {{Ekintza: [2], kokalekua: [3], komandoa: [4] }}
Arazo bat dago Windows Installer paketearekin. Programaren exekuzioak instalazioaren parte bat bezala ezin izan zuen amaitu esperatutako moduan. Galdetu zure laguntza-zerbitzuko langileei edo pakete saltzaileari. {{Ekintza [2], kokalekua: [3], Komandoa: [4] }}
Arazo bat dago Windows Installer paketearekin. Instalazio hau amaitzeko behar den DLL-a ezin izan zen exekutatu. Galdetu zure laguntza-zerbitzuko langileei edo pakete saltzaileari. {{Ekintza [2], sarrera: [3], liburutegia: [4] }}
Kentzea behar bezala egin da.
Kentzea ezin izan da egin.
Abisua behar bezala egin da.
Abisua ezin izan da egin.
Konfigurazioa behar bezala egin da.
Konfigurazioa ezin izan da egin.
Administratzailea izan behar duzu aplikazio hau kentzeko. Aplikazio hau kentzeko, erregistratu ahal duzu Administratzailez, edo galdetu zure laguntza zerbitzuko taldea.
[2] bide-izena ez da baliozkoa. Zehaztu baliozko bide-izen bat.
Ez dago memoriarik. Itxi beste aplikazioak berriro saiatu aurretik.
Ez dago diskorik [2] unitatean. Sartu disko bat eta egin klik 'Saiatu berriro'n, edo egin klik 'Utzi'n lehen hautatutako bolumenera itzultzeko.
Ez dago diskorik [2] unitatean. Sartu disko bat eta egin klik 'Saiatu berriro'n, edo egin klik 'Utzi'n 'Arakatu' elkarrizketa-koadrora itzuli eta beste bolumen bat hautatzeko.
[2] karpeta ez dago. Sartu badagoen karpeta baten bide-izena.
Ez duzu karpeta hau irakurtzeko behar adina pribilegio.
Ezin izan da instalatzeko baliozko helburu-karpeta zehaztu.
Errorea gertatu da instalatu beharreko sorburuko datu-base honetatik irakurtzean: [2].
Berrabiarazte-eragiketa antolatzen: [2] fitxategiari [3] izena ematen. Berrabiarazi egin behar da eragiketa burutzeko.
Berrabiarazte-eragiketa antolatzen: [2] fitxategia ezabatzen. Berrabiarazi egin behar da eragiketa burutzeko.
Ezin izan da [2] modulua erregistratu. HRESULT [3]. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin izan da [2] modulua erregistrotik ezabatu. HRESULT [3]. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da [2] paketea cache-an gorde. Errorea: [3]. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin izan da [2] letra-tipoa erregistratu. Egiaztatu letra-tipoak instalatzeko behar diren baimenak badituzula, eta sistemak letra-tipo hori onartzen duela.
Ezin da [2] letra-tipoa erregistrotik ezabatu. Egiaztatu letra-tipoak kentzeko behar diren baimenak badituzula.
Ezin da [2] lasterbidea sortu. Egiaztatu helburuko karpeta badagoela eta sarbidea duzula.
Ezin da [2] lasterbidea kendu. Egiaztatu lasterbide-fitxategia badagoela eta sarbidea duzula.
Ezin da [2] fitxategiaren mota-liburutegia erregistratu. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da [2] fitxategiaren mota-liburutegia erregistrotik kendu. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Ezin da [2][3] INI fitxategia eguneratu. Egiaztatu fitxategia badagoela eta sarbidea baduzula.
Ezin da [2] fitxategia berrabiaraztean [3] fitxategia ordezteko antolatu. Egiaztatu [3] fitxategian idazteko baimena duzula.
Errorea gertatu da ODBC kontrolatzaile-kudeatzailea kentzean, ODBC errorea [2]: [3]. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Errorea gertatu da ODBC kontrolatzaile-kudeatzailea instalatzean, ODBC errorea [2]: [3]. Deitu laguntza-zerbitzuko teknikariari.
Errorea gertatu da ODBC kontrolatzailea kentzean: [4], ODBC errorea [2]: [3]. Egiaztatu ODBC kontrolatzaileak kentzeko behar adina pribilegio dituzula.
Errorea ODBC kontrolatzailea instalatzean: [4], ODBC errorea [2]: [3]. Egiaztatu [4] fitxategia badagoela eta sarbidea duzula.
Errorea gertatu da ODBC datuen sorburua konfiguratzean: [4], ODBC errorea [2]: [3]. Egiaztatu [4] fitxategia badagoela eta sarbidea duzula.
'[2]' ([3]) zerbitzuak huts egin du abiaraztean. Egiaztatu sistema-zerbitzuak abiarazteko behar adina pribilegio dituzula.
Ezin da '[2]' ([3]) zerbitzua gelditu. Egiaztatu sistema-zerbitzuak gelditzeko behar adina pribilegio dituzula.
Ezin da '[2]' ([3]) zerbitzua ezabatu. Egiaztatu sistema-zerbitzuak kentzeko behar adina pribilegio dituzula.
Ezin da '[2]' ([3]) zerbitzua instalatu. Egiaztatu sistema-zerbitzuak instalatzeko behar adina pribilegio dituzula.
Ezin da '[2]' ingurune-aldagaia eguneratu. Egiaztatu ingurune-aldagaiak aldatzeko behar adina pribilegio dituzula.
Ez duzu instalazio hau ordenadorearen erabiltzaile guztientzat burutzeko behar adina pribilegiorik. Saioa administratzaile gisa hasi eta saiatu berriro instalazioa egiten.
Ezin da '[3]' fitxategiarentzat fitxategi-segurtasuna ezarri. Errorea: [2]. Egiaztatu fitxategi honen segurtasun-baimenak aldatzeko behar adina pribilegio dituzula.
(COM+ 1.0) osagai-zerbitzuak ez daude ondenadorean instalatuta. Instalazio honek osagai-zerbitzuak behar bezala instalatuta egotea eskatzen du. Osagai-zerbitzuak Windows 
daude erabilgarri.
Errorea COM+ aplikazioa erregistratzean. Gehiago jakiteko, laguntza teknikoko taldeari galdetu.
Errorea COM+ aplikazioa erregistrotik kentzean. Gehiago jakiteko, laguntza teknikoko taldeari galdetu.
'[2]' zerbitzuaren deskribapena ([3]) ezin da aldatu.
Windows Installer zerbitzuak ezin du [2] sistema-fitxategia eguneratu, fitxategia Windows-ek babestua dagoelako. Programa hau behar bezala ibil dadin, sistema eragilea eguneratu egin beharko duzu. {{Pakete-bertsioa: [3], SEk babestutako bertsioa: [4]}}
Windows Installer zerbitzuak ezin du Windows-ek babestutako [2] fitxategia eguneratu. {{Pakete-bertsioa: [3], SEk babestutako bertsioa: [4], SFP errorea: [5]}}
Windows Installer zerbitzuak ezin du bat edo gehiago babestutako Windows fitxategiak egunaratu. {{SFP Errorea: [2]. Babestutako fitxategi zerrenda:\r\n[3]}}
Erabiltzaile instalazioak disgaitu egin dira makinean gidalerroaren bitartez.
Errore bat sortu zen osagaien muntai [2] instalatzekoan. HRESULT: [3]. {{muntai interfazea: [4], funtsioa: [5], muntai izena: [6]}}
{{Peruuttamaton virhe: }}
{{Virhe [1]. }}
Varoitus [1]. 
Tietoja [1]. 
Installer-ohjelma havaitsi odottamattoman virheen paketin asentamisessa. Paketti saattaa olla viallinen. Virhekoodi: [1]. {{Argumentit: [2], [3], [4]}}
{{Levy on t
Toiminto [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Sanomatyyppi: [1], argumentti: [2]
=== Kirjaaminen alkoi: [Date] [Time] ===
=== Kirjaaminen p
ttyi: [Date] [Time] ===
Toiminto alkoi [Time]: [1].
Toiminto p
ttyi [Time]: [1]. Palautusarvo [2].
 oleva aika: {[1] minuuttia }{[2] sekuntia}
Liian v
n muistia. Sulje muut sovellukset ja yrit
 uudelleen.
Asennusohjelma ei vastaa.
Asennusohjelma keskeytyi ennenaikaisesti.
Odota. Windows m
 [ProductName]-kokoonpanoa.
n tietoja...
Poistetaan t
n sovelluksen aiempia versioita...
Valmistellaan t
n sovelluksen aiempien versioiden poistamista...
Tuotteen {[ProductName] } asennus onnistui.
Tuotteen {[ProductName] } asennus ep
onnistui.
Virhe luettaessa tiedostoa: [2]. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 tiedosto on olemassa ja ett
 voit k
Tiedoston [2] luominen ei onnistu. Samanniminen kansio on jo olemassa. Peruuta asennus ja yrit
 asentaa toiseen paikkaan.
Aseta levyke: [2]
Asennusohjelmalla ei ole kansion k
sittelyyn tarvittavia oikeuksia: [2]. Asennus ei voi jatkua. Kirjaudu sis
rjestelm
nvalvojana tai ota yhteys j
rjestelm
nvalvojaan.
Virhe kirjoitettaessa tiedostoon: [2]. Varmista, ett
 voit k
 kansiota.
Virhe luettaessa tiedostoa: [2]. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 tiedosto on olemassa ja ett
 voit k
Tiedosto [2] on toisen sovelluksen yksityisk
. Sulje muut sovellukset ja valitse Uudelleen.
Levytila ei riit
 tiedostoa varten: [2]. Vapauta levytilaa ja valitse Uudelleen tai poistu valitsemalla Peruuta.
hdetiedostoa ei l
ydy: [2]. Varmista, ett
 tiedosto on olemassa ja ett
 voit k
Virhe luettaessa tiedostoa: [3]. {{ J
rjestelm
virhe [2].}} Varmista, ett
 tiedosto on olemassa ja ett
 voit k
Virhe kirjoitettaessa tiedostoon: [3]. {{ J
rjestelm
virhe [2].}} Varmista, ett
 voit k
 kansiota.
hdetiedostoa ei l
ydy {{(Cab-tiedosto)}}: [2]. Varmista, ett
 tiedosto on olemassa ja ett
 voit k
Kansion [2] luominen ei onnistu. Samanniminen tiedosto on jo olemassa. Anna kansiolle toinen nimi tai poista tiedosto ja valitse Uudelleen tai poistu valitsemalla Peruuta.
Levy [2] ei ole t
 hetkell
. Valitse toinen levy.
Polku [2] ei ole k
Kansioon [2] ei voi kirjoittaa.
Verkkovirhe luettaessa tiedostoa: [2]
Virhe luotaessa kansiota: [2]
Verkkovirhe luotaessa kansiota: [2]
Verkkovirhe avattaessa Cab-l
hdetiedostoa: [2]
ritetty polku on liian pitk
Asennusohjelmalla ei ole tiedoston muokkaukseen tarvittavia oikeuksia: [2].
Kansion polku [2] ei kelpaa. Se on tyhj
 tai pituus ylitt
rjestelm
n salliman enimm
ispituuden.
Kansion polku [2] sis
 sanoja, joita ei sallita kansioiden poluissa.
Kansion polku [2] sis
 merkin, joka ei kelpaa.
[2] ei ole kelvollinen lyhyt tiedostonimi.
Virhe noudettaessa tiedostosuojausta: [3] GetLastError: [2]
Asema ei kelpaa: [2]
Virhe tiedoston [2] p
misess
. Tiedosto on ehk
ivitetty muulla tavoin eik
 voi en
ivityspakkauksella. Kysy lis
tietoja p
ivityspakkauksen toimittajalta. {{J
rjestelm
virhe: [3]}}
Tarvittua tiedostoa ei voida asentaa, koska cab-tiedosto [2] ei ole digitaalisesti allekirjoitettu. Cab-tiedosto saattaa olla viallinen.
Tarvittua tiedostoa ei voida asentaa, koska cab-tiedostolla [2] on kelpaamaton digitaalinen allekirjoitus. Cab-tiedosto saattaa olla viallinen.{{ WinVerifyTrust palautti virheen [3].}}
Tiedoston [2] kopiointi ei onnistunut oikein: CRC-virhe.
Tiedoston [2] siirt
minen ei onnistunut oikein: CRC-virhe.
Tiedoston [2] p
minen ei onnistunut oikein: CRC-virhe.
Tiedostoa [2] voida asentaa, koska sit
ydy cab-tiedostosta [3]. T
 saattaa johtua verkkovirheest
, CD-levyn lukuvirheest
 tai paketin viallisuudesta.
Asennukseen tarvittava cab-tiedosto [2] on viallinen eik
 voida k
 saattaa johtua verkkovirheest
, CD-levyn lukuvirheest
 tai paketin viallisuudesta.
Virhe asennukseen tarvittavan tilap
istiedoston luomisessa.{{ Folder: [3]. J
rjestelm
n virhekoodi: [2]}}
Avaimen luominen ep
onnistui: [2]. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
ihin. 
Avaimen avaaminen ep
onnistui: [2]. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
ihin. 
Arvon [2] poistaminen avaimesta [3] ep
onnistui. {{ J
rjestelm
virhe [4].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
ihin. 
Avaimen [2] poistaminen ep
onnistui. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
ihin. 
Arvoa [2] ei voi lukea avaimesta [3]. {{ J
rjestelm
virhe [4].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
ihin. 
Arvoa [2] ei voi kirjoittaa avaimeen [3]. {{ J
rjestelm
virhe [4].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
Avaimen [2] arvojen nimien haku ep
onnistui. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
Avaimen [2] aliavainten nimien haku ep
onnistui. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
Avaimen [2] suojaustietoja ei voi lukea. {{ J
rjestelm
virhe [3].}} Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet avaimeen, tai ota yhteys tukihenkil
Rekisteritilan lis
minen ei onnistu. T
n sovelluksen asentaminen vaatii [2] kt vapaata rekisteritilaa.
Toinen asennustapahtuma on jo k
ynniss
. Suorita kyseinen asennus loppuun, ennen kuin jatkat t
 asennusta.
Virhe k
sitelt
 suojattuja tietoja. Varmista, ett
 Windows Installer -ohjelma on m
ritetty oikein, ja yrit
 asennusta uudelleen.
 [2] on aiemmin aloittanut tuotteen [3] asennuksen. T
 ei voi k
 tuotetta, ennen kuin h
n on suorittanut asennusohjelman uudelleen. Nykyinen asennus jatkuu.
 [2] on aiemmin aloittanut tuotteen [3] asennuksen. T
 ei voi k
 tuotetta, ennen kuin h
n on suorittanut asennusohjelman uudelleen.
Levytila on lopussa -- Levy: [2]; tilavaatimus: [3] kt; k
 oleva tila: [4] kt. Vapauta levytilaa ja yrit
 uudelleen.
Haluatko varmasti peruuttaa?
Tiedostoa [2][3] k
{ seuraava prosessi: Nimi: [4], tunnus: [5], ikkunan otsikko: [6]}. Sulje sovellus ja yrit
 uudelleen.
Tuote [2] on jo asennettu ja est
n tuotteen asennuksen. Tuotteet eiv
t ole yhteensopivia.
Asemassa [2] ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa asennuksen jatkamiseen palautusmahdollisuuden ollessa k
. [3] kilotavua vaaditaan, mutta vain [4] kilotavua on vapaana. Jatka asentamista ilman palautusmahdollisuutta valitsemalla Ohita, tarkista k
 oleva levytila uudelleen valitsemalla Uudelleen tai keskeyt
 asentaminen valitsemalla Peruuta.
Verkon sijainti [2] ei ole k
Seuraavat sovellukset tulee sulkea ennen asennuksen jatkamista:
Tietokoneesta ei l
ytynyt t
n tuotteen asennukseen k
 aiemmin asennettuja yhteensopivia tuotteita.
Virhe suojausasetusten k
notossa. [2] ei ole kelvollinen k
 tai ryhm
. Ongelma saattaa johtua paketista tai verkon toimialueohjainongelmasta. Tarkista verkkoyhteys ja yrit
 sitten uudelleen valitsemalla Uudelleen tai lopeta asentaminen valitsemalla Peruuta. {{K
n SID-tunnuksen haku ei onnistu, j
rjestelm
virhe [3]}}
Avain [2] ei kelpaa. Varmista, ett
 olet sy
nyt oikean avaimen.
Asennusohjelman on k
ynnistett
rjestelm
 uudelleen, ennen kuin kohteen [2] kokoonpanon m
ritys voi jatkua. Valitse Kyll
, jos haluat k
ynnist
rjestelm
n uudelleen, tai valitse Ei, jos haluat tehd
 uudelleenk
ynnistyksen my
hemmin manuaalisesti.
rjestelm
ynnistett
 uudelleen, jotta kohteen [2] kokoonpanom
rityksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan. Valitse Kyll
, jos haluat k
ynnist
rjestelm
n uudelleen, ja valitse Ei, jos haluat tehd
 uudelleenk
ynnistyksen my
hemmin manuaalisesti.
Kohteen [2] aiempi asennus on keskeytettyn
. Kyseisen asennuksen tekem
t muutokset tulee kumota, ennen kuin voit jatkaa. Haluatko kumota muutokset?
n tuotteen aiempi asennus on k
ynniss
. Kyseisen asennuksen tekem
t muutokset tulee kumota, ennen kuin voit jatkaa. Haluatko kumota muutokset?
Tuotteelle [2] ei l
ydy asennuspakkausta. Yrit
 asennusta uudelleen k
 kelvollista asennuspakkausta [3].
Asennus on valmis.
Asennus ep
onnistui.
Tuote: [2] -- [3]
Voit joko palauttaa tietokoneen edellisen tilan tai jatkaa asennusta my
hemmin. Haluatko palauttaa edellisen tilan?
Virhe kirjoitettaessa asennustietoja levylle. Varmista, ett
 on riitt
sti levytilaa, ja valitse Uudelleen tai lopeta asennus valitsemalla Peruuta.
 tai useampaa tietokoneen edellisen tilan palauttamiseen tarvittua tiedostoa ei l
ydy. Palautus ei onnistu.
[2] ei voi asentaa jotakin tarvitsemistaan tuotteista. Ota yhteys tekniseen tukeen. {{J
rjestelm
virhe: [3].}}
Tuotteen [2] aiempaa versiota ei voi poistaa. Ota yhteys tekniseen tukeen. {{J
rjestelm
virhe [3].}}
Asennettu [2]
ritetty [2]
Poistettu [2]
Digitaalinen allekirjoitus -k
si tiedoston [2].
Windows Installer -palvelun k
minen ei onnistu. Windowsin vikasietotila tai Windows Installerin viallinen asennus saattaa est
misen. Ota yhteys tukihenkil
n tarvittaessa.
Ongelma Windows Installer -paketissa. Asennukseen tarvittavaa komentosarjaa ei voitu suorittaa. Ota yhteys tukihenkil
n tai paketin toimittajaan. {{Mukautettu toiminto [2] komentosarjavirhe [3], [4]: [5] rivi [6], sarake [7], [8] }}
Ongelma Windows Installer -paketissa. Asennukseen tarvittavaa ohjelmaa ei voitu suorittaa. Ota yhteys tukihenkil
n tai paketin toimittajaan. {{Toiminto: [2], sijainti: [3], komento: [4] }}
Ongelma Windows Installer -paketissa. Asennuksen osana suoritettu ohjelma ei p
nyt osaansa odotetusti. Ota yhteys tukihenkil
n tai paketin toimittajaan. {{Toiminto [2], sijainti: [3], komento: [4] }}
Ongelma Windows Installer -paketissa. Asennukseen tarvittavaa DLL-tiedostoa ei voitu suorittaa. Ota yhteys tukihenkil
n tai paketin toimittajaan. {{Toiminto [2], m
rite: [3], kirjasto: [4] }}
Poistaminen tehtiin onnistuneesti.
Poistaminen ep
onnistui.
Mainostaminen tehtiin onnistuneesti.
Mainostaminen ep
onnistui.
minen tehtiin onnistuneesti.
minen ep
onnistui.
Sovelluksen poistamiseen tarvitaan J
rjestelm
nvalvoja-oikeudet. Voit poistaa sovelluksen kirjautumalla J
rjestelm
nvalvojana tai ottamalla yhteyden tukihenkil
Polku [2] ei kelpaa. M
 kelvollinen polku.
Liian v
n muistia. Sulje muut sovellukset, ennen kuin yrit
t uudelleen.
Asemassa [2] ei ole levy
. Aseta asemaan levy ja valitse Uudelleen tai palaa edelliseen valittuun levyyn valitsemalla Peruuta.
Asemassa [2] ei ole levy
. Aseta asemaan levy ja valitse Uudelleen tai valitse Peruuta, jolloin palaat selausikkunaan ja voit valita uuden levyn.
Kansiota [2] ei ole. Kirjoita olemassa olevan kansion polku.
Oikeutesi eiv
t riit
n kansion lukemiseen.
Kelvollisen asennuskohdekansion m
ritys ei onnistu.
Virhe luettaessa asennuksen l
hdetietokantaa: [2].
Uudelleenk
ynnistyst
 aloitetaan: Tiedoston [2] uudeksi nimeksi annetaan [3]. Toiminnon suorittaminen loppuun vaatii uudelleenk
ynnistyksen.
Uudelleenk
ynnistyst
 aloitetaan: Tiedostoa [2] poistetaan. Toiminnon suorittaminen loppuun vaatii uudelleenk
ynnistyksen.
Moduulin [2] rekister
iminen ep
onnistui. HRESULT [3]. Ota yhteys tukihenkil
Moduulin [2] rekister
innin peruuttaminen ep
onnistui. HRESULT [3]. Ota yhteys tukihenkil
Paketin [2] tallentaminen v
limuistiin ep
onnistui. Virhe: [3]. Ota yhteys tukihenkil
Fontin [2] rekister
iminen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on fonttien asennukseen tarvittavat oikeudet ja ett
rjestelm
 tukee kyseist
 fonttia.
Fontin [2] rekister
innin poistaminen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on oikeus poistaa fontteja.
Pikakuvakkeen [2] luominen ep
onnistui. Varmista, ett
 kohdekansio on olemassa ja ett
 voit k
Pikakuvakkeen [2] poistaminen ep
onnistui. Varmista, ett
 pikakuvaketiedosto on olemassa ja ett
 voi k
Tiedoston [2] tyyppikirjaston rekister
iminen ep
onnistui. Ota yhteys tukihenkil
Tiedoston [2] rekister
innin poistaminen ep
onnistui. Ota yhteys tukihenkil
Ini-tiedoston [2][3] p
minen ep
onnistui. Varmista, ett
 tiedosto on olemassa ja ett
 voit k
Tiedoston [3] korvaaminen tiedostolla [2] uudelleenk
ynnistyksen yhteydess
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on kirjoitusoikeudet tiedostoon [3].
Virhe poistettaessa ODBC-ohjaimen hallintaohjelmaa, ODBC-virhe [2]: [3]. Ota yhteys tukihenkil
Virhe asennettaessa ODBC-ohjaimen hallintaohjelmaa, ODBC-virhe [2]: [3]. Ota yhteys tukihenkil
Virhe poistettaessa ODBC-ohjainta: [4], ODBC-virhe [2]: [3]. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet ODBC-ohjainten poistoon.
Virhe asennettaessa ODBC-ohjainta: [4], ODBC-virhe [2]: [3]. Varmista, ett
 tiedosto [4] on olemassa ja ett
 voit k
Virhe m
ritett
 ODBC-tietol
hteen kokoonpanoa: [4], ODBC-virhe [2]: [3]. Varmista, ett
 tiedosto [4] on olemassa ja ett
 voit k
Palvelun [2] ([3]) aloittaminen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet j
rjestelm
palveluiden aloittamiseen.
Palvelun [2] ([3]) lopettaminen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet j
rjestelm
palveluiden lopettamiseen.
Palvelun [2] ([3]) poistaminen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet j
rjestelm
palveluiden poistamiseen.
Palvelun [2] ([3]) asentaminen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet j
rjestelm
palveluiden asentamiseen.
muuttujan [2] p
minen ep
onnistui. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet ymp
muuttujien muokkaamiseen.
Oikeutesi eiv
t riit
 asennuksen suorittamiseen kaikkia t
n tietokoneen k
 varten. Kirjaudu sis
rjestelm
nvalvojana ja yrit
 asennusta uudelleen.
Tiedoston [3] suojausten asettaminen ep
onnistui. Virhe: [2]. Varmista, ett
 sinulla on riitt
t oikeudet t
n tiedoston k
oikeuksien muokkaamiseen.
Component Services (COM+ 1
-palveluja ei ole asennettu tietokoneeseen. Jotta t
 asennus toimisi oikein, Component Services -palveluiden on oltava asennettuna. Component Services -palvelut toimitetaan Windows 2
n mukana.
Virhe COM+-sovelluksen rekister
imisess
. Ota yhteys tekniseen tukeen.
Virhe COM+-sovelluksen rekister
innin poistamisessa. Ota yhteys tekniseen tukeen.
Palvelun [2] ([3]) kuvausta ei voi muuttaa.
Windows Installer -palvelu ei voi p
rjestelm
tiedostoa [2], koska tiedosto on Windowsin suojaama. Sinun on ehk
ivitett
rjestelm
, jotta t
 ohjelma toimisi oikein. {{Pakkauksen versio: [3], k
rjestelm
n suojaama versio: [4]}}
Windows Installer -palvelu ei voi p
 suojattua Windows-tiedostoa [2]. {{Pakkauksen versio: [3], k
rjestelm
n suojaama versio: [4], SFP-virhe: [5]}}
Windows Installer -palvelu ei voi p
 suojattua Windows-tiedostoa. {{SFP-virhe: [2]. Suojatut tiedostot:\r\n[3]}}
Tietokonek
asennukset.
Assembly-osan asennuksessa tapahtui virhe [2]. HRESULT: [3]. {{assembly-liittym
: [4], funktio: [5], assembly-nimi: [6]}}
{{Erreur fatale
{{Erreur [1]. }}
Avertissement [1]. 
Informations [1]. 
Windows Installer a rencontr
 une erreur inattendue lors de l'installation de ce package. Il s'agit peut-
tre d'un probl
 au package. Le code d'erreur est [1]. {{Les arguments sont : [2], [3], [4]}}
{{Disque satur
Action [Time]
: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Type de message
; argument
but de l'
criture dans le journal
: [Date] [Time] ===
=== Fin de l'
criture dans le journal
: [Date] [Time] ===
but de l'action [Time]
: [1].
Fin de l'action [Time]
: [1]. Valeur renvoy
: [2].
e restante
: {[1] minute(s) }{[2] secondes}
moire insuffisante. Fermez les autres applications avant de r
essayer.
Le programme d'installation ne r
pond plus.
cution du programme d'installation a pris fin pr
Veuillez patienter pendant que Windows configure [ProductName]
Collecte des informations requises en cours...
Suppression en cours des versions ant
rieures de cette application...
Suppression des versions ant
rieures de cette application en cours de pr
paration...
Installation de {[ProductName] }termin
chec de l'installation de {[ProductName]}.
Erreur lors de la lecture du fichier [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que ce fichier existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Impossible de cr
er le fichier [2]. Un r
pertoire du m
me nom existe d
. Annulez l'installation et essayez d'installer 
 un autre emplacement.
rez le disque
Le programme d'installation ne dispose pas des privil
ges suffisants pour acc
der au r
pertoire [2]. Impossible de poursuivre l'installation. Ouvrez une session en tant qu'administrateur ou contactez votre administrateur syst
Erreur lors de l'
criture dans le fichier [2]. V
rifiez que vous 
tes autoris
pertoire.
Erreur lors de la lecture du fichier [2]. {{ Erreur syst
me [3].}}V
rifiez que ce fichier existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Le fichier est ouvert en mode exclusif dans une autre application [2]. Fermez toutes les autres applications, puis cliquez sur R
essayer.
Espace disque insuffisant pour installer le fichier [2]. Lib
rez de l'espace et cliquez sur R
essayer, ou cliquez sur Annuler pour quitter le programme d'installation.
Fichier source [2] introuvable. V
rifiez que ce fichier existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Erreur lors de la lecture du fichier [3].{{ Erreur syst
me [2].}} V
rifiez que ce fichier existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Erreur lors de l'
criture dans le fichier [3]. {{ Erreur syst
me [2].}} V
rifiez que vous 
tes autoris
pertoire.
Fichier source introuvable{{(cabinet)}}
: [2]. V
rifiez que ce fichier existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Impossible de cr
er le r
pertoire [2]. Un r
pertoire du m
me nom existe d
. Renommez ce r
pertoire ou supprimez-le et cliquez sur R
essayer, ou cliquez sur Annuler pour quitter le programme d'installation.
Volume [2] non disponible actuellement. S
lectionnez-en un autre.
Chemin d'acc
, [2], non disponible.
Impossible d'
crire dans le dossier sp
: [2].
Erreur au niveau du r
seau lors de la tentative de lecture du fichier [2]
Erreur lors de la tentative de cr
ation du r
pertoire [2]
Erreur au niveau du r
seau lors de la tentative de cr
ation du r
pertoire [2]
Erreur au niveau du r
seau lors de la tentative d'ouverture du fichier CAB source [2]
Chemin d'acc
, [2], trop long.
Le programme d'installation ne dispose pas des privil
ges suffisants pour modifier le fichier [2].
Une partie du chemin d'acc
s au dossier [2] n'est pas valide. Soit il est vide, soit il d
passe la longueur maximale autoris
e par le syst
Le chemin d'acc
s au dossier [2] contient des mots non valides.
Le chemin d'acc
s au dossier [2] contient un caract
re non valide.
Le nom de fichier court [2] n'est pas valide.
Erreur lors de l'obtention des informations sur la s
 du fichier [3] GetLastError
Lecteur [2] non valide.
Erreur lors de l'application du programme correctif au fichier [2]. Il a sans doute 
 jour de mani
re diff
rente et ne peut plus 
tre modifi
 par ce programme correctif. Pour obtenir des informations compl
mentaires, contactez le revendeur de votre programme correctif. {{Erreur syst
: [3]}}
Un fichier n
cessaire ne peut pas 
tre install
 car le fichier CAB [2] n'est pas sign
riquement. Il s'agit peut-
tre d'un fichier CAB endommag
Un fichier n
cessaire ne peut pas 
tre install
 car la signature num
rique du fichier CAB [2] n'est pas valide. Il s'agit peut-
tre d'un fichier CAB endommag
.{{ L'erreur [3] a 
 renvoy
e par WinVerifyTrust.}}
Impossible de copier correctement le fichier [2] : erreur CRC.
Impossible de d
placer correctement le fichier [2] : erreur CRC.
Impossible de corriger correctement le fichier [2] : erreur CRC.
Le fichier '[2]' ne peut pas 
tre install
 car le fichier est introuvable dans le fichier CAB '[3]'. Il s'agit peut-
tre d'une erreur r
seau, d'une erreur de lecture du CD-ROM ou d'un probl
 au package.
Le fichier CAB '[2]' n
cessaire pour cette installation est endommag
 et ne peut pas 
tre utilis
. Il s'agit peut-
tre d'une erreur r
seau, d'une erreur de lecture du CD-ROM ou d'un probl
 au package.
Une erreur s'est produite lors de la cr
ation d'un fichier temporaire n
cessaire pour terminer cette installation.{{ Dossier : [3]. Code d'erreur syst
me : [2]}}
Impossible de cr
er la cl
 [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique. 
Impossible d'ouvrir la cl
 [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique.
Impossible de supprimer la valeur [2] de la cl
 [3].{{ Erreur syst
me [4].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique.
Impossible de supprimer la cl
 [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique. 
Impossible de lire la valeur [2] de la cl
 [3].{{ Erreur syst
me [4].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique. 
Impossible d'
crire la valeur [2] dans la cl
 [3].{{ Erreur syst
me [4].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique.
Impossible d'obtenir le nom des valeurs de la cl
 [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique.
Impossible d'obtenir le nom des sous-cl
s de la cl
 [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique.
Impossible de lire les informations sur la s
 de la cl
 [2].{{ Erreur syst
me [3].}} V
rifiez que vous disposez des droits suffisants pour cette cl
 ou contactez votre service de support technique.
Impossible d'augmenter l'espace disponible dans le registre. [2] Ko d'espace doivent 
tre libres dans le registre pour permettre l'installation de cette application.
Une autre installation est en cours. Vous devez la terminer avant de poursuivre cette installation.
Erreur lors de l'acc
s aux donn
es prot
rifiez que Windows Installer est correctement configur
, puis recommencez l'installation.
L'utilisateur [2] a d
 l'installation du produit [3]. Il devra r
cuter cette installation avant de pouvoir utiliser le produit. L'installation en cours va se poursuivre.
L'utilisateur [2] a d
 l'installation du produit [3]. Il devra r
cuter cette installation avant de pouvoir utiliser le produit.
Espace disque insuffisant
: volume
; espace requis
: [3] Ko
; espace disponible
: [4] Ko. Lib
rez de l'espace sur le disque, puis r
essayez.
tes-vous s
r de vouloir annuler l'installation
Le fichier [2][3] est actuellement utilis
{ par le processus suivant
; identificateur
; titre de la fen
: [6]}. Fermez cette application, puis r
essayez.
Le produit [2] est d
 install
. Impossible d'installer ce produit car il est incompatible avec celui d
 install
L'espace disque est insuffisant sur le volume '[2]' afin de continuer l'installation tout en activant le mode r
ration. [3] Ko sont n
cessaires, mais seuls [4] Ko sont disponibles. Cliquez sur Ignorer pour continuer l'installation sans enregistrer les informations de r
ration, cliquez sur Recommencer pour v
rifier 
 nouveau l'espace disponible ou cliquez sur Annuler pour quitter l'installation.
Impossible d'acc
 l'emplacement r
seau [2].
Fermez les applications suivantes avant de poursuivre l'installation
Impossible de trouver sur cet ordinateur un produit compatible pour permettre l'installation de ce produit.
Une erreur s'est produite lors de l'application des param
tres de s
 . [2] n'est pas un utilisateur ou un groupe valide. Il s'agit peut-
tre d'un probl
 au package ou d'un probl
me lors de la connexion au contr
leur de domaine du r
seau. V
rifiez votre connexion r
seau et cliquez sur Recommencer, ou cliquez sur Annuler pour terminer l'installation. {{Impossible de trouver l'identificateur SID de l'utilisateur, erreur syst
me [3]}}
 [2] non valide. V
rifiez que vous avez entr
 la cl
 appropri
Le programme d'installation doit red
marrer votre syst
me avant que la configuration de [2] puisse continuer. Cliquez sur Oui pour red
marrer maintenant, ou sur Non si vous voulez red
marrer manuellement ult
rieurement.
Vous devez red
marrer votre syst
me pour que les modifications apport
 la configuration de [2] prennent effet. Cliquez sur Oui pour red
marrer maintenant, ou sur Non si vous voulez red
marrer manuellement ult
rieurement.
L'installation de [2] est suspendue. Vous devez annuler les modifications apport
e par cette installation pour continuer. Voulez-vous annuler les modifications
Une installation de ce produit est d
 en cours. Vous devez annuler les modifications apport
es par cette installation pour continuer. Voulez-vous annuler les modifications
Package d'installation pour le produit [2] introuvable. R
essayez d'ex
cuter Windows Installer avec un package d'installation valide [3].
L'installation s'est termin
e correctement.
L'installation a 
Produit
: [2] -- [3]
Vous pouvez restaurer l'
tat ant
rieur de votre ordinateur ou poursuivre l'installation ult
rieurement. Voulez-vous restaurer votre ordinateur
Une erreur est survenue lors de l'
criture sur le disque des informations concernant l'installation. V
rifiez que l'espace disponible sur le disque est suffisant et cliquez sur R
essayer, ou cliquez sur Annuler pour mettre fin 
 l'installation.
Impossible de trouver un ou plusieurs des fichiers requis pour restaurer l'
tat ant
rieur de votre ordinateur. Impossible de proc
 la restauration.
[2] ne peut pas installer l'un des produits requis. Contactez votre groupe de support technique. {{Erreur syst
: [3].}}
Impossible de supprimer la version ant
rieure de [2]. Contactez votre groupe de support technique. {{Erreur syst
: [3].}}
Install
Configur
Supprim
Le fichier [2] a 
 rejet
 par la strat
gie de signature num
rique.
Le service Windows Installer n'est pas accessible. Cela peut se produire si vous ex
cutez Windows en mode sans 
chec, ou si Windows Installer n'est pas correctement install
. Contactez votre service de support pour obtenir de l'assistance.
Un probl
me s'est produit sur ce package Windows Installer. Un script n
cessaire pour que cette installation puisse se terminer n'a pas pu 
tre ex
. Contactez votre service de support ou le distributeur du package. {{Action personnalis
 [2], erreur de script [3], [4]: [5] ligne [6], colonne [7], [8] }}
Un probl
me s'est produit sur ce package Windows Installer. Un programme n
cessaire pour que cette installation puisse se terminer n'a pas pu 
tre ex
. Contactez votre service de support ou le distributeur du package. {{Action : [2], emplacement : [3], commande : [4] }}
Un probl
me s'est produit sur ce package Windows Installer. Un programme ex
 dans le cadre de l'installation ne s'est pas termin
 correctement. Contactez votre service de support ou le distributeur du package. {{Action [2], emplacement : [3], commande : [4] }}
Un probl
me s'est produit sur ce package Windows Installer. Une DLL n
cessaire pour terminer cette installation n'a pas pu 
tre ex
e. Contactez votre service de support ou le distributeur du package. {{Action [2], entr
e : [3], biblioth
que : [4] }}
La suppression s'est termin
e correctement.
La suppression a 
La publication s'est termin
e correctement.
La publication a 
La configuration s'est termin
e correctement.
La configuration a 
Vous devez 
tre un administrateur pour pouvoir supprimer cette application. Pour supprimer cette application, ouvrez une session en tant qu'administrateur, ou contactez votre service de support pour obtenir de l'assistance.
Chemin d'acc
s [2] non valide. Entrez un chemin d'acc
s valide.
moire insuffisante. Fermez les autres applications avant de r
essayer.
Le lecteur [2] est vide. Ins
rez un disque et cliquez sur R
essayer, ou cliquez sur Annuler pour revenir au volume s
lectionn
demment.
Le lecteur [2] est vide. Ins
rez un disque et cliquez sur R
essayer, ou cliquez sur Annuler pour revenir dans la bo
te de dialogue S
lection de l'emplacement et s
lectionner un autre volume.
Dossier [2] inexistant. Entrez le chemin d'acc
s d'un dossier existant.
Vous ne disposez pas des privil
ges suffisants pour lire le contenu de ce dossier.
Impossible de trouver un dossier de destination valide pour l'installation.
Erreur pendant la tentative de lecture de la base de donn
es d'installation source
: [2].
Planification du red
marrage
: Le fichier [2] est renomm
 [3]. Pour achever l'op
ration, votre syst
me doit 
tre red
Planification du red
marrage
: Suppression du fichier [2]. Pour achever l'op
ration, votre syst
me doit 
tre red
Impossible d'inscrire le module [2]. HRESULT [3]. Contactez votre service de support technique.
Impossible d'annuler l'inscription du module [2]. HRESULT [3]. Contactez votre service de support technique.
Impossible de placer le package [2] dans le cache. Erreur
: [3]. Contactez votre service de support technique.
Impossible d'inscrire la police [2]. V
rifiez que les autorisations dont vous disposez sont suffisantes pour installer des polices et que le syst
me prend en charge cette police en particulier.
Impossible d'annuler l'inscription de la police [2]. V
rifiez que les autorisations dont vous disposez sont suffisantes pour supprimer des polices.
Impossible de cr
er le raccourci [2]. V
rifiez que le dossier de destination existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Impossible de supprimer le raccourci [2]. V
rifiez que le fichier de raccourcis existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Impossible d'inscrire la biblioth
que de type pour le fichier [2]. Contactez votre service de support technique.
Impossible d'annuler l'inscription de la biblioth
que de type pour le fichier [2]. Contactez votre service de support technique.
Impossible de mettre 
 jour le fichier INI [2][3]. V
rifiez que ce fichier existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Impossible de planifier le remplacement du fichier [3] par le fichier [2] au d
marrage. V
rifiez que vous 
tes autoris
der en 
criture au fichier [3].
Erreur lors de la suppression du gestionnaire de pilotes ODBC. Erreur ODBC [2]
: [3]. Contactez votre service de support technique.
Erreur lors de l'installation du gestionnaire de pilotes ODBC. Erreur ODBC [2]
: [3]. Contactez votre service de support technique.
Erreur lors de la suppression du pilote ODBC [4]. Erreur ODBC [2]
: [3]. V
rifiez que vous disposez des privil
ges suffisants pour supprimer des pilotes ODBC.
Erreur lors de l'installation du pilote ODBC [4]. Erreur ODBC [2]
: [3]. V
rifiez que le fichier [4] existe et que vous 
tes autoris
 y acc
Erreur lors de la configuration de la source de donn
es ODBC [4]. Erreur ODBC [2]
: [3]. V
rifiez que le fichier [4] existe et que vous 
tes autoris
 y acc
chec du d
marrage du service [2] ([3]). V
rifiez que vous disposez de privil
ges suffisants pour d
marrer les services syst
Impossible d'arr
ter le service [2] ([3]). V
rifiez que vous disposez de privil
ges suffisants pour arr
ter les services syst
Impossible de supprimer le service [2] ([3]). V
rifiez que vous disposez de privil
ges suffisants pour supprimer les services syst
Impossible d'installer le service [2] ([3]). V
rifiez que vous disposez de privil
ges suffisants pour installer des services syst
Impossible de mettre 
 jour la variable d'environnement [2]. V
rifiez que vous disposez de privil
ges suffisants pour modifier les variables d'environnement.
Vous ne disposez pas des privil
ges suffisants pour ex
cuter cette installation pour tous les utilisateurs de cet ordinateur. Ouvrez une session en tant qu'administrateur, puis r
essayez d'ex
cuter cette installation.
Impossible de d
finir la s
 du fichier [3]. Erreur
: [2]. V
rifiez que vous disposez des privil
ges suffisants pour modifier les permissions sur ce fichier.
Les services de composants (COM+ 1
ne sont pas install
s sur cet ordinateur. Les services de composants sont n
cessaires pour effectuer l'installation. Ils sont disponibles sur Windows 2
Erreur lors de l'inscription de l'application COM+. Contactez votre personnel de support technique pour des informations suppl
mentaires.
Erreur lors de l'annulation de l'inscription de l'application COM+. Contactez votre personnel de support technique pour des informations suppl
mentaires.
Impossible de modifier la description pour le service '[2]' ([3]).
Le service Windows Installer ne peut pas mettre 
 jour le fichier syst
me [2] car le fichier est prot
 par Windows. Vous devrez peut-
tre mettre 
 jour votre syst
me d'exploitation pour que le programme fonctionne correctement. {{Version
: [3], Version prot
e du syst
me d'exploitation
: [4]}}
Le service Windows Installer ne peut pas mettre 
 jour le fichier [2] car il est prot
 par Windows. {{Version
: [3], Version prot
e du syst
me d'exploitation
: [4], Erreur SFP
: [5]}}
Le service Windows Installer ne peut pas mettre 
 jour un ou plusieurs fichiers Windows prot
s. {{Erreur SFP : [2]. Liste des fichiers prot
s :\r\n[3]}}
Les installations par l'utilisateur sont d
sactiv
es par la strat
gie de l'ordinateur.
Une erreur s'est produite lors de l'installation du composant de l'assemblage [2]. HRESULT : [3]. {{interface de l'assemblage : [4], fonction : [5], nom de l'assemblage : [6]}}
 [1]. }}
 [1]. 
 [1]. 
[1]. {{
:[2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]: [1].
 [Time]: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
- Windows 
 [ProductName]
 {[ProductName] }
 {[ProductName] }
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 '[2]'. 
: [2]. 
: [2]. 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 '[2]'. 
: [2]. 
: [2]. 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
{{(cabinet)}}
: [2]. 
 '[2]'. 
 '[2]' 
: [2].
 cabinet 
: [2].
 '[2]' 
 '[2]' 
 '[2]' 
'[2]' 
: [3] GetLastError
 [2]. 
.{{System Error: [3]}}
 cabinet [2] 
-cabinet 
 cabinet [2] 
 cabinet 
 [3] 
 WinVerifyTrust.}}
 CRC .
 '[2]' 
 cabinet '[3]'. 
-cabinet '[2]' 
: [3]. 
: [2]}}
: [2]. {{ 
 [3].}} 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
[2] KB 
 Windows Installer 
 '[2]' 
 '[3]'. 
 '[2]' 
 '[3]'. 
: '[2]'; 
[3] KB; 
[4] KB. 
 [2][3] 
: [4], 
: [5], 
: '[6]'}. 
 '[2]' 
 '[2]' 
[3] KB, 
[4] KB.  
. [2] 
 [2]. 
 [2]. 
 '[3]'.
: [2] -- [3]
.{{System Error: [3].}}
.{{System Error: [3].}}
 [2] 
 Windows Installer. 
 Windows Installer 
 Windows Installer 
 [3], [4]: [5] 
 [6], 
 [7], [8] }}
 Windows Installer 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 [2]. 
 [2]. 
: [2].
 (reboot): 
- [3]. 
 (reboot): 
 [2]. 
. HRESULT [3]. 
. HRESULT [3]. 
: [3]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2][3]. 
 (reboot). 
 ODBC, 
 [2]: [3]. 
 ODBC, 
 [2]: [3]. 
: [4], 
 [2]: [3]. 
 ODBC.
: [4], 
 [2]: [3]. 
: [4], 
 [2]: [3]. 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' 
 '[3]'. 
: [2]. 
(Component Services (COM+ 1.0 
 Component Services 
. Component Services 
- Windows 
 +COM. 
 +COM. 
 '[2] ([3]) 
 Windows Installer 
 Windows. 
. {{Package version: [3], OS Protected version: [4]}}
 Windows Installer 
 Windows 
 [2]. {{Package version: [3], OS Protected version: [4], SFP Error: [5]}}
 Windows Installer 
 Windows. {{SFP 
: [2]. 
:\r\n[3]}}
 [2]. HRESULT: [3]. {{
: [4], 
: [5], 
: [6]}}
{{Fatalna pogre
ka: }}
{{Pogre
ka [1]. }}
Upozorenje [1]. 
Info [1]. 
Instalacijski program nai
ao je na neo
ekivanu pogre
ku pri instalaciji ovog paketa . To mo
da ukazuje na problem s ovim paketom. Kod pogre
ke je [1]. {{Argumenti su: [2], [3], [4]}}
{{Disk pun: }}
Akcija [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Vrsta poruke: [1], Argument: [2]
=== Zapisivanje zapo
eto: [Date] [Time] ===
=== Zapisivanje zaustavljeno: [Date] [Time] ===
Akcija zapo
ela u [Time]: [1].
Akcija zavr
ena u [Time]: [1]. Povratna vrijednost [2].
Preostalo vrijeme: {[1] minuta }{[2] sekundi}
Nema dovoljno memorije. Prije ponovnog poku
aja zatvorite druge programe.
Installer vi
e ne reagira.
Installer je zavr
io prerano.
ekajte dok Windows konfigurira [ProductName]
Prikupljanje potrebnih informacija...
Uklanjanje starijih verzija ovoga programa...
Priprema za uklanjanje starijih verzija ovoga programa...
{[ProductName] }instalacija je zavr
ila uspje
{[ProductName] }instalacija nije uspjela.
ka pri 
itanju iz datoteke: [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite postoji li datoteka te mo
ete li joj pristupiti.
Nije mogu
e napraviti datoteku '[2]'. Imenik tog naziva ve
 postoji. Prekinite instalaciju i poku
ajte instaliranje na drugo mjesto.
Umetnite disketu: [2]
Installer nema dovoljno prava pristupa do tog imenika: [2]. Instalaciju nije mogu
e nastaviti. Uklju
ite se kao administrator ili kontaktirajte svog administratora sustava.
ka pri pisanju u datoteku: [2]. Provjerite imate li pristup do tog imenika.
ka pri 
itanju iz datoteke: [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite postoji li datoteka te imate li pristup do nje.
Drugi program ima isklju
ivi pristup do datoteke '[2]'. Zatvorite sve ostale programe, a zatim pritisnite Ponovi.
Nema dovoljno diskovnog prostora za instaliranje te datoteke: [2]. Oslobodite ne
to diskovnog prostora i pritisnite Ponovi, ili pritisnite Odustani za izlaz.
Izvori
na datoteka nije prona
ena: [2]. Provjerite postoji li datoteka te mo
ete li joj pristupiti.
ka pri 
itanju iz datoteke: [3]. {{ Pogre
ka sustava [2].}} Provjerite postoji li datoteka te mo
ete li joj pristupiti.
ka pri pisanju u datoteku: [3]. {{ Pogre
ka sustava [2].}} Provjerite imate li pravo pristupa do tog imenika.
Nije prona
ena izvori
na datoteka{{(kabinet)}}: [2]. Provjerite postoji li datoteka te mo
ete li joj pristupiti.
Nije mogu
e napraviti imenik '[2]'. Datoteka tog naziva ve
 postoji. Molimo preimenujte ili uklonite datoteku i pritisnite Ponovi, ili pritisnite Odustani za izlazak.
Disk [2] trenutno je nedostupan. Odaberite drugi.
Navedeni put '[2]' jest nedostupan.
Nije mogu
e pisanje na navedenu mapu: [2].
lo je do mre
ne pogre
ke pri poku
itanja iz datoteke: [2]
lo je do pogre
ke pri poku
aju stvaranja imenika: [2]
lo je do mre
ne pogre
ke pri poku
aju stvaranja imenika: [2]
lo je do mre
ne pogre
ke pri poku
aju otvaranja izvori
ne datoteke .cab: [2]
Navedeni je put predug: [2]
Installer nema dovoljno prava za izmjenu ove datoteke: [2].
Dio puta do mape '[2]' nije ispravan. Ili je prazan ili prema
uje duljinu koju dopu
ta sustav.
Put do mape '[2]' sadr
i rije
i koje nisu valjane u putovima mapa.
Put do mape '[2]' sadr
i nedopu
teni znak.
'[2]' nije valjani kratki naziv datoteke.
ka pri dobivanju informacija o sigurnosti datoteke: [3] ZadnjaPogre
ka: [2]
Nevaljana jedinica: [2]
ka prilikom primjene ispravka na datoteku [2]. Ona je vjerojatno a
urirana nekim drugim na
inom, pa se vi
e ne mo
e mijenjati ovim ispravkom. 
elite li vi
e obavijesti kontaktirajte svojeg prodava
a ispravke. {{Pogre
ka sustava: [3]}}
enu datoteku nije mogu
e instalirati jer kabinet datoteka [2] nije digitalno potpisana. To mo
e ukazivati da je kabinet datoteka o
enu datoteku nije mogu
e instalirati jer kabinet datoteka [2] ima neispravan digitalni potpis. To mo
da ukazuje da je kabinet datoteka o
ena.{{ Pogre
ku [3] vratio je WinVerifyTrust.}}
Nije uspjelo ispravno kopiranje datoteke [2]: CRC pogre
Nije uspjelo ispravno premje
tanje datoteke [2]: CRC pogre
Nije uspio ispravak datoteke [2]: CRC pogre
Datoteka '[2]' ne mo
e biti instalirana, jer ju nije mogu
i u kabinet datoteci '[3]'. To mo
e ukazivati na mre
nu pogre
ku, pogre
ku pri 
itanju s CD-ROM-a, ili problem s ovim paketom.
Kabinet datoteka '[2]' potrebna za ovu instalaciju o
ena je i ne mo
e se koristiti. To mo
e ukazivati na mre
nu pogre
ku, pogre
ku pri 
itanju s CD-ROM-a, ili problem s ovim paketom.
Dogodila se pogre
ka pri stvaranju privremene datoteke potrebne za dovr
etak ove instalacije.{{ Mapa: [3]. Kod pogre
ke sustava: [2]}}
Nije mogu
e napraviti klju
: [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
e otvoriti klju
: [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
e brisanje vrijednosti [2] iz klju
a [3]. {{ Pogre
ka sustava [4].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje podr
Nije mogu
e brisanje klju
a [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite imate li dovoljna prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
itanje vrijednosti [2] iz klju
a [3]. {{ Pogre
ka sustava [4].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
e pisanje vrijednosti [2] u klju
 [3]. {{ Pogre
ka sustava [4].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
e dobiti vrijednosti naziva za klju
 [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
e dobiti nazive podklju
eva za klju
 [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
itati informacije o sigurnosti za klju
 [2]. {{ Pogre
ka sustava [3].}} Provjerite imate li dovoljno prava pristupa do tog klju
a, ili kontaktirajte osoblje za podr
Nije mogu
e pove
ati dostupan prostor registra. [2] KB slobodnog prostora registra potrebno je za instalaciju ovog programa.
Druga je instalacija u tijeku. Tu instalaciju morate zavr
iti prije nego nastavite s ovom.
ka pri pristupu sigurnosnim podacima. Molimo provjerite je li Windows Installer ispravno konfiguriran, a zatim ponovo poku
ajte instalaciju.
Korisnik '[2]' prethodno je zapo
eo instalaciju proizvoda '[3]'. Taj 
e korisnik morati ponovo izvesti tu instalaciju prije kori
tenja tog proizvoda. Va
e se trenuta
na instalacija sada nastaviti.
Korisnik '[2]' prethodno je zapo
eo instalaciju proizvoda '[3]'. Taj 
e korisnik morati ponovo izvesti tu instalaciju prije kori
tenja tog proizvoda.
Nedovoljno diskovnog prostora -- Disk: '[2]'; potreban prostor: [3] KB; dostupan prostor: [4] KB. Oslobodite ne
to diskovnog prostora i poku
ajte ponovo.
elite li zaista odustati?
Datoteku [2][3] koristi{ sljede
i proces: Naziv: [4], Id: [5], Naslov prozora: '[6]'}. Zatvorite taj program i poku
ajte ponovo.
Proizvod '[2]' ve
 je instaliran, i to spre
ava instalaciju ovog proizvoda. Ta dva proizvoda nisu kompatibilna.
Nema dovoljno diskovnog prostora na dijelu diska '[2]' za nastavak instalacije s omogu
enim oporavkom . Potrebno je [3] KB, ali dostupno je samo [4] KB. Pritisnite Zanemari za nastavak instalacije bez spremanja podataka za oporavak, pritisnite Poku
aj ponovo za ponovnu provjeru dostupnog prostora, ili pritisnite Odustani za izlaz iz instalacije.
Nije mogu
 pristup do mre
ne lokacije [2].
Prije nastavka instalacije moraju biti zatvoreni sljede
i programi:
Za instaliranje ovog proizvoda na ra
unalu nije mogu
e prona
i nijedan prethodno instaliran uskladivi program.
Dogodila se pogre
ka pri primjeni sigurnosnih postavki. [2] nije ispravni korisnik ili grupa. Mo
da ima problema s paketom, ili pri spajanju na kontroler domene na mre
i. Provjerite mre
nu vezu i pritisnite Poku
aj ponovo, ili Odustani za zavr
etak instalacije. {{Nije mogu
e prona
i korisni
ki SID, sistemska pogre
ka [3]}}
 [2] nije valjan. Provjerite jeste li unijeli ispravan klju
Prije nego 
to se konfiguracija [2] mo
e nastaviti, Installer mora ponovo pokrenuti va
 sustav. Pritisnite Da 
elite li ga ponovo pokrenuti sada, ili Ne ako 
ete to poslije u
initi sami.
Morate ponovo pokrenuti svoj sustav kako bi promjene konfiguracije objekta [2] postale va
e. Pritisnite Da 
elite li ga ponovo pokrenuti sada, ili Ne ako 
ete to poslije u
initi sami.
Instalacija [2] trenuta
no je obustavljena. Morate poni
titi promjene koje je u
inila ta instalacija kako biste omogu
ili nastavak. 
elite li poni
titi te promjene?
Prethodna instalacija ovog proizvoda sada traje. Morate poni
titi promjene koje je u
inila ta instalacija kako biste omogu
ili nastavak. 
elite li poni
titi te promjene?
Nije mogu
e prona
i instalacijski paket za proizvod [2]. Ponovo poku
ajte instalaciju koriste
i valjanu kopiju instalacijskog paketa '[3]'.
Instaliranje je uspje
no zavr
Instaliranje nije uspjelo.
Proizvod: [2] -- [3]
ete ili vratiti svoje ra
unalo u prethodno stanje ili instalaciju nastaviti poslije. 
elite li vratiti prethodno stanje?
Pojavila se pogre
ka za vrijeme pisanja informacija o instalaciji na disk. Provjerite imate li dovoljno dostupnog diskovnog prostora, a zatim pritisnite Ponovi, ili Odustani za zavr
etak instalacije.
Nije mogu
e prona
i jednu ili vi
e datoteka potrebnih za vra
anje ra
unala u prethodno stanje. Vra
anje ne
e biti mogu
[2] ne mo
e instalirati jedan od obveznih proizvoda. Kontaktirajte svoju grupu za tehni
ku podr
ku. {{Pogre
ka sustava: [3].}}
Stariju verziju [2] nije mogu
e ukloniti. Kontaktirajte svoju grupu za tehni
ku podr
ku. {{Pogre
ka sustava: [3].}}
Instalirano [2]
Konfigurirano [2]
Uklonjeno [2]
Datoteka [2] odba
ena je zbog provjere digitalnog potpisa.
Nije mogu
e pristupiti do Windows Installer Service. To se mo
e dogoditi ako izvodite Windows u sigurnom na
inu rada, ili ako Windows Installer nije ispravno instaliran. Za pomo
 se obratite svom osoblju za podr
Ima problema s ovim Windows Installer paketom. Nije mogao biti izveden skript potreban za dovr
enje ove instalacije. Obratite se svom osoblju za podr
ku ili prodava
u paketa. {{Akcija korisnika [2] pogre
ka skripta [3], [4]: [5] Redak [6], Stupac [7], [8] }}
Ima problema s ovim Windows Installer paketom. Nije mogao biti izveden program potreban za dovr
enje ove instalacije. Obratite se svom osoblju za podr
ku ili prodava
u paketa. {{Akcija: [2], mjesto: [3], naredba: [4] }}
Ima problema s ovim Windows Installer paketom. Program koji se izvodi kao dio instalacije nije zavr
io na o
ekivani na
in. Obratite se svom osoblju za podr
ku ili prodava
u paketa. {{Akcija: [2], mjesto: [3], naredba: [4] }}
Ima problema s ovim Windows Installer paketom. DLL potreban za dovr
enje instalacije nije mogao biti izveden. Obratite se svom osoblju za podr
ku ili prodava
u paketa. {{Akcija: [2], stavka: [3], biblioteka: [4] }}
Uklanjanje je uspje
no zavr
Uklanjanje nije uspjelo.
Objava je uspje
no zavr
Objava nije uspjela.
avanje je uspje
no zavr
avanje nije uspjelo.
Morate biti Administrator za uklanjanje ove aplikacije. Za uklanjanje ove aplikacije mo
ete se prijaviti kao Administrator, ili se za pomo
 obratite grupi za tehni
ku podr
Put [2] nije valjan. Molimo navedite valjani put.
Nema dovoljno memorije. Prije ponovnog poku
aja zatvorite druge programe.
Nema diskete u jedinici [2]. Umetnite je i pritisnite Ponovi, a za povratak na prethodno odabrani disk pritisnite Odustani.
Nema diskete u jedinici [2]. Umetnite je i pritisnite Ponovi, a za povratak na dijalog pregleda pritisnite Odustani i odaberite drugi disk.
Mapa [2] ne postoji. Molimo upi
ite put do postoje
e mape.
Nemate dovoljno prava za 
itanje te mape.
Nije mogla biti odre
ena valjana odredi
na mapa za instaliranje.
ka pri poku
itanja iz izvori
ne instalacijske baze podataka: [2].
Predvi
en postupak ponovnog pokretanja ra
unala: Preimenovanje datoteke [2] u [3]. Za dovr
enje postupka mora se ponovo pokrenuti ra
unalo.
Predvi
en postupak ponovnog pokretanja ra
unala: Brisanje datoteke [2]. Za dovr
enje postupka mora se ponovo pokrenuti ra
unalo.
Prijava modula [2] nije uspjela. HRESULT [3]. Obratite se svom osoblju za podr
Odjava modula [2] nije uspjela. HRESULT [3]. Obratite se svom osoblju za podr
Nije uspio zapis paketa [2] u priru
nu memoriju. Pogre
ka: [3]. Kontaktirajte svoje osoblje za podr
Nije mogu
a prijava fonta [2]. Provjerite imate li dovoljno prava za instaliranje fontova te podupire li sustav taj font.
Nije mogu
a odjava fonta [2]. Provjerite imate li dovoljno prava za uklanjanje fontova.
Nije mogu
e napraviti pre
ac [2]. Provjerite postoji li odredi
na mapa te mo
ete li joj pristupiti.
Nije mogu
e uklanjanje pre
aca [2]. Provjerite postoji li datoteka pre
aca te mo
ete li joj pristupiti.
Nije mogu
a prijava vrste biblioteke za datoteku [2]. Kontaktirajte svoje osoblje za podr
Nije mogu
a odjava vrste biblioteke za datoteku [2]. Kontaktirajte svoje osoblje za podr
Nije mogu
uriranje ini datoteke [2][3]. Provjerite postoji li datoteka te mo
ete li joj pristupiti.
Nije mogu
e rasporediti datoteku [2] tako da zamijeni datoteku [3] pri ponovnom pokretanju ra
unala. Provjerite imate li dozvolu za pisanje u datoteku [3].
ka pri uklanjanju ODBC rukovatelja upravlja
kim programima, ODBC-pogre
ka [2]: [3]. Kontaktirajte svoje osoblje za podr
ka pri uklanjanju ODBC rukovatelja upravlja
kim programima, ODBC-pogre
ka [2]: [3]. Kontaktirajte svoje osoblje za podr
ka pri uklanjanju ODBC upravlja
kog programa: [4], ODBC-pogre
ka [2]: [3]. Provjerite imate li dovoljno prava za uklanjanje ODBC upravlja
kih programa.
ka pri instaliranju ODBC upravlja
kog programa: [4], ODBC-pogre
ka [2]: [3]. Provjerite postoji li datoteka [4] te mo
ete li joj pristupiti.
ka pri konfiguriranju ODBC izvora podataka: [4], ODBC-pogre
ka [2]: [3]. Provjerite postoji li datoteka [4] te mo
ete li joj pristupiti.
Nije uspjelo pokretanje servisa '[2]' ([3]). Provjerite imate li dovoljno prava za pokretanje servisa sustava.
Servis '[2]' ([3]) nije mogu
e zaustaviti. Provjerite imate li dovoljno prava za zaustavljanje servisa sustava.
Servis '[2]' ([3]) nije mogu
e izbrisati. Provjerite imate li dovoljno prava za uklanjanje servisa sustava.
Servis '[2]' ([3]) nije mogu
e instalirati. Provjerite imate li dovoljno prava za instaliranje servisa sustava.
Nije mogu
urirati varijablu okoline '[2]'. Provjerite imate li dovoljno prava za izmjenu varijabli okoline.
Nemate dovoljno prava za dovr
enje te instalacije za sve korisnike ra
unala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno poku
ajte tu instalaciju.
Nije mogu
e postaviti sigurnost datoteke za datoteku '[3]'. Pogre
ka: [2]. Provjerite imate li dovoljno prava za izmjenu sigurnosnih dozvola za ovu datoteku.
Component Services (COM+ 1
nisu instalirane na ovom ra
unalu. Ova instalacija zahtijeva Component Services kako bi bila uspje
no dovr
ena. Component Services dostupne su u programu Windows 
ka pri prijavi COM+ programa. Za vi
e obavijesti kontaktirajte svoje osoblje za podr
ka pri odjavi COM+ programa. Za vi
e obavijesti kontaktirajte svoje osoblje za podr
Opis za servis '[2]' ([3]) nije mogao biti promijenjen.
Servis Windows Installer ne mo
urirati datoteku sustava [2] jer ju je za
titio Windows. Mo
da morate a
urirati operacijski sustav kako bi taj program radio ispravno. {{Verzija paketa: [3], OS Za
ena verzija: [4]}}
Servis Windows Installer ne mo
urirati za
enu datoteku Windowsa [2]. {{Verzija paketa: [3], OS Za
ena verzija: [4], SFP pogre
ka: [5]}}
Servis Windows Installer ne mo
urirati jednu ili vi
enih Windows datoteka. {{SFP pogre
ka: [2]. Popis za
enih datoteka:\r\n[3]}}
Korisni
ke instalacije onemogu
ene su ograni
enjem rada na stroju.
Dogodila se pogre
ka tijekom instalacije komponente [2]. HRESULT: [3]. {{su
elje skupa komponenti: [4], funkcija: [5], naziv skupa komponenti: [6]}}
lyos hiba: }}
{{Hiba: [1]. }}
Figyelmeztet
s: [1]. 
Inform
: [1]. 
A Telep
ratlan hib
tt a csomag telep
zben. Ez lehet, hogy egy hib
t jelez a csomagban. A hibak
d: [1]. {{A param
terek: [2], [3], [4]}}
{{A lemez megtelt: }}
velet [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
zenet t
pusa: [1], Argumentum: [2]
=== Napl
s kezdete: [Date] [Time] ===
=== Napl
ge: [Date] [Time] ===
velet elkezd
tt: [Time]: [1].
velet befejez
tt: [Time]: [1]. Visszat
k: [2].
: {[1] perc }{[2] m
sodperc}
s a mem
ria. Z
rjon be minden egy
b alkalmaz
st, miel
lkozik.
A telep
 nem v
laszol.
A Telep
sa a v
llt le.
relmet, a Windows a(z) [ProductName] konfigur
rt adatok 
sszegy
Az alkalmaz
gebbi verzi
inak elt
s az alkalmaz
gebbi verzi
inak elt
A {[ProductName] }telep
s sikeresen befejez
A {[ProductName] }telep
s nem siker
Hiba a f
jl olvas
sakor ([2]). {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy a f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
A(z) '[2]' f
jlt nem lehet l
trehozni, mert ilyen nev
tezik. Szak
tsa meg a telep
ljon meg egy m
sik helyre telep
Helyezze be a k
vetkez
 lemezt: [2]
A Telep
 nem rendelkezik elegend
 jogosults
ggal a k
vetkez
r megnyit
hoz: [2]. A telep
s nem folytathat
. Jelentkezzen be rendszergazdak
nt, vagy forduljon a rendszergazd
Hiba a(z) [2] f
sakor. Ellen
rizze, hogy van-e hozz
si enged
lye a k
Hiba a(z) [2] f
jl olvas
sakor. {{ Rendszerhiba: [3].}} Ellen
rizze, hogy a f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
sik alkalmaz
snak kiz
lagos hozz
se van a(z) '[2]' f
jlhoz. Z
rjon be minden m
s alkalmaz
s kattintson az Ism
t gombra.
A lemezen nincs el
g hely a(z) [2] f
jl telep
hez. Tegyen szabadd
bb helyet a lemezen, 
s kattintson az Ism
t gombra, vagy kattintson a M
gse gombra a kil
A(z) [2] forr
jl nem tal
. Ellen
rizze, hogy a f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
Hiba a(z) [3] f
jl olvas
sakor. {{ Rendszerhiba [2].}} Ellen
rizze, hogy a f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
Hiba a(z) [3] f
sakor. {{ Rendszerhiba [2].}} Ellen
rizze, hogy van-e hozz
si enged
lye a k
A(z) [2] forr
jl {{(gy
jl)}} nem tal
. Ellen
rizze, hogy a f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
A(z) '[2]' k
rat nem lehet l
trehozni. Ezzel a n
vvel m
tezik egy f
lje vagy nevezze 
s kattintson az Ism
t gombra, vagy kattintson a M
gse gombra a kil
A(z) [2] k
tet jelenleg nem 
 el. V
lasszon m
tetet.
A megadott el
t ('[2]') nem 
Nem siker
rni a megadott mapp
ba ('[2]').
A(z) [2] f
jl olvas
sakor h
zati hiba t
Hiba t
nt a k
vetkez
trehoz
sakor: [2]
zati hiba t
nt a k
vetkez
trehoz
sakor: [2]
zati hiba t
nt a forr
nt szolg
jl megnyit
sakor: [2]
A megadott el
l hossz
A Telep
 nem rendelkezik elegend
 jogosults
ggal a k
vetkez
hoz: [2].
A mappa el
nak ('[2]') az egyik r
nytelen. 
res, vagy meghaladja a rendszer 
ltal enged
lyezett hossz
A mappa el
tja ('[2]') olyan szavakat tartalmaz, amelyek nem 
nyesek a mapp
tjaiban.
A mappa el
tja ('[2]') 
nytelen karaktert tartalmaz.
A(z) '[2]' r
v nem 
Hiba a f
jl adatv
delmi adatainak fogad
sakor: [3]. GetLastError: [2]
vetkez
 meghajt
nytelen: [2]
Hiba a f
jlra ([2]) alkalmazott jav
n. Val
r friss
tve lett valamilyen m
r nem friss
 ezzel a jav
csomaggal. Tov
bbi inform
rt forduljon a jav
csomag forgalmaz
hoz. {{Rendszerhiba: [3]}}
Egy sz
jlt nem lehetett telep
teni, mert a kabinetf
jl ([2]) nincs digit
lisan al
rva. Ez azt jelentheti, hogy a f
Egy sz
jlt nem lehetett telep
teni, mert a kabinetf
jl ([2]) digit
lis al
nytelen. Ez azt jelentheti, hogy a f
lt. {{ A WinVerifyTrust 
ltal visszaadott hiba: [3].}}
Nem lehetett m
solni a f
jlt ([2]): CRC-hiba.
Nem lehetett 
thelyezni a f
jlt ([2]): CRC-hiba.
Nem lehetett jav
tani a f
jlt ([2]): CRC-hiba.
jlt ('[2]') nem lehet telep
teni, mert a f
jl nem tal
vetkez
 kabinetf
jlban: '[3]'. Ez h
zati hib
t, CD-ROM-olvas
si hib
t vagy a csomag hib
t jelentheti.
A telep
shez sz
ges kabinetf
jl ('[2]') s
s haszn
lhatatlan. Ez h
zati hib
t, CD-ROM-olvas
si hib
t vagy a csomag hib
t jelentheti.
Hiba t
nt a telep
s befejez
hez sz
ges ideiglenes f
trehoz
zben.{{ Mappa: [3]. A rendszerhiba k
dja: [2]}}
vetkez
 kulcsot nem lehet l
trehozni: [2]. {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz. 
vetkez
 kulcsot nem siker
lt megnyitni: [2]. {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz. 
A(z) [3] kulcsb
l nem siker
lni a(z) [2] 
ket. {{ Rendszerhiba [4].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz. 
A(z) [2] kulcsot nem siker
lni. {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz. 
A(z) [3] kulcsban a(z) [2] 
k nem olvashat
. {{ Rendszerhiba [4].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz. 
A(z) [2] 
ket nem siker
rni a(z) [3] kulcsba. {{ Rendszerhiba [4].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz.
Nem siker
lt a(z) [2] kulcshoz tartoz
kneveket bet
lteni. {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz.
Nem siker
lt a(z) [2] kulcshoz tartoz
 alkulcsokat bet
lteni. {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz.
A(z) [2] kulcshoz tartoz
 adatbiztons
gi inform
 beolvas
sa nem siker
lt. {{ Rendszerhiba [3].}} Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
si joggal a kulcshoz, vagy forduljon a technikusokhoz.
Nem siker
velni a regisztr
s helyet. Ennek az alkalmaz
snak a telep
hez [2] KB szabad regisztr
s hely sz
sik telep
s folyamatban van. El
bb be kell fejezni a m
sik telep
st, miel
tt az 
j telep
st folytatn
Hiba a biztons
gos adat el
sekor. Ellen
rizze, hogy a Windows Installer megfelel
en van-e telep
lkozzon 
jra a telep
sik felhaszn
 ([2]) kor
bban m
r elind
totta a(z) '[3]' term
k telep
t. Neki a term
k haszn
jra kell majd ind
tani a telep
st. A jelenlegi telep
s most folytat
dni fog.
sik felhaszn
 ([2]) kor
bban m
r elind
totta a(z) '[3]' term
k telep
t. Neki a term
k haszn
jra kell majd ind
tani a telep
Nincs el
g hely a lemezen -- K
tet: '[2]'; sz
ges hely: [3] KB; rendelkez
 hely: [4] KB. Tegyen szabadd
bb helyet a lemezen, 
lkozzon 
Biztos, hogy megszak
tja a telep
A(z) [2][3] f
ppen haszn
latban van{, a k
vetkez
 alkalmaz
s haszn
lja: N
v: [4], Azonos
: [5], Ablak neve: '[6]'}. Z
rja be az alkalmaz
lkozzon 
r telep
tett '[2]' term
k megakad
lyozza ennek a term
knek a telep
t. A k
t term
k nem kompat
bilis.
Nincs el
g hely a k
teten ('[2]') a vissza
si lehet
ggel val
 telep
s folytat
hoz. [3] kilob
jtra van sz
g, de csak [4] KB 
ll rendelkez
sre. A vissza
si inform
k ment
li telep
s folytat
hoz kattintson a Kihagy
s gombra, a szabad hely ellen
hez az Ism
t, valamint a telep
shez kattintson a M
gse gombra.
vetkez
zati helyet nem siker
rni: [2].
A telep
s folytat
hoz be kell z
rni a k
vetkez
 alkalmaz
pen nem tal
 olyan, kor
bban m
r telep
tett egy
b term
k, amely ennek a term
knek a telep
hez sz
Hiba t
nt a biztons
sok alkalmaz
zben. [2] nem 
nyes felhaszn
 vagy csoport. Ez lehet a csomag hib
ja, vagy probl
ma a h
zati tartom
 kapcsol
ssal. Ellen
rizze a h
zati kapcsolatot, majd kattintson az Ism
t gombra, vagy, a telep
s befejez
hez, a M
gse gombra. {{A felhaszn
 helyazonos
ja nem tal
, rendszerhiba: [3]}}
A(z) [2] kulcs nem 
nyes. Ellen
rizze, hogy a megfelel
 kulcsot adta-e meg.
A Telep
jra kell ind
tania a rendszert, miel
tt a [2] konfigur
sa folytat
dik. Kattintson az Igen gombra, ha most akarja 
jraind
tani a rendszert, vagy a Nem gombra, ha k
jra kell ind
tania a rendszert, hogy a(z) [2] konfigur
letbe l
pjenek. Kattintson az Igen gombra, ha most akarja 
jraind
tani a rendszert, vagy a Nem gombra, ha k
A(z) [2] telep
se jelenleg fel van f
ggesztve. A folytat
shoz vissza kell vonnia a telep
s alatt tett v
ltoztat
sokat. K
nja visszavonni a v
ltoztat
sokat?
A term
k egy kor
bbi telep
r folyamatban van. A folytat
shoz vissza kell vonnia azokat a v
ltoztat
sokat, amelyek a m
sik telep
s alatt t
ntek. K
nja visszavonni a v
ltoztat
sokat?
A(z) [2] term
k telep
hez nem siker
lt telep
csomagot tal
lni. Pr
lja meg 
jra lefuttatni a telep
nyes [3] telep
csomaggal.
A telep
s sikeresen befejez
A telep
s nem siker
k: [2] -- [3]
Vissza
thatja a sz
llapot
t, vagy k
bb folytathatja is a telep
nja vissza
tani az el
llapotot?
Hiba t
nt a telep
si adatok lemezre 
sakor. Ellen
rizze, hogy a lemezen van-e el
g hely, 
s kattintson az Ism
t gombra, vagy kattintson a M
gse gombra a telep
s befejez
llapot
nak vissza
hoz sz
jlok k
l egy vagy t
bb nem tal
. A vissza
s nem lehets
A(z) [2] nem tudja telep
teni az egyik sz
ges term
ket. Forduljon a technikusokhoz. {{Rendszerhiba: [3].}}
Nem lehet elt
tani a(z) [2] r
gebbi verzi
t. Forduljon a technikusokhoz. {{Rendszerhiba: [3].}}
tve: [2]
Konfigur
lva: [2]
tva: [2]
jlt ([2]) a digit
lis al
zirendje visszautas
totta.
Nem lehetett hozz
rni a Windows Installer szolg
shoz. Ez akkor fordulhat el
, ha a Windowst cs
kkentett 
dban futtatja, vagy, ha a Windows Installer nincs helyesen telep
tve. Seg
pjen kapcsolatba a t
 technikusokkal.
ma van a Windows Installer csomaggal. A telep
shez sz
ges egyik parancsf
jl nem futtathat
pjen kapcsolatba a t
lyzettel vagy a csomag elad
val. {{Egy
velet: [2], parancsf
jlhiba: [3], [4]: [5] sor: [6], oszlop: [7], [8] }}
ma van a Windows Installer csomaggal. A telep
shez sz
ges egyik program nem futtathat
pjen kapcsolatba a t
lyzettel vagy a csomag elad
val. {{m
velet: [2], hely: [3], parancs: [4] }}
ma van a Windows Installer csomaggal. A telep
s egyik r
nt fut
 program nem az elv
soknak megfelel
get. L
pjen kapcsolatba a t
lyzettel vagy a csomag elad
val. {{ m
velet [2], hely: [3], parancs: [4] }}
ma van a Windows Installer csomaggal. A telep
shez sz
ges egyik DLL nem futtathat
pjen kapcsolatba a t
lyzettel vagy a csomag elad
val. {{ m
velet [2], bejegyz
s: [3], f
r: [4] }}
Az elt
s sikeresen megt
Az elt
s nem siker
tel sikeresen megt
tel nem siker
A konfigur
s sikeresen megt
A konfigur
s nem siker
Az alkalmaz
hoz rendszergazd
nak kell lennie. Az alkalmaz
hoz rendszergazdak
nt kell bejelentkeznie, vagy kapcsolatba kell l
pnie a technikai tan
t ([2]) nem 
nyes. Adjon meg m
sik el
si utat.
s a mem
ria. Miel
lkozna, z
rjon be minden m
s alkalmaz
A(z) [2] meghajt
ban nincs lemez. Tegyen be egyet, 
s kattintson az Ism
t gombra, vagy kattintson a M
gse gombra, ha vissza akar t
rni az el
leg kijel
tethez.
A(z) [2] meghajt
ban nincs lemez. Tegyen be egyet, 
s kattintson az Ism
t gombra, vagy kattintson a M
gse gombra, ha vissza akar t
rni a tall
dpanelhez, 
tetet akar kiv
lasztani.
A(z) [2] mappa nem l
tezik. Adjon meg olyan el
si utat, amely egy val
hoz tartozik.
A mappa olvas
hoz nincs el
g jogosults
A telep
shez nem siker
nyes c
t meghat
rozni.
Hiba t
nt a telep
si adatb
zis olvas
sakor: [2].
jraind
velet 
tnevez
se [2] n
l [3] n
vre. A m
velet befejez
jraind
jraind
velet 
se: A(z) [2] f
se. A m
velet befejez
jraind
A modult ([2]) nem siker
lt regisztr
lni. HRESULT [3]. Forduljon a technikusokhoz. 
A modul ([2]) rendszerle
 bejegyz
seit nem siker
lni. HRESULT [3]. Forduljon a technikusokhoz.
A csomagot ([2]) nem siker
lt a gyors
rni. Hiba: [3]. Forduljon a technikusokhoz. 
A(z) [2] bet
szlet regisztr
ja nem siker
lt. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e a bet
szletek telep
hez sz
ges enged
lyekkel, 
s hogy a rendszer t
mogatja-e ezt a bet
szletet.
A(z) [2] bet
szlet rendszerle
 bejegyz
seit nem siker
lni. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e a bet
szletek elt
hoz sz
ges enged
lyekkel.
A(z) [2] parancsikon l
trehoz
sa nem siker
lt. Ellen
rizze, hogy a c
lmappa l
tezik-e, 
s hogy el tudja-e 
A(z) [2] parancsikont nem siker
lt elt
tani. Ellen
rizze, hogy a hivatkozott f
tezik-e, 
s hogy el tudja-e 
Nem siker
lt a(z) [2] f
nak a regisztr
ja. Forduljon a technikusokhoz.
Nem siker
lt a(z) [2] f
jlhoz tartoz
r regisztr
se. Forduljon a technikusokhoz.
Az .ini f
jl ([2][3]) friss
se nem siker
lt. Ellen
rizze, hogy a f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
Nem siker
temezni, hogy 
jraind
skor a(z) [3] f
jl felv
ltsa a(z) [2] f
jlt. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e a(z) [3] f
hoz sz
ges enged
lyekkel.
Az ODBC illeszt
program-kezel
sakor hiba t
nt. ODBC hiba [2]: [3]. Forduljon a technikusokhoz.
Az ODBC illeszt
program-kezel
 telep
sekor hiba t
nt. ODBC hiba [2]: [3]. Forduljon a technikusokhoz.
Az ODBC illeszt
program elt
sakor hiba t
nt: [4]. ODBC hiba [2]: [3]. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e az ODBC illeszt
programok elt
hoz sz
ges jogosults
gokkal.
Az ODBC illeszt
program telep
sekor hiba t
nt: [4]. ODBC hiba [2]: [3]. Ellen
rizze, hogy a(z) [4] f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
Az ODBC adatforr
s konfigur
sakor hiba t
nt: [4]. ODBC hiba [2]: [3]. Ellen
rizze, hogy a(z) [4] f
tezik-e, 
s hogy van-e hozz
si enged
A(z) '[2]' szolg
s ([3]) nem indult el. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
 jogosults
ggal rendszerszolg
sok ind
A(z) '[2]' szolg
st ([3]) nem siker
tani. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
 jogosults
ggal rendszerszolg
sok le
A(z) '[2]' szolg
st ([3]) nem siker
lt elt
tani. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
 jogosults
ggal rendszerszolg
sok elt
A(z) '[2]' szolg
st ([3]) nem siker
lt telep
teni. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
 jogosults
ggal rendszerszolg
sok telep
rnyezeti v
 ([2]) friss
se nem siker
lt. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
 jogosults
ggal k
rnyezeti v
Nincs elegend
 jogosults
ga, hogy a telep
st a g
sszes felhaszn
ra elv
gezze. Jelentkezzen be rendszergazdak
lkozzon 
jra a telep
A(z) '[3]' f
jl biztons
gi tulajdons
gait nem siker
tani. Hiba: [2]. Ellen
rizze, hogy rendelkezik-e elegend
 jogosults
ggal a f
jl biztons
gi enged
lyeinek m
A Component Services (COM+ 1
nincs telep
tve a sz
pen. A sikeres telep
shez sz
ges a Component Services. A Component Services szolg
sok Windows 
endszeren 
Hiba a COM+ alkalmaz
s regisztr
sa sor
n. Forduljon a technikusokhoz tov
bbi inform
Hiba a COM+ alkalmaz
s regisztr
nak megsz
se sor
n. Forduljon a technikusokhoz tov
bbi inform
vetkez
 szolg
sa nem m
: '[2]' ([3]).
A Windows Installer nem tudja friss
teni a rendszerf
jlt ([2]), mert azt a Windows v
di. A program megfelel
hez friss
tenie kell az oper
s rendszert. {{Csomag verzi
ma: [3], Op. rendszer v
dte verzi
m: [4]}}
A Windows Installer nem tudja friss
teni a v
dett Windows f
jlt: [2]. {{Csomag verzi
ma: [3], Op. rendszer v
dte verzi
m: [4], SFP-hiba: [5]}}
A Windows Installer szolg
s nem tud friss
teni egy vagy t
dett Windows-f
jlt. {{SFP-hiba: [2]. A v
dett f
jlok list
ja:\r\n[3]}}
A felhaszn
 telep
sek a sz
zirendj
ben le vannak tiltva.
Hiba t
nt az 
sszetev
 ([2]) telep
zben. HRESULT: [3]. {{fel
let: [4], f
ny: [5], 
s neve: [6]}}
{{Errore irreversibile: }}
{{Errore [1]. }}
Avviso [1]. 
Informazioni [1]. 
 verificato un errore imprevisto durante l'installazione di questo pacchetto. Probabile problema con questo pacchetto. Il codice errore 
 [1]. {{Gli argomenti sono: [2], [3], [4]}}
{{Disco pieno: }}
Operazione [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Tipo messaggio: [1], argomento: [2]
=== Inizio registrazione: [Date] [Time] ===
=== Fine registrazione: [Date] [Time] ===
Inizio operazione [Time]: [1].
Fine operazione [Time]: [1]. Valore restituito [2].
Tempo rimanente: {[1] minuti}{e [2] secondi}
Memoria esaurita. Chiudere alcune applicazioni, quindi riprovare.
Windows Installer non risponde.
Windows Installer interrotto in modo anomalo.
Attendere. Configurazione di [ProductName] in corso
Raccolta delle informazioni necessarie in corso...
Rimozione delle versioni precedenti dell'applicazione in corso...
Preparazione della rimozione delle versioni precedenti dell'applicazione in corso...
Installazione di {[ProductName] }completata.
Impossibile installare {[ProductName] }.
Errore durante la lettura dal file [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi che il file esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Impossibile creare il file "[2]" perch
 esiste gi
 una directory con questo nome. Annullare l'installazione e riprovare specificando un altro percorso.
Inserire il disco: [2]
Impossibile continuare l'installazione. Windows Installer non dispone di privilegi sufficienti per l'accesso alla directory [2]. Accedere come amministratore oppure contattare l'amministratore del sistema.
Errore durante la scrittura nel file [2]. Assicurarsi di disporre dei diritti di accesso alla directory.
Errore durante la lettura dal file [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi che il file esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Il file "[2]" 
 aperto in modo esclusivo da un'altra applicazione. Chiudere tutte le applicazioni aperte, quindi scegliere Riprova.
Spazio su disco insufficiente per l'installazione del file [2]. Liberare spazio su disco e scegliere Riprova oppure scegliere Annulla per uscire dall'installazione.
Impossibile trovare il file di origine [2]. Assicurarsi che il file esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Errore durante la lettura dal file [3]. {{ Errore di sistema [2].}} Assicurarsi che il file esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Errore durante la scrittura nel file [3]. {{ Errore di sistema [2].}} Assicurarsi di disporre dei diritti di accesso alla directory.
Impossibile trovare il file di origine{{(file CAB)}}: [2]. Assicurarsi che il file esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Impossibile creare la directory "[2]" perch
 esiste gi
 un file con questo nome. Rinominare o rimuovere il file, quindi scegliere Riprova oppure scegliere Annulla per uscire.
Il volume [2] non 
 attualmente disponibile. Selezionare un altro volume.
Il percorso specificato "[2]" non 
 disponibile.
Impossibile scrivere nella cartella specificata [2].
Errore di rete durante il tentativo di lettura dal file: [2]
Errore durante il tentativo di creazione della directory: [2]
Errore di rete durante il tentativo di creazione della directory: [2]
Errore di rete durante il tentativo di apertura dei file CAB dell'origine [2].
Il percorso specificato 
 troppo lungo: [2]
Windows Installer non dispone di privilegi sufficienti per modificare il file: [2].
Una parte del percorso della cartella "[2]" non 
 valida. Il percorso 
 vuoto oppure supera la lunghezza consentita dal sistema.
Il percorso della cartella "[2]" contiene parole non valide per i percorsi delle cartelle.
Il percorso della cartella "[2]" contiene un carattere non valido.
"[2]" non 
 un nome file breve valido.
Errore durante la lettura dei dati di protezione del file [3]. GetLastError: [2]
 non valida: [2]
Errore durante l'applicazione della patch al file [2]. Il file 
 stato probabilmente aggiornato in altro modo oppure non pu
 essere modificato da questa patch. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore della patch. {{Errore di sistema: [3]}}
Impossibile installare un file necessario. Il file CAB [2] 
 senza firma digitale. 
 possibile che il file CAB sia danneggiato.
Impossibile installare un file necessario. Il file CAB [2] ha una firma digitale non valida. 
 possibile che il file CAB sia danneggiato.{{ WinVerifyTrust ha restituito l'errore [3].}}
Impossibile copiare correttamente il file [2]: errore CRC.
Impossibile spostare correttamente il file [2]: errore CRC.
Impossibile correggere correttamente il file [2]: errore CRC.
Impossibile installare il file "[2]". Impossibile trovare il file nel file CAB "[3]". Questo pu
 indicare un errore di rete, un errore di lettura dal CD-ROM o un problema con questo pacchetto.
Il file CAB "[2]" necessario per l'installazione 
 danneggiato e non pu
 essere utilizzato. Questo pu
 indicare un errore di rete, un errore di lettura dal CD-ROM o un problema con questo pacchetto.
Errore durante la creazione di un file temporaneo necessario per completare l'istallazione.{{ Cartella: [3]. Codice d'errore del sistema: [2]}}
Impossibile creare la chiave: [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto. 
Impossibile aprire la chiave [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto. 
Impossibile eliminare il valore [2] dalla chiave [3]. {{ Errore di sistema [4].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto. 
Impossibile eliminare la chiave [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto. 
Impossibile leggere il valore [2] dalla chiave [3]. {{ Errore di sistema [4].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto. 
Impossibile scrivere il valore [2] nella chiave [3]. {{ Errore di sistema [4].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto.
Impossibile ottenere nomi dei valori della chiave [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto.
Impossibile ottenere i nomi delle chiavi secondarie per la chiave [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto.
Impossibile leggere le informazioni di protezione per la chiave [2]. {{ Errore di sistema [3].}} Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per tale chiave oppure contattare il personale di supporto.
Impossibile aumentare lo spazio disponibile per il registro. Per installare l'applicazione sono necessari [2] KB di spazio libero nel registro.
 in corso un'altra installazione. Completarla, quindi continuare con l'installazione desiderata.
Errore durante l'accesso ai dati protetti. Verificare che Windows Installer sia configurato correttamente e provare a ripetere l'installazione.
L'utente "[2]" ha avviato in precedenza l'installazione del prodotto "[3]". Prima di utilizzare il prodotto, tale utente dovr
 ripeterne l'installazione.
L'utente "[2]" ha avviato in precedenza l'installazione del prodotto "[3]". Prima di utilizzare il prodotto, tale utente dovr
 ripeterne l'installazione.
Spazio su disco insufficiente -- Volume: "[2]", spazio richiesto: [3] KB, spazio disponibile: [4] KB. Liberare spazio su disco, quindi riprovare.
Annullare?
Il file [2][3] 
 in uso{ dal processo con nome: [4], ID: [5] e titolo finestra: "[6]"}. Chiudere tale applicazione e riprovare.
Nel sistema 
 installato il prodotto "[2]" che non consente l'installazione di questo prodotto perch
 incompatibile.
Spazio su disco insufficiente sul volume "[2]" per continuare l'installazione con il ripristino abilitato. Sono necessari [3] KB, ma solo [4] KB sono disponibili. Scegliere Ignora per continuare senza salvare le informazioni di ripristino, scegliere Riprova per controllare nuovamente lo spazio disponibile o scegliere Annulla per uscire dall'installazione.
Impossibile accedere al percorso di rete [2].
Prima di continuare l'installazione, chiudere le seguenti applicazioni:
Impossibile trovare versioni precedenti del software originale richiesto nel computer in uso.
Errore durante l'applicazione delle impostazioni di protezione. [2] non 
 un utente o un gruppo valido. Potrebbe essere un problema con il pacchetto o un problema di connessione a un controller di dominio sulla rete. Controllare la connessione di rete e scegliere Riprova, o Annulla per terminare l'installazione. {{Impossibile individuare il SID utente, errore di sistema [3]}}
La chiave [2] non 
 valida. Verificare che la chiave immessa sia corretta.
Prima di continuare la configurazione di [2], 
 necessario riavviare il sistema. Scegliere S
 per riavviarlo ora oppure scegliere No se si desidera riavviarlo manualmente in seguito.
Affinch
 le modifiche apportate alla configurazione di [2] abbiano effetto, 
 necessario riavviare il sistema. Scegliere S
 per riavviarlo ora oppure scegliere No se si desidera riavviarlo manualmente in seguito.
Un'istanza del programma di installazione di [2] 
 correntemente sospesa. Per continuare, 
 necessario annullare le modifiche effettuate da tale istanza del programma di installazione. Annullare le modifiche?
 in esecuzione un'istanza del programma di installazione del prodotto avviata in precedenza. Per continuare, 
 necessario annullare le modifiche effettuate da tale istanza del programma di installazione. Annullare le modifiche?
Impossibile trovare un pacchetto di installazione per [2]. Provare a ripetere l'installazione utilizzando una copia valida del pacchetto di installazione "[3]".
Installazione completata.
Impossibile completare l'installazione.
Prodotto: [2] -- [3]
 possibile ripristinare lo stato precedente del computer oppure continuare l'installazione in un secondo tempo. Ripristinare lo stato precedente?
Errore durante la scrittura su disco delle informazioni di installazione. Verificare che lo spazio disponibile su disco sia sufficiente e scegliere Riprova oppure scegliere Annulla per uscire dall'installazione.
Impossibile ripristinare lo stato precedente del computer perch
 impossibile trovare uno o pi
 file necessari.
Impossibile installare uno dei prodotti necessari per [2]. Contattare il supporto tecnico. {{Errore di sistema: [3].}}
Impossibile rimuovere la versione precedente di [2]. Contattare il supporto tecnico. {{Errore di sistema: [3].}}
[2] installato
[2] configurato
[2] rimosso
Il file [2] 
 stato rifiutato dal criterio di firma digitale.
Impossibile accedere al servizio Windows Installer. Ci
 verificarsi se Windows 
 in esecuzione in modalit
 provvisoria o se Windows Installer non 
 stato installato correttamente. Contattare il personale di supporto.
 verificato un problema con questo pacchetto di Windows Installer. Impossibile eseguire uno script necessario a completare l'installazione. Contattare il personale di supporto o il fornitore del pacchetto. {{Azione personalizzata [2] errore script [3], [4]: [5] Riga [6], Colonna [7], [8] }}
 verificato un problema con questo pacchetto di Windows Installer. Impossibile eseguire un programma necessario a completare l'installazione. Contattare il personale di supporto o il fornitore del pacchetto. {{Azione: [2], posizione: [3], comando: [4] }}
 verificato un problema con questo pacchetto di Windows Installer. Un programma eseguito nel corso dell'installazione 
 terminato in modo imprevisto. Contattare il personale di supporto o il fornitore del pacchetto. {{Azione [2], posizione: [3], comando: [4] }}
 verificato un problema con questo pacchetto di Windows Installer. Impossibile eseguire una DLL necessaria a completare l'installazione. Contattare il personale di supporto o il fornitore del pacchetto. {{Azione [2], voce: [3], libreria: [4] }}
Rimozione completata.
Rimozione non riuscita.
Annuncio completato.
Annuncio non riuscito.
Configurazione completata.
Configurazione non riuscita.
 necessario disporre di privilegi di amministratore per poter rimuovere questa applicazione. Accedere come amministratore o contattare il supporto tecnico.
Il percorso [2] non 
 valido. Specificare un percorso valido.
Memoria esaurita. Chiudere alcune applicazioni, quindi riprovare.
L'unit
 [2] non contiene alcun disco. Inserire un disco e scegliere Riprova oppure scegliere Annulla per tornare al volume selezionato in precedenza.
L'unit
 [2] non contiene alcun disco. Inserire un disco e scegliere Riprova oppure scegliere Annulla per tornare alla finestra di ricerca e selezionare un altro volume.
La cartella [2] non esiste. Immettere il percorso di una cartella esistente.
Privilegi in lettura insufficienti per la cartella specificata.
Impossibile individuare una cartella di destinazione valida per l'installazione.
Errore durante la lettura dal database di installazione di origine: [2].
Pianificazione dell'operazione di riavvio. Il file [2] verr
 rinominato in [3]. Per completare l'operazione, 
 necessario riavviare il computer.
Pianificazione dell'operazione di riavvio. Il file [2] verr
 eliminato. Per completare l'operazione, 
 necessario riavviare il computer.
Impossibile registrare il modulo [2]. HRESULT [3]. Contattare il personale di supporto.
Impossibile rimuovere dal registro il modulo [2]. HRESULT [3]. Contattare il personale di supporto.
Impossibile memorizzare il pacchetto nella cache [2]. Errore: [3]. Contattare il personale di supporto.
Impossibile registrare il tipo di carattere [2]. Assicurarsi di disporre di diritti di accesso sufficienti per l'installazione dei tipi di carattere e che il sistema supporti il tipo di carattere specificato.
Impossibile rimuovere dal registro il tipo di carattere [2]. Assicurarsi di disporre di autorizzazioni sufficienti per l'eliminazione dei tipi di carattere.
Impossibile creare il collegamento [2]. Assicurarsi che la cartella di destinazione esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Impossibile rimuovere il collegamento [2]. Assicurarsi che il file del collegamento esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Impossibile registrare la libreria dei tipi [2]. Contattare il personale di supporto.
Impossibile rimuovere dal registro la libreria dei tipi per il file [2]. Contattare il personale di supporto.
Impossibile aggiornare il file .ini [2][3]. Assicurarsi che il file esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Impossibile pianificare la sostituzione del file [3] con il file [2] durante il riavvio del sistema. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni di scrittura per il file [3].
Errore durante la rimozione del gestore dei driver ODBC. Errore ODBC [2]: [3]. Contattare il personale di supporto.
Errore durante l'installazione del gestore dei driver ODBC. Errore ODBC [2]: [3]. Contattare il personale di supporto.
Errore durante la rimozione del driver ODBC [4]. Errore ODBC [2]: [3]. Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per la rimozione dei driver ODBC.
Errore durante l'installazione del driver ODBC [4]. Errore ODBC [2]: [3]. Assicurarsi che il file [4] esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Errore durante la configurazione dell'origine dati ODBC [4]. Errore ODBC [2]: [3]. Assicurarsi che il file [4] esista e di disporre dei relativi diritti di accesso.
Impossibile avviare il servizio "[2]" ([3]). Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per l'avvio dei servizi di sistema.
Impossibile interrompere il servizio "[2]" ([3]). Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per l'interruzione dei servizi di sistema.
Impossibile eliminare il servizio "[2]" ([3]). Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per la rimozione dei servizi di sistema.
Impossibile installare il servizio "[2]" ([3]). Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per l'installazione dei servizi di sistema.
Impossibile aggiornare la variabile di ambiente "[2]". Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per modificare le variabili di ambiente.
Privilegi insufficienti per completare l'installazione specificata per tutti gli utenti del computer. Accedere come amministratore, quindi ripetere l'installazione.
Impossibile impostare la protezione per il file "[3]". Errore: [2]. Assicurarsi di disporre di privilegi sufficienti per modificare le impostazioni di protezione del file specificato.
Component Services (COM+ 1
 installato nel computer in uso. Per completare correttamente l'installazione in corso, 
 necessario Component Services. Questo prodotto 
 disponibile in Windows 2
Errore durante la registrazione di un'applicazione COM+. Per ulteriori informazioni, contattare il supporto tecnico.
Errore durante l'annullamento della registrazione di un'applicazione COM+. Per ulteriori informazioni, contattare il supporto tecnico.
Impossibile modificare la descrizione del servizio '[2]' ([3]).
Windows Installer non 
 in grado di aggiornare il file di sistema [2] perch
 protetto da Windows. Per consentire il corretto funzionamento del programma, potrebbe essere necessario aggiornare il sistema operativo. {{Versione pacchetto: [3], versione sistema operativo protetto: [4]}}
Windows Installer non 
 in grado di aggiornare il file protetto di Windows [2]. {{Versione pacchetto: [3], versione sistema operativo protetto: [4], Errore SFP: [5]}}
Impossibile aggiornare uno o pi
 file protetti di Windows. {{Errore SFP: [2]. Elenco dei file protetti:\r\n[3]}}
Nel computer sono attivi criteri che impediscono le installazioni da parte di utenti.
 verificato un errore nel corso dell'installazione del componente assembly [2]. HRESULT: [3]. {{interfaccia assembly: [4], funzione: [5], nome assembly: [6]}}
: [2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
n: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
n [Time]: [1]
 [Time]: [1]
: {[1] 
 }{[2] 
Windows 
 [ProductName] 
{[ProductName] }
{[ProductName] }
 '[2]' 
N [2] 
BAdministrator 
 '[2]' 
s[\]] 
s[\]] 
B{{(cabinet)}}: [2]
 '[2]' 
s[\]] 
X '[2]' 
X '[2]' 
X '[2]' 
X '[2]' 
: [3] GetLastError: [2]
[ : [3]}}
[ [3] 
 WinVerifyTrust 
: CRC 
: CRC 
: CRC 
 '[2]' 
 '[3]' 
 CD-ROM 
 '[2]' 
 CD-ROM 
_: [3]. 
h: [2]}}
[ [3] 
l [2] 
[ [2] 
[ [3] 
l [2] 
l [2] 
[ [3] 
[ [2] 
[ [2] 
[ [2] 
A[2] KB 
BWindows 
[ '[2]' 
i '[3]' 
[ '[2]' 
i '[3]' 
: '[2]'; 
: [3] KB; 
: [4] KB
 [2][3] 
AID: [5]
: '[6]'} 
'[2]' 
 '[2]' 
B[3] KB 
A[4] KB 
s[\]] 
[ [3]}}
[ [2] 
i [2] 
W '[3]' 
i: [2] -- [3]
s[\]] 
[ : [3]}}
[ : [3]}}
Windows 
 Windows 
 Windows 
 Windows 
[ [3], [4]: [5] 
s [6], 
 [7], [8] }}
 Windows 
: [2], 
: [3], 
h: [4] }}
 Windows 
 [2], 
: [3], 
h: [4] }}
 Windows 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Administrator 
AAdministrator 
X [2] 
u [2] 
s[\]] 
u [2] 
s[\]] 
_ [2] 
BHRESULT [3]
BHRESULT [3]
W [2] 
[: [3]
g [2] 
g [2] 
g [2] 
g [2] 
 [2][3] 
BODBC 
[ [2]: [3]
BODBC 
[ [2]: [3]
o [4] 
BODBC 
[ [2]: [3]
BODBC 
o [4] 
BODBC 
[ [2]: [3]
BODBC 
[ [2]: [3]
X '[2]' ([3]) 
X '[2]' ([3]) 
X '[2]' ([3]) 
X '[2]' ([3]) 
 '[2]' 
BAdministrator 
 '[3]' 
[ : [2]
X (COM+ 1.0) 
AWindows 
X '[2]' ([3]) 
Windows 
 Windows 
 : [3], OS 
 : [4]}}
Windows 
 Windows 
 : [3], OS 
 1 : [4], SFP 
[ : [5]}}"
 Windows 
B {{SFP 
[: [2]. 
:\r\n[3]}}
g [2] 
B HRESULT: [3]. {{
X: [4], 
: [5], 
: [6]}}
 [1]. }}
 [1]. 
Info [1]. 
 : [1]. {{
 : [2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]: [1].
 [Time]: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
Windows Installer
Windows Installer
[ProductName]
{[ProductName] }
{[ProductName] }
: [2]. {{ 
 [3].}} 
'[2]' 
:[2]. 
: [2]. 
 [3].}} 
'[2]' 
: [2]. 
: [2]. 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
{{(cabinet)}}: [2]. 
'[2]' 
 '[2]'
: [2].
: [2].
 '[2]'
 '[2]'
 '[2]'
: [3] GetLastError: [2]
: [3]}}
.{{ WinVerifyTrust
: CRC 
: CRC 
: CRC 
 '[3]'
, '[2]' 
, CD-ROM
 '[2]'
, CD-ROM
: [3]. 
: [2]}}
: [2]. {{ 
 [3].}} 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 [4].}} 
 [3].}} 
 [4].}} 
 [4].}} 
 [3].}} 
 [3].}} 
 [3].}} 
 [2]KB
. Windows Installer
 '[2]'
 '[3]'
 '[2]'
 '[3]'
: '[2]'; 
: [3]KB; 
: [4]KB. 
 [2][3]
: [4], Id: [5], 
: '[6]'}. 
 '[2]'
 '[2]'
. [3]KB
, [4]KB
 [3]}}
 '[3]'
: [2] - [3]
: [3].}}
 [3].}}
Windows Installer 
 Windows
, Windows Installer
 Windows Installer 
 [3], [4]: [5] 
:[6], 
:[7], [8] }}
 Windows Installer 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
Administrator
, Administrator
: [2].
. HRESULT [3]. 
. HRESULT [3]. 
: [3]. 
 [2][3]
) [3](
. ODBC 
 [2]: [3]. 
. ODBC 
 [2]: [3]. 
:[4]. ODBC 
 [2]: [3]. ODBC 
: [4]. ODBC 
 [2]: [3]. [4] 
: [4]. ODBC 
 [2]: [3]. [4] 
 '[2]'([3])
 '[2]'([3])
 '[2]'([3])
 '[2]'([3])
 '[2]'
'[3]' 
: [2]. 
(COM+ 1.0)
. Component Service
. Component Service
 Windows 2
 '[2]'([3])
) Windows
: [3], OS 
: [4]}}
Windows Installer 
 Windows 
: [3], OS 
: [4], SFP 
: [5]}}
Windows Installer 
 Windows 
. {{SFP 
: [2]. 
:\r\n[3]}}
. HRESULT: [3]. {{
: [4], 
: [5], 
: [6]}}
{{Fatale fout: }}
{{Fout [1]. }}
Waarschuwing [1]. 
Info [1]. 
Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de installatie van dit pakket. Er is mogelijk een probleem met dit pakket. De foutcode is: [1]. {{De schakelopties zijn: [2], [3], [4]}}.
{{Schijf vol: }}
Actie [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Berichttype: [1], argument: [2]
=== Logboekfunctie gestart: [Date] [Time] ===
=== Logboekfunctie be
indigd: [Date] [Time] ===
Actie gestart [Time]: [1].
Actie be
indigd [Time]: [1]. Retourwaarde [2].
Resterende tijd: {[1] minuten }{[2] seconden}
Onvoldoende geheugen. Sluit andere toepassingen af voordat u het opnieuw probeert.
Installer reageert niet meer.
Installer is voortijdig be
indigd.
Een ogenblik geduld. Windows is bezig met het configureren van [ProductName].
Bezig met het verzamelen van de benodigde gegevens...
Bezig met het verwijderen van oudere versies van deze toepassing...
Het verwijderen van oudere versies van deze toepassing wordt voorbereid...
{[ProductName] }Setup is voltooid.
{[ProductName] }Setup is mislukt.
Fout bij het lezen van bestand: [2]. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of het bestand bestaat en of u toegang tot het bestand hebt.
Kan het bestand [2] niet maken. Er bestaat al een map met deze naam. Annuleer de installatie en probeer op een andere locatie te installeren.
Plaats de diskette: [2]
Installer heeft onvoldoende toegangsrechten voor map [2]. De installatie kan niet worden voortgezet. Meld u aan als systeembeheerder of neem contact op met de systeembeheerder.
Fout bij het schrijven naar het bestand [2]. Controleer of u toegang tot de map hebt.
Fout bij het lezen van bestand [2]. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of het bestand bestaat en of u er toegang toe hebt.
Een andere toepassing heeft momenteel exclusief toegang tot bestand [2]. Sluit alle andere toepassingen af en klik op Nogmaals.
Er is onvoldoende schijfruimte voor de installatie van bestand [2]. Maak schijfruimte vrij en klik op Nogmaals, of op Annuleren om de installatie te be
indigen.
Het bronbestand [2] is niet gevonden. Controleer of het bestand bestaat en of u toegang tot het bestand hebt.
Fout bij het lezen van het bestand [3]. {{ Systeemfout [2].}} Controleer of het bestand bestaat en of u toegang tot het bestand hebt.
Fout bij het schrijven naar het bestand [3]. {{ Systeemfout [2].}} Controleer of u toegang tot de map hebt.
Bronbestand is niet gevonden{{(cabinet)}}: [2]. Controleer of het bestand bestaat en of u toegang tot het bestand hebt.
Kan map [2] niet maken. Er bestaat al een bestand met deze naam. Wijzig de naam of verwijder het bestand en klik op Nogmaals, of klik op Annuleren om af te sluiten.
Het volume [2] is momenteel niet beschikbaar. Selecteer een ander volume.
Het opgegeven pad [2] is niet beschikbaar.
Kan niet naar de opgegeven map [2] schrijven.
Er is een netwerkfout opgetreden bij het lezen van bestand [2].
Er is een fout opgetreden bij het maken van map [2].
Er is een netwerkfout opgetreden bij het maken van map [2].
Er is een netwerkfout opgetreden bij het openen van het broncabinetbestand [2].
Het opgegeven pad is te lang: [2]
Installer heeft niet de juiste rechten om het bestand [2] te kunnen wijzigen.
Een gedeelte van het pad voor de map [2] is ongeldig. Het pad is leeg of de de toegestane maximumlengte wordt overschreden.
Het pad [2] voor de map bevat woorden die niet geldig zijn in paden voor mappen.
Het pad [2] voor de map bevat een ongeldig teken.
[2] is een ongeldige korte bestandsnaam.
Fout bij het ophalen van bestandsbeveiliging: [3] GetLastError: [2]
Ongeldig station: [2]
Fout bij het toepassen van de patch op bestand [2]. Het bestand is waarschijnlijk op een andere manier bijgewerkt en kan niet meer door deze patch worden gewijzigd. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van de patch. {{Systeemfout: [3]}}
Een vereist bestand kan niet worden ge
nstalleerd omdat het CAB-bestand [2] niet digitaal is ondertekend. Dit geeft aan dat het CAB-bestand beschadigd is.
Een vereist bestand kan niet worden ge
nstalleerd omdat de digitale handtekening van het CAB-bestand [2] ongeldig is. Dit geeft aan dat het CAB-bestand beschadigd is.{{ Fout [3] is geretourneerd door WinVerifyTrust.}}
Kan het [2]-bestand niet juist kopi
ren: CRC-fout.
Kan het [2]-bestand niet juist verplaatsen: CRC-fout.
Kan het [2]-bestand niet juist aanpassen: CRC-fout.
Het bestand [2] kan niet worden ge
nstalleerd, omdat het bestand niet kan worden gevonden in het CAB-bestand [3]. Dit kan een netwerkfout, een fout bij het lezen van de cd-rom, of een probleem met het pakket aangeven.
Het CAB-bestand [2] dat vereist is voor deze installatie, is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Dit kan een netwerkfout, een fout bij het lezen van de cd-rom, of een probleem met het pakket aangeven.
Er is een fout opgetreden bij het maken van een tijdelijk bestand dat nodig is voor het voltooien van de installatie. {{map: [3]. systeemfoutcode: [2]}}
Kan sleutel [2] niet maken. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. 
Kan sleutel [2] niet openen. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. 
Kan waarde [2] niet verwijderen uit sleutel [3]. {{ Systeemfout [4].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. 
Kan sleutel [2] niet verwijderen. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. 
Kan waarde [2] niet lezen uit sleutel [3]. {{ Systeemfout [4].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. 
Kan waarde [2] niet schrijven naar sleutel [3]. {{ Systeemfout [4].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan geen waardenamen opvragen voor sleutel [2]. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan geen subsleutelnamen opvragen voor sleutel [2]. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan geen beveiligingsgegevens lezen voor sleutel [2]. {{ Systeemfout [3].}} Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan de beschikbare register-ruimte niet vergroten. Voor de installatie van deze toepassing is [2] kB aan vrije ruimte voor het register nodig.
Er wordt al een andere installatie uitgevoerd. U moet deze installatie voltooien als u door wilt gaan.
Fout bij een poging toegang te krijgen tot beveiligde gegevens. Controleer of Windows Installer juist is geconfigureerd en probeer de installatie nogmaals uit te voeren.
Gebruiker [2] heeft eerder geprobeerd product [3] te installeren. Deze gebruiker moet de installatie opnieuw uitvoeren voordat het product kan worden gebruikt. De huidige installatie wordt nu voortgezet.
Gebruiker [2] heeft eerder geprobeerd product [3] te installeren. Deze gebruiker moet de installatie opnieuw uitvoeren voordat het product kan worden gebruikt.
Onvoldoende schijfruimte -- volume: [2]; benodigde schijfruimte: [3] kB; beschikbare schijfruimte: [4] kB. Maak schijfruimte vrij en probeer het opnieuw.
Weet u zeker dat u de installatie wilt annuleren?
Het bestand [2][3] wordt gebruikt{ door het volgende proces: naam: [4], id: [5], venstertitel: [6]}. Sluit de toepassing en probeer het opnieuw.
Het product [2] is al ge
nstalleerd. Hierdoor kan dit product niet worden ge
nstalleerd. De twee producten zijn niet compatibel.
Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het volume [2] om door te gaan met de optie voor herstellen ingeschakeld. Er is [3] kB benodigd voor de installatie, maar er is slechts [4] kB beschikbaar. Klik op Negeren als u door wilt gaan met de installatie zonder dat herstelgegevens worden opgeslagen. Klik op Opnieuw als u nogmaals de beschikbare schijfruimte wilt controleren, of klik op Annuleren als u de installatie wilt afbreken.
Kan geen toegang krijgen tot de netwerklocatie [2].
Sluit de volgende toepassingen als u door wilt gaan met de installatie:
Kan geen eerder ge
nstalleerde compatibele producten op de computer vinden om dit product te installeren.
Er is een fout opgetreden bij het toepassen van de beveiligingsinstellingen. [2] is geen geldige gebruiker of groep. De oorzaak kan een probleem met het pakket zijn, of er is een probleem met de verbinding met een domeincontroller in het netwerk. Controleer de netwerkverbinding en klik op Opnieuw, of klik op Annuleren om de installatie te be
indigen. {{Kan de SID van de gebruiker niet vinden, systeemfout [3]}}
De sleutel [2] is ongeldig. Controleer of u de juiste sleutel hebt opgegeven.
Windows Installeer moet het besturingssysteem opnieuw starten zodat de configuratie van [2] kan worden voortgezet. Klik op Ja als u de computer nu opnieuw wilt opstarten of op Nee als u de computer later handmatig opnieuw wilt opstarten.
De wijzigingen in de configuratie van [2] worden pas van kracht nadat de computer opnieuw is opgestart. Klik op Ja als u de computer nu opnieuw wilt opstarten of op Nee als u de computer later handmatig opnieuw wilt opstarten.
De installatie van [2] is momenteel onderbroken. Als u door wilt gaan, moet u de wijzigingen die door de installatie zijn aangebracht, ongedaan maken. Wilt u de wijzigingen ongedaan maken?
Er wordt al een eerdere installatie van dit product uitgevoerd. Als u door wilt gaan, moet u de wijzigingen die door de installatie zijn aangebracht, ongedaan maken. Wilt u de wijzigingen ongedaan maken?
Kan geen installatiepakket vinden voor product [2]. Voer de installatie opnieuw uit met een geldig exemplaar van het installatiepakket [3].
De installatie is voltooid.
De installatie is mislukt.
Product: [2] -- [3]
U kunt de computer terugbrengen in de oorspronkelijke staat of de installatie later voorzetten. Wilt u de configuratie herstellen?
Er is een fout opgetreden bij het schrijven van installatiegegevens naar de vaste schijf. Controleer of er voldoende beschikbare schijfruimte is en klik op Nogmaals, of klik op Annuleren om de installatie te be
indigen.
Kan een of meer bestanden die nodig zijn om de oorspronkelijke staat van de computer te herstellen niet vinden. Herstellen is niet mogelijk.
[2] kan een van de benodigde producten niet installeren. Neem contact op met de systeembeheerder. {{Systeemfout: [3].}}
Kan de oudere versie van [2] niet verwijderen. Neem contact op met de systeembeheerder. {{Systeemfout [3].}}
nstalleerd: [2]
Geconfigureerd: [2]
Verwijderd: [2]
Het bestand [2] is geweigerd door het beleid voor digitale ondertekening.
Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer Service. De oorzaak hiervan kan zijn dat u Window in veilige modus hebt gestart, of dat Windows Installer niet juist is ge
nstalleerd. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel voor assistentie.
Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Het script dat is vereist voor het voltooien van de installatie, kan niet worden uitgevoerd. Neem contact op met systeemondersteuning of de leverancier van het pakket. {{aangepaste actie [2] scriptfout [3], [4]: [5] regel [6], kolom [7], [8] }}
Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Een programma dat is vereist voor het voltooien van de installatie, kan niet worden uitgevoerd. Neem contact op met systeemondersteuning of de leverancier van het pakket. {{actie: [2], locatie: [3], opdracht: [4] }}
Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Een programma dat is uitgevoerd als deel van de installatie, is niet juist afgesloten. Neem contact op met systeemondersteuning of de leverancier van het pakket. {{actie: [2], locatie: [3], opdracht: [4] }}
Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Een DLL-bestand dat is vereist voor het voltooien van de installatie, kan niet worden uitgevoerd. Neem contact op met systeemondersteuning of de leverancier van het pakket. {{actie: [2], vermelding: [3], bibliotheek: [4] }}
Het verwijderen is voltooid.
Het verwijderen is mislukt.
De advertisement is voltooid.
De advertisement is mislukt.
De configuratie is voltooid.
De configuratie is mislukt.
Alleen beheerders kunnen deze toepassing verwijderen. Als u deze toepassing wilt verwijderen, dient u zich aan te melden als beheerder of kunt u voor ondersteuning contact opnemen met technische ondersteuning.
Het pad [2] is ongeldig. Geef een geldig pad op.
Onvoldoende geheugen. Sluit andere toepassingen af voordat u het opnieuw probeert.
Station [2] bevat geen diskette. Plaats een diskette in het station en klik op Nogmaals. Klik op Annuleren als u terug wilt keren naar het eerder geselecteerde volume.
Station [2] bevat geen diskette. Plaats een diskette in het station en klik op Nogmaals. Klik op Annuleren als u terug wilt keren naar het dialoogvenster Bladeren en u een ander volume wilt selecteren.
De map [2] bestaat niet. Geef een pad op naar een bestaande map.
U hebt onvoldoende rechten om deze map te kunnen lezen.
Kan geen geldige doelmap bepalen voor de installatie.
Fout bij het lezen van de broninstallatiedatabase [2].
Bezig met het plannen van een opstartbewerking: de naam van bestand [2] wordt gewijzigd in [3]. De computer moet opnieuw worden opgestart om de bewerking te voltooien.
Bezig met het plannen van een opstartbewerking: bestand [2] wordt verwijderd. De computer moet opnieuw worden opgestart om de bewerking te voltooien.
Module [2] kan niet registreren. HRESULT [3]. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Module [2] kan de registratie niet ongedaan maken. HRESULT [3]. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan pakket [2] niet opslaan in cache. Fout: [3]. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan lettertype [2] niet registreren. Controleer of u voldoende rechten hebt voor het installeren van lettertypen en of dit lettertype door het systeem wordt ondersteund.
Kan de registratie van lettertype [2] niet ongedaan maken. Controleer of u voldoende rechten hebt voor het verwijderen van lettertypen.
Kan de snelkoppeling [2] niet maken. Controleer of de doelmap bestaat en of u toegang tot deze map hebt.
Kan de snelkoppeling [2] niet verwijderen. Controleer of het snelkoppelingsbestand bestaat en of u toegang tot dit bestand hebt.
Kan geen typebibliotheek registreren voor bestand [2]. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.)
Kan de registratie van de typebibliotheek voor bestand [2] niet ongedaan maken. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Kan het INI-bestand [2][3] niet bijwerken. Controleer of het bestand bestaat en of u toegang tot dit bestand hebt.
Kan het vervangen van bestand [3] door bestand [2] tijdens het opstarten niet plannen. Controleer of u schrijfmachtigingen hebt voor bestand [3].
Fout bij het verwijderen van het beheerprogramma voor ODBC-stuurprogramma's, ODBC-fout [2]: [3]. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Fout bij het installeren van het beheerprogramma voor ODBC-stuurprogramma's, ODBC-fout [2]: [3]. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Fout bij het verwijderen van ODBC-stuurprogramma [4], ODBC-fout [2]: [3]. Controleer of u voldoende rechten hebt om ODBC-stuurprogramma's te verwijderen.
Fout bij het installeren van ODBC-stuurprogramma [4], ODBC-fout [2]: [3]. Controleer of het bestand [4] bestaat en of u toegang tot dit bestand hebt.
Fout bij het configureren van ODBC-gegevensbron [4], ODBC-fout [2]: [3]. Controleer of het bestand [4] bestaat en of u toegang tot dit bestand hebt.
Kan service [2] ([3]) niet starten. Controleer of u voldoende rechten hebt om systeemservices te starten.
Kan service [2] ([3]) niet stoppen. Controleer of u voldoende rechten hebt om systeemservices te stoppen.
Kan service [2] ([3]) niet verwijderen. Controleer of u voldoende rechten hebt om systeemservices te verwijderen.
Kan service [2] ([3]) niet installeren. Controleer of u voldoende rechten hebt om systeemservices te installeren.
Kan omgevingsvariabele [2] niet bijwerken. Controleer of u voldoende rechten hebt om omgevingsvariabelen te wijzigen.
U hebt onvoldoende rechten om deze installatie te voltooien voor alle gebruikers van de computer. Meld u aan als systeembeheerder en voer de installatie opnieuw uit.
Kan geen bestandsbeveiliging instellen voor bestand [3]. Fout: [2]. Controleer of u voldoende rechten hebt om de beveiligingsmachtigingen voor dit bestand te wijzigen.
Component Services (COM+ 1
is niet op deze computer ge
nstalleerd. Component Services is nodig om deze installatie te kunnen voltooien. Component Services is beschikbaar in Windows 
Fout bij het registreren van de COM+-toepassing. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.
Fout bij het ongedaan maken van de registratie van de COM+-toepassing. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.
Kan de beschrijving voor de service [2] ([3]) niet wijzigen.
Windows Installer kan het systeembestand [2] niet bijwerken, omdat het bestand door Windows is beveiligd. Voor een juiste werking van dit programma moet u het besturingssysteem mogelijk bijwerken. {{Pakketversie: [3], door het besturingssysteem beveiligde versie: [4]}}
Windows Installer kan het beveiligde Windows-bestand [2] niet bijwerken. {{Pakketversie: [3], door het besturingssysteem beveiligde versie: [4], SFP-fout: [5]}}
De Windows Installer-service kan 
n of meerdere beschermde Windows-bestanden niet bijwerken. {{SFP-fout: [2]. lijst met beschermde bestanden:\r\n[3]}}
Installatie door gebruikers is uitgeschakeld via een beleidsregel op de machine.
Er is een fout opgetreden tijdens de installatie van het onderdeel [2]. HRESULT: [3]. {{onderdeelinterface: [4], functie: [5], naam van onderdeel: [6]}}
{{Uopprettelig feil: }}
{{Feil [1]. }}
Advarsel: [1]. 
Informasjon [1]. 
Installasjonsprogrammet har oppdaget en uventet feil under installasjonen av denne pakken. Dette kan indikere et problem med denne pakken. Feilkoden er [1]. {{Argumentene er: [2], [3], [4]}}
{{Disken er full: }}
Handling [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Meldingstype: [1], Argument: [2]
=== Logg startet: [Date] [Time] ===
=== Logg stanset: [Date] [Time] ===
Handling startet [Time]: [1].
Handling stoppet [Time]: [1]. Returverdi [2].
Tid som gjenst
r: {[1] minutter }{[2] sekunder}
Ikke nok minne. Lukk andre programmer f
r du pr
 nytt.
Installasjonsprogrammet svarer ikke lenger.
Installasjonsprogrammet ble stanset for tidlig.
Vent mens [ProductName] konfigureres
Samler inn n
dvendig informasjon...
Fjerner eldre versjoner av dette programmet...
Forbereder fjerning av eldre versjoner av dette programmet...
Installasjonen av {[ProductName] }er fullf
Installasjonen av {[ProductName] }mislyktes.
Feil under lesing fra filen: [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at filen finnes og at du har tilgang til den.
Kan ikke opprette filen [2]. Det finnes allerede en katalog med dette navnet. Avbryt installasjonen, og pr
 installere p
 en annen plassering.
Sett inn disketten: [2]
Har ikke tilgang til denne katalogen: [2] Installasjonen kan ikke fortsette. Logg p
 som administrator eller kontakt systemansvarlig.
Feil ved skriving til filen: [2]. Kontroller at du har tilgang til katalogen.
Feil ved lesing fra filen: [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at filen finnes og at du har tilgang til den.
Et annet program har alenetilgang til filen [2]. Lukk alle andre programmer, og velg Pr
 nytt.
Det er ikke nok diskplass til 
 installere denne filen: [2]. Frigj
r diskplass og velg Pr
 nytt, eller velg Avbryt for 
 avslutte.
Finner ikke kildefilen: [2]. Kontroller at filen finnes, og at du har tilgang til den.
Feil ved lesing fra filen: [3]. {{ Systemfeil [2].}} Kontroller at filen finnes, og at du har tilgang til den.
Feil ved skriving til filen: [3]. {{ Systemfeil [2].}} Kontroller at du har tilgang til katalogen.
Finner ikke kildefilen{{(CAB-fil)}}: [2]. Kontroller at filen finnes, og at du har tilgang til den.
Kan ikke opprette katalogen [2]. En fil med dette navnet finnes allerede. Pr
v et nytt navn, eller fjern filen og velg Pr
 nytt. Du kan ogs
 velge Avbryt for 
 avslutte.
Volumet [2] er utilgjengelig for 
yeblikket. Velg et annet volum.
Den angitte banen [2] er utilgjengelig.
Kan ikke skrive til den angitte mappen [2].
Det oppstod en nettverksfeil under fors
 lese fra filen: [2]
Det oppstod en feil under fors
 opprette katalogen: [2]
Det oppstod en nettverksfeil under fors
 opprette katalogen: [2]
Det oppstod en nettverksfeil under fors
pne kildearkivet: [2]
Den angitte banen er for lang: [2]
Installasjonsprogrammet har ikke tilgangsrettigheter til 
 endre denne filen: [2].
En del av mappebanen [2] ugyldig. Den er enten tom eller overskrider lengden som tillates av systemet.
Mappebanen [2] inneholder ord som ikke er gyldige i mappebaner.
Mappebanen [2] inneholder et ugyldig tegn.
[2] er ikke et gyldig kort filnavn.
Feil ved henting av filsikkerhet: [3] GetLastError: [2]
Ugyldig stasjon: [2]
Det oppstod en feil under oppdateringen av filen [2]. Den er kanskje oppdatert p
 en annen m
te og kan ikke endres av denne oppdateringsfilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt din leverand
r av oppdateringsfiler. {{Systemfeil: [3]}}
Kan ikke installere en p
krevd fil fordi kabinettfilen [2] ikke er digitalt signert. Dette kan indikere at kabinettfilen er skadet.
Kan ikke installere en p
krevd fil fordi kabinettfilen [2] har en ugyldig digital signatur. Dette kan indikere at kabinettfilen er skadet.{{ Feil [3] ble returnert av WinVerifyTrust.}}
Kan ikke kopiere filen [2]: CRC-feil.
Kan ikke flytte filen [2]: CRC-feil.
Kan ikke oppdatere filen [2]: CRC-feil.
Kan ikke installere filen [2] fordi filen ikke finnes i kabinettfilen [3]. Dette kan indikere en nettverksfeil, feil under lesing fra CD-ROMen eller et problem med denne pakken.
Kabinettfilen [2] som kreves for denne installasjonen, er skadet og kan ikke brukes. Dette kan indikere en nettverksfeil, feil under lesing fra CD-ROMen eller et problem med denne pakken.
Det oppstod en feil under oppretting av en midlertidig fil som kreves for 
 fullf
re installasjonen.{{ Mappe: [3]. Systemets feilkode: [2]}}
Kan ikke opprette n
kkelen: [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell. 
Kan ikke 
kkelen: [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell. 
Kan ikke slette verdien [2] fra n
kkelen [3]. {{ Systemfeil [4].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell. 
Kan ikke slette n
kkelen: [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell. 
Kan ikke lese verdien [2] fra n
kkelen [3]. {{ Systemfeil [4].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke skrive verdien [2] til n
kkelen [3]. {{ Systemfeil [4].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke hente verdinavn for n
kkelen [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke hente undern
kkelnavn for n
kkelen [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke lese sikkerhetsinformasjon for n
kkelen [2]. {{ Systemfeil [3].}} Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til n
kkelen, eller kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke 
ke tilgjengelig registerplass. [2] kB ledig registerplass er n
dvendig for 
 installere dette programmet.
En annen installasjon kj
rer. Du m
 fullf
re den installasjonen f
r du fortsetter med denne.
Feil under tilgang til sikrede data. Kontroller at Windows Installer er riktig konfigurert, og pr
 installere p
 nytt.
Brukeren [2] har startet en installasjon av produktet [3] tidligere. Den aktuelle brukeren m
re installasjonen p
 nytt f
r produktet kan brukes. Gjeldende installasjon vil n
 fortsette.
Brukeren [2] har startet en installasjon av produktet [3] tidligere. Den brukeren m
re installasjonen p
 nytt f
r produktet kan brukes.
Ikke nok diskplass -- Volum: [2]. N
dvendig plass: [3] kB. Tilgjengelig plass: [4] kB. Frigj
r diskplass, og pr
 nytt.
Er du sikker p
 at du vil avbryte?
Filen [2][3] brukes allerede av{f
lgende prosess: Navn: [4], ID: [5], Vindustittel: [6]}. Lukk programmet, og pr
 nytt.
Produktet [2] er allerede installert, og hindrer dermed installasjonen av dette produktet. De to produktene er inkompatible.
Det er ikke nok diskplass p
 volumet [2] til 
 fortsette installasjonen med gjenoppretting aktivert. Det kreves [3] kB, men det er bare [4] kB tilgjengelig. Klikk Ignorer hvis du vil fortsette installasjonen uten 
 lagre gjenopprettingsinformasjon, klikk Pr
 nytt hvis du vil kontrollere tilgjengelig plass p
 nytt, eller klikk Avbryt for 
 avbryte installasjonen.
r ikke tilgang til nettverksstedet [2].
lgende programmer b
r lukkes f
r du fortsetter installasjonen:
Finner ingen tidligere installerte kompatible produkter p
 maskinen for 
 installere dette produktet.
Det oppstod en feil under aktivering av sikkerhetsinnstillinger. [2] er ikke en gyldig bruker eller gruppe. Dette kan v
re et problem med pakken eller et problem med 
 koble til domenekontrolleren p
 nettverket. Kontroller nettverkstilkoblingen og klikk Pr
 nytt. Klikk Avbryt hvis du vil avbryte installasjonen. {{Finner ikke brukerens SID, systemfeil [3]}}
kkelen [2] er ikke gyldig. Kontroller at du har angitt riktig n
 starte systemet p
 nytt f
r konfigurasjonen av [2] kan fortsette. Velg Ja hvis du vil starte p
 nytt n
, eller Nei hvis du vil starte p
 nytt manuelt senere.
 starte systemet p
 nytt for at konfigurasjonsendringene som ble gjort i [2] skal tre i kraft. Velg Ja hvis du vil starte p
 nytt n
, eller Nei hvis du vil starte p
 nytt manuelt senere.
En installasjon av [2] er for 
yeblikket i hvilemodus. Du m
 angre endringene som ble gjort i den installasjonen for 
 fortsette. Vil du angre endringene?
En tidligere installasjon av dette produktet kj
rer allerede. Du m
 angre endringene som ble gjort i den installasjonen for 
 fortsette. Vil du angre endringene?
Finner ikke en installasjonspakke for produktet [2]. Pr
 installere p
 nytt ved hjelp av en gyldig kopi av installasjonspakken [3].
Installasjonen er fullf
Installasjonen mislyktes.
Produkt: [2] -- [3]
Du kan enten gjenopprette maskinen til sin opprinnelige tilstand, eller du kan fortsette installasjonen senere. Vil du gjenopprette?
Det oppstod en feil under skriving av installasjonsinformasjon til disken. Kontroller at nok diskplass er tilgjengelig, og velg Pr
 nytt. Du kan ogs
 velge Avbryt for 
 avslutte installasjonen.
Finner ikke 
n eller flere filer som kreves for 
 gjenopprette maskinen til sin opprinnelige tilstand. Gjenoppretting er ikke mulig.
[2] kan ikke installere et av de p
krevde produktene. Kontakt din tekniske st
ttegruppe. {{Systemfeil: [3].}}
Kan ikke fjerne den gamle versjonen av [2]. Kontakt din tekniske st
ttegruppe. {{Systemfeil [3].}}
Installert [2]
Konfigurert [2]
Fjernet [2]
Filen [2] ble avvist av policyen for digital signatur.
r ikke tilgang til Windows Installer-tjenesten. Dette kan skje hvis du kj
rer Windows i sikkermodus, eller hvis Windows Installer ikke er installert p
 riktig m
te. Kontakt st
ttepersonell hvis du trenger hjelp.
Det er et problem med denne Windows Installer-pakken. Et skript som kreves for at denne installasjonen skal kunne fullf
res, kan ikke kj
res. Kontakt st
ttepersonell eller pakkeleverand
ren. {{Egendefinert handling [2] skriptfeil [3], [4]: [5] Linje [6], Kolonne [7], [8] }}
Det er et problem med denne Windows Installer-pakken. Et program som kreves for at denne installasjonen skal kunne fullf
res, kan ikke kj
res. {{Handling: [2], plassering: [3], kommando: [4] }}
Det er et problem med denne Windows Installer-pakken. Et program kj
rt som en del av installasjonen, ble ikke fullf
rt som forventet. Kontakt st
ttepersonell eller pakkeleverand
r. {{Handling [2], plassering: [3], kommando: [4] }}
Det er et problem med denne Windows Installer-pakken. En DLL som kreves for at denne installasjonen skal kunne fullf
res, kunne ikke kj
res. Kontakt st
ttepersonell eller pakkeleverand
r. {{Handling [2], oppf
ring: [3], bibliotek: [4] }}
Fjerningen er fullf
Fjerningen mislyktes.
Annonseringen er fullf
Annonseringen mislyktes.
Konfigurasjonen er fullf
Konfigurasjonen mislyktes.
re Administrator for 
 fjerne dette programmet. Hvis du vil fjerne dette programmet, kan du logge deg p
 som Administrator eller kontakte teknisk brukerst
tte for 
 hjelp.
Banen [2] er ikke gyldig. Angi en gyldig bane.
Ikke nok minne. Lukk andre programmer f
r du pr
 nytt.
Det er ingen disk i stasjon [2]. Sett inn en disk, og velg Pr
 nytt. Du kan ogs
 velge Avbryt for 
 tilbake til det tidligere valgte volumet.
Det er ingen disk i stasjon [2]. Sett inn en disk, og velg Pr
 nytt. Du kan ogs
 velge Avbryt for 
 returnere til s
kedialogboksen og velge et annet volum.
Mappen [2] finnes ikke. Angi en bane til en eksisterende mappe.
Du har ikke tilgang til 
 lese i denne mappen.
Finner ingen gyldig m
lmappe for installasjonen.
Feil under fors
 lese fra kildedatabasen for installasjonen: [2].
Planlegger omstart: Gir filen [2] det nye navnet [3]. Maskinen m
 startes p
 nytt for 
 fullf
re operasjonen.
Planlegger omstart: Sletter filen [2]. Maskinen m
 startes p
 nytt for 
 fullf
re operasjonen.
Kan ikke registrere modulen [2]. HRESULT [3]. Kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke fjerne registreringen av modulen [2]. HRESULT [3]. Kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke hurtigbufre pakken [2]. Feil: [3]. Kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke registrere skriften [2]. Kontroller at du har tilstrekkelige tillatelser til 
 installere skrifter, og at systemet st
tter denne skriften.
Kan ikke fjerne registreringen av skrifttypen [2]. Kontroller at du har tilstrekkelige tillatelser til 
 fjerne skrifttyper.
Kan ikke opprette snarveien [2]. Kontroller at m
lmappen finnes, og at du har tilgang til den.
Kan ikke fjerne snarveien [2]. Kontroller at snarveifilen finnes, og at du har tilgang til den.
Kan ikke registrere typebibliotek for filen [2]. Kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke fjerne registreringen av typebibliotek for filen [2]. Kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke oppdatere INI-filen [2][3]. Kontroller at filen finnes, og at du har tilgang til den.
Kan ikke planlegge at filen [2] skal erstatte filen [3] ved omstart. Kontroller at du har skrivetillatelse til filen [3].
Feil under fjerning av ODBC Driverbehandling, ODBC-feil [2]: [3]. Kontakt st
ttepersonell.
Feil under installasjon av ODBC Driverbehandling, ODBC-feil [2]: [3]. Kontakt st
ttepersonell.
Feil under fjerning av ODBC-driver: [4], ODBC-feil [2]: [3]. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 fjerne ODBC-drivere.
Feil under installasjon av ODBC-driver: [4], ODBC-feil [2]: [3]. Kontroller at filen [4] finnes, og at du har tilgang til den.
Feil under konfigurasjon av ODBC-datakilde: [4], ODBC-feil [2]: [3]. Kontroller at filen [4] finnes, og at du har tilgang til den.
Kan ikke starte tjenesten [2] ([3]). Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 starte systemtjenester.
Kan ikke stanse tjenesten [2] ([3]). Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 stanse systemtjenester.
Kan ikke slette tjenesten [2] ([3]). Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 fjerne systemtjenester.
Kan ikke installere tjenesten [2] ([3]). Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 installere systemtjenester.
Kan ikke oppdatere milj
variablen [2]. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 endre milj
variabler.
Du har ikke tilstrekkelige tilgangsrettigheter til 
 fullf
re denne installasjonen for alle brukere av maskinen. Logg p
 som administrator, og pr
 installere p
 nytt.
Kan ikke angi filsikkerhet for filen [3]. Feil: [2]. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til 
 endre sikkerhetstillatelsene for denne filen.
Det er ikke installert komponenttjenester (COM+ 1.0) p
 denne datamaskinen. Denne installasjonen krever komponenttjenester for 
 kunne fullf
re. Komponenttjenester er tilgjengelig p
 Windows 2
Det oppstod en feil under registreringen av COM+-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt st
ttepersonell.
Det oppstod en feil under fjerning av registreringen av COM+-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt st
ttepersonell.
Kan ikke endre beskrivelsen for tjenesten [2] ([3]).
Kan ikke oppdatere systemfilen [2] ved hjelp av Windows Installer-tjenesten fordi filen er beskyttet av Windows. Du m
 kanskje oppdatere operativsystemet ditt for at dette programmet skal virke riktig. {{Pakkeversjon: [3], Beskyttet-versjon av OS: [4]}}
Kan ikke oppdatere den beskyttede Windows-filen [2] med Windows Installer-tjenesten. {{Pakkeversjon: [3], Beskyttet-versjon av OS: [4], SFP-feil: [5]}}
Windows Installer-tjenesten kan ikke oppdatere en eller flere beskyttede Windows-filer. {{SFP-feil: [2]. Liste over beskyttede filer:\r\n[3]}}
Brukerinstallasjoner deaktiveres ved hjelp av policy p
 maskinen.
Det oppstod en feil under installasjonen av samlingskomponenten [2]. HRESULT: [3]. {{samlingsgrensesnitt: [4], funksjon: [5], samlingsnavn: [6]}}
d krytyczny: }}
d [1]. }}
Ostrze
enie [1]. 
Informacje [1]. 
Instalator napotka
 nieoczekiwany b
d podczas instalowania tego pakietu. Mo
e to wskazywa
 na problem z pakietem. Kod b
du to [1]. {{Argumentami s
: [2], [3], [4]}}
{{Dysk pe
ny: }}
Akcja [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Typ wiadomo
ci: [1], Argument: [2]
=== Rejestrowanie rozpocz
te: [Date] [Time] ===
=== Rejestrowanie zatrzymane: [Date] [Time] ===
tek akcji [Time]: [1].
Koniec akcji [Time]: [1]. Zwr
cona warto
Pozosta
y czas: {[1] min }{[2] s}
o pami
ci. Przed ponowieniem, zamknij inne aplikacje.
Instalator ju
 nie odpowiada.
Instalator przedwcze
nie zako
Czekaj, system Windows konfiguruje produkt: [ProductName]
Pobieranie wymaganych informacji...
Trwa usuwanie starszych wersji tej aplikacji...
Trwa przygotowywanie do usuni
cia starszych wersji tej aplikacji...
{[ProductName] }- Instalacja zako
{[ProductName] }- Instalacja zosta
a przerwana.
d podczas odczytu pliku: [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dost
Nie mo
na utworzy
 pliku 
. Istnieje ju
 katalog o tej nazwie. Anuluj instalacj
 i spr
buj zainstalowa
 w innej lokalizacji.
 dysk: [2]
Instalator ma niewystarczaj
ce uprawnienia do dost
pu do katalogu: [2]. Nie mo
na kontynuowa
 instalacji. Zaloguj si
 jako administrator lub skontaktuj si
 z administratorem systemu.
d zapisu do pliku: [2]. Zweryfikuj, czy masz dost
p do tego katalogu.
d odczytu z pliku: [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dost
Inna aplikacja ma ju
czny dost
p do pliku 
. Zamknij wszystkie inne aplikacje, a nast
pnie kliknij przycisk Pon
o miejsca na dysku, aby zainstalowa
 plik: [2]. Zwolnij troch
 miejsca na dysku i kliknij przycisk Pon
 lub kliknij przycisk Anuluj, aby zako
Nie znaleziono pliku 
owego: [2]. Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dost
d odczytu z pliku: [3]. {{B
d systemu [2].}} Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dost
d zapisu do pliku: [3]. {{B
d systemu [2].}} Zweryfikuj, czy masz dost
p do tego katalogu.
Nie znaleziono pliku 
owego{{(plik cabinet)}}: [2]. Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dost
Nie mo
na utworzy
 katalogu 
. Istnieje ju
 plik o tej nazwie. Zmie
 pliku lub usu
 plik i kliknij przycisk Pon
 lub kliknij przycisk Anuluj, aby zako
Wolumin [2] jest teraz niedost
pny. Wybierz inny.
Podana 
 jest niedost
Nie mo
na zapisa
 w podanym folderze: [2].
d sieciowy podczas pr
by odczytu z pliku: [2]
d podczas pr
by utworzenia katalogu: [2]
d sieciowy podczas pr
by utworzenia katalogu: [2]
d sieciowy podczas pr
by otwarcia pliku 
owego z pliku cabinet: [2]
Podana 
ka jest za d
uga: [2]
Instalator ma niewystarczaj
ce uprawnienia do zmodyfikowania pliku: [2].
ki folderu 
 jest nieprawid
owa. Jest ona pusta lub przekracza d
 dopuszczaln
 przez system.
ka folderu 
 zawiera wyrazy, kt
re nie s
 prawid
owe w 
kach folder
ka folderu 
 zawiera nieprawid
owe znaki.
 nie jest prawid
 pliku.
d pobierania zabezpiecze
 pliku: [3] GetLastError: [2]
Nieprawid
owy dysk: [2]
Podczas stosowania poprawki do pliku [2] wyst
d. Prawdopodobnie plik zosta
 zaktualizowany w inny spos
b i nie mo
 modyfikowany przez t
 poprawk
. Aby uzyska
cej informacji, skontaktuj si
 z dostawc
 poprawki. {{B
d systemu: [3]}}
Nie mo
na zainstalowa
 wymaganego pliku, poniewa
 plik cabinet [2] nie jest podpisany cyfrowo. Mo
e to wskazywa
e plik cabinet jest uszkodzony.
Nie mo
na zainstalowa
 wymaganego pliku, poniewa
 plik cabinet [2] ma nieprawid
owy podpis cyfrowy. Mo
e to wskazywa
e plik cabinet jest uszkodzony. {{Modu
 WinVerifyTrust zwr
d [3].}}
Nie mo
na poprawnie skopiowa
 pliku [2]: b
d CRC.
Nie mo
na poprawnie przenie
 pliku [2]: b
d CRC.
Nie mo
na poprawnie zastosowa
 poprawki do pliku [2]: b
d CRC.
Nie mo
na zainstalowa
 pliku 
, poniewa
 nie mo
na znale
 go w pliku cabinet 
e to wskazywa
d sieciowy, b
d odczytu ze stacji dysk
w CD-ROM lub problem z tym pakietem.
Plik cabinet 
 wymagany dla tej instalacji jest uszkodzony i nie mo
na go u
e to wskazywa
d sieciowy, b
d odczytu ze stacji dysk
w CD-ROM lub problem z tym pakietem.
d podczas tworzenia pliku tymczasowego wymaganego do doko
czenia tej instalacji. {{Folder: [3]. Kod b
du systemu: [2]}}
Nie mo
na utworzy
 klucza: [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej. 
Nie mo
na otworzy
 klucza: [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej. 
Nie mo
na usun
 warto
ci [2] z klucza [3]. {{ B
d systemu [4].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej. 
Nie mo
na usun
 klucza: [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej. 
Nie mo
na odczyta
 warto
ci [2] z klucza [3]. {{B
d systemu [4].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej. 
Nie mo
na zapisa
 warto
ci [2] do klucza [3]. {{B
d systemu [4].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na pobra
 nazw warto
ci klucza [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na pobra
 nazw podklucza [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na odczyta
 informacji o zabezpieczeniach dla klucza [2]. {{B
d systemu [3].}} Zweryfikuj, czy masz odpowiednie prawa dost
pu do klucza lub skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na zwi
pnej przestrzeni rejestru. Do instalacji tej aplikacji wymagane jest [2] KB wolnego miejsca dla rejestru.
Inna instalacja jest w toku. Przed kontynuowanie tej instalacji, doko
cz tamt
d dost
pu do bezpiecznych danych. Upewnij si
e Instalator Windows jest prawid
owo skonfigurowany i spr
buj ponownie zainstalowa
ytkownik 
niej instalacj
 produktu 
. Aby u
 tego produktu, u
ytkownik b
dzie musia
 ponownie uruchomi
 instalacj
ca instalacja b
dzie kontynuowana.
ytkownik 
niej instalacj
 produktu 
. Aby u
 tego produktu, u
ytkownik b
dzie musia
 ponownie uruchomi
 instalacj
o miejsca na dysku -- Wolumin: 
; wymagane miejsce: [3] KB; dost
pne miejsce: [4] KB. Zwolnij troch
 miejsca na dysku i pon
Czy na pewno chcesz anulowa
Plik [2][3] jest zablokowany przez{ nast
cy proces: nazwa: [4], identyfikator: [5], tytu
 okna: 
}. Zamknij t
 aplikacj
 i pon
Produkt 
 jest ju
 zainstalowany i instalacja tego produktu nie jest mo
liwa. Te dwa produkty nie s
 zgodne.
Na woluminie 
 jest za ma
o miejsca na dysku do kontynuowania instalacji z w
 odzyskiwania. Wymagane jest [3] KB, ale dost
pnych jest tylko [4] KB. Kliknij przycisk Ignoruj, aby kontynuowa
 instalacj
 bez zapisywania informacji potrzebnych do odzyskania, przycisk Pon
, aby ponownie sprawdzi
 wolnego miejsca na dysku, lub przycisk Anuluj, aby zako
 instalacj
Nie mo
na uzyska
pu do lokalizacji w sieci [2].
Przed kontynuacj
 instalacji, nast
ce aplikacje powinny zosta
 zamkni
Nie mo
na odnale
niej zainstalowanych produkt
w zale
nych od instalacji tego produktu.
d podczas stosowania ustawie
 zabezpiecze
. [2] nie jest prawid
owym u
ytkownikiem ani grup
 problem z pakietem lub z po
czeniem z kontrolerem domeny w sieci. Sprawd
czenie sieciowe i kliknij przycisk Pon
 lub kliknij przycisk Anuluj, aby zako
 instalacj
. {{Nie mo
na zlokalizowa
 identyfikatora SID u
ytkownika, b
d systemu [3]}}
Klucz [2] jest nieprawid
owy. Zweryfikuj, czy wprowadzono poprawny klucz.
Przed kontynuacj
 konfiguracji [2] Instalator musi ponownie uruchomi
 system. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomi
 teraz lub przycisk Nie, aby zrobi
Przed kontynuacj
 konfiguracji [2] Instalator musi ponownie uruchomi
 system. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomi
 teraz lub przycisk Nie, aby zrobi
Instalacja [2] jest w tej chwili wstrzymana. Przed kontynuacj
 musisz cofn
 zmiany dokonane przez t
 instalacj
. Chcesz cofn
 zmiany?
Poprzednia instalacja tego produktu jest w tej chwili w toku. Przed kontynuacj
 musisz cofn
 zmiany dokonane przez t
 instalacj
. Chcesz cofn
 zmiany?
Pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie zosta
 odnaleziony. Spr
buj uruchomi
 instalacj
 ponownie przy u
yciu aktualnej kopii pakietu instalacyjnego 
Instalacja zosta
a pomy
lnie zako
czona.
Instalacja nie powiod
Produkt: [2] -- [3]
esz przywr
 komputer do poprzedniego stanu lub kontynuowa
 instalacj
niej. Chcesz przewr
 do poprzedniego stanu?
Podczas zapisywania informacji o instalacji na dysk, wyst
d. Upewnij si
, czy jest wystarczaj
ca ilo
 miejsca na dysku i kliknij przycisk Pon
 lub przycisk Anuluj, aby zako
 instalacj
Nie mo
na znale
 jednego lub wi
cej plik
w wymaganych do przywr
cenia komputera do poprzedniego stanu. Przywr
cenie nie jest mo
[2] nie mo
e zainstalowa
 jednego z wymaganych produkt
w. Skontaktuj si
 z grup
 pomocy technicznej. {{B
d systemu: [3].}}
Starsza wersja programu [2] nie mo
 usuni
ta. Skontaktuj si
 z grup
 pomocy technicznej. {{B
d systemu [3].}}
Zainstalowano: [2]
Skonfigurowano: [2]
to: [2]
Plik [2] zosta
 odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego.
Nie mo
na uzyska
pu do us
ugi Instalatora Windows. Mo
 to zdarzy
li system Windows dzia
a w trybie awaryjnym lub je
li Instalator Windows nie jest poprawnie zainstalowany. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
 problem z tym pakietem Instalatora Windows. Nie mo
na uruchomi
 skryptu wymaganego do doko
czenia tej instalacji. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej lub dostawc
 pakietu. {{B
d skryptu [2] akcji niestandardowej [3], [4]: [5] wiersz [6], kolumna [7], [8] }}
 problem z tym pakietem Instalatora Windows. Nie mo
na uruchomi
 programu wymaganego do doko
czenia tej instalacji. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej lub dostawc
 pakietu. {{Akcja: [2], lokalizacja: [3], polecenie: [4] }}
 problem z tym pakietem Instalatora Windows. Program uruchamiany jako fragment instalacji nie zako
 zgodnie z oczekiwaniami. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej lub dostawc
 pakietu. {{Akcja: [2], lokalizacja: [3], polecenie: [4] }}
 problem z tym pakietem Instalatora Windows. Nie mo
na uruchomi
 biblioteki DLL wymaganej do doko
czenia tej instalacji. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej lub dostawc
 pakietu. {{Akcja: [2], wpis: [3], biblioteka: [4] }}
cie zako
cie nie powiod
oszenie zako
oszenie nie powiod
Konfiguracja zako
Konfiguracja nie powiod
Aby usun
 aplikacj
, musisz by
 administratorem. W celu usuni
cia tej aplikacji zaloguj si
 jako administrator lub skontaktuj si
 z grup
 pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.
ka [2] nie jest prawid
owa. Podaj prawid
o pami
ci. Przed ponowieniem, zamknij inne aplikacje.
W stacji [2] nie ma dysku. W
 dysk i kliknij przycisk Pon
 lub kliknij przycisk Anuluj aby zmieni
 na poprzednio wybrany wolumin.
W stacji [2] nie ma dysku. W
 dysk i kliknij przycisk Pon
 lub kliknij przycisk Anuluj aby powr
 do okna dialogowego przegl
dania i wybra
 inny wolumin.
Folder [2] nie istnieje. Wpisz 
 do istniej
cego folderu.
Masz niewystarczaj
ce uprawnienia do czytania tego foldera.
Nie mo
na ustali
 prawid
owego folderu docelowego instalacji.
d podczas pr
by odczytu bazy danych 
a instalacji: [2].
Planowanie operacji ponownego rozruchu: Zmiana nazwy pliku [2] na [3]. Aby uko
 operacj
, nale
y dokona
 ponownego rozruchu.
Planowanie operacji ponownego rozruchu: Usuwanie pliku [2]. Aby uko
 operacj
, nale
y dokona
 ponownego rozruchu.
Nie mo
na zarejestrowa
u [2]. HRESULT [3]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na wyrejestrowa
u [2]. HRESULT [3]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na umie
 w buforze pakietu [2]. B
d: [3]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na zarejestrowa
 czcionki [2]. Zweryfikuj, czy masz wystarczaj
ce uprawnienia do instalowania czcionek i czy system obs
uguje t
 czcionk
Nie mo
na wyrejestrowa
 czcionki [2]. Zweryfikuj, czy masz wystarczaj
ce uprawnienia do usuwania czcionek .
Nie mo
na utworzy
tu [2]. Zweryfikuj, czy folder docelowy istnieje i czy masz do niego dost
Nie mo
na usun
tu [2]. Zweryfikuj, czy plik skr
tu istnieje i czy masz do niego dost
Nie mo
na zarejestrowa
 biblioteki typ
w dla pliku [2]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na wyrejestrowa
 biblioteki typ
w dla pliku [2]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
Nie mo
na zaktualizowa
 pliku ini [2][3]. Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dost
Nie mo
na zaplanowa
 pliku [2] do zamiany pliku [3] przy ponownym rozruchu. Zweryfikuj, czy masz uprawnienia do zapisu do pliku [3].
d usuwania mened
era sterownika ODBC, b
d ODBC [2]: [3]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
d instalowania mened
era sterownika ODBC, b
d ODBC [2]: [3]. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej.
d usuwania mened
era sterownika ODBC: [4], b
d ODBC [2]: [3]. Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do usuwania sterownik
w ODBC.
d instalowania sterownika ODBC: [4], b
d ODBC [2]: [3]. Zweryfikuj, czy plik [4] istnieje i czy masz do niego dost
d konfigurowania 
a danych ODBC: [4], b
d ODBC [2]: [3]. Zweryfikuj, czy plik [4] istnieje i czy masz do niego dost
Nie mo
na uruchomi
 ([3]). Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do uruchamiania us
ug systemu.
Nie mo
na zatrzyma
 ([3]). Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do zatrzymywania us
ug systemu.
Nie mo
na usun
 ([3]). Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do usuwania us
ug systemu.
Nie mo
na zainstalowa
 ([3]). Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do instalowania us
ug systemu.
Nie mo
na zaktualizowa
 zmiennej 
rodowiskowej 
. Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do modyfikacji zmiennych 
rodowiskowych.
Nie masz odpowiednich uprawnie
 do doko
czenia tej instalacji dla wszystkich u
ytkownik
w na tym komputerze. Zaloguj si
 jako administrator i wtedy pon
 instalacji.
Nie mo
na ustawi
 pliku zabezpiecze
 dla pliku 
d: [2]. Zweryfikuj, czy masz odpowiednie uprawnienia do modyfikacji uprawnie
 zabezpiecze
 dla tego pliku.
ugi sk
w (COM+ 1.0) nie s
 zainstalowane na tym komputerze. Instalacja wymaga us
w, aby pomy
lnie j
ugi sk
pne w systemie Windows 
Podczas rejestrowania aplikacji COM+ wyst
d. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej, aby uzyska
cej informacji.
Podczas wyrejestrowywania aplikacji COM+ wyst
d. Skontaktuj si
 z personelem pomocy technicznej, aby uzyska
cej informacji.
Nie mo
na zmieni
 opisu us
 ([3]).
uga Instalator Windows nie mo
e zaktualizowa
 pliku systemowego [2], poniewa
 jest on zabezpieczony przez system Windows. Aby ten program dzia
 poprawnie, mo
 potrzeba zaktualizowania systemu operacyjnego. {{Wersja pakietu: [3], wersja OS Protected: [4]}}
uga Instalator Windows nie mo
e zaktualizowa
 chronionego pliku Windows [2]. {{Wersja pakietu: [3], wersja OS Protected: [4], b
d SFP: [5]}}
uga Instalatora Windows nie mo
e zaktualizowa
 jednego lub wi
cej chronionych plik
w systemu Windows. {{B
d SFP: [2]. Lista chronionych plik
w:\r\n[3]}}
Instalacje u
ytkownika s
czone przez zasady na tym komputerze.
d podczas instalowania sk
adniku asemblacji [2]. HRESULT: [3]. {{interfejs asemblacji: [4], funkcja: [5], nazwa asemblacji: [6]}}
{{Erro fatal: }}
{{Erro [1]. }}
Aviso [1]. 
Informa
es [1]. 
O Installer encontrou um erro inesperado ao instalar este pacote. Pode haver um problema com o pacote. O c
digo de erro 
 [1]. {{Os argumentos s
o: [2], [3], [4]}}
{{Disco cheio: }}
o [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Tipo de mensagem: [1], Argumento: [2]
=== Log iniciado: [Date] [Time] ===
=== Log parado: [Date] [Time] ===
o iniciada [Time]: [1].
o conclu
da [Time]: [1]. Valor de retorno [2].
Tempo restante: {[1] minutos }{[2] segundos}
Sem mem
ria. Encerre outros aplicativos antes de tentar novamente.
O Installer n
 respondendo.
Installer interrompido prematuramente.
Aguarde enquanto o Windows configura o [ProductName]
Reunindo as informa
es necess
rias...
Removendo vers
es anteriores deste aplicativo...
Preparando para remover vers
es anteriores deste aplicativo...
A instala
o do {[ProductName] }foi conclu
da com 
A instala
o do {[ProductName] }falhou.
Erro ao ler do arquivo: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se o arquivo existe e se voc
 pode acess
vel criar o arquivo '[2]'. J
 existe um diret
rio com este nome. Cancele a instala
o e tente instalar em um local diferente.
Insira o disco: [2]
O Installer tem privil
gios insuficientes para acessar este diret
rio: [2]. A instala
o pode continuar. Efetue logon como administrador ou entre em contato com o administrador do sistema.
Erro ao gravar no arquivo: [2]. Verifique se voc
 tem acesso a este diret
Erro ao ler do arquivo: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se o arquivo existe e se voc
 pode acess
Outro aplicativo tem acesso exclusivo ao arquivo '[2]'. Encerre todos os outros aplicativos e clique em 'Repetir'.
o em disco suficiente para instalar este arquivo: [2]. Libere espa
o em disco e clique em 'Repetir', ou clique em 'Cancelar' para sair.
Arquivo de origem n
o encontrado: [2]. Verifique se o arquivo existe e se voc
 pode acess
Erro ao ler do arquivo: [3]. {{ Erro do sistema [2].}} Verifique se o arquivo existe e se voc
 pode acess
Erro ao gravar no arquivo: [3]. {{ Erro do sistema [2].}} Verifique se voc
 tem acesso a este diret
Arquivo de origem n
o encontrado{{(gabinete)}}: [2]. Verifique se o arquivo existe e se voc
 pode acess
vel criar o diret
rio '[2]'. J
 existe um arquivo com este nome. Renomeie ou remova o arquivo e clique em 'Repetir', ou clique em 'Cancelar' para sair.
O volume [2] n
 dispon
vel no momento. Selecione outro volume.
O caminho especificado '[2]' n
 dispon
vel gravar na pasta especificada: [2].
Ocorreu um erro na rede ao tentar ler do arquivo: [2]
Ocorreu um erro ao tentar criar o diret
rio: [2]
Ocorreu um erro na rede ao tentar criar o diret
rio: [2]
Ocorreu um erro na rede ao tentar abrir o gabinete do arquivo de origem: [2]
O caminho especificado 
 muito longo: [2]
O Installer tem privil
gios insuficientes para modificar este arquivo: [2].
Uma parte do caminho da pasta '[2]' 
lida. Talvez ela esteja vazia ou exceda o comprimento permitido pelo sistema.
O caminho da pasta '[2]' cont
m palavras que n
lidas em caminhos de pastas.
O caminho da pasta '[2]' cont
m um caractere inv
'[2]' n
 um nome de arquivo curto v
Erro ao obter seguran
a do arquivo: [3] GetLastError: [2]
Unidade inv
lida: [2]
Erro ao aplicar patch no arquivo [2]. Provavelmente, ele foi atualizado por outros meios e n
o pode mais ser modificado por esse patch. Para obter mais informa
es, entre em contato com o fornecedor do patch. {{Erro do sistema: [3]}}
Um arquivo necess
o pode ser instalado porque o arquivo de gabinete [2] n
o foi assinado digitalmente. Isso pode indicar que o arquivo de gabinete est
 corrompido.
Um arquivo necess
o pode ser instalado porque o arquivo de gabinete [2] possui uma assinatura digital inv
lida. Isso pode indicar que o arquivo de gabinete est
 corrompido.{{ Erro [3] foi retornado pelo WinVerifyTrust.}}
Falha ao copiar corretamente o arquivo [2]: erro de CRC.
Falha ao mover corretamente o arquivo [2]: erro de CRC.
Falha ao corrigir corretamente o arquivo [2]: erro de CRC.
O arquivo '[2]' n
o pode ser instalado porque o arquivo n
o foi encontrado no arquivo de gabinete '[3]'. Isso pode indicar um erro de rede, um erro ao ler do CD-ROM ou um problema com este pacote.
O arquivo de gabinete '[2]' necess
rio para esta instala
 corrompido e n
o pode ser usado. Isso pode indicar um erro de rede, um erro ao ler do CD-ROM ou um problema com este pacote.
Erro ao criar um arquivo tempor
rio necess
rio para concluir esta instala
o.{{ Pasta: [3]. C
digo de erro do sistema: [2]}}
o foi poss
vel criar a chave: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte. 
o foi poss
vel abrir a chave: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte. 
o foi poss
vel excluir o valor [2] da chave [3]. {{ Erro do sistema [4].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte. 
o foi poss
vel excluir a chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte. 
o foi poss
vel ler o valor [2] da chave [3]. {{ Erro do sistema [4].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte. 
o foi poss
vel gravar o valor [2] na chave [3]. {{ Erro do sistema [4].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel obter nomes de valores para a chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel obter nomes de sub-chaves para a chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel ler informa
es de seguran
a para a chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se voc
 tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel aumentar o espa
o dispon
vel do Registro. S
o necess
rios [2] KB de espa
o livre no Registro para a instala
o deste aplicativo.
Outra instala
 em andamento. Voc
 deve concluir a instala
o anterior antes de continuar a instala
o atual.
Erro ao acessar dados protegidos. Certifique-se de que o Windows Installer esteja configurado corretamente e tente instalar novamente.
rio '[2]' iniciou previamente uma instala
o do produto '[3]'. Esse usu
rio precisar
 executar essa instala
o novamente antes do produto poder ser utilizado. Sua instala
o atual continuar
 agora.
rio '[2]' iniciou previamente a instala
o do produto '[3]'. Esse usu
rio precisar
 executar essa instala
o novamente antes do produto poder ser utilizado.
o insuficiente em disco -- Volume: '[2]'; espa
o necess
rio: [3] KB; espa
o dispon
vel: [4] KB. Libere espa
o em disco e tente novamente.
Tem certeza de que deseja cancelar?
O arquivo [2][3] est
 sendo mantido em uso { pelo seguinte processo: Nome: [4], Identifica
o: [5], T
tulo da janela: '[6]'}. Feche esse aplicativo e tente novamente.
O produto '[2]' j
 instalado, impedindo a instala
o deste produto. Os dois produtos s
o incompat
o insuficiente em disco no volume '[2]' para continuar a instala
o com recupera
o ativada. [3] KB s
o necess
rios, mas h
 apenas [4] KB dispon
veis. Clique em 'Ignorar' para continuar a instala
o sem salvar informa
es de recupera
o, 'Repetir' para verificar o espa
o dispon
vel em disco novamente ou em 'Cancelar' para sair da instala
o foi poss
vel acessar o local da rede [2].
Os seguintes aplicativos devem ser fechados antes de continuar a instala
o foi poss
vel localizar qualquer produto compat
vel instalado anteriormente na m
quina para a instala
o deste produto.
Erro ao aplicar as configura
es de seguran
a. [2] n
 um usu
rio ou grupo v
lido. Isso pode indicar um problema com o pacote ou na conex
o com um controlador de dom
nio na rede. Verifique sua conex
o de rede e clique em 'Repetir' ou em 'Cancelar' para encerrar a instala
o. {{N
vel localizar a SID do usu
rio, erro de sistema [3]}}
A chave [2] n
lida. Verifique se voc
 inseriu a chave correta.
O Installer deve reiniciar o sistema para que a configura
o de [2] possa continuar. Clique em 'Sim' para reiniciar agora ou em 'N
o' se desejar reiniciar manualmente mais tarde.
 deve reiniciar o sistema para que as altera
es de configura
o de [2] tenham efeito. Clique em 'Sim' para reiniciar agora ou em 'N
o' se desejar reiniciar manualmente mais tarde.
Uma instala
o do [2] est
 suspensa no momento. Voc
 deve desfazer as altera
es feitas por essa instala
o para continuar. Deseja desfazer essas altera
Uma instala
o anterior deste produto est
 em andamento. Voc
 deve desfazer as altera
es feitas por essa instala
o para continuar. Deseja desfazer essas altera
Um pacote de instala
o para o produto [2] n
o pode ser encontrado. Tente a instala
o novamente usando uma c
lida do pacote de instala
o '[3]'.
Instala
o conclu
da com 
Falha na instala
Produto: [2] -- [3]
Talvez voc
 precise recuperar o estado anterior do computador ou continuar a instala
o mais tarde. Deseja recuperar?
Ocorreu um erro ao gravar informa
es de instala
o em disco. Certifique-se de que haja espa
o em disco suficiente dispon
vel e clique em 'Repetir', ou clique em 'Cancelar' para finalizar a instala
Um ou mais dos arquivos necess
rios para recuperar o estado anterior do computador n
de ser encontrado. A restaura
o pode instalar um de seus produtos requeridos. Entre em contato com a equipe de suporte t
cnico. {{Erro do sistema: [3].}}
A vers
o anterior de [2] n
o pode ser removida. Entre em contato com a equipe de suporte t
cnico. {{Erro do sistema [3].}}
Instalado [2]
Configurado [2]
Removido [2]
O arquivo [2] foi rejeitado pela diretiva de assinatura digital.
O servi
o do Windows Installer n
de ser acessado. Isso pode ocorrer se voc
 estiver executando o Windows em modo de seguran
a ou se o Windows Installer n
o tiver sido instalado corretamente. Entre em contato com sua equipe de suporte para obter ajuda.
 um problema com este pacote do Windows Installer. Um script necess
rio para a conclus
o desta instala
de ser executado. Entre em contato com sua equipe de suporte ou com o fornecedor do pacote. {{A
o personalizada [2] erro de script [3], [4]: [5] Linha [6], Coluna [7], [8] }}
 um problema com este pacote do Windows Installer. Um programa necess
rio para a conclus
o desta instala
de ser executado. Entre em contato com sua equipe de suporte ou com o fornecedor do pacote. {{A
o: [2], localiza
o: [3], comando: [4] }}
 um problema com este pacote do Windows Installer. Um programa executado como parte da instala
o foi conclu
do como esperado. Entre em contato com sua equipe de suporte ou com o fornecedor do pacote. {{A
o: [2], localiza
o: [3], comando: [4] }}
 um problema com este pacote do Windows Installer. Uma dll necess
ria para a conclus
o desta instala
de ser executada. Entre em contato com sua equipe de suporte ou com o fornecedor do pacote {{A
o [2], entrada: [3], biblioteca: [4] }}
A remo
o foi conclu
da com 
Falha na remo
ncio foi conclu
do com 
Falha no an
A configura
o foi conclu
da com 
Falha na configura
 preciso ser um administrador para remover este aplicativo. Para remover este aplicativo, fa
a logon como administrador ou contacte a equipe de suporte t
cnico para obter ajuda.
O caminho [2] n
lido. Especifique um caminho v
Sem mem
ria. Encerre outros aplicativos antes de tentar novamente.
 nenhum disco na unidade [2]. Insira um disco e clique em 'Repetir', ou clique em 'Cancelar' para voltar ao volume selecionado anteriormente.
 nenhum disco na unidade [2]. Insira um disco e clique em 'Repetir', ou clique em 'Cancelar' para retornar 
 caixa de procura e selecione um volume diferente.
A pasta [2] n
o existe. Insira um caminho para uma pasta existente.
 tem privil
gios insuficientes para ler esta pasta.
Uma pasta de destino v
lida n
de ser determinada para a instala
Erro ao tentar ler a partir do banco de dados de instala
o de origem: [2].
Programando opera
o de reinicializa
o: renomeando o arquivo [2] para [3]. 
 preciso reinicializar o computador para concluir a opera
Programando opera
o de reinicializa
o: excluindo o arquivo [2]. 
 preciso reinicializar o computador para concluir a opera
dulo [2] falhou ao registrar. HRESULT [3]. Entre em contato com a equipe de suporte.
dulo [2] falhou ao remover registro. HRESULT [3]. Entre em contato com a equipe de suporte.
Falha ao armazenar o pacote em cache [2]. Erro: [3]. Entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel registrar a fonte [2]. Verifique se voc
 tem permiss
es suficientes para instalar fontes e se o sistema oferece suporte para essa fonte.
o foi poss
vel remover o registro da fonte [2]. Verifique se voc
 tem permiss
es suficientes para remover fontes.
o foi poss
vel criar o atalho [2]. Verifique se a pasta de destino existe e se voc
 pode acess
o foi poss
vel remover o atalho [2]. Verifique se o arquivo de atalho existe e se voc
 pode acess
o foi poss
vel registrar a biblioteca de tipos para o arquivo [2]. Entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel remover o registro da biblioteca de tipos para o arquivo [2]. Entre em contato com a equipe de suporte.
o foi poss
vel atualizar o arquivo ini [2][3]. Verifique se o arquivo existe e se voc
 pode acess
o foi poss
vel agendar a substitui
o do arquivo [3] pelo arquivo [2] ao reinicializar. Verifique se voc
 tem permiss
es de grava
o para o arquivo [3].
Erro ao remover o gerenciador de driver ODBC; erro de ODBC [2]: [3]. Entre em contato com a equipe de suporte.
Erro ao instalar o gerenciador de driver ODBC; erro de ODBC [2]: [3]. Entre em contato com a equipe de suporte.
Erro ao remover o driver ODBC: [4]; erro de ODBC [2]: [3]. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para remover drivers ODBC.
Erro ao instalar o driver ODBC: [4]; erro de ODBC [2]: [3]. Verifique se o arquivo [4] existe e se voc
 pode acess
Erro ao configurar fonte de dados ODBC: [4]; erro de ODBC [2]: [3]. Verifique se o arquivo [4] existe e se voc
 pode acess
o '[2]' ([3]) falhou ao iniciar. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para iniciar os servi
os do sistema.
o '[2]' ([3]) n
de ser interrompido. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para interromper os servi
os do sistema.
o '[2]' ([3]) n
de ser exclu
do. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para remover servi
os do sistema.
o '[2]' ([3]) n
de ser instalado. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para instalar os servi
os do sistema.
o foi poss
vel atualizar a vari
vel de ambiente '[2]'. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para modificar vari
veis de ambiente.
o tem privil
gios suficientes para concluir esta instala
o para todos os usu
rios da m
quina. Efetue logon como administrador e tente essa instala
o novamente.
o foi poss
vel definir a seguran
a de arquivo para o arquivo '[3]'. Erro: [2]. Verifique se voc
 tem privil
gios suficientes para modificar as permiss
es de seguran
a desse arquivo.
Os servi
os de componentes (COM+ 1
o instalados neste computador. Esta instala
o requer os servi
os de componentes para ser conclu
da com 
xito. Os servi
os de componentes est
o dispon
veis no Windows 2
Erro ao registrar o aplicativo do COM+. Entre em contato com a equipe de suporte para obter mais informa
Erro ao remover o registro do aplicativo do COM+. Entre em contato com a equipe de suporte para obter mais informa
A descri
o do servi
o '[2]' ([3]) n
de ser alterada.
O servi
o Windows Installer n
o pode atualizar o arquivo do sistema [2] porque ele est
 protegido pelo Windows. Talvez voc
 precise atualizar o sistema operacional para que o programa funcione devidamente. {{Vers
o do pacote: [3], Vers
o protegida do SO: [4]}}
O servi
o Windows Installer n
o pode atualizar o arquivo protegido pelo Windows [2]. {{Vers
o do pacote: [3], Vers
o protegida do SO: [4], Erro do SFP: [5]}}
O servi
o do Windows Installer n
o pode atualizar um ou mais arquivos protegidos do Windows. {{Erro SFP: [2]. Lista de arquivos protegidos:\r\n[3]}}
As instala
es de usu
rio est
o desativadas por meio da diretiva neste computador.
Erro ao instalar o componente de montagem [2]. HRESULT: [3]. {{interface de montagem: [4], fun
o: [5], nome da montagem: [6]}}
{{Erro fatal: }}
{{Erro [1]. }}
Aviso [1]. 
Informa
es [1]. 
O instalador encontrou um erro inesperado ao instalar este pacote. Isto pode indicar um problema com este pacote. O c
digo de erro 
 [1]. {{Os argumentos s
o: [2], [3], [4]}}
{{Disco cheio: }}
o [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Tipo de mensagem: [1], Argumento: [2]
=== In
cio do registo: [Date] [Time] ===
=== Conclus
o do registo: [Date] [Time] ===
cio da ac
o [Time]: [1].
Fim da ac
o [Time]: [1]. Valor devolvido [2].
Tempo restante: {[1] minutos }{[2] segundos}
Sem mem
ria. Encerre outras aplica
es antes de repetir a opera
O Installer deixou de responder.
O Installer foi interrompido prematuramente.
Aguarde enquanto o Windows configura o [ProductName]
A reunir as informa
es necess
rias...
A remover vers
es anteriores desta aplica
A preparar-se para remover vers
es anteriores desta aplica
A configura
o do {[ProductName] }foi conclu
da com 
A configura
o do {[ProductName] }falhou.
Erro ao ler o ficheiro: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se o ficheiro existe e se pode aced
o foi poss
vel criar o ficheiro '[2]'. J
 existe um direct
rio com este nome. Cancele a instala
o e tente instalar num local diferente.
Introduza o disco: [2]
O Installer n
o tem privil
gios suficientes para aceder a este direct
rio: [2]. N
vel continuar a instala
o. Inicie a sess
o como administrador ou contacte o administrador do sistema.
Erro ao escrever no ficheiro: [2]. Verifique se tem acesso a esse direct
Erro ao ler o ficheiro: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se o ficheiro existe e se pode aceder-lhe.
 outra aplica
o com acesso exclusivo ao ficheiro '[2]'. Encerre todas as outras aplica
es e depois fa
a clique sobre Repetir.
o em disco suficiente para instalar este ficheiro: [2]. Liberte algum espa
o em disco e fa
a clique sobre Repetir ou fa
a clique sobre Cancelar para sair.
O ficheiro de origem n
o foi encontrado: [2]. Verifique se o ficheiro existe e se pode aced
Erro ao ler o ficheiro: [3]. {{ Erro do sistema [2].}} Verifique se o ficheiro existe e se pode aced
Erro ao escrever no ficheiro: [3]. {{ Erro do sistema [2].}} Verifique se tem acesso a esse direct
o foi localizado o ficheiro de origem{{(ficheiro .CAB)}}: [2]. Verifique se o ficheiro existe e se lhe pode aceder.
o foi poss
vel criar o direct
rio '[2]'. J
 existe um ficheiro com este nome. Mude o nome do ficheiro ou remova-o e fa
a clique sobre Repetir, ou fa
a clique sobre Cancelar para sair.
O volume [2] n
 dispon
vel actualmente. Seleccione outro.
O caminho especificado '[2]' n
 dispon
o foi poss
vel escrever na pasta especificada : [2].
Ocorreu um erro de rede ao tentar ler o ficheiro: [2]
Ocorreu um erro ao tentar criar o direct
rio: [2]
Ocorreu um erro de rede ao tentar criar o direct
rio: [2]
Ocorreu um erro de rede ao tentar abrir o ficheiro .CAB de origem: [2]
O caminho especificado 
 demasiado longo: [2]
O Installer n
o tem privil
gios suficientes para modificar este ficheiro: [2].
Uma parte do caminho da pasta '[2]' n
lida; est
 em branco ou excede o comprimento permitido pelo sistema.
O caminho da pasta '[2]' cont
m palavras que n
lidas em caminhos de pastas.
O caminho da pasta '[2]' cont
m um car
cter inv
'[2]' n
 um nome v
lido para ficheiros de nome curto.
Erro ao obter a seguran
a do ficheiro: [3] GetLastError: [2]
Unidade inv
lida: [2]
Erro ao aplicar o patch ao ficheiro [2]. Foi provavelmente actualizado de outro modo e j
o pode ser modificado por este patch. Para mais informa
es, contacte o fornecedor do patch. {{Erro do sistema: [3]}}
Um ficheiro que 
 necess
o pode ser instalado porque o ficheiro cab [2] n
 assinado digitalmente. Isto pode indicar que o ficheiro cab est
 corrompido.
Um ficheiro que 
 necess
o pode ser instalado porque o ficheiro cab [2] n
 assinado digitalmente. Isto pode indicar que o ficheiro cab est
 corrompido..{{ Foi devolvido o erro [3] por WinVerifyTrust.}}
Falha ao copiar correctamente o ficheiro [2]: Erro de CRC.
Falha ao mover correctamente o ficheiro [2]: Erro de CRC.
Falha ao aplicar o patch correctamente ao ficheiro [2]: Erro de CRC.
O ficheiro '[2]' n
o pode ser instalado porque n
vel encontrar o ficheiro no ficheiro cab '[3]'. Isto pode indicar um erro de rede, um erro a ler a partir do CD-ROM ou um problema com este pacote.
O ficheiro cab '[2]' requerido para esta instala
 corrompido e n
o pode ser utilizado. Isto pode indicar um erro de rede, um erro a ler a partir do CD-ROM ou um problema com este pacote.
Ocorreu um erro ao criar um ficheiro tempor
rio que 
 necess
rio para concluir esta instala
o.{{ Pasta: [3]. C
digo de erro de sistema: [2]}}
o foi poss
vel criar a chave: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico. 
o foi poss
vel abrir a chave: [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico. 
o foi poss
vel eliminar o valor [2] da chave [3]. {{ Erro do sistema [4].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico. 
o foi poss
vel eliminar a chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico. 
o foi poss
vel ler o valor [2] da chave [3]. {{ Erro do sistema [4].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico. 
o foi poss
vel escrever o valor [2] para a chave [3]. {{ Erro do sistema [4].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel obter nomes de valores para a chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel obter os nomes das subchaves para a chave [2]. {{ Erro de sistema [3].}} Verifique se tem direitos de acesso suficientes para aceder a essa chave ou contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel ler as informa
es de seguran
a da chave [2]. {{ Erro do sistema [3].}} Verifique se tem acesso suficiente a essa chave ou contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel aumentar o espa
o de registo dispon
vel. S
o necess
rios [2] KB de espa
o de registo livre para instalar esta aplica
 outra instala
o em curso. Tem de concluir essa instala
o antes de continuar com esta.
Erro ao aceder a dados protegidos. Certifique-se de que o Windows Installer est
 correctamente configurado e volte a tentar a instala
O utilizador '[2]' iniciou previamente uma instala
o do produto '[3]'. Esse utilizador tem de voltar a executar essa instala
o antes do produto poder ser utilizado. A instala
o actual continua.
O utilizador '[2]' iniciou previamente uma instala
o do produto '[3]'. Esse utilizador tem de voltar a executar essa instala
o antes do produto poder ser utilizado.
Sem espa
o em disco -- Volume: '[2]'; espa
o necess
rio: [3] KB; espa
o dispon
vel: [4] KB. Liberte algum espa
o em disco e repita a opera
Tem a certeza de que deseja cancelar?
O ficheiro [2][3] est
 a ser utilizado{ pelo seguinte processo: Nome: [4], Identifica
o: [5], T
tulo da janela: '[6]'}. Encerre essa aplica
o e repita a opera
O produto '[2]' j
 instalado, impedindo a instala
o deste produto. Os dois produtos s
o incompat
o existe espa
o em disco suficiente no volume: '[2]' para continuar a instala
o com a recupera
o activada. S
o necess
rios [3] KB, mas apenas est
o dispon
veis [4] KB. Clique em 'Ignorar' para continuar a instala
o sem guardar a informa
o de recupera
o, clique em 'Repetir' para voltar a verificar o espa
o em disco dispon
vel ou clique em 'Cancelar' para sair da instala
o foi poss
vel aceder 
 localiza
o na rede [2].
Tem de encerrar as seguintes aplica
es antes de continuar a instala
o foi poss
vel encontrar nenhum produto compat
vel previamente instalado na m
quina para a instala
o deste produto.
Ocorreu um erro ao aplicar as defini
es de seguran
a. [2] n
 um utilizador ou grupo v
lido. Isto pode acontecer devido a um erro com o pacote ou a um problema ao ligar a um controlador de dom
nio na rede. Verifique a sua liga
o de rede e clique em 'Repetir' ou em 'Cancelar' para terminar a instala
o. {{N
vel localizar o SID do utilizador, erro de sistema [3]}}
A chave [2] n
lida. Verifique se introduziu a chave correcta.
O Installer tem de reiniciar o sistema antes de poder continuar a configura
o de [2]. Fa
a clique sobre Sim para reiniciar j
 ou sobre N
o se pretende reiniciar manualmente o sistema mais tarde.
Tem de reiniciar o sistema para que entrem em vigor as altera
es de configura
o feitas em [2]. Fa
a clique sobre Sim para reiniciar j
 ou sobre N
o se pretender reiniciar manualmente mais tarde.
A instala
o de [2] est
 actualmente suspensa. Para continuar, tem de anular as altera
es feitas por essa instala
o. Deseja anular essas altera
 em curso uma anterior instala
o deste produto. Para continuar, tem de anular as altera
es feitas por essa instala
o. Deseja anular essas altera
o foi poss
vel localizar um pacote de instala
o para o produto [2]. Tente fazer a instala
o novamente com uma c
lida do pacote de instala
o '[3]'.
Instala
o conclu
da com 
A instala
o falhou.
Produto: [2] -- [3]
Pode restaurar o computador para o respectivo estado anterior ou continuar a instala
o mais tarde. Deseja restaurar?
Ocorreu um erro ao escrever as informa
es de instala
o no disco. Certifique-se de que o espa
o dispon
vel em disco 
 suficiente e fa
a clique sobre Repetir ou fa
a clique sobre Cancelar para terminar a instala
o foi poss
vel encontrar um ou mais dos ficheiros necess
rios para restaurar o computador para o respectivo estado anterior. O restauro n
o foi poss
vel instalar um dos produtos requeridos. Contacte o grupo de suporte t
cnico. {{Erro do sistema: [3].}}
o foi poss
vel remover a vers
o anterior de [2]. Contacte o grupo de suporte t
cnico. {{Erro do sistema [3].}}
Instalado [2]
Configurado [2]
Removido [2]
O ficheiro [2] foi rejeitado pela pol
tica de assinatura digital.
o foi poss
vel aceder ao servi
o Windows Installer. Isto pode acontecer se estiver a executar o Windows em modo seguro ou se o Windows Installer n
o estiver instalado correctamente. Contacte o suporte t
cnico para obter ajuda.
Existe um problema com este pacote Windows Installer. Um script necess
rio para concluir esta instala
o pode ser executado. Contacte o pessoal de suporte ou a empresa do pacote. {{Ac
o personalizada [2] erro de script [3], [4]: [5] Linha [6], Coluna [7], [8] }}
Existe um problema com este pacote Windows Installer. Um programa necess
rio para concluir esta instala
o pode ser executado. Contacte o pessoal de suporte ou a empresa do pacote. {{Ac
o: [2], localiza
o: [3], comando: [4] }}
Existe um problema com este pacote Windows Installer. Um programa executado como parte da configura
o foi conclu
do tal como era esperado. Contacte o pessoal de suporte ou a empresa do pacote. {{Ac
o: [2], localiza
o: [3], comando: [4] }}
Existe um problema com este pacote Windows Installer. Uma DLL necess
rio para concluir esta instala
o pode ser executada. Contacte o pessoal de suporte ou a empresa do pacote. {{Ac
o: [2], localiza
o: [3], comando: [4] }}
A remo
o foi conclu
da com 
A remo
o falhou.
Conclu
do o an
ncio com 
ncio falhou.
Conclu
da a configura
o com 
A configura
o falhou.
Tem que ser um 'Administrador'para remover esta aplica
o. Para remover esta aplica
o, pode iniciar uma sess
o como 'Administrador', ou contacte o grupo de suporte t
cnico para assist
O caminho [2] n
lido. Especifique um caminho v
Sem mem
ria. Encerre outras aplica
es antes de repetir a opera
o existe nenhum disco na unidade [2]. Introduza um e fa
a clique sobre Repetir ou fa
a clique sobre Cancelar para voltar ao volume previamente seleccionado.
o existe nenhum disco na unidade [2]. Introduza um e fa
a clique sobre Repetir ou fa
a clique sobre Cancelar para voltar ao volume previamente seleccionado.
A pasta [2] n
o existe. Introduza o caminho de uma pasta existente.
o tem privil
gios suficientes para ler esta pasta.
o foi poss
vel determinar uma pasta de destino v
lida para a instala
Erro ao tentar ler a base de dados de instala
o de origem: [2].
Programar opera
o de reiniciar o computador: Mudar o nome do ficheiro de [2] para [3]. Tem de reiniciar o computador para concluir a opera
Programar a opera
o de reiniciar o computador: Eliminar o ficheiro [2]. Tem de reiniciar o computador para concluir a opera
dulo [2] falhou ao registar. HRESULT [3]. Contacte o suporte t
cnico.
dulo [2] falhou ao anular o registo. HRESULT [3]. Contacte o suporte t
cnico.
Falhou a coloca
o na cache do pacote [2]. Erro: [3]. Contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel registar o tipo de letra [2]. Verifique se tem permiss
es suficientes para instalar tipos de letra e se o sistema suporta este tipo de letra.
o foi poss
vel anular o registo do tipo de letra [2]. Verifique se tem permiss
es suficientes para remover tipos de letra.
o foi poss
vel criar o atalho [2]. Verifique se a pasta de destino existe e se pode aced
o foi poss
vel remover o atalho [2]. Verifique se o ficheiro de atalho existe e se pode aced
o foi poss
vel registar biblioteca de tipos para o ficheiro [2]. Contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel anular o registo da biblioteca de tipos para o ficheiro [2]. Contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel actualizar o ficheiro ini [2][3]. Verifique se o ficheiro existe e se pode aced
o foi poss
vel programar o ficheiro [2] para substituir o ficheiro [3] durante a opera
o de reiniciar o computador. Verifique se tem permiss
es de escrita para o ficheiro [3].
Erro ao remover o gestor do controlador ODBC, erro ODBC [2]: [3]. Contacte o suporte t
cnico.
Erro ao instalar o gestor de controladores ODBC - erro ODBC [2]: [3]. Contacte o suporte t
cnico.
Erro ao remover o controlador ODBC: [4], erro ODBC [2]: [3]. Verifique se tem privil
gios suficientes para remover controladores ODBC.
Erro ao instalar o controlador ODBC: [4], erro ODBC [2]: [3]. Verifique se o ficheiro [4] existe e se pode aced
Erro ao configurar a origem de dados ODBC: [4], erro ODBC [2]: [3]. Verifique se o ficheiro [4] existe e se pode aced
O servi
o '[2]' ([3]) falhou ao iniciar. Verifique se tem privil
gios suficientes para iniciar servi
os do sistema.
o foi poss
vel interromper o servi
o '[2]' ([3]). Verifique se tem privil
gios suficientes para interromper servi
os do sistema.
o foi poss
vel eliminar o servi
o '[2]' ([3]). Verifique se tem privil
gios suficientes para remover servi
os do sistema.
o foi poss
vel instalar o servi
o '[2]' ([3]). Verifique se tem privil
gios suficientes para instalar servi
os do sistema.
o foi poss
vel actualizar a vari
vel de ambiente '[2]'. Verifique se tem privil
gios suficientes para modificar vari
veis de ambiente.
o tem privil
gios suficientes para concluir esta instala
o para todos os utilizadores da m
quina. Inicie a sess
o como administrador e depois repita esta instala
o foi poss
vel definir a seguran
a de ficheiro para o ficheiro '[3]'. Erro: [2]. Verifique se tem privil
gios suficientes para modificar as permiss
es de seguran
a deste ficheiro.
Component Services (COM+ 1
o foram instalados neste computador. Para ser conclu
da com 
xito, esta instala
o requer Component Services. Component Services est
o dispon
veis no Windows 
Erro ao registar a aplica
o COM+. Para mais informa
es, contacte o suporte t
cnico.
Erro ao anular o registo da aplica
o COM+. Para mais informa
es, contacte o suporte t
cnico.
o foi poss
vel alterar a descri
o do servi
o '[2]' ([3]).
O servi
o Windows Installer n
o consegue actualizar o ficheiro de sistema [2] porque o ficheiro est
 protegido pelo Windows. Para que este programa funcione correctamente, pode ser necess
rio actualizar o sistema operativo. {{Vers
o do pacote: [3], Vers
o protegida OS: [4]}}
O servi
o Windows Installer n
o consegue actualizar o ficheiro de Windows protegido [2]. {{Vers
o do pacote: [3], Vers
o protegida OS: [4], Erro SFP: [5]}}
O servi
o Windows Installer n
o consegue actualizar um ou mais ficheiros protegidos do Windows. {{Erro de SFP: [2]. Lista de ficheiros protegidos:\r\n[3]}}
As instala
es de utilizadores est
o desactivadas por pol
ticas deste computador.
Ocorreu um erro durante a instala
o de um componente montado [2]. HRESULT: [3]. {{interface de montagem: [4], fun
o: [5], nome de montagem: [6]}}
{{Eroare fatal
{{Eroare [1]. }}
Avertisment [1]. 
Informa
ii [1]. 
Installer a 
nregistrat o eroare nea
teptat
 la instalarea acestui pachet. Aceasta poate s
 indice o problem
 la acest pachet. Codul de eroare este [1]. {{Argumentele: [2], [3], [4]}}
{{Disc plin: }}
iune [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Tip mesaj: [1], Argument: [2]
=== Pornirea scrierii 
n jurnal: [Date] [Time] ===
=== Oprirea scrierii 
n jurnal: [Date] [Time] ===
ncepere ac
iune [Time]: [1].
iune finalizat
 [Time]: [1]. Valoare returnat
Timp r
mas: {[1] minute }{[2] secunde}
Memorie insuficient
nchide
i alte aplica
nainte de a re
ncerca.
Installer nu mai r
spunde.
Installer s-a oprit prematur.
i, Windows [ProductName] se configureaz
Colectare informa
ii solicitate...
Se elimin
 versiunile anterioare ale acestei aplica
tire pentru eliminarea versiunilor anterioare ale acestei aplica
{[ProductName] }Instalarea s-a terminat cu succes.
{[ProductName] }Instalarea nu a reu
Eroare la citire din fi
ierul: [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
ierul exist
i acces la el.
Imposibil de creat fi
ierul '[2]'. Un director cu acest nume exist
 deja. Revoca
i instalarea 
ncerca
 instala
ntr-o amplasare diferit
Introduce
i discul: [2]
Installer nu are suficiente privilegii pentru a avea acces la acest director: [2]. Imposibil de continuat instalarea. Conecta
 ca administrator sau lua
tura cu administratorul sistemului dvs.
Eroare la scriere 
ierul: [2]. Verifica
i acces la acel director.
Eroare la citire din fi
ierul: [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
ierul exist
i acces la el.
 aplica
ie are acces exclusiv la fi
ierul '[2]'. 
nchide
i toate celelalte aplica
ii, apoi face
i clic pe Re
ncercare.
iu-disc insuficient pentru a instala acest fi
ier: [2]. Elibera
iu-disc 
i face
i clic pe Re
ncercare, sau face
i clic pe Revocare pentru a ie
ier surs
sit: [2]. Verifica
ierul exist
i acces la el .
Eroare la citire din fi
ierul: [3]. {{ Eroare de sistem [2].}} Verifica
ierul exist
i acces la el.
Eroare la scriere 
ierul: [3]. {{ Eroare de sistem [2].}} Verifica
i acces la acel director.
ier surs
sit{{(container)}}: [2]. Verifica
ierul exist
i acces la el.
Imposibil de creat directorul '[2]'. Un fi
ier cu acest nume exist
 deja. Redenumi
i sau elimina
ierul 
i face
i clic pe Re
ncercare, sau face
i clic pe Revocare pentru a ie
Volumul [2] indisponibil 
n prezent. Selecta
i altul.
Calea specificat
 '[2]' indisponibil
Imposibil de scris 
n folderul specificat: [2].
Eroare de re
ea la 
ncercarea de a citi din fi
ierul: [2]
Eroare la 
ncercarea de a crea directorul: [2]
Eroare de re
ea la 
ncercarea de a crea directorul: [2]
Eroare de re
ea la 
ncercarea de a deschide containerul fi
ierului surs
Calea specificat
 este prea lung
Privilegii insuficiente pentru ca Installer s
 modifice acest fi
ier: [2].
O parte a c
ii folderului '[2]' este incorect
. Fie este vid
, fie dep
te lungimea permis
 de sistem.
Calea folderului '[2]' con
ine cuvinte incorecte pentru c
ile de folder .
Calea folderului '[2]' con
ine un caracter incorect.
'[2]' nu este un nume scurt corect de fi
Eroare la preluarea securit
ierului: [3] PreluareUltimaEroare: [2]
Unitate de stocare informa
ii incorect
Eroare la aplicarea corec
iilor 
ierul [2]. A fost probabil actualizat prin alte mijloace 
i este imposibil de modificat prin aceste corec
ii. Pentru informa
ii suplimentare lua
tura cu furnizorul corec
iilor. {{Eroare de sistem: [3]}}
Imposibil de instalat unul din fi
ierele solicitate deoarece fi
ierul cabinet [2] nu este semnat digital. Aceasta poate s
 indice c
ierul cabinet este deteriorat.
Imposibil de instalat unul din fi
ierele solicitate deoarece fi
ierul cabinet [2] are o semn
 digital
 incorect
. Aceasta poate s
 indice c
ierul cabinet este deteriorat.{{ WinVerifyTrust a returnat eroarea [3].}}
Copierea corect
ierului [2] nu a reu
it: eroare CRC.
Mutarea corect
ierului [2] nu a reu
it: eroare CRC.
Corectarea fi
ierului [2] nu a reu
it: eroare CRC.
Imposibil de instalat fi
ierul '[2]' deoarece fi
ierul nu se g
ierul cabinet '[3]'. Aceasta poate s
 indice o eroare de re
ea, o eroare de citire de pe CD-ROM sau o problem
 cu acest pachet.
ierul tip cabinet '[2]' necesar pentru aceast
 instalare este deteriorat 
i nu se poate utiliza. Aceasta poate s
 indice o eroare de re
ea, o eroare de citire de pe CD-ROM sau o problem
 cu acest pachet.
Eroare la crearea unui fi
ier temporar, necesar pentru finalizarea instal
rii.{{ Folder: [3]. Cod eroare sistem: [2]}}
Imposibil de creat cheia: [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de deschis cheia: [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de 
ters valoarea [2] din cheia [3]. {{ Eroare de sistem [4].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de 
ters cheia [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de citit valoarea [2] din cheia [3]. {{ Eroare de sistem [4].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de scris valoarea [2] 
n cheia [3]. {{ Eroare de sistem [4].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de preluat numele valorilor pentru cheia [2]. {{Eroare de sistem [3].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de preluat numele subcheilor pentru cheia [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de citit informa
ia de securitate pentru cheia [2]. {{ Eroare de sistem [3].}} Verifica
i acces suficient la acea cheie, sau contacta
i personalul de asisten
Imposibil de m
rit spa
iul disponibil pentru registry. Pentru instalarea acestei aplica
ii este necesar un spa
iu liber pentru registry de [2] KO.
 instalare 
n desf
urare. Termina
i acea instalare 
nainte de a continua cu aceasta.
Eroare de acces la date securizate. Asigura
 Windows Installer este configurat corespunz
ncerca
i din nou instalarea.
Utilizatorul '[2]' a ini
iat anterior o instalare pentru produsul '[3]'. Acel utilizator va trebui s
 execute din nou acea instalare, 
nainte de a utiliza acel produs. Instalarea curent
 poate acum s
 continue.
Utilizatorul '[2]' a ini
iat anterior o instalare pentru produsul '[3]'. Acel utilizator va trebui s
 execute din nou acea instalare 
nainte de a utiliza acel produs.
iu-disc insuficient -- Volum: '[2]'; spa
iu necesar: [3] KO; spa
iu disponibil: [4] KO. Elibera
iu-disc 
ncerca
Sigur revoca
ierul [2][3] este men
n lucru{ prin urm
torul proces: Nume: [4], Id: [5], Titlu fereastr
: '[6]'}. 
nchide
i acea aplica
ncerca
Produsul '[2]' deja instalat, 
mpiedic
 instalarea acestui produs. Cele dou
 produse sunt incompatibile.
iu-disc insuficient pe volumul '[2]' pentru a continua instalarea, cu opera
iunea de recuperare activat
. Sunt necesari [3] KO, dar sunt disponibili numai [4] KO. Face
i clic pe Ignorare pentru a continua instalarea f
 salvarea informa
iilor pentru recuperare, pe Re
ncercare pentru a verifica din nou spa
iul disponibil sau pe Revocare pentru a p
si instalarea.
Acces imposibil la amplasarea [2] din re
nchide
toarele aplica
nainte de a continua instalarea:
Imposibil de g
sit produse adecvate, instalate anterior pe calculator, pentru instalarea acestui produs.
Eroare la aplicarea set
rilor de securitate. Utilizatorul sau grupul [2] nu este corect. Indic
 o problem
 cu pachetul sau cu conectarea la un controler de domeniu din re
ea. Verifica
i conexiunea la re
i face
i clic pe Re
ncercare sau face
i clic pe Revocare pentru a termina instalarea. {{Imposibil de localizat SID utilizator, eroare sistem [3]}}
Cheia [2] incorect
. Verifica
i introdus cheia corect
Installer trebuie s
 reporneasc
 sistemul dvs. 
nainte de a continua configurarea pentru [2] . Face
i clic pe Da pentru a reporni acum sau pe Nu dac
 inten
 reporni
i manual mai t
Reporni
i sistemul pentru ca modific
rile de configura
cute pentru [2] s
 efect. Face
i clic pe Da pentru a reporni acum sau pe Nu dac
 inten
 reporni
i manual mai t
O instalare pentru [2] este pentru moment suspendat
. Pentru a continua trebuie anulate modific
rile efectuate prin acea instalare. Anula
i acele modific
O instalare anterioar
 a acestui produs este 
n derulare. Pentru a continua trebuie s
 anula
i modific
rile efectuate prin acea instalare. Anula
i acele modific
Imposibil de g
sit pachetul de instalare pentru produsul [2]. 
ncerca
i din nou instalarea utiliz
nd o copie corect
 a pachetului de instalare '[3]'.
Instalare terminat
 cu succes.
Instalarea nu a reu
Produs: [2] -- [3]
 restabili
i calculatorul la starea sa anterioar
 sau s
 continua
i instalarea mai t
rziu. Restabili
Eroare la scrierea pe disc a informa
iilor de instalare. Verifica
 este suficient spa
iu-disc disponibil 
i face
i clic pe Re
ncercare sau pe Revocare pentru a termina instalarea.
Imposibil de g
sit unul sau mai multe dintre fi
ierele necesare, pentru restabilirea computerului la starea sa anterioar
. Restabilirea imposibil
[2] nu instaleaz
 unul dintre produsele care 
i sunt necesare. Lua
tura cu grupul de asisten
 tehnic
. {{Eroare de sistem: [3].}}
Nu s-a eliminat versiunea anterioar
 a [2]. Lua
tura cu grupul de asisten
 tehnic
. {{Eroare de sistem [3].}}
Instalate [2]
Configurate [2]
terse [2]
ierul [2] s-a respins prin politica de semn
 digital
Imposibil de accesat serviciul Windows Installer. Aceasta se 
 lucra
i cu Windows 
n modul de siguran
 sau dac
 Windows Installer nu este corect instalat. Lua
tura cu personalul de asisten
 o problem
 la acest pachet de Windows Installer. Nu s-a executat un script necesar pentru finalizarea instal
rii. Lua
tura cu personalul de asisten
 sau cu furnizorul pachetului. {{La ac
iunea particularizat
 [2] eroare script [3], [4]: [5] Linia [6], Coloana [7], [8] }}
 o problem
 la acest pachet de Windows Installer. Nu s-a executat un program necesar pentru finalizarea instal
rii. Lua
tura cu personalul de asisten
 sau cu furnizorul pachetului. {{Ac
iune: [2], amplasare: [3], comand
: [4] }}
 o problem
 la acest pachet de Windows Installer. Nu s-a terminat corect un program executat 
n cadrul instal
rii. Lua
tura cu personalul de asisten
 sau cu furnizorul pachetului. {{Ac
iune [2], amplasare: [3], comand
: [4] }}
 o problem
 la acest pachet de Windows Installer. Nu s-a executat un DLL necesar pentru finalizarea instal
rii. Lua
tura cu personalul de asisten
 sau cu furnizorul pachetului. {{Ac
iune [2], intrare: [3], bibliotec
: [4] }}
Eliminarea s-a terminat cu succes.
Eliminarea nu a reu
Inserarea anun
ului s-a 
ncheiat cu succes.
Inserarea anun
ului nu a reu
Configurarea s-a terminat cu succes.
Configurarea nu a reu
Pentru a elimina aceast
 aplica
ie trebuie s
i un Administrator. Pentru a elimina aplica
ia, conecta
 ca Administrator sau lua
tura cu echipa de asisten
 tehnic
Calea [2] incorect
. Specifica
i o cale corect
Memorie insuficient
nchide
i alte aplica
nainte de a re
ncerca.
Nici un disc 
n unitatea [2]. Introduce
i unul 
i face
i clic pe Re
ncercare sau pe Revocare pentru a v
ntoarce la volumul selectat anterior.
Nici un disc 
n unitatea [2]. Introduce
i unul 
i face
i clic pe Re
ncercare sau pe Revocare pentru a v
ntoarce la dialogul de r
sfoire 
i selecta
i un alt volum.
Folder [2] inexistent. Introduce
i o cale spre un folder existent.
Nu ave
i suficiente privilegii pentru a citi acest folder.
Imposibil de determinat un folder de destina
ie corect pentru instalare.
Eroare la 
ncercarea de a citi din baza de date surs
 de instalare: [2].
Planificarea opera
iei de reini
ializare: Redenumire fi
ier [2] 
n [3]. Reini
ializa
i pentru a termina opera
Planificarea opera
iei de reini
ializare: 
tergerea fi
ierului [2]. Reini
ializa
i pentru a termina opera
Modulul [2] nu a reu
nregistreze. HRESULT [3]. Lua
tura cu personalul de asisten
Modulul [2] nu a reu
 elimine 
nregistrarea. HRESULT [3]. Lua
tura cu personalul de asisten
Nu s-a reu
it memorarea imediat
 a pachetului [2]. Eroare: [3]. Lua
tura cu personalul de asisten
Imposibil de 
nregistrat fontul [2]. Verifica
i suficiente drepturi pentru a instala fonturi 
 sistemul accept
 acest font.
Imposibil de eliminat 
nregistrarea fontului [2]. Verifica
i suficiente drepturi pentru a elimina fonturi.
Imposibil de creat comanda rapid
 [2]. Verifica
 folderul destina
ie exist
i acces la el.
Imposibil de eliminat comanda rapid
 [2]. Verifica
 exist
ierul comenzii rapide 
i acces la el.
Imposibil de 
nregistrat biblioteca de tipuri pentru fi
ierul [2]. Lua
tura cu personalul de asisten
Imposibil de eliminat 
nregistrarea bibliotecii de tipuri pentru fi
ierul [2]. Lua
tura cu personalul de asisten
Imposibil de actualizat fi
ierul de ini
ializare [2][3]. Verifica
ierul exist
i acces la el.
Imposibil de programat ca fi
ierul [2] s
nlocuiasc
ierul [3] la reini
ializare. Verifica
i drepturi de scriere 
ierul [3].
Eroare la eliminare manager de driver ODBC, eroare ODBC [2]: [3]. Lua
tura cu personalul de asisten
Eroare la instalare manager de driver ODBC, eroare ODBC [2]: [3]. Lua
tura cu personalul de asisten
Eroare la eliminare driver ODBC: [4], eroare ODBC [2]: [3]. Verifica
i suficiente privilegii pentru a elimina driver-e ODBC.
Eroare la instalare driver ODBC: [4], eroare ODBC [2]: [3]. Verifica
ierul [4] exist
i acces la el.
Eroare la configurare surs
 de date ODBC: [4], eroare ODBC [2]: [3]. Verifica
ierul [4] exist
i acces la el.
Serviciul '[2]' ([3]) nu a reu
 porneasc
. Verifica
i suficiente privilegii pentru a porni servicii sistem.
Imposibil de oprit serviciul '[2]' ([3]). Verifica
i suficiente privilegii pentru a opri servicii sistem.
Imposibil de 
ters serviciul '[2]' ([3]). Verifica
i suficiente privilegii pentru a elimina servicii sistem.
Imposibil de instalat serviciul '[2]' ([3]). Verifica
i suficiente privilegii pentru a instala servicii sistem.
Imposibil de actualizat variabila de mediu '[2]'. Verifica
i suficiente privilegii pentru a modifica variabile de mediu.
Nu ave
i suficiente privilegii pentru a termina aceast
 instalare pentru to
i utilizatorii calculatorului. Conecta
 ca administrator 
i apoi re
ncerca
i aceast
 instalare.
Imposibil de stabilit securitate de fi
ier pentru fi
ierul '[3]'. Eroare: [2]. Verifica
i suficiente privilegii pentru a modifica permisiunile de securitate pentru acest fi
Component Services (COM+ 1
nu sunt instalate pe acest computer. Aceast
 instalare solicit
 Component Services pentru a se incheia cu succes. Component Services sunt disponibile 
n Windows 2
Eroare la 
nregistrarea aplica
iei COM+. Pentru informa
ii suplimentare lua
tura cu personalul de asisten
Eroare la anularea 
nregistr
rii aplica
iei COM+. Pentru informa
ii suplimentare lua
tura cu personalul de asisten
Descrierea pentru serviciul '[2]' ([3]) nu s-a modificat.
Serviciul Windows Installer nu actualizeaz
ierul sistem [2], deoarece fi
ierul este protejat de c
tre Windows. Pentru ca acest program s
 lucreze corect, este posibil s
 fie necesar
 actualizarea sistemului de operare. {{Versiunea pachetului: [3], Versiunea protejat
 a SO: [4]}}
Serviciul Windows Installer nu actualizeaz
ierul Windows protejat [2]. {{Versiunea pachetului: [3], Versiunea protejat
 a SO: [4], Eroare SFP: [5]}}
Serviciul Windows Installer nu a actualizat unul sau mai multe fi
iere Windows protejate. {{Eroare SFP: [2]. Lista fi
ierelor protejate:\r\n[3]}}
Instal
rile de c
tre utilizator sunt dezactivate prin politica din calculator.
Eroare la instalarea componentei asambl
rii [2]. HRESULT: [3]. {{interfa
 asamblare: [4], func
ie: [5], nume asamblare: [6]}}
 [1]. }}
 [1]. 
 [1]. 
 [1]. {{
: [2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]: [1].
 [Time]: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
Windows Installer 
 Windows Installer 
 [ProductName]
{[ProductName] }
{[ProductName] }
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 "[2]". 
 Windows Installer 
: [2]. 
 [2]. 
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 "[2]". 
 [2]. 
: [2]. 
 [3]. {{ 
 [2].}} 
 [3]. {{ 
 [2].}} 
{{(CAB-
)}}: [2]. 
 "[2]". 
 "[2]" 
 "[2]" 
 Windows Installer 
: [2].
 "[2]". 
 "[2]" 
 "[2]" 
"[2]" 
: [3] GetLastError: [2]
 [2]. 
: [3]}}
 CAB-
 CAB-
 WinVerifyTrust.}}
 [2]: 
 [2]: 
 [2]: 
 "[2]", 
 "[3]". 
 "[2]", 
: [3]. 
: [2]}}
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [3]. {{ 
 [4].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 [2]. {{ 
 [3].}} 
 Windows Installer 
 "[2]" 
 "[3]". 
 "[2]" 
 "[3]". 
: "[2]"; 
: [3] 
: [4] 
 [2][3] 
: [4], 
: [5], 
: "[6]"}. 
 "[2]" 
: "[2]". 
: [3] 
: [4] 
. [2] 
 [2]. 
 [3]}}
 [2]. 
 Windows Installer 
 [2]. 
 "[3]".
: [2] -- [3]
: [3].}}
 [2]. 
: [3].}}
 "Windows Installer". 
 Windows 
 "Windows Installer" 
 Windows Installer. 
. {{ 
[3], [4]: [5] 
 [6], 
 [7], [8] }}
 Windows Installer. 
: [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer. 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 Windows Installer. 
 DLL. 
 [2], 
: [3], 
: [4] }}
 [2]. 
. [2].
 [3]. 
 [2]. 
 [2]. HRESULT [3]. 
 [2]. HRESULT [3]. 
 [2]. 
: [3]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2]. 
 [2][3]. 
 ODBC, 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC, 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC: [4], 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC.
 ODBC: [4], 
 ODBC [2]: [3]. 
 ODBC: [4], 
 ODBC [2]: [3]. 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]" ([3]). 
 "[2]". 
 "[3]". 
: [2]. 
 COM+ 1.0 
 Windows 2
 COM+. 
 COM+. 
 '[2]' ([3]) 
 Windows Installer 
 [2], 
 Windows. 
: [3], 
: [4]}}
 Windows Installer 
 [2]. {{
: [3], 
: [4], 
 SFP: [5]}}
 "Windows Installer" 
 Windows . {{
 SFP: [2]. 
:\r\n[3]}}
 [2]. HRESULT: [3]. {{
: [4], 
: [5], 
: [6]}}
{{Kritick
 chyba: }}
{{Chyba [1]. }}
Upozornenie: [1]. 
Inform
cie: [1]. 
 program zistil, 
cie tohto bal
ka sa vyskytla neo
 chyba. To by mohlo znamena
mto bal
 spojen
 probl
d chyby je [1]. {{Argumenty: [2], [3], [4]}}
{{Disk je pln
Akcia [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Typ spr
vy: [1], Argument: [2]
=== Zapisovanie do denn
ka spusten
: [Date] [Time] ===
=== Zapisovanie do denn
ka zastaven
: [Date] [Time] ===
iatok akcie [Time]: [1].
Koniec akcie [Time]: [1]. Vr
 hodnota [2].
as: {min
ty: [1]}{sekundy: [2]}
Nedostatok pam
te. Ukon
ite niektor
 aplik
cie a sk
ste to znova.
tor neodpoved
tor bol ukon
kajte, k
m syst
m Windows dokon
 konfigur
ciu produktu [ProductName]
skavaj
 sa potrebn
 inform
cie...
Odstra
 sa star
ie verzie tejto aplik
cie...
Pripravuje sa odstr
nenie star
ch verzi
 tejto aplik
cie...
cia produktu {[ProductName] } bola 
ne dokon
cia produktu {[ProductName] } zlyhala.
Chyba pri 
boru: [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
bor existuje, a 
te k nemu pr
bor '[2]' sa ned
 vytvori
. Adres
zvom u
 existuje. Zru
ciu a pok
ste sa in
talova
 na in
 miesto.
te disketu: [2]
tor nem
 na pr
stup do prie
inka [2] dostato
vnenia. In
cia nem
e pokra
. Prihl
ste sa ako spr
vca alebo sa obr
te na spr
vcu syst
Chyba pri z
pise do s
boru: [2]. Skontrolujte, 
stup do pr
ho adres
boru [2] sa vyskytla chyba. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
bor existuje, a 
te k nemu pr
boru '[2]' m
stup in
 aplik
cia. Ukon
etky ostatn
 aplik
cie a kliknite na tla
idlo Znova.
boru [2] nie je dostatok vo
ho miesta. Uvo
nite miesto na disku a kliknite na tla
idlo Znova, alebo kliknite na tla
idlo Zru
ciu ukon
Zdrojov
bor sa ned
: [2]. Skontrolujte, 
bor existuje, a 
te k nemu pr
Chyba pri 
boru: [3]. {{ Syst
 chyba [2].}} Skontrolujte, 
bor existuje, a 
te k nemu pr
Chyba pri z
pise do s
boru: [3]. {{ Syst
 chyba [2].}} Skontrolujte, 
stup do pr
ho adres
Zdrojov
bor sa ned
{{(kabinet)}}: [2]. Skontrolujte, 
bor existuje, a 
te k nemu pr
Nie je mo
 vytvori
 adres
r '[2]'. S
bor s t
zvom u
 existuje. Premenujte alebo odstr
bor a kliknite na tla
idlo Znova, alebo kliknite na tla
idlo Zru
m oper
ciu ukon
zok [2] je moment
lne nedostupn
. Vyberte in
 cesta '[2]' je nedostupn
Nie je mo
 zapisova
 do zadan
ho prie
inka: [2].
Pri pokuse o 
tanie zo s
boru [2] sa vyskytla sie
 chyba
Pri pokuse o vytvorenie adres
ra [2] sa vyskytla chyba
Pri pokuse o vytvorenie adres
ra [2] sa vyskytla sie
 chyba
Pri pokuse o otvorenie kabinetu zdrojov
boru [2] sa vyskytla sie
 chyba
 cesta je pr
tor nem
 na zmenu tohto s
boru dostato
vnenia: [2].
 cesty k prie
inku '[2]' je neplatn
. Cesta je pr
zdna alebo prekra
ku povolen
Cesta k prie
inku '[2]' obsahuje slov
, ktor
 v cest
ch k prie
inkom.
Cesta k prie
inku '[2]' obsahuje neplatn
 znak.
'[2]' nie je platn
tkym n
zvom s
Chyba pri z
skavan
 inform
 o zabezpe
boru: [3] GetLastError: [2]
Neplatn
 jednotka: [2]
Pri pou
 opravy na s
bor [2] sa vyskytla chyba. Pravdepodobne bol aktualizovan
sobom a ned
 sa upravi
 touto opravou. Ak sa chcete dozvedie
 viac, obr
te sa na poskytovate
a opravy. {{Syst
 chyba: [3]}}
adovan
bor nemo
no nain
talova
, preto
bor kabinetu [2] nie je digit
lne podp
. Mohlo by to znamena
bor kabinetu je po
adovan
bor nemo
no nain
talova
, preto
e na s
bore kabinetu [2] je neplatn
 digit
lny podpis. Mohlo by to znamena
bor kabinetu je po
stroj WinVerifyTrust vr
til chybu [3].}}
bor [2] sa nepodarilo spr
vne skop
: chyba CRC.
bor [2] sa nepodarilo spr
vne premiestni
: chyba CRC.
bor [2] sa nepodarilo spr
vne opravi
: chyba CRC.
bor [2] sa ned
talova
, preto
bor sa nena
iel v s
bore kabinetu [3]. Mohlo by to znamena
 chybu, chybu pri 
 z disku CD-ROM alebo probl
visiaci s t
mto bal
bor kabinetu [2], ktor
 je potrebn
ciu, je po
 a nemo
no ho pou
. Mohlo by to znamena
 chybu, chybu pri 
 z disku CD-ROM alebo probl
visiaci s t
mto bal
Pri vytv
boru potrebn
ho na dokon
enie tejto in
cie sa vyskytla chyba. {{Prie
inok: [3]. K
d syst
movej chyby: [2]}}
 sa vytvori
: [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika. 
Nie je mo
 otvori
: [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika. 
Nie je mo
 odstr
 hodnotu [2] z k
a [3]. {{ Syst
 chyba [4].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika. 
Nie je mo
 odstr
 [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika. 
Nie je mo
 hodnotu [2] z k
a [3]. {{ Syst
 chyba [4].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika. 
Nie je mo
 hodnotu [2] do k
a [3]. {{ Syst
 chyba [4].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika.
Nie je mo
zvy hodn
a [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika.
Nie je mo
zvy podk
a [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika.
Nie je mo
 bezpe
 inform
a [2]. {{ Syst
 chyba [3].}} Skontrolujte, 
te ku k
u dostato
stup, alebo sa obr
te na technika.
Nie je mo
 dostupn
 miesto v datab
ze Registry. In
cia tejto aplik
cie vy
aduje [2] kB vo
ho miesta v datab
ze Registry.
Prebieha in
cia. Pred pokra
m v tejto in
cii mus
te dan
ciu dokon
Pri pr
stupe k zabezpe
dajom sa vyskytla chyba. Skontrolujte, 
i je program Windows Installer spr
vne nakonfigurovan
 a pok
ste sa o in
ciu znova.
 '[2]' u
 spustil in
ciu produktu '[3]'. Tento pou
 bude musie
 pred pou
m produktu spusti
ciu znova. Va
a aktu
lna in
cia bude teraz pokra
 '[2]' u
 spustil in
ciu produktu '[3]'. Tento pou
 bude musie
 pred pou
m produktu spusti
ciu znova.
Nedostatok miesta na pevnom disku -- Zv
zok: '[2]'; po
adovan
 miesto: [3] kB; dostupn
 miesto: [4] kB. Uvo
nite nejak
 miesto na disku a sk
ste to znova.
Naozaj chcete skon
bor [2][3] sa pr
ve pou
va{ v nasleduj
com procese: N
zov: [4], Id: [5], Nadpis okna: '[6]'}. Ukon
ite dan
 aplik
ciu a sk
ste to znova.
Tento produkt nie je mo
talova
, lebo u
 je nain
talovan
 produkt '[2]'. Tieto dva produkty nie s
 kompatibiln
Na disku v zv
zku [2] nie je dostatok miesta na in
ciu so zapnut
m obnoven
adovan
 miesta je [3] kB, ale k dispoz
cii je iba miesto s ve
ou [4] kB. Ak chcete pokra
cii bez mo
nosti ulo
enia inform
 obnovenia, kliknite na tla
idlo Ignorova
. Ak chcete znova skontrolova
 miesta, ktor
 je k dispoz
cii, kliknite na tla
idlo Znova. Ak chcete in
ciu ukon
, kliknite na tla
idlo Zru
Nie je mo
 prist
 na sie
 lokalitu [2].
Pred pokra
m v in
cii by ste mali ukon
 nasledovn
 aplik
Na tomto po
i nie je mo
iadne nain
talovan
 produkty sp
ce podmienky na in
ciu tohto produktu.
Pri pou
 nastavenia zabezpe
enia sa vyskytla chyba. [2] nie je platn
 ani platn
 skupina. Mohlo by 
 o probl
m s bal
kom alebo probl
m s pripojen
m na dom
 kontrol
r na sieti. Skontrolujte pripojenie na sie
 a kliknite na tla
idlo Znova, alebo kliknut
m na tla
idlo Zru
ciu. {{Identifik
tor SID pou
a sa nepodarilo n
, syst
 chyba [3]}}
 [2] je neplatn
. Skontrolujte, 
i ste zadali spr
tor mus
 pred pokra
m konfigur
cie produktu [2] re
tartova
m. Ak chcete re
tartova
 teraz, kliknite na tla
no, ak chcete nesk
r syst
tartova
lne, kliknite na tla
idlo Nie.
Aby sa uplatnili zmeny v konfigur
cii vykonan
 na produkte [2], mus
tartova
. Ak chcete re
tartova
 teraz, kliknite na tla
no, ak chcete nesk
r syst
tartova
lne, kliknite na tla
idlo Nie.
cia produktu [2] je moment
lne pozastaven
. Ak chcete pokra
 zmeny vykonan
nou in
ciou. Chcete vr
 tieto zmeny?
Prebieha predch
cia tohto produktu. Ak chcete pokra
 zmeny vykonan
nou in
ciou. Chcete vr
 tieto zmeny?
k pre produkt [2] sa ned
ste sa ho nain
talova
 znova pomocou platnej k
pie in
ho bal
ka '[3]'.
cia sa 
ne dokon
cia zlyhala.
Produkt: [2] -- [3]
ete bu
ho stavu, alebo m
ete v in
cii pokra
r. Prajete si n
vrat do p
ho stavu?
pise in
ch inform
 na disk nastala chyba. Skontrolujte, 
i je na disku dostatok vo
ho miesta a kliknite na tla
idlo Znova, alebo kliknite na tla
idlo Zru
ciu ukon
Jeden alebo viacero s
borov po
adovan
ch na obnovenie predch
ceho stavu po
a sa ned
. Obnovenie nebude mo
[2] nem
e nain
talova
 jeden zo svojich po
adovan
ch produktov. Obr
te sa na pracovn
kov technickej podpory. {{Syst
 chyba: [3].}}
ia verzia aplik
cie [2] sa ned
 odstr
te sa na pracovn
kov technickej podpory. {{Syst
 chyba [3].}}
talovan
Nakonfigurovan
Politika pre digit
lne podpisy zamietla s
bor [2].
stup k slu
be programu Windows Installer. Tento probl
m sa m
e vyskytn
 pri spusten
mu Windows v n
dzovom re
ime alebo v pr
pade, 
e program Windows Installer nie je nain
talovan
vne. Obr
te sa na pracovn
ka technickej podpory.
Vyskytol sa probl
mto bal
kom programu Windows Installer. Skript, ktor
 je potrebn
 na dokon
enie tejto in
cie, sa nemohol spusti
te sa na pracovn
ka technickej podpory alebo na dod
ka. {{Vlastn
 akcia [2], chyba skriptu [3], [4]: [5] riadok [6], st
pec [7], [8] }}
Vyskytol sa probl
mto bal
kom programu Windows Installer. Program, ktor
 je potrebn
 na dokon
enie tejto in
cie, sa nemohol spusti
te sa na pracovn
ka technickej podpory alebo na dod
ka. {{Akcia: [2], umiestnenie: [3], pr
kaz: [4] }}
Vyskytol sa probl
mto bal
kom programu Windows Installer. Program, ktor
 sa sp
a ako s
cie, sa nedokon
il tak, ako sa o
valo. Obr
te sa na pracovn
ka technickej podpory alebo na dod
ka. {{Akcia [2], umiestnenie: [3], pr
kaz: [4]}}
Vyskytol sa probl
mto bal
kom programu Windows Installer. Kni
nica DLL, ktor
 je potrebn
 na dokon
enie tejto in
cie, sa nemohla spusti
te sa na pracovn
ka technickej podpory alebo na dod
ka. {{Akcia [2], polo
ka: [3], kni
nica: [4] }}
nenie sa 
ne dokon
nenie zlyhalo.
Inzercia sa 
ne dokon
Inzercia zlyhala.
Konfigur
cia sa 
ne dokon
Konfigur
cia zlyhala.
Na odstr
nenie tejto aplik
cie mus
vnenia spr
vcu. Ak chcete odstr
to aplik
ciu, m
ete sa prihl
 ako spr
vca, alebo sa m
ete obr
 na technick
 podporu a po
 ju o pomoc.
Cesta [2] je neplatn
. Zadajte platn
 cestu.
Nedostatok pam
te. Ukon
ite niektor
 aplik
cie a sk
ste to znova.
V mechanike [2] sa nenach
iaden disk. Vlo
te disk a kliknite na tla
idlo Znova, alebo kliknite na tla
idlo Zru
m sa vr
tite k predch
cemu zv
V mechanike [2] sa nenach
iaden disk. Vlo
te disk a kliknite na tla
idlo Znova, alebo kliknite na tla
idlo Zru
m sa vr
tite k preh
vaciemu dial
mu oknu, kde m
ete vybra
inok [2] neexistuje. Zadajte cestu k existuj
cemu prie
tanie tohto prie
inka nem
te dostato
 sa zisti
 platn
inok tejto in
Pri pokuse o 
tanie zdrojovej in
nej datab
zy sa vyskytla chyba: [2].
nuje sa oper
cia re
tartu: S
bor [2] sa premenov
va na [3]. Na dokon
enie tejto oper
cie je nutn
nuje sa oper
cia re
tartu: Odstra
uje sa s
bor [2]. Na dokon
enie tejto oper
cie je nutn
Registr
cia modulu [2] zlyhala. HRESULT [3]. Obr
te sa na technika.
nenie registr
cie modulu [2] zlyhalo. HRESULT [3]. Obr
te sa na technika.
enie bal
ka [2] do medzipam
te zlyhalo. Chyba: [3]. Obr
te sa na technika.
smo [2] sa nedalo zaregistrova
. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na in
siem, a 
i syst
m toto p
smo podporuje.
Nie je mo
 registr
sma [2]. Skontrolujte, 
te na odstra
ovanie p
siem dostato
vnenia.
Nie je mo
 vytvori
 odkaz [2]. Skontrolujte, 
inok existuje, a 
te k nemu pr
Nie je mo
 odstr
 odkaz [2]. Skontrolujte, 
bor odkazu existuje, a 
i k nemu m
nica typov pre s
bor [2] sa nedala zaregistrova
te sa na pracovn
ka technickej podpory.
Registr
cia kni
nice typov pre s
bor [2] sa nedala zru
te sa na pracovn
ka technickej podpory.
bor ini [2][3] sa nedal aktualizova
. Overte, 
bor existuje, a 
te k nemu pr
Nie je mo
hradu s
boru [3] s
borom [2] pri re
tarte. Skontrolujte, 
te opr
vnenia na z
pis do s
boru [3].
Chyba pri odstra
vcu ovl
a ODBC, chyba ODBC [2]: [3]. Obr
te sa na technika.
Chyba pri in
cii spr
vcu ovl
a ODBC, chyba ODBC [2]: [3]. Obr
te sa na technika.
Chyba pri odstra
a ODBC: [4], chyba ODBC [2]: [3]. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na odstra
ovanie ovl
ov ODBC.
Chyba pri in
cii ovl
a ODBC: [4], chyba ODBC [2]: [3]. Skontrolujte, 
bor [4] existuje, a 
i k nemu m
Chyba pri konfigur
cii zdroja 
dajov ODBC : [4], chyba ODBC [2]: [3]. Skontrolujte, 
bor [4] existuje, a 
i k nemu m
bu '[2]' ([3]) sa nepodarilo spusti
. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na sp
anie syst
ch slu
bu '[2]' ([3]) sa nepodarilo zastavi
. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na zastavovanie syst
ch slu
ba '[2]' ([3]) sa ned
 odstr
. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na odstra
ovanie syst
ch slu
ba '[2]' ([3]) sa ned
talova
. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na in
ciu syst
ch slu
Nie je mo
 aktualizova
 premenn
 '[2]'. Skontrolujte, 
te dostato
vnenia na zmenu syst
ch premenn
Na dokon
enie tejto in
cie pre v
ch pou
ov na tomto po
te dostato
vnenia. Prihl
ste sa ako spr
vca a znova zopakujte t
boru '[3]' sa nedala nastavi
. Chyba: [2]. Overte, 
te dostato
va na zmenu bezpe
ch opr
 pre tento s
Na tomto po
i nie s
talovan
by komponentov (COM+ 1.0). Aby mohla by
cia dokon
 potrebn
by komponentov. Slu
by komponentov s
 dostupn
 v syst
me Windows 
as registr
cie aplik
cie architekt
ry COM+ sa vyskytla chyba. Ak sa chcete dozvedie
 viac, obr
te sa na pracovn
ka technickej podpory.
as odstra
ovania registr
cie aplik
cie architekt
ry COM+ sa vyskytla chyba. Ak sa chcete dozvedie
 viac, obr
te sa na pracovn
ka technickej podpory.
Popis slu
by '[2]' ([3]) sa nedal zmeni
ba programu Windows Installer nem
e aktualizova
bor [2], preto
e je zabezpe
mom Windows. Aby tento program pracoval spr
vne, mus
te aktualizova
 opera
m. {{Verzia bal
ka: [3], Verzia zabezpe
mom: [4]}}
ba programu Windows Installer nem
e aktualizova
 zabezpe
bor [2] syst
mu Windows. {{Verzia bal
ka: [3], Verzia zabezpe
mom: [4], Chyba SFP: [5]}}
ba Windows Installer nem
e aktualizova
 niektor
 zabezpe
bory syst
mu Windows. {{Chyba SFP: [2]. Zoznam zabezpe
borov:\r\n[3]}}
Politika zakazuje pou
cie na po
asti zostavy [2] sa vyskytla chyba. HRESULT: [3]. {{rozhranie zostavy: [4], funkcia: [5], n
zov zostavy: [6]}}
{{Usodna napaka: }}
{{Napaka [1]. }}
Opozorilo [1]. 
Informacije [1]. 
Namestitveni program je med name
anjem paketa odkril nepri
akovano napako. To lahko pomeni te
ave s paketom. Koda napake je [1]. {{Argumenti so : [2], [3], [4]}}
{{Disk je poln: }}
Dejanje [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Vrsta sporo
ila: [1], argument: [2]
=== Za
etek pisanja dnevnika: [Date] [Time] ===
=== Konec pisanja dnevnika: [Date] [Time] ===
etek dejanja [Time]: [1].
Konec dejanja [Time]: [1]. Vrnjena vrednost [2].
Preostali 
as: {[1] min }{[2] s}
Zmanjkalo je pomnilnika. Zaprite druge aplikacije in nato poskusite znova.
Namestitveni program se ne odziva ve
Namestitveni program se je kon
al prezgodaj.
akajte, da Windows konfigurira [ProductName]
Zbiranje potrebnih informacij ...
Odstranjevanje starih razli
ic te aplikacije ...
Priprava na odstranitev starih razli
ic te aplikacije ...
Namestitev izdelka {[ProductName] }je bila uspe
no dokon
Namestitev izdelka {[ProductName] }ni uspela.
lo je do napake pri branju iz datoteke: [2]. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali datoteka obstaja in ali imate dostop do nje.
Datoteke 
 ni mogo
e ustvariti. Imenik s tem imenom 
e obstaja. Prekli
ite namestitev in jo poskusite narediti na drugo mesto.
Vstavite disk: [2]
Namestitveni program nima zadostnih pravic za dostop do tega imenika: [2]. Namestitve ni mogo
e nadaljevati. Prijavite se kot skrbnik ali pa se obrnite na skrbnika sistema.
lo je do napake pri pisanju v datoteko: [2]. Preverite, ali imate dostop do tega imenika.
lo je do napake pri branju iz datoteke: [2]. {{Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali datoteka obstaja in ali imate dostop do nje.
Druga aplikacija ima izklju
en dostop do datoteke 
. Zaprite vse druge aplikacije in kliknite 
Ponovi
Na disku ni dovolj prostora za namestitev te datoteke: [2]. Sprostite nekaj prostora na disku in kliknite 
Ponovi
elite namestitev preklicati, kliknite 
Prekli
Izvorne datoteke: [2] ni bilo mogo
e najti. Preverite, ali datoteka obstaja in ali imate dostop do nje.
lo je do napake pri branju iz datoteke: [3]. {{ Sistemska napaka [2].}} Preverite, ali datoteka obstaja in ali imate dostop do nje.
lo je do napake pri pisanju v datoteko: [3]. {{ Sistemska napaka [2].}} Preverite, ali imate dostop do tega imenika.
Izvorne datoteke{{(kabinetna datoteka)}}: [2] ni bilo mogo
e najti. Preverite, ali datoteka obstaja in ali imate dostop do nje.
Imenika 
 ni mogo
e ustvariti. Datoteka s tem imenom 
e obstaja. Preimenujte ali odstranite jo in nato kliknite 
Ponovi
elite operacijo prekiniti, kliknite 
Prekli
Nosilec [2] trenutno ni na voljo. Izberite drugega.
Navedena pot 
 ni na voljo.
V navedeno mapo 
 ni mogo
e pisati.
lo je do omre
ne napake med poskusom branja iz datoteke: [2]
lo je do napake med poskusom ustvarjanja imenika: [2]
lo je do omre
ne napake med poskusom ustvarjanja imenika: [2]
lo je do omre
ne napake med poskusom odpiranja kabinetne datoteke z izvornimi datotekami: [2]
Navedena pot je predolga: [2]
Namestitveni program nima ustreznih pravic za spreminjanje te datoteke: [2].
Del poti do mape 
 je neveljaven. Ali je prazen ali pa presega dol
ino, ki jo dovoljuje sistem.
Pot do mape 
 vsebuje besede, ki v poteh niso veljavne.
Pot do mape 
 vsebuje neveljaven znak.
 ni veljavno kratko ime datoteke.
Napaka pri pridobivanju varnosti datoteke: [3] GetLastError: [2]
Neveljaven pogon: [2]
Napaka pri uporabi popravka za datoteko [2]. Mogo
e je bila posodobljena kako druga
e in je ta popravek ne more ve
 spremeniti. Za dodatne informacije se obrnite na svojega dobavitelja popravka. {{Sistemska napaka: [3]}}
Zahtevane datoteke ni mogo
e namestiti, ker kabinetna datoteka [2] ni digitalno podpisana. To lahko pomeni, da je kabinetna datoteka po
kodovana.
Zahtevane datoteke ni mogo
e namestiti, ker je digitalni podpis kabinetne datoteke [2] neveljaven. To lahko pomeni, da je kabinetna datoteka po
kodovana.{{ Napako [3] je vrnil WinVerifyTrust.}}
Datoteke [2] ni bilo mogo
e pravilno prekopirati: CRC-napaka.
Datoteke [2] ni bilo mogo
e pravilno premakniti: CRC-napaka.
Datoteke [2] ni bilo mogo
e pravilno pravilno popraviti: CRC-napaka.
Datoteke 
 ni mogo
e namestiti, ker je ni mogo
e najti v kabinetni datoteki 
. To lahko pomeni, da je pri
lo do omre
ne napake, do napake pri branju s CD-ROM-a ali do te
av v paketu.
Kabinetna datoteka 
, ki je potrebna za to namestitev, je po
kodovana in je ni mogo
e uporabiti. To lahko pomeni, da je pri
lo do omre
ne napake, do napake pri branju s CD-ROM-a ali do te
av v paketu.
Pri ustvarjanju za
asne datoteke, ki je potrebna za dokon
anje namestitve, je pri
lo do napake.{{ Mapa: [3]. Koda sistemske napake: [2]}}
a: [2] ni bilo mogo
e ustvariti. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
a: [2] ni bilo mogo
e odpreti. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Vrednosti [2] ni bilo mogo
e izbrisati iz klju
a [3]. {{ Sistemska napaka [4].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
a [2] ni bilo mogo
e izbrisati. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Vrednosti [2] ni bilo mogo
e prebrati iz klju
a [3]. {{ Sistemska napaka [4].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Vrednosti [2] ni bilo mogo
e zapisati v klju
 [3]. {{ Sistemska napaka [4].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Imen vrednosti za klju
 [2] ni bilo mogo
e dobiti. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Imen podklju
ev za klju
 [2] ni bilo mogo
e dobiti. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Varnostnih informacij za klju
 [2] ni bilo mogo
e prebrati. {{ Sistemska napaka [3].}} Preverite, ali imate pravice za dostop do tega klju
a ali pa se obrnite na va
o tehni
no slu
Prostora, ki je na voljo za register, ni bilo mogo
e pove
ati. Namestitev te aplikacije zahteva [2] KB prostega prostora za register.
Izvaja se 
e ena namestitev. Dokon
ati morate prvo namestitev, preden nadaljujete s to namestitvijo.
Napaka pri dostopu do varnih podatkov. Preverite, ali je Windows Installer pravilno konfiguriran, in poskusite znova.
Uporabnik 
 je prej 
e spro
il namestitev izdelka 
. Omenjeni uporabnik bo moral ponovno zagnati namestitev, da bi lahko uporabljal ta izdelek. Trenutna namestitev se bo nadaljevala.
Uporabnik 
 je prej 
e spro
il namestitev izdelka 
. Omenjeni uporabnik bo moral ponovno zagnati namestitev, da bi lahko uporabljal ta izdelek.
Zmanjkalo je prostora na disku -- nosilec: 
; potreben prostor: [3] KB; prostor na voljo: [4] KB. Sprostite nekaj prostora na disku in poskusite znova.
Ali ste prepri
ani, da 
elite preklicati?
Datoteko [2][3] uporablja{ ta proces: ime: [4], ID: [5], naslov okna: 
}. Zaprite to aplikacijo in poskusite znova.
Izdelek 
e name
en in prepre
uje name
anje tega izdelka. Izdelka nista zdru
ljiva.
Na nosilcu 
 trdega diska ni dovolj prostora za nadaljevanje namestitve z omogo
eno obnovitvijo. Na voljo je le [4] KB prostora, potrebujete pa ga [3] KB. Kliknite 
Prezri
elite nadaljevati namestitev brez shranjevanja informacij o obnovitvi, 
Ponovi
elite ponovno preveriti prostor na disku, ali 
Prekli
elite kon
ati namestitev.
Do omre
nega mesta [2] ni bilo mogo
e priti.
Preden nadaljujete z namestitvijo, morate zapreti te aplikacije:
unalniku ni bilo mogo
e najti ustreznih, prej name
enih izdelkov, potrebnih za to namestitev.
Pri uporabi varnostnih nastavitev je pri
lo do napake. [2] ni veljaven uporabnik skupine. Razlog za napako so lahko te
ave s paketom ali pri povezavi s kontrolnikom domene v omre
ju. Preverite omre
no povezavo in kliknite 
Ponovi
 oziroma 
Prekli
elite kon
ati namestitev. {{Uporabnikovega SID-a ni bilo mogo
e najti, sistemska napaka [3]}}
 [2] ni veljaven. Preverite, ali ste vnesli pravi klju
Pred nadaljevanjem konfiguracije za [2] mora namestitveni program ponovno zagnati sistem. 
elite ponovni zagon zdaj, kliknite 
elite sistem sami ponovno zagnati pozneje, kliknite 
elite uveljaviti spremembe konfiguracije za [2], morate sistem ponovno zagnati. Kliknite 
elite ponovno zagnati zdaj, oziroma 
e ga nameravate sami zagnati pozneje.
Namestitev za [2] je trenutno ustavljena. 
elite nadaljevati, morate razveljaviti spremembe, ki jih je naredila. Ali jih 
elite razveljaviti?
nja namestitev tega izdelka se 
e izvaja. 
elite nadaljevati, morate razveljaviti spremembe, ki jih je naredila omenjena namestitev. Ali 
elite razveljaviti spremembe?
Veljavnega namestitvenega paketa izdelka [2] ni bilo mogo
e najti. Poskusite ponoviti namestitev z veljavnim namestitvenim paketom 
Namestitev je bila uspe
no dokon
Namestiev ni uspela.
Izdelek: [2] -- [3]
unalnik lahko povrnete v prej
nje stanje ali pa nadaljujete z namestitvijo pozneje. Ali 
elite obnoviti prej
nje stanje?
Med pisanjem namestitvenih informacij na disk je pri
lo do napake. Poskrbite, da bo na disku dovolj prostora in kliknite 
Ponovi
elite namestitev prekiniti, kliknite 
Prekli
Ene ali ve
 datotek, potrebnih za obnovitev prej
njega stanja ra
unalnika, ni bilo mogo
e najti. Obnovitev ne bo mogo
[2] ne more namestiti enega od zahtevanih izdelkov. Obrnite se na va
o tehni
no slu
bo. {{Sistemska napaka: [3].}}
Starej
e razli
ice [2] ni mogo
e odstraniti. Obrnite se na va
o tehni
no slu
bo. {{Sistemska napaka [3].}}
eno [2]
Konfigurirano [2]
Odstranjeno [2]
Datoteka [2] je bila zavrnjena zaradi neskladnosti s politiko o digitalnih podpisih.
Storitev Windows Installer ni dostopna. Morda program Windows izvajate v varnem na
inu ali pa Windows Installer ni pravilno name
en. Obrnite se na va
o tehni
no slu
ave s paketom Windows Installer. Skripta, ki je potreben za dokon
anje namestitve, ni mogo
e izvesti. Obrnite se na va
o tehni
no slu
bo ali na proizvajalca paketa. {{Dejanje po meri [2] napaka v skriptu [3], [4]: [5] vrstica [6], stolpec [7], [8] }}
ave s paketom Windows Installer. Programa, ki je potreben za dokon
anje namestitve, ni mogo
e zagnati. Obrnite se na va
o tehni
no slu
bo ali na proizvajalca paketa. {{Dejanje: [2], mesto: [3], ukaz: [4] }}
ave s paketom Windows Installer. Program, ki se izvaja kot del namestitve, ni bil dokon
an po pri
akovanjih. Obrnite se na va
o tehni
no slu
bo ali na proizvajalca paketa. {{Dejanje [2], mesto: [3], ukaz: [4] }}
ave s paketom Windows Installer. Knji
nice DLL, ki je potrebna za dokon
anje namestitve, ni mogo
e izvesti. Obrnite se na va
o tehni
no slu
bo ali na proizvajalca paketa. {{Dejanje [2], vnos: [3], knji
nica: [4] }}
Odstranitev je bila uspe
no dokon
Odstranitev ni uspela.
evanje je bilo uspe
no dokon
evanje ni uspelo.
Konfiguracija je bila uspe
no dokon
Konfiguriracija ni uspela.
To aplikacijo lahko odstrani le skrbnik. 
elite odstraniti, se prijavite kot skrbnik ali pa se za pomo
 obrnite na va
o tehni
no slu
Pot [2] ni veljavna. Navedite veljavno pot.
Zmanjkalo je pomnilnika. Zaprite druge aplikacije in nato poskusite znova.
V pogonu [2] ni diska. Vstavite disk in kliknite 
Ponovi
 ali pa kliknite 
Prekli
elite vrniti na prej izbrani nosilec.
V pogonu [2] ni diska. Vstavite disk in kliknite 
Ponovi
 ali pa kliknite 
Prekli
elite vrniti v pogovorno okno za brskanje in izbrati drug nosilec.
Mapa [2] ne obstaja. Vnesite pot do obstoje
e mape.
Nimate zadostnih pravic za branje te mape.
Veljavne ciljne mape za namestitev ni bilo mogo
e dolo
Pri poskusu branja iz izvorne namestitvene zbirke podatkov je pri
lo do napake: [2].
Razporejanje ponovnega zagona: preimenovanje datoteke [2] v [3]. Za dokon
anje operacije je potreben ponovni zagon.
Razporejanje ponovnega zagona: brisanje datoteke [2]. Za dokon
anje operacije je potreben ponovni zagon.
Registracija modula [2] ni uspela. HRESULT [3]. Obrnite se na va
o tehni
no slu
Brisanje registracije modula [2] ni uspelo. HRESULT [3]. Obrnite se na va
o tehni
no slu
Paketa [2] ni bilo mogo
e shraniti v predpomnilnik. Napaka: [3]. Obrnite se na va
o tehni
no slu
Pisave [2] ni bilo mogo
e registrirati. Preverite, ali imate zadostne pravice za name
anje pisav in ali sistem podpira to pisavo.
Registracije pisave [2] ni bilo mogo
e izbrisati. Preverite, ali imate zadostne pravice za odstranjevanje pisav.
njice [2] ni bilo mogo
e ustvariti. Preverite, ali ciljna mapa obstaja in ali imate dostop do nje.
njice [2] ni bilo mogo
e odstraniti. Preverite, ali datoteka z bli
njico obstaja in ali imate dostop do nje.
nice tipov za datoteko [2] ni bilo mogo
e registrirati. Obrnite se na va
o tehni
no slu
Registracije knji
nice tipov za datoteko [2] ni bilo mogo
e izbrisati. Obrnite se na va
o tehni
no slu
INI datoteke [2][3] ni bilo mogo
e posodobiti. Preverite, ali datoteka obstaja in ali imate dostop do nje.
Datoteke [2] ni bilo mogo
e razporediti tako, da bi ob zagonu zamenjala datoteko [3]. Preverite, ali imate dovoljenje za pisanje v datoteko [3].
lo je do napake pri odstranjevanju upravitelja ODBC gonilnikov, ODBC napaka [2]: [3]. Obrnite se na va
o tehni
no slu
lo je do napake pri name
anju upravitelja ODBC gonilnikov, ODBC napaka [2]: [3]. Obrnite se na va
o tehni
no slu
lo je do napake pri odstranjevanju ODBC gonilnika: [4], ODBC napaka [2]: [3]. Preverite, ali imate ustrezne pravice za odstranjevanje ODBC gonilnikov.
lo je do napake pri name
anju ODBC gonilnika: [4], ODBC napaka [2]: [3]. Preverite, ali datoteka [4] obstaja in ali imate dostop do nje.
lo je do napake pri konfiguriranju vira ODBC podatkov: [4], ODBC napaka [2]: [3]. Preverite, ali datoteka [4] obstaja in ali imate dostop do nje.
Zagon storitve 
 ([3]) ni uspel. Preverite, ali imate ustrezne pravice za zaganjanje sistemskih storitev.
Storitve 
 ([3]) ni bilo mogo
e ustaviti. Preverite, ali imate ustrezne pravice za ustavljanje sistemskih storitev.
Storitve 
 ([3]) ni bilo mogo
e izbrisati. Preverite, ali imate ustrezne pravice za odstranjevanje sistemskih storitev.
Storitve 
 ([3]) ni bilo mogo
e namestiti. Preverite, ali imate ustrezne pravice za name
anje sistemskih storitev.
Spremenljivke okolja 
 ni bilo mogo
e posodobiti. Preverite, ali imate ustrezne pravice za spreminjanje spremenljivk okolja.
Nimate ustreznih pravic za dokon
anje te namestitve za vse uporabnike tega ra
unalnika. Prijavite se kot skrbnik in nato ponovite namestitev.
Za datoteko 
 ni bilo mogo
e nastaviti varnosti. Napaka: [2]. Preverite, ali imate ustrezne pravice za spreminjanje varnostnih dovoljenj za to datoteko.
Komponentne storitve (COM+ 1
v tem ra
unalniku niso name
ene. Potrebujete jih za uspe
no dokon
anje te namestitve. Najdete jih v Windows 2
Napaka pri registraciji COM+ aplikacije. 
elite ve
 informacij, se obrnite na va
o tehni
no slu
Napaka pri brisanju registracije COM+ aplikacije. 
elite ve
 informacij, se obrnite na va
o tehni
no slu
Ni mogo
e spremeniti opisa storitve 
 ([3]).
Storitev Windows Installer ne more posodobiti sistemske datoteke 
, ker je program Windows datoteko za
itil. 
elite, da ta program deluje pravilno, boste morda morali posodobiti operacijski sistem. {{Razli
ica paketa: [3], Razli
ica za
itenega OS: [4]}}
Storitev Windows Installer ne more posodobiti za
itene datoteke programa Windows 
. {{Razli
ica paketa: [3], Razli
ica za
itenega OS: [4], Napaka SFP: [5]}}
Storitev Windows Installer ne more posodobiti ene ali ve
itenih datotek programa Windows. {{SFP-napaka: [2]. Seznam za
itenih datotek:\r\n[3]}}
Uporabni
ke namestitve so s pravili za ta ra
unalnik onemogo
Med namestitvijo izgradne komponente [2] je pri
lo do napake. HRESULT: [3]. {{izgradni vmesnik: [4], funkcija: [5], ime izgradnje: [6]}}
{{Allvarligt fel: }}
{{Fel [1]. }}
Varning [1]. 
Information [1]. 
Ett ov
ntat fel uppstod n
r det h
r paketet installerades. Kanske har ett fel uppst
tt i paketet. Felkod: [1]. {{Argument: [2], [3], [4]}}
{{Disken 
r full: }}
rd [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
Meddelandetyp: [1], Argument: [2]
=== Inloggning p
rjades: [Date] [Time] ===
=== Inloggning p
rjades: [Date] [Time] ===
rden startade [Time]: [1].
rden avslutades [Time]: [1]. Returv
rdet [2].
ende tid: {[1] minuter }{[2] sekunder}
Minnet 
r slut. St
ng andra program innan du f
ker igen.
Installer svarar inte.
Windows Installer avslutades f
r tidigt.
nta medan Windows konfigurerar [ProductName]
Samlar den information som kr
Tar bort tidigare versioner av den h
r till
mpningen...
rbereder borttagning av tidigare versioner av den h
r till
mpningen...
Installationen av {[ProductName] } har slutf
Installationen av {[ProductName] } misslyckades.
Det uppstod ett fel vid l
sning fr
n filen: [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att filen finns och att du kan komma 
t den.
r inte att skapa filen [2]. En katalog med det namnet finns redan. Avbryt installationen och f
k installera p
 en annan plats.
tt in disketten: [2]
Installer har inte beh
righet att komma 
t den h
r katalogen: [2]. Installationen kan inte forts
tta. Logga in som administrat
r eller kontakta systemadministrat
Det gick inte att skriva till filen: [2]. Bekr
fta att du kan komma 
t den katalogen.
Det uppstod ett fel vid l
sning fr
n filen [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att filen finns och att du kan komma 
t den.
Ett annat program har exklusiv 
tkomst till filen [2]. St
ng alla andra program och klicka sedan p
k igen.
Det finns inte tillr
ckligt med diskutrymme f
r att installera filen: [2]. Frig
r utrymme och klicka p
k igen eller klicka p
 Avbryt om du vill avbryta installationen.
Det gick inte att hitta k
llfilen: [2]. Bekr
fta att filen finns och att du kan komma 
t den.
Det uppstod ett fel vid l
sning fr
n filen: [3]. {{ Systemfel [2].}} Bekr
fta att filen finns och att du kan komma 
t den.
Det gick inte att skriva till filen: [3]. {{ Systemfel [2].}} Bekr
fta att du kan komma 
t den katalogen.
Det gick inte att hitta k
llfilen{{(kabinett)}}: [2]. Bekr
fta att filen finns och att du kan komma 
t den.
r inte att skapa katalogen [2]. En fil med det namnet finns redan. Byt namn eller ta bort filen och klicka p
k igen eller klicka p
 Avbryt om du vill avbryta.
Volymen [2] 
r inte tillg
nglig f
r tillf
llet. V
lj en annan.
Den angivna s
gen [2] 
r inte tillg
nglig.
Det gick inte att skriva till den angivna mappen: [2].
tverksfel uppstod vid f
k att l
n filen: [2]
Ett fel uppstod vid skapandet av katalogen: [2]
tverksfel uppstod vid skapandet av katalogen: [2]
tverksfel uppstod vid f
k att 
ppna k
llans CAB-fil: [2]
Den angivna s
ng: [2]
Installer har inte beh
righet att 
ndra den h
r filen: [2].
En del av mapps
gen [2] 
r ogiltig. Den 
r tom eller 
verskrider l
ngden som systemet till
gen [2] inneh
ller ord som 
r ogiltiga i mapps
gen [2] inneh
ller ett ogiltigt tecken.
r inte ett giltigt filnamn.
Det uppstod ett fel vid h
mtning av fils
kerhet: [3] H
mtaSenasteFel: [2]
Ogiltig enhet: [2]
Det gick inte att anv
nda korrigeringen p
 filen [2]. Filen har kanske uppdaterats och det g
r inte att anv
nda korrigeringen l
ngre. Kontakta leverant
ren av korrigeringsfilen om du vill ha mer information. {{Systemfel: [3]}}
En fil som kr
vs kan inte installeras eftersom CAB-filen [2] inte signerats digitalt. Detta kan tyda p
 att CAB-filen 
r skadad.
En fil som kr
vs kan inte installeras eftersom CAB-filen [2] har en felaktig digital signatur. Detta kan tyda p
 att CAB-filen 
r skadad.{{ Felet [3] returnerades av WinVerifyTrust.}}
Det gick inte att kopiera filen [2]: CRC-fel.
Det gick inte att flytta filen [2]: CRC-fel.
Det gick inte att korrigera filen [2]: CRC-fel.
Filen [2] kan inte installeras eftersom den h
r filen inte kan hittas i CAB-filen [3]. Detta kan tyda p
 ett n
tverksfel, ett problem med att l
n CD-skivan eller ett problem med paketet.
CAB-filen [2] som kr
r den h
r installationen 
r skadad och kan inte anv
ndas. Detta kan tyda p
 ett n
tverksfel, ett problem med att l
n CD-skivan eller ett problem med paketet.
Ett fel uppstod n
r en tempor
r fil som kr
r att slutf
ra installationen skulle skapas.{{ Mapp: [3]. Felkod: [2]}}
Det gick inte att skapa nyckel: [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att 
ppna nyckeln: [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen.
Det gick inte att ta bort v
rdet [2] fr
n nyckeln [3]. {{ Systemfel [4].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att skapa nyckel: [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att l
rdet [2] f
r nyckeln: [3]. {{ Systemfel [4].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att skriva v
rdet [2] p
 nyckeln [3]. {{ Systemfel [4].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen.
Det gick inte att h
rdenamn f
r nyckeln [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att h
mta undernyckelnamn f
r nyckeln [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att l
kerhetsinformation f
r nyckeln: [2]. {{ Systemfel [3].}} Bekr
fta att du har tillr
cklig 
tkomst till nyckeln eller kontakta supportpersonalen. 
Det gick inte att 
ka det tillg
ngliga registerutrymmet. [2] kB av det lediga registerutrymmet kr
r att installera det h
r programmet.
En annan installation p
r. Du m
ste avsluta den installationen innan du kan forts
tta med den h
Det uppstod ett fel vid f
k att komma 
kra data. Kontrollera att Windows Installer 
r korrekt konfigurerat och f
k installera igen.
ndaren [2] har tidigare initierat en installation av produkten [3]. Den anv
ndaren m
ra den installationen igen innan produkten kan anv
ndas. Den aktuella installationen forts
tter nu.
ndaren [2] har tidigare initierat en installation av produkten [3]. Den anv
ndaren m
ra den installationen igen innan produkten kan anv
Diskutrymmet 
r slut -- Volym: [2]; Utrymme som kr
vs: [3] kB; tillg
ngligt utrymme: [4] kB. Frig
r diskutrymme och f
k igen.
Vill du avbryta?
Filen [2][3] anv
nds{ av f
ljande process: Namn: [4], ID: [5], F
nsternamn: [6]}. St
ng programmet och f
k igen.
Produkten [2] 
r redan installerad och den h
r produkten kan d
r inte installeras. Dessa tv
 produkter 
r inkompatibla.
Det finns inte tillr
ckligt mycket ledigt diskutrymme p
 volymen [2] f
r att forts
tta installera med 
llning aktiverat. [3] kB kr
vs, men endast [4] kB 
r tillg
ngligt. Klicka p
 Ignorera om du vill forts
tta installera utan att spara 
llningsinformation, klicka p
k igen om du vill kontrollera diskutrymme igen, eller klicka p
 Avbryt om du vill avbryta installationen.
Det gick inte att komma 
tverksplatsen [2].
ljande program b
ngas innan du forts
tter med installationen:
r inte att hitta n
gra tidigare installerade kompatibla produkter p
 datorn f
r installation av den h
r produkten.
Ett fel uppstod n
kerhetsinst
llningar skulle till
mpas. [2] 
r inte en giltig anv
ndare eller grupp. Detta kan bero p
 ett problem med paketet eller p
 ett problem med att ansluta till en dom
nkontrollant p
tverket. Kontrollera n
tverksanslutningen och klicka p
k igen, eller klicka p
 Avbryt om du vill avbryta installationen. {{Anv
ndarens SID kunde itne hittas. Systemfel: [3]}}
Nyckeln [2] 
r ogiltig. Bekr
fta att du angav r
tt nyckel.
Installer m
ste starta om systemet innan konfigureringen av [2] kan forts
tta. Klicka p
 Ja om du vill starta om nu eller p
 Nej om du planerar att starta om senare.
ste starta om systemet f
r att konfigurerings
ndringarna i [2] ska g
lla. Klicka p
 Ja om du vill starta om datorn nu eller klicka p
 Nej om du vill starta om manuellt senare.
Installationen av [2] 
r tillf
lligt avbruten. Du m
lla de 
ndringar som har gjorts under den installationen f
r att kunna forts
tta. Vill du 
ndringarna?
En tidigare installation av den h
r produkten p
r. Du m
ngra de 
ndringar som gjorts av den installationen f
r att kunna forts
tta. Vill du 
ndringarna?
Det gick inte att hitta ett installationspaket f
r produkten [2]. F
k igen genom att anv
nda en giltig kopia av installationspaketet [3].
Installationen har slutf
Installationen misslyckades.
Produkt: [2] -- [3]
Du kan 
lla din dator till dess tidigare status, eller s
 kan du slutf
ra installationen vid ett senare tillf
lle. Vill du 
lla datorn?
Det uppstod ett fel n
r information skrevs till disken. Kontrollera att det finns tillr
ckligt med ledigt utrymme och klicka p
k igen eller klicka p
 Avbryt om du vill avbryta installationen.
En eller flera av de filer som kr
r att 
lla datorn till det tidigare status kunde inte hittas. Det g
r inte att 
lla datorn.
[2] kan inte installera en n
ndig produkt. Kontakta den tekniska supportavdelningen. {{Systemfel: [3].}}
Det gick inte att ta bort den tidigare versionen av [2]. Kontakta den tekniska supportavdelningen. {{Systemfel [3].}}
[2] installerades
[2] konfigurerades
[2] togs bort
Filen [2] nekades av principen f
r digitala signaturer.
nsten Windows Installer kunde inte n
s. Detta kan ske om Windows k
rs i fels
kert l
ge eller om Windows Installer inte installerats korrekt. Kontakta supportavdelningen f
r ytterligare hj
Ett problem har uppst
tt med Windows Installer-paketet. Ett skript som kr
r den h
r installationen kunde inte k
ras. Kontakta supportpersonal eller paketets leverant
r. {{Egen 
rd: [2] skriptfel: [3], [4]: [5] Rad: [6], Kolumn: [7], [8] }}
Ett problem har uppst
tt med Windows Installer-paketet. Ett program som kr
r den h
r installationen kunde inte k
ras. Kontakta supportpersonal eller paketets leverant
rd: [2], plats: [3], kommando: [4] }}
Ett problem har uppst
tt med Windows Installer-paketet. Ett program som k
rs under installationen slutf
rdes inte som f
ntat. Kontakta supportpersonal eller paketets leverant
rd: [2], plats: [3], kommando: [4] }}
Ett problem har uppst
tt med Windows Installer-paketet. En DLL-fil som kr
r den h
r installationen kunde inte k
ras. Kontakta supportpersonal eller paketets leverant
rd: [2], post: [3], bibliotek: [4] }}
Borttagningen har slutf
Borttagningen misslyckades.
Annonseringen har slutf
Annonseringen misslyckades.
Konfigurationen har slutf
Konfigurationen misslyckades.
ste vara administrat
r att kunna ta bort det h
r programmet. Om du vill ta bort det h
r programmet kan du logga in som Administrat
r eller kontakta din supportavdelning f
rmare hj
gen [2] 
r ogiltig. Ange en giltig s
Minnet 
r slut. St
ng andra program innan du f
ker igen.
Det finns ingen diskett i enhet [2]. S
tt i en diskett och klicka p
k igen eller klicka p
 Avbryt om du vill 
nda till den tidigare markerade volymen.
Det finns ingen diskett i enhet [2]. S
tt i en diskett och klicka p
k igen eller klicka p
 Avbryt om du vill 
nda till dialogrutan f
ddring och markera en annan volym.
Mappen [2] finns inte. Ange s
gen till en befintlig mapp.
Du har inte tillr
cklig beh
righet f
r att l
sa den h
r mappen.
Det gick inte att best
mma en giltig m
lmapp f
r installationen.
Det uppstod ett fel vid f
ka att l
llinstallationsdatabasen: [2].
Schemal
gger omstart: Byter namn p
 filen [2] till [3]. Du m
ste starta om f
r att slutf
Schemal
gger omstart: Tar bort filen [2]. Du m
ste starta om f
r att slutf
Modulen [2] kunde inte registreras. HRESULT [3]. Kontakta supportpersonalen.
Modulen [2] kunde inte registreras. HRESULT [3]. Kontakta supportpersonalen.
Det gick inte att buffra paketet [2]. Fel: [3]. Kontakta supportpersonalen.
Det gick inte att registrera teckensnittet [2]. Bekr
fta att du har r
ttighet att installera teckensnitt och att systemet st
der teckensnittet.
Det gick inte att avregistrera teckensnittet [2]. Bekr
fta att du har tillr
cklig beh
righet f
r att ta bort teckensnitt.
Det gick inte att skapa Genv
g [2]. Bekr
fta att m
lmappen finns och att du kan komma 
t den.
Det gick inte att ta bort genv
gen [2]. Bekr
fta att genv
gsfilen finns och att du kan komma 
t den.
Det gick inte att registrera typbibliotek f
r filen [2]. Kontakta supportpersonalen.
Det gick inte att avregistrera typbibliotek f
r filen [2]. Kontakta supportpersonalen.
Det gick inte att uppdatera ini-filen [2][3]. Bekr
fta att filen finns och att du kan komma 
t den.
Det gick inte att schemal
gga att filen [2] ska ers
ttas av [3] n
r systemet startas om. Bekr
fta att du har skrivr
ttigheter till filen [3].
Det uppstod ett fel d
 ODBC-drivrutinhanteraren togs bort, ODBC-fel [2]: [3]. Kontakta supportpersonalen.
Det uppstod ett fel vid installation av ODBC-drivrutinhanteraren, ODBC-fel [2]: [3]. Kontakta supportpersonalen.
Det uppstod ett fel d
 ODBC-drivrutin togs bort: [4], ODBC-fel [2]: [3]. Bekr
fta att du har tillr
cklig beh
righet f
r att ta bort ODBC-drivrutiner.
Det uppstod ett fel vid installation av ODBC-drivrutin: [4], ODBC-fel [2]: [3]. Bekr
fta att filen [4] finns och att du kan komma 
t den.
Det uppstod ett fel vid konfigureringen av ODBC-datak
llan: [4], ODBC-fel [2]: [3]. Bekr
fta att filen [4] finns och att du kan komma 
t den.
Det gick inte att starta tj
nsten [2] ([3]). Bekr
fta att du har beh
righet att starta systemtj
nster.
Det gick inte att stoppa tj
nsten [2] ([3]). Bekr
fta att du har beh
righet att stoppa systemtj
nster.
Det gick inte att ta bort tj
nsten [2] ([3]). Bekr
fta att du har beh
righet att ta bort systemtj
nster.
Det gick inte att installera tj
nsten [2] ([3]). Bekr
fta att du har tillr
cklig beh
righet f
r att installera systemtj
nster.
Det gick inte att uppdatera systemvariabeln [2]. Bekr
fta att du har tillr
cklig beh
righet f
r att 
ndra systemvariabler.
Du har inte tillr
cklig beh
righet f
r att slutf
ra installationen f
r alla anv
ndare av maskinen. Logga in som administrat
r och f
k installera igen.
Det gick inte att st
lla in fils
kerhet f
r filen [3]. Fel: [2]. Bekr
fta att du har tillr
cklig beh
righet f
r att 
ndra s
kerhetsbeh
righeten f
r den h
r filen.
Component Services (COM+ 1
har inte installerats p
 den h
r datorn. Component Services kr
r att installationen ska kunna genomf
ras. Component Services finns p
 Windows 2
Det gick inte att registrera en COM+-till
mpning. Kontakta supportpersonalen om du vill ha mer information.
Det gick inte att avregistrera en COM+-till
mpning. Kontakta supportpersonalen om du vill ha mer information.
Det gick inte att 
ndra beskrivningen f
nsten [2] ([3]).
Det gick inte att uppdatera systemfilen [2] p
 grund av att den skyddas av operativsystemet. Du beh
ver kanske uppdatera operativsystemet f
r att det h
r programmet ska fungera korrekt. {{Paketversion: [3], Operativsystemets version: [4]}}
Det gick inte att uppdatera den skyddade Windows-filen [2]. {{Paketversion: [3], Operativsystemets version: [4], SFP-fel: [5]}}
nsten Windows Installer kunde inte uppdatera en eller fler skyddade Windows-filer. {{SFP-fel: [2]. Skyddade filer:\r\n[3]}}
ndarinstallationer har inaktiverats av en princip p
 datorn.
Ett fel uppstod n
r paketkomponenten [2] skulle installeras. HRESULT: [3]. {{paketets gr
nssnitt: [4], funktion: [5], paketets namn: [6]}}
 [1]. }}
 [1]. 
 [1]. 
installer 
 [1]  {{
: [2], [3], [4]}}
 [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
: [1], 
: [Date] [Time] ===
: [Date] [Time] ===
 [Time]: [1].
 [Time]: [1]. 
: {[1] 
 }{[2] 
 Windows 
 [ProductName]
{[ProductName] }
{[ProductName] }
: [2]. {{ 
 [3].}} 
 '[2]' 
: [2] 
 administrator 
: [2] 
: [2] {{ 
 [3].}} 
 '[2]' 
: [2] 
: [2] 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
: [3]. {{ 
 [2].}} 
{{(cabinet)}}: [2] 
 '[2]' 
 '[2]' 
: [2].
 '[2]' 
 '[2]' 
 '[2]' 
'[2]' 
: [3] GetLastError: [2]
 (patch) 
 [2] 
 (patch) 
 (patch) 
: [3]}}
 cabinet [2] 
 cabinet 
 cabinet [2] 
 cabinet 
 WinVerifyTrust.}}
 '[2]' 
 cabinet '[3]' 
 cabinet '[2]' 
 [2]}}
 key: [2]. {{ 
 [3].}} 
 key: [2]. {{ 
 [3].}} 
 key [3]. {{ 
 [4].}} 
 key [2]. {{ 
 [3].}} 
 key [3]. {{ 
 [4].}} 
 key [3]. {{ 
 [4].}} 
 key [2]. {{ 
 [3].}} 
 key [2]. {{ 
 [3].}} 
 key [2]. {{ 
 [3].}} 
 registry 
 [2] KB 
 registry 
 Windows Installer 
 '[2]' 
 '[3]' 
 '[2]' 
 '[3]' 
: '[2]'; 
: [3] KB; 
: [4] KB. 
 [2][3] 
: [4], Id: [5], Window Title: '[6]'}. 
 '[2]' 
 '[2]' 
 [3] KB 
 [4] KB  
 [2] 
 user's SID 
 [3]}}
Key [2] 
 [2] 
: [2] -- [3]
: [3].}}
 [3].}}
 Windows Installer 
 Windows 
 Windows Installer 
 Windows Installer 
 [3], [4]: [5] 
 [7], [8] }}
 Windows Installer 
 [4] }}
 Windows Installer 
 [4] }}
 Windows Installer 
 [4] }}
 HRESULT [3] 
 HRESULT [3] 
 cache package [2]. 
: [3]. 
 [2] 
 library [2] 
 library [2] 
 ini [2][3] 
 ODBC 
 ODBC 
 [2]: [3]. 
 ODBC, ODBC 
 [2]: [3]. 
 ODBC 
: [4], ODBC 
 [2]: [3]. 
 ODBC 
 ODBC : [4], ODBC 
 [2]: [3]. 
 ODBC: [4], ODBC 
 [2]: [3]. 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 '[2]' ([3]) 
 environment variable '[2]' 
 environment variables
 administrator 
 '[3]' 
: [2] 
Component Services (COM+ 1
 Component Services 
 Component Services 
 Windows 
 COM+ Application. 
 COM+ Application 
 '[2]' ([3]) 
 Windows Installer 
 Windows 
: [3] 
 OS Protected [4]}}
 Windows Installer 
 Windows 
 [2] {{
: [3] 
 OS Protected [4], SFP Error: [5]}}
 Windows Installer 
 Windows 
 SFP [2]  
\r\n[3]}}
 [2]. HRESULT: [3]. {{assembly interface: [4], function: [5], assembly name: [6]}}
nemli hata: }}
{{Hata [1]. }}
 [1]. 
Bilgi [1]. 
kleyici bu paketi y
klerken beklenmedik bir hata ile kar
. Bu paketle ilgili bir sorunu g
steriyor olabilir. Hata kod: [1]. {{De
kenler: [2], [3], [4]}}
{{Disk dolu: }}
Eylem [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
leti t
: [1], De
ken: [2]
: [Date] [Time] ===
k durdu: [Date] [Time] ===
Eylem ba
 [Time]: [1].
Eylem sonland
 [Time]: [1]. D
nen de
er [2].
Kalan s
re: {[1] dakika }{[2] saniye}
Bellek yetersiz. Yeniden denemeden 
nce di
er uygulamalar
 kapat
kleyici art
t vermiyor.
kleyici erken durduruldu.
tfen Windows [ProductName] 
rken bekleyin.
Gerekli bilgiler toplan
yor...
Bu uygulaman
n eski s
mleri kald
yor...
Bu uygulaman
n eski s
mleri kald
lmaya haz
yor...
{[ProductName] }Kur ba
yla tamamland
{[ProductName] }Kur ba
z oldu.
Dosyadan okuma hatas
: [2]. {{ Sistem hatas
 [3].}} Dosyan
n bulundu
undan ve ona eri
ebildi
inizden emin olun.
'[2]' dosyas
turulam
yor. Bu ada sahip bir dizin zaten var. Y
klemeyi iptal edip farkl
 bir konuma y
klemeyi deneyin.
tfen [2] disketini tak
kleyicinin [2] dizinine eri
in yeterli ayr
 yok. Y
kleme i
lemi devam edemez. Y
netici olarak oturum a
n veya sistem y
neticinize ba
vurun.
[2] dosyas
na yazma hatas
. Bu dizine eri
iminizin oldu
undan emin olun.
[2] dosyas
ndan okuma hatas
 {{ Sistem hatas
 [3]}}. Dosyan
n bulundu
undan ve ona eri
ebildi
inizden emin olun.
er bir uygulaman
n '[2]' dosyas
zel kullan
imi var. L
tfen di
m uygulamalar
 kapat
n ve sonra Yeniden Dene'yi t
[2] dosyas
klemek i
in yeterli disk alan
 yok. Diski biraz bo
n ve Yeniden Dene'yi t
n ya da 
kmak i
ptal'i t
[2] kaynak dosyas
 bulunamad
. Dosyan
n bulundu
undan ve ona eri
ebildi
inizden emin olun.
[3] dosyas
ndan okuma hatas
. {{ Sistem hatas
 [2].}} Dosyan
n bulundu
undan ve ona eri
ebildi
inizden emin olun.
[3] dosyas
na yazma hatas
. {{ Sistem hatas
 [2].}} Bu dizine eri
iminiz oldu
unu denetleyin.
[2] kaynak dosyas
 bulunamad
{{(kabin)}}. Dosyan
n bulundu
undan ve ona eri
ebildi
inizden emin olun.
'[2]' dizini olu
turulam
yor. Bu ada sahip bir dosya zaten var. L
tfen dosyay
 yeniden adland
n veya silin ve Yeniden Dene'yi t
n ya da 
kmak i
ptal'i t
u anda kullan
yor. L
tfen farkl
 bir tane se
Belirtilen '[2]' yolu kullan
lamaz.
Belirtilen '[2]' klas
ne yaz
[2] dosyas
ndan okunmaya 
rken bir a
 hatas
[2] dizini olu
turulmaya 
rken bir hata olu
[2] dizini olu
turulmaya 
rken bir a
 hatas
[2] kaynak dosya kabini a
lmaya 
rken bir a
 hatas
Belirtilen [2] yolu 
ok uzun.
kleyicinin [2] dosyas
tirmek i
in yeterli ayr
'[2]' klas
r yolunun bir k
ersiz. Bu b
 veya sistem taraf
ndan izin verilen uzunlu
'[2]' klas
r yolu, klas
r yollar
erli olmayan s
kler i
eriyor.
'[2]' klas
r yolu ge
ersiz bir karakter i
eriyor.
'[2]' ge
erli bir k
sa dosya ad
Dosya g
ini alma hatas
: [3] SonAl
nanHata: [2]
ersiz S
Ek uygulamay
 [2] dosyas
na uygulama hatas
k olas
kla bu dosya ba
ekillerde g
ncelle
tirilmi
 ve bu ek uygulamayla de
tirilebilecek konumda de
il. Daha fazla bilgi i
in bu ek uygulamay
z yerle ba
 kurun. {{Sistem Hatas
: [3]}}
[2] kabin dosyas
 dijital imzalanmad
in gereken bir dosya y
klenemiyor. Bu, kabin dosyas
nda bir bozulmadan kaynaklanabilir.
[2] kabin dosyas
 dijital imzalanmad
in gereken bir dosya y
klenemiyor. Bu, kabin dosyas
nda bir bozulmadan kaynaklanabilir.{{ WinVerifyTrust taraf
ndan d
len [3] hatas
[2] dosyas
ru kopyalayamad
: CRC hatas
[2] dosyas
: CRC hatas
[2] dosyas
zeltilemedi: CRC hatas
'[2]' dosyas
 '[3]' kabin dosyas
nda bulunamad
klenemez. Bu, bir a
 hatas
ndan kaynaklan
yor olabilir veya CD-ROM okuma hatas
 ya da paketle ilgili sorun olabilir.
kleme i
in gereken kabin dosyas
 '[2]' bozulmu
 ve kullan
lamaz. Bu, bir a
 hatas
ndan kaynaklan
yor olabilir veya CD-ROM okuma hatas
 ya da paketle ilgili sorun olabilir.
klemeyi tamamlamak i
in gereken ge
ici dosyay
tururken hata olu
tu.{{ Folder: [3]. Sistem hata kodu: [2]}}
[2] anahtar
turulamad
. {{ Sistem hatas
 [3].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun. 
[2] anahtar
. {{ Sistem hatas
 [3].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun. 
[3] anahtar
ndan [2] de
eri silinemedi. {{ Sistem hatas
 [4].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun. 
[2] anahtar
 silinemedi. {{ Sistem hatas
 [3].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun. 
[3] anahtar
ndan [2] de
eri okunamad
. {{ Sistem hatas
 [4].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun. 
[3] anahtar
na [2] de
eri yaz
. {{ Sistem hatas
 [4].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] anahtar
er adlar
. {{ Sistem hatas
 [3].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] anahtar
n alt anahtar adlar
. {{ Sistem hatas
 [3].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] anahtar
venlik bilgileri okunamad
. {{ Sistem hatas
 [3].}} Bu anahtara yeterli eri
iminizin oldu
unu denetleyin veya destek sorumlunuza ba
vurun.
Kullan
labilir kay
t defteri alan
yor. Bu uygulaman
klenmesi i
in [2] KB bo
t defteri alan
 gerekiyor.
er bir y
kleme i
lemi s
yor. Yenisine devam etmeden 
nce bu y
kleme i
lemini tamamlamal
venli veriye eri
im hatas
tfen Windows Installer'
ekilde yap
ndan emin olun ve yeniden y
klemeyi deneyin.
'[2]' kullan
 '[3]' 
klemeyi daha 
nce ba
. Bu kullan
n, bu 
 kullanmadan 
kleme i
lemini yeniden 
 gerekecek. Ge
erli y
kleme i
leminize 
imdi devam edilecek.
'[2]' kullan
 '[3]' 
klemeyi daha 
nce ba
. Bu kullan
n, bu 
 kullanmadan 
kleme i
lemini yeniden 
 gerekecek.
Disk alan
 yetersiz -- Disk: '[2]'; gereken alan: [3] KB; kullan
labilir alan: [4] KB. Disk alan
 biraz bo
n ve yeniden deneyin.
ptal etmek istedi
inizden emin misinz?
[2][3] dosyas
 kullan
mda{ a
daki i
lem kullan
yor: Ad
: [4], Kimli
i: [5], Pencere Ba
: '[6]'}. Bu uygulamay
 kapat
n ve yeniden deneyin.
'[2]' 
 zaten y
 ve bu 
klenmesini engelliyor. 
n uyumsuz.
'[2]' biriminde kurtarma etkinle
tirilmi
klemeye devam etmek i
in yeterli bo
 alan yok. [3] KB gerekli, fakat sadece [4] KB kullan
labilir durumda. Kurtarma bilgilerini kaydetmeden y
klemeye devam etmek i
in Yoksay'
n, kullan
labilir alan
 yeniden denetlemek i
in Yeniden Dene'yi t
n veya y
klemeden 
kmak i
ptal'i t
 konumuna eri
ilemedi.
kleme i
lemine devam etmeden 
daki uygulamalar kapat
klemek i
in bu bilgisayara daha 
klenmi
 uyumlu 
nler bulunamad
venlik ayarlar
 uygularken bir hata olu
tu. [2], ge
erli bir kullan
 veya grup de
il. Bu, paket problemi, veya a
da etki alan
 denetleyicisine ba
 problemi olabilir. A
 denetleyip Yeniden Dene'yi t
n. veya y
klemeyi bitirmek i
ptal'i t
n. {{Kullan
 SID de
eri konumland
, sistem hatas
 [3]}}
[2] anahtar
erli de
il. Do
ru anahtar
 girdi
inizi denetleyin.
[2] yap
n devam etmesi i
kleyicinin sisteminizi yeniden ba
latmas
 gerekiyor. 
imdi yeniden ba
latmak i
in Evet'i t
n veya yeniden ba
latmay
 daha sonra el ile yapmay
yorsan
z, Hay
in yap
rma de
ikliklerinin etkinle
mesi i
in sisteminizi yeniden ba
latmal
imdi yeniden ba
latmak i
in Evet'i t
n veya yeniden ba
latmay
 daha sonra el ile yapmay
yorsan
klemesi 
u anda ask
. Devam etmek i
in bu y
klemenin yapt
iklikleri geri almal
z. Bu de
iklikleri geri almak istiyor musunuz?
nceki bir y
kleme i
lemi s
yor. Devam etmek i
in bu y
klemenin yapt
iklikleri geri almal
z. Bu de
iklikleri geri almak istiyor musunuz?
erli bir y
kleme paketi bulunamad
. '[3]' y
kleme paketinin ge
erli bir kopyas
 kullanarak y
klemeyi yeniden deneyin.
kleme ba
yla tamamland
kleme ba
z oldu.
n: [2] -- [3]
Bilgisayar
nceki durumuna d
rebilir ya da y
kleme i
lemine daha sonra devam edebilirsiniz. 
nceki duruma d
nmek istiyor musunuz?
kleme bilgileri diske yaz
rken bir hata olu
tu. Yeterli disk alan
 olup olmad
 denetleyin ve Yeniden Dene'yi t
n veya y
kleme i
lemine son vermek i
ptal'i t
Bilgisayar
nceki durumuna d
rmek i
in gereken bir veya daha 
ok dosya bulunamad
. Geri y
kleme yap
lamaz.
[2] gerekli uygulamalar
ndan birini y
kleyemiyor. Teknik destek grubuyla ba
 kurun. {{Sistem Hatas
: [3].}}
Eski [2] s
mleri kald
yor. Teknik destek grubuyla ba
 kurun. {{Sistem Hatas
 [3].}}
[2] dosyas
 dijital imza ilkesi taraf
ndan reddedildi .
Windows Installer hizmetine eri
ilemedi. G
venli modda 
yor olman
zdan veya Windows Installer hizmetinin do
klenmemesinden kaynaklanabilir. Destek sorumlunuza ba
vurun.
Windows Installer paketi ile ilgili bir sorun var. Bu y
klemeyi tamamlamak i
in gereken komut dosyas
. Destek sorumlunuza veya paket sat
na bavurun. {{
zel eylem [2] komut dosyas
 hatas
 [3], [4]: [5] sat
r [6], S
tun [7], [8] }}
Bu Windows Installer pakketi ile ilgili sorun var. Bu y
klemenin tamamlanmas
in gereken program 
. Destek sorumlunuza veya paket sat
vurun. {{Eylem: [2], konum: [3], komut: [4] }}
Bu Windows Installer paketi ilgili sorun var. Kurulumun bir par
 olarak 
an program beklendi
i gibi sonlanmad
. Destek sorumlunuza veya paket sat
vurun. {{Eylem [2], konum: [3], komut: [4] }}
Bu Windows Installer paketi ilgili sorun var. Bu y
klemenin tamamlanmas
in gereken DLL 
. Destek sorumlunuza veya paket sat
vurun. {{Eylem [2], giri
: [3], kitapl
k: [4] }}
rma ba
yla tamamland
rma ba
z oldu.
Duyuru ba
yla tamamland
Duyuru ba
z oldu.
rma ba
yla tamamland
rma ba
z oldu.
Bu uygulamay
rmak i
netici olmal
z. Bu uygulamay
rmak i
netici olarak oturum a
abilir veya yard
in teknik destek grubuna ba
vurabilirsiniz.
[2] yolu ge
ersiz. L
tfen ge
erli bir yol belirtin.
Bellek yetersiz. Yeniden denemeden 
nce di
er uygulamalar
 kapat
nde disket yok. L
tfen bir disket tak
n ve Yeniden Dene'yi t
n veya daha 
nce se
ilen s
ye geri d
nmek i
ptal'i t
nde disket yok. L
tfen bir disket tak
n ve Yeniden Dene'yi t
n veya g
zatma ileti
im kutusuna d
nmek ve farkl
 bir s
ptal'i t
[2] klas
 yok. L
tfen varolan bir klas
n yolunu girin.
Bu klas
 okumak i
in yeterli ayr
z yok.
kleme i
lemi i
erli bir hedef klas
 belirlenemedi.
[2] kaynak y
kleme veritaban
ndan okuma hatas
Yeniden ba
latma i
lemi zamanlan
yor: [2] dosyas
, [3] olarak de
tiriliyor. 
lemi tamamlamak i
in bilgisayar
 yeniden ba
latman
z gerekiyor.
Yeniden ba
latma i
lemi zamanlan
yor: [2] dosyas
 siliniyor. 
lemi tamamlamak i
in bilgisayar
 yeniden ba
latman
z gerekiyor.
[2] mod
 kaydedilemedi. HRESULT [3]. Destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] mod
n kayd
 silinemedi. HRESULT [3]. Destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] paketi 
nbelle
. Hata: [3]. Destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] yaz
 tipi kaydedilemedi. Yaz
 tiplerini y
klemek i
in yeterli izninizin oldu
unu ve sistemin bu yaz
 tipini destekledi
ini denetleyin.
[2] yaz
 tipinin kayd
 silinemedi. Yaz
 tiplerini kald
rmak i
in yeterli izninizin oldu
unu denetleyin.
sayolu olu
turulamad
. Hedef klas
n varoldu
unu ve ona eri
ebildi
inizi denetleyin.
sayolu kald
sayol dosyas
n varoldu
unu ve ona eri
ebildi
inizi denetleyin.
[2] dosyas
r kitapl
 kaydettirilemedi. Destek sorumlunuza ba
vurun.
[2] dosyas
r kitapl
 silinemedi. Destek sorumlunuza ba
vurun.
[2][3] ini dosyas
ncelle
tirilemedi. Dosyan
n bulundu
undan ve ona eri
ebildi
inizden emin olun.
Yeniden ba
latma s
nda, [2] dosyas
 [3] dosyas
 ile de
me zamanlanamad
. [3] dosyas
na yazma izninizin oldu
unu denetleyin.
ODBC s
neticisini kald
rma hatas
, ODBC hatas
 [2]: [3]. Destek sorumlunuza ba
vurun.
ODBC s
neticisini y
kleme hatas
, ODBC hatas
 [2]: [3]. Destek sorumlunuza ba
vurun.
ODBC s
rma hatas
: [4], ODBC hatas
 [2]: [3]. ODBC s
lerini kald
rmak i
in yeterli ayr
n oldu
unuzu denetleyin.
ODBC s
kleme hatas
: [4], ODBC hatas
 [2]: [3]. [4] dosyas
n varoldu
unu ve ona eri
ebildi
inizi denetleyin.
[4] ODBC veri kayna
rma hatas
, ODBC hatas
 [2]: [3]. [4] dosyas
n varoldu
unu ve ona eri
ebildi
inizi denetleyin.
'[2]' ([3]) hizmeti ba
rken hata olu
tu. Sistem hizmetlerini ba
latmak i
in yeterli ayr
n oldu
unu denetleyin.
'[2]' ([3]) hizmeti durdurulamad
. Sistem hizmetlerini durdurmak i
in yeterli ayr
n oldu
unu denetleyin.
'[2]' ([3]) hizmeti silinemedi. Sistem hizmetlerini kald
rmak i
in yeterli ayr
n oldu
unu denetleyin.
'[2]' ([3]) hizmeti y
klenemedi. Sistem hizmetlerini y
klemek i
in yeterli ayr
n oldu
unu denetleyin.
'[2]' ortam de
keni g
ncelle
tirilemedi. Ortam de
kenlerini de
tirmek i
in yeterli ayr
n oldu
unu denetleyin.
Bilgisayar
m kullan
klemeyi tamamlayacak yeterli ayr
z yok. Administrator olarak oturum a
n ve sonra bu y
kleme i
lemini yeniden deneyin.
'[3]' dosyas
n dosya g
i belirlenemedi. Hata: [2]. Bu dosyan
venlik izinlerini de
tirmek i
in yeterli ayr
n oldu
unu denetleyin.
Component Services (COM+ 1
bu bilgisayarda y
il. Bu y
klemenin ba
 olabilmesi i
in Component Services y
 olmal
r. Component Services, Windows 
zerinde bulunabilir.
COM+ Uygulamas
 kaydettirme hatas
. Daha fazla bilgi i
in destek sorumlular
vurun.
COM+ Uygulamas
rma hatas
. Daha fazla bilgi i
in destek sorumlular
vurun.
'[2]' ([3]) hizmetinin tan
tirilemedi.
[2] sistem dosyas
 Windows taraf
ndan korundu
in Windows Installer hizmeti bu dosyay
ncelle
tiremiyor. Bu program
abilmesi i
letim sisteminizi g
ncelle
tirmeniz gerekebilir. {{Paket s
: [3], OS korumas
ndaki s
m: [4]}}
Windows Installer hizmeti korumal
 [2] Windows dosyas
ncelle
tiremiyor. {{Paket s
: [3], OS korumas
ndaki s
m: [4], SFP Hatas
: [5]}}
Windows Installer hizmeti, bir veya daha falza korunan Windows dosyas
ncelleyemiyor. {{SFP Hata: [2]. Korunan dosyalar
n listesi:\r\n[3]}}
Kullan
klemeleri bu makinedeki ilke ile devre d
tirme bile
eni kurulumu s
nda bir hata olu
tu[2]. HRESULT: [3]. {{birle
tirme arabirimi: [4], ,i
lev: [5], birle
tirme ad
: [6]}}
ng: }}
i [1]. }}
o [1]. 
ng tin [1]. 
Installer bi
i khi ca
c trong go
i [1]. {{
: [2], [3], [4]}}
ng [Time]: [1]. [2]
[ProductName]
{[2]}{, [3]}{, [4]}
p: [1], 
u: [Date] [Time] ===
ng: [Date] [Time] ===
u [Time]: [1].
ng [Time]: [1]. Gia
i gian co
i: {[1] phu
t }{[2] gi
ng kha
c khi th
Installer kh
Installer d
Vui lo
i trong khi Windows c
nh [ProductName]
Thu th
ng tin c
ng Thi
p {[ProductName] }.
p {[ProductName] }th
i khi 
: [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem co
p tin kh
 truy c
o '[2]'. 
a: [2] va
Installer kh
 truy c
y: [2].Kh
 administrator ho
i khi ghi va
o: [2]. Ki
m xem ba
n truy c
i khi 
 [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
p tin 
n truy c
ng kha
o '[2]'. Vui lo
ng kha
i: [2]. La
p tin ngu
n: [2]. Ki
m xem co
p tin kh
 truy c
i khi 
: [3]. {{ L
ng [2].}}  Ki
m xem co
p tin kh
 truy c
i khi ghi va
o: [3]. {{ L
ng [2].}}  Ki
m xem ba
n truy c
p tin ngu
n{{(cabinet)}}: [2].  Ki
m xem co
p tin kh
 truy c
c '[2]'. 
y. Vui lo
p tin va
a [2] hi
. Vui lo
 ra '[2]' kh
 ghi va
o danh mu
 ra: [2].
ng trong khi c
i trong khi c
c: [2]
ng trong khi c
c: [2]
ng trong khi c
p tin ngu
n: [2]
 ra qua
i: [2]
Installer kh
p tin na
y: [2].
n danh mu
c '[2]' kh
i cho phe
p trong h
n danh mu
c '[2]' ch
n danh mu
c '[2]' ch
'[2]' kh
ng pha
p tin ng
i khi l
p tin: [3] GetLastError: [2]
i khi a
a cho [2]. Co
ng tri
nh kha
a. Ki
 cung c
m chi ti
t. {{L
ng: [3]}}
p tin c
p tin [2] ch
p tin bi
p tin c
p tin [2] 
p tin bi
. {{ Co
i [3] xu
n trong WinVerifyTrust.}}
i sao t
p tin [2]: l
i CRC.
p tin [2]: l
i CRC.
p tin [2]: l
i CRC.
p tin '[2]' vi
p tin trong tu
p tin '[3]'. 
 CD-ROM ho
c trong go
p tin '[2]' c
n cho vi
 CD-ROM ho
c trong go
i khi ta
p tin ta
n cho vi
y.{{ Danh mu
c: [3]. Ma
ng: [2]}}
a: [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
n truy c
a: [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
n truy c
 [2] t
a [3]. {{ L
ng [4].}} Ki
m xem ba
n truy c
a [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
n truy c
 [2] t
a [3]. {{ L
ng [4].}} Ki
m xem ba
n truy c
 ghi gia
 [2] va
a [3]. {{ L
ng [4].}} Ki
m xem ba
n truy c
 cho kho
a [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
n truy c
 cho kho
a [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
n truy c
ng tin ba
t cho kho
a [2]. {{ L
ng [3].}} Ki
m xem ba
n truy c
. [2] KB ch
t cho vi
ang co
t trong ma
y. Hoa
c khi th
i khi truy c
c Windows Installer 
ng '[2] 
m '[3]'. Ng
c khi ho
ng '[2] 
m '[3]'. Ng
c khi ho
ng -- 
a: '[2]'; c
n: [3] KB ch
ng; ch
: [4] KB. La
p tin [2][3] 
n: [4], Id: [5], Ti
: '[6]'}. 
m '[2]' 
y. Hai sa
ng thi
n '[2]' 
n [3] KB ch
ng chi
n [4] KB. Nha
ng tin phu
i, nha
t ra ca
 truy c
ng [2].
ng sau tr
c khi ti
ng thi
i khi a
p an ninh na
y. [2] kh
ng pha
ng. Ki
t. {{Kh
y SID ng
ng [3]}}
a [2] kh
m xem ba
ng kho
Installer pha
c khi c
nh [2] co
c. Nha
ng sau.
c khi thay 
c trong [2]. Nha
ng sau.
m [2] trong ma
ang ng
ng. Ba
ng thay 
i do vi
ng thay 
ang co
y trong ma
ng thay 
i do vi
ng thay 
t cho sa
m [2]. Th
 '[3]'.
m: [2] -- [3]
ng tha
t sau. Ba
i trong khi ghi th
ng tin ca
p tin c
ng tha
[2] kh
t trong nh
n. {{L
ng: [3].}}
a [2]. Ki
n. {{L
ng [3].}}
nh [2]
p tin [2].
 truy c
 Windows Installer. 
 do ba
ang cha
y Windows 
 an toa
c Windows Installer kh
ng. Ti
c trong go
i Windows Installer. Ki
p cho vi
ng cha
n quan t
m. {{Ha
ch [2] l
n [3], [4]: [5] Ha
ng [6], C
t [7], [8] }}
c trong go
i Windows Installer. Ch
ng tri
nh giu
p cho vi
ng cha
n quan t
m. {{Ha
ng: [2], vi
: [3], l
nh: [4] }}
c trong go
i Windows Installer. Ch
ng tri
nh cha
y trong vi
ng hoa
 mong 
n quan t
m. {{Ha
ng: [2], vi
: [3], l
nh: [4] }}
c trong go
i Windows Installer. DLL giu
p cho vi
ng cha
n quan t
m. {{Ha
ng [2], l
o: [3], th
n: [4] }}
n [2] kh
. Vui lo
ng chi
ng kha
c khi th
a trong 
 [2]. Vui lo
a trong 
 [2]. Vui lo
i thoa
 danh mu
c [2]. Vui lo
n cho danh mu
c danh mu
nh danh mu
 cho vi
i khi c
n: [2].
u thao ta
p tin [2] tha
nh [3]. Pha
t thao ta
u thao ta
p tin [2]. Pha
t thao ta
i. HRESULT [3]. Ki
 [2] g
i. HRESULT [3]. Ki
 [2]. L
i: [3]. Ki
ng [2]. Ki
m xem ba
ng [2]. Ki
m xem ba
o Shortcut [2]. Ki
m xem co
 danh mu
 truy c
 Shortcut [2]. Ki
m xem co
p tin l
 truy c
i cho [2]. Ki
i cho [2]. Ki
p tin ini [2][3]. Ki
m xem co
p tin kh
 truy c
 [2] thay [3] trong khi kh
ng. Ki
m xem ba
n ghi va
p tin [3].
i khi g
nh qua
n ODBC, l
i ODBC [2]: [3]. Ki
i khi ca
nh qua
n ODBC, l
i ODBC [2]: [3]. Ki
i khi g
n ODBC: [4], l
i ODBC [2]: [3]. Ki
m xem ba
n ODBC.
i khi ca
n ODBC: [4], l
i ODBC [2]: [3]. Ki
m xem co
p tin [4] kh
 truy c
i khi c
nh ngu
u ODBC: [4], l
i ODBC [2]: [3]. Ki
m xem co
p tin [4] kh
 truy c
 '[2]' ([3]). Ki
m xem ba
 '[2]' ([3]). Ki
m xem ba
 '[2]' ([3]). Ki
m xem ba
 '[2]' ([3]). Ki
m xem ba
ng '[2]'. Ki
m xem ba
y cho t
 administrator va
p tin cho '[3]'. L
i: [2]. Ki
m xem ba
t cho t
p tin na
Component Services (COM+ 1
t trong ma
n Component Services 
ng. Component Services co
 trong Windows 
i khi 
ng COM+. Ki
m chi ti
i khi g
ng COM+. Ki
m chi ti
 thay 
 cho di
 '[2]' ([3]).
 Windows Installer kh
p tin h
ng [2] vi
p tin 
c Windows ba
ng tri
ng. {{Phi
i: [3], Phi
: [4]}}
 Windows Installer kh
p tin Windows 
 [2]. {{Phi
i: [3], Phi
: [4], L
i SFP: [5]}}
Windows Installer kh
p tin Windows 
i SFP: [2]. Danh sa
p tin 
:\r\n[3]}}
i trong vi
n khai [2]. HRESULT: [3]. {{giao di
n khai: [4], ch
ng: [5], t
n khai: [6]}}
 ODBC	
: [1], 
:[1], 
:[1], 
	Class Id: [1]
 COM+ 
	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 MIME	
	ProgId: [1]
 ODBC	
 ODBC	
	Class Id: [1]
 COM+ 
	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 MIME	
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
Aplicaci
 d'exemple	
 assignant espai al Registre	Espai lliure: [1]
S'estan cercant aplicacions instal
lades	Propietat: [1], Signatura: [2]
Lligant fitxers executables	Fitxer: [1]
S'estan cercant productes autoritzats	
S'estan calculant els requisits d'espai	
S'estan calculant els requisits d'espai	
S'estan creant carpetes	Carpeta: [1]
S'estan creant dreceres	Drecera: [1]
S'estan suprimint serveis	Servei: [1]
S'estan creant fitxers duplicats	Fitxer: [1], Directori: [9], Grand
ria: [6]
S'estan calculant els requisits d'espai	
S'estan cercant aplicacions relacionades	Aplicaci
 trobada: [1]
 generant seq
ncia d'operacions per a l'acci
S'estan copiant fitxers d'instal
 a la xarxa	Fitxer: [1], Directori: [9], Grand
ria: [6]
S'estan copiant els fitxers nous	Fitxer: [1], Directori: [9], Grand
ria: [6]
S'estan instal
lant components ODBC	
S'estan instal
lant serveis nous	Servei: [2]
 instal
lant el cat
leg del sistema	Fitxer: [1], Depend
ncies: [2]
 validant la instal
S'estan avaluant les condicions d'arrencada	
S'estan migrant els estats de les caracter
stiques des de les aplicacions relacionades	Aplicaci
S'estan despla
ant fitxers	Fitxer: [1], Directori: [9], Grand
ria: [6]
 publicant la informaci
 de muntatge	Context d'aplicaci
:[1], nom de muntatge:[2]
 despublicant la informaci
 de muntatge	Context d'aplicaci
:[1], nom de muntatge:[2]
S'estan revisant fitxers	Fitxer: [1], Directori: [2], Grand
ria: [3]
 actualitzant el registre del component	
S'estan publicant els components necessaris	ID de component: [1], Qualificador: [2]
S'estan publicant les caracter
stiques del producte	Caracter
stica: [1]
 publicant la informaci
 del producte	
S'estan registrant els servidors de classe	ID de classe: [1]
S'estan registrant aplicacions i components COM+	IDApl: [1]{{, TipusApl: [2], Usuaris: [3], RSN: [4]}}
S'estan registrant els servidors d'extensi
	Extensi
S'estan registrant els tipus de lletra	Tipus de lletra: [1]
 registrant la informaci
 MIME	Tipus de contingut MIME: [1], Extensi
 registrant el producte	[1]
S'estan registrant identificadors de programa	IDProg: [1]
S'estan registrant les biblioteques de tipus	IDBib: [1]
 registrant l'usuari	[1]
S'estan suprimint els fitxers duplicats	Fitxer: [1], Directori: [9]
S'estan actualitzant cadenes d'entorn	Nom: [1], Valor: [2], Acci
S'estan suprimint aplicacions	Aplicaci
: [1], L
nia d'ordres: [2]
S'estan suprimint fitxers	Fitxer: [1], Directori: [9]
S'estan suprimint carpetes	Carpeta: [1]
S'estan suprimint entrades de fitxers INI	Fitxer: [1], Secci
: [2], Clau: [3], Valor: [4]
S'estan suprimint components ODBC	
S'estan suprimint del Registre valors del sistema	Clau: [1], Nom: [2]
S'estan suprimint dreceres	Drecera: [1]
S'estan cercant productes autoritzats	
 desfent l'acci
S'estan suprimint fitxers de c
pia de seguretat	Fitxer: [1]
S'estan registrant m
duls	Fitxer: [1], Carpeta: [2]
S'estan suprimint m
duls del Registre	Fitxer: [1], Carpeta: [2]
Inicialitzant directoris ODBC	
S'estan iniciant serveis	Servei: [1]
S'estan aturant els serveis	Servei: [1]
S'estan suprimint els fitxers despla
ats	Fitxer: [1], Directori: [9]
S'estan despublicant els components necessaris	ID de component: [1], Qualificador: [2]
S'estan despublicant les caracter
stiques del producte	Caracter
stica: [1]
 despublicant la informaci
 del producte	
S'estan suprimint del Registre servidors de classe	ID de classe: [1]
S'estan suprimint del Registre aplicacions i components COM+	IDApl: [1]{{, TipusApl: [2]}}
S'estan suprimint del Registre els servidors d'extensi
	Extensi
S'estan suprimint del Registre els tipus de lletra	Tipus de lletra: [1]
 suprimint del Registre la informaci
 MIME	Tipus de contingut MIME: [1], Extensi
S'estan suprimint del Registre identificadors de programa	IDProg: [1]
 suprimint del Registre les biblioteques de tipus	IDBib: [1]
S'estan actualitzant cadenes d'entorn	Nom: [1], Valor: [2], Acci
S'estan escrivint valors als fitxers INI	Fitxer: [1], Secci
: [2], Clau: [3], Valor: [4]
S'estan escrivint valors del Registre del sistema	Clau: [1], Nom: [2], Valor: [3]
 ODBC 
:[1], 
:[1], 
 ID: [1]
	Class Id: [1]
 COM+ 
	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 MIME 
	MIME 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
 ODBC 
: 	[1]
 ODBC 
 ID: [1]
	Class Id: [1]
 COM+ 
	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 MIME 
	MIME 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
W: [2]
|: [1]
: [1], 
: [9], 
p: [6]
 script 
@:	[1]
: [1], 
: [9], 
p: [6]
: [1], 
: [9], 
p: [6]
 ODBC 
: [1], 
: [9], 
p: [6]
e:[1], 
e:[1], 
: [1], 
: [2], 
p: [3]
 ID: [1], Qualifier: [2]
 Class 
	Class Id: [1]
 COM+ 
	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 MIME 
T	MIME Content Type: [1], Extension: [2]
O	ProgId: [1]
 type libraries	LibID: [1]
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
C: [2]
: [1], 
: [1], Section: [2], Key: [3], Value: [4]
 ODBC 
X: [1], 
|: [1]
@:	[1]
: [1], 
: [1], 
 ODBC 
: [1], 
 ID: [1], Qualifier: [2]
 Class 
	Class Id: [1]
 COM+ 
	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 MIME 
T	MIME Content Type: [1], Extension: [2]
O	ProgId: [1]
 type libraries	LibID: [1]
: [1], 
: [2], 
J INI 
: [1], Section: [2], Key: [3], Value: [4]
X: [1], 
: [2], 
 aplikace	
sta v registru	Voln
sto: [1]
 nainstalovan
ch aplikac
	Vlastnost: [1]; Podpis: [2]
 vazeb mezi spustiteln
mi soubory	Soubor: [1]
ch produkt
adovan
sta na disku	
adovan
sta na disku	
ek	Slo
ka: [1]
stupce: [1]
Odstra
eb	Slu
ba: [1]
 duplicitn
ch soubor
	Soubor: [1]; Adres
: [9]; Velikost: [6]
adovan
sta na disku	
 souvisej
ch aplikac
	Nalezen
 aplikace: [1]
Generov
 operac
 skriptu pro akci:	[1]
 soubor
 pro s
ovou instalaci	Soubor: [1]; Adres
: [9]; Velikost: [6]
ch soubor
	Soubor: [1]; Adres
: [9]; Velikost: [6]
Instalace sou
 ODBC	
Instalace nov
ch slu
eb	Slu
by: [2]
Instalace syst
ho katalogu	Soubor: [1], Z
vislosti: [2]
 instalace	
Vyhodnocov
nek pro spu
 funkc
 ze souvisej
ch aplikac
	Aplikace: [1]
 soubor
	Soubor: [1]; Adres
: [9]; Velikost: [6]
Publikov
 informac
 o sestaven
	Kontext aplikace:[1], n
zev sestaven
Nepublikovan
 informace sestaven
	Kontext aplikace:[1], n
zev sestaven
Aktualizace soubor
	Soubor: [1]; Adres
: [2]; Velikost: [3]
Aktualizace registrace sou
Publikov
ch sou
	ID sou
sti: [1]; kvalifik
tor: [2]
Publikov
 funkc
 produktu	Funkce: [1]
Publikov
 informac
 o produktu	
Registrace server
d	Class Id: [1]
Registrace aplikac
 a sou
 modelu COM+	ID aplikace: [1]{{, Typ Aplikace: [2], U
ivatel
: [3], RSN: [4]}}
Registrace server
Registrace p
smo: [1]
Registrace informac
 MIME	Typ obsahu MIME: [1]; roz
Registrace produktu	[1]
Registrace identifik
 program
	ProgId: [1]
Registrace knihoven typ
	ID knihovny: [1]
Registrace u
ivatele	[1]
 duplicitn
ch soubor
	Soubor: [1]; Adres
Aktualizace 
 prost
zev: [1]; Hodnota: [2]; Akce [3]
 aplikac
	Aplikace: [1], P
dek: [2]
 soubor
	Soubor: [1]; Adres
ek	Slo
ka: [1]
ek soubor
 INI	Soubor: [1]; Sekce: [2]; Kl
: [3]; Hodnota: [4]
 ODBC	
 hodnot ze syst
ho registru	Kl
: [1]; N
zev: [2]
stupce: [1]
ch produkt
t - akce:	[1]
ch soubor
	Soubor: [1]
Registrace modul
	Soubor: [1]; Slo
ka: [2]
 registrace modul
	Soubor: [1]; Slo
ka: [2]
Inicializace adres
 ODBC	
eb	Slu
ba: [1]
Zastavov
eb	Slu
ba: [1]
esunut
ch soubor
	Soubor: [1]; Adres
 publikov
ch sou
	ID sou
sti: [1]; kvalifik
tor: [2]
 publikov
 funkc
 produkt
	Funkce: [1]
 publikov
 informac
 o produktu	
 registrace server
d	Class Id: [1]
 registrace aplikac
 a sou
 modelu COM+	ID aplikace: [1]{{, Typ aplikace: [2]}}
 registrace server
 registrace p
smo: [1]
 registrace informac
 MIME	Typ obsahu MIME: [1]; roz
 registrace identifik
 program
	ProgId: [1]
 registrace knihoven typ
	LibID: [1]
Aktualizace 
 prost
zev: [1]; Hodnota: [2]; Akce [3]
pis hodnot soubor
 INI	Soubor: [1]; Sekce: [2]; Kl
: [3]; Hodnota: [4]
pis hodnot do syst
ho registru	Kl
: [1]; N
zev: [2]; Hodnota: [3]
Anmelder program	
Allokerer plads i registreringsdatabase	Ledig plads: [1]
ger efter allerede installerede programmer	Egenskab: [1], Signatur: [2]
Binder eksekverbare filer	Fil: [1]
ger efter godkendte produkter, der berettiger til opgradering	
Beregner pladskrav	
Beregner pladskrav	
Opretter mapper	Mappe: [1]
Opretter genveje	Genvej: [1]
Sletter serviceprogrammer	Serviceprogram: [1]
Opretter kopier af filer	Fil: [1], Mappe: [9], St
rrelse: [6]
Beregner pladskrav	
ger efter relaterede programmer	Fundet program: [1]
Opretter script-funktioner til handlingen:	[1]
Kopierer filer til netv
rksinstallation	Fil: [1], Mappe: [9], St
rrelse: [6]
Kopierer nye filer	Fil: [1], Mappe: [9], St
rrelse: [6]
Installerer ODBC-komponenter	
Installerer nye serviceprogrammer	Serviceprogram: [2]
Systemkataloget installeres	Fil: [1], Afh
ngigheder: [2]
Kontrollerer installationen	
Evaluerer startbetingelser	
rer funktionsindstillinger fra relaterede programmer	Program: [1]
Flytter filer	Fil: [1], Mappe: [9], St
rrelse: [6]
Udgiver samlingsoplysninger	Programkontekst:[1], samlingsnavn:[2]
Fortryder udgivelse af samlingsoplysninger	Programkontekst:[1], samlingsnavn:[2]
rer rettelser p
 filer	Fil: [1], Mappe: [2], St
rrelse: [3]
Opdaterer komponentregistrering	
Udgiver godkendte komponenter, der berettiger til opgradering	Komponent-id: [1], Operator: [2]
Udgiver produktfunktioner	Funktion: [1]
Udgiver produktoplysninger	
Registrerer klasseservere	Klasse-id: [1]
Registrerer programmer og komponenter til COM+	Program-id: [1]{{, Programtype: [2], Brugere: [3], RSN: [4]}}
Registrerer udvidelsesservere	Filtypenavn: [1]
Registrerer skrifttyper	Skrifttype: [1]
Registrerer MIME-info	MIME-indholdstype: [1], Filtypenavn: [2]
Registrerer produkt	[1]
Registrerer program-id'er.	ProgId: [1]
Registrerer type-DLL'er	DLL-id: [1]
Registrerer bruger	[1]
Fjerner identiske filer	Fil: [1], Mappe: [9]
Opdaterer milj
strenge	Navn: [1], V
rdi: [2], Handling: [3]
Fjerner programmer	Program: [1], Kommandolinje: [2]
Fjerner filer	Fil: [1], Mappe: [9]
Fjerner mapper	Mappe: [1]
Fjerner poster for INI-filer	Fil: [1], Sektion: [2], N
gle: [3], V
rdi: [4]
Fjerner ODBC-komponenter	
Fjerner v
rdier i systemets registreringsdatabase	N
gle: [1], Navn: [2]
Fjerner genveje	Genvej: [1]
ger efter produkter, der berettiger til opgradering	
Fortrydelse:	[1]
Fjerner sikkerhedskopierede filer	Fil: [1]
Registrerer moduler	Fil: [1], Mappe: [2]
Fjerner registreringen af moduler	Fil: [1], Mappe: [2]
Initialiserer ODBC-mapper	
Starter serviceprogrammer	Serviceprogram: [1]
Stopper serviceprogrammer	Serviceprogram: [1]
Fjerner flyttede filer	Fil: [1], Mappe: [9]
Annullerer udgivelsen af gyldige komponenter	Komponent-id: [1], Operator: [2]
Annullerer udgivelsen af produktfunktioner	Funktion: [1]
Annullerer produktoplysninger	
Fjerner registreringen af klasseservere	Klasse-id: [1]
Fjerner registrering af programmer og komponenter til COM+	Program-id: [1]{{, Programtype: [2]}}
Fjerner registreringen af udvidelsesservere	Filtypenavn: [1]
Fjerner registreringen af skrifttyper	Skrifttype: [1]
Fjerner registreringen af MIME-info	MIME-indholdstype: [1], Filtypenavn: [2]
Fjerner registreringen af program-id'er	ProgId: [1]
Fjerner registreringen af type-DLL'er	LibID: [1]
Opdaterer milj
strenge	Navn: [1], V
rdi: [2], Handling: [3]
Skriver v
rdier for INI-filer	Fil: [1], Sektion: [2], N
gle: [3], V
rdi: [4]
Skriver v
rdier i systemets registreringsdatabase	N
gle: [1], Navn: [2], V
rdi: [3]
Anwendungsprogramm wird angeboten	
In der Registrierung wird Speicherplatz reserviert	Freier Speicherplatz: [1]
Installierte Anwendungsprogramme werden gesucht	Eigenschaft: [1], Signatur: [2]
hrbare Dateien werden gebunden	Datei: [1]
Kompatible Produkte werden gesucht	
Speicherbedarf wird berechnet	
Speicherbedarf wird berechnet	
Ordner werden erstellt	Ordner: [1]
pfungen werden erstellt	Verkn
pfung: [1]
Dienste werden gel
scht	Dienst: [1]
Dateien werden dupliziert	Datei: [1], Ordner: [9], Gr
e: [6]
Speicherbedarf wird berechnet	
Verwandte Anwendungen werden gesucht	Anwendung gefunden: [1]
Skriptoperationen werden generiert f
r Aktion:	[1]
Netzwerkinstallationsdateien werden kopiert	Datei: [1], Ordner: [9], Gr
e: [6]
Neue Dateien werden kopiert	Datei: [1], Ordner: [9], Gr
e: [6]
ODBC-Komponenten werden installiert	
Neue Dienste werden installiert	Dienst: [2]
Systemkatalog wird installiert	Datei: [1], Abh
ngigkeiten: [2]
Die Installation wird 
Die Startbedingungen werden 
Funktionszust
nde verwandter Anwendungen werden migriert	Anwendung: [1]
Dateien werden verschoben	Datei: [1], Ordner: [9], Gr
e: [6]
Assemblierungsinformationen werden ver
ffentlicht	Anwendungskontext:[1], Assemblierungsname:[2]
ffentlichung der Assemblierungsinformationen wird aufgehoben	Anwendungskontext:[1], Assemblierungsname:[2]
Dateien werden gepatcht	Datei: [1], Ordner: [2], Gr
e: [3]
Registrierung der Komponente(n) wird aktualisiert	
Qualifizierte Komponenten werden ver
ffentlicht	Komponentenkennung: [1], Kennzeichner: [2]
Produktfunktionen werden ver
ffentlicht	Funktion: [1]
Produktinformation wird ver
ffentlicht	
Klassenserver werden registriert	Klassenkennung: [1]
COM+-Anwendungen und Komponenten werden registriert	Anwendungskennung: [1]{{, Anwendungstyp: [2], Benutzer: [3], RSN: [4]}}
Erweiterungsserver werden registriert	Erweiterung: [1]
Schriftarten werden registriert	Schriftart: [1]
MIME-Informationen werden registriert	MIME-Inhaltstyp: [1], Erweiterung: [2]
Produkt wird registriert	[1]
Programmidentifikatoren werden registriert	Programmkennung: [1]
Typbibliotheken werden registriert	Bibliothekenkennung: [1]
Benutzer wird registriert	[1]
Duplizierte Dateien werden entfernt	Datei: [1], Ordner: [9]
Umgebungsstrings werden aktualisiert	Name: [1], Wert: [2], Aktion [3]
Anwendungen werden entfernt	Anwendung: [1], Befehlszeile: [2]
Dateien werden entfernt	Datei: [1], Ordner: [9]
Ordner werden entfernt	Ordner: [1]
INI-Dateieintr
ge werden entfernt	Datei: [1], Abschnitt: [2], Schl
ssel: [3], Wert: [4]
ODBC-Komponenten werden entfernt	
Werte werden aus der Systemregistrierung entfernt	Schl
ssel: [1], Name: [2]
pfungen werden entfernt	Verkn
pfungen: [1]
Kompatible Produkte werden gesucht	
Aktion wird r
ngig gemacht:	[1]
Sicherungsdateien werden entfernt	Datei: [1]
Module werden registriert	Datei: [1], Ordner: [2]
Module werden aus der Registrierung entfernt	Datei: [1], Ordner: [2]
ODBC-Ordner werden initialisiert	
Dienste werden gestartet	Dienst: [1]
Dienst werden angehalten	Dienst: [1]
Verschobene Dateien werden entfernt	Datei: [1], Ordner: [9]
ffentlichung qualifizierter Komponenten wird r
ngig gemacht	Komponentenkennung: [1], Kennzeichner: [2]
ffentlichung von Produktfunktionen wird r
ngig gemacht	Funktion: [1]
ffentlichung von Produktinformation wird r
ngig gemacht	
Klassenserver werden aus der Registrierung entfernt	Klassenkennung: [1]
COM+-Anwendungen und Komponenten werden aus der Registrierung entfernt	Anwendungskennung: [1]{{, Anwendungstyp: [2]}}
Erweiterungsserver werden aus der Registrierung entfernt	Erweiterung: [1]
Schriftarten werden aus der Registrierung entfernt	Schriftart: [1]
MIME-Informationen werden aus der Registrierung entfernt	MIME-Typ: [1], Erweiterung: [2]
Programmidentifikatoren werden aus der Registrierung entfernt	Programmkennung: [1]
Typbibliotheken werden aus der Registrierung entfernt	Bibliothekenkennung: [1]
Umgebungsstrings werden aktualisiert	Name: [1], Wert: [2], Aktion [3]
INI-Dateiwerte werden geschrieben	Datei: [1], Abschnitt: [2], Schl
ssel: [3], Wert: [4]
Werte werden in die Systemregistrierung geschrieben	Schl
ssel: [1], Name: [2], Wert: [3]
: [1], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
: [9], 
:[1], 
:[1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
 COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 MIME	
 MIME: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
: [1], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
 COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 MIME	
 MIME: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
: [1], 
: [2], 
Advertising application	
Allocating registry space	Free space: [1]
Searching for installed applications	Property: [1], Signature: [2]
Binding executables	File: [1]
Searching for qualifying products	
Computing space requirements	
Computing space requirements	
Creating folders	Folder: [1]
Creating shortcuts	Shortcut: [1]
Deleting services	Service: [1]
Creating duplicate files	File: [1], Directory: [9], Size: [6]
Computing space requirements	
Searching for related applications	Found application: [1]
Generating script operations for action:	[1]
Copying network install files	File: [1], Directory: [9], Size: [6]
Copying new files	File: [1], Directory: [9], Size: [6]
Installing ODBC components	
Installing system catalog	File: [1], Dependencies: [2]
Installing new services	Service: [2]
Validating install	
Evaluating launch conditions	
Migrating feature states from related applications	Application: [1]
Moving files	File: [1], Directory: [9], Size: [6]
Publishing assembly information	Application Context:[1], Assembly Name:[2]
Unpublishing assembly information	Application Context:[1], Assembly Name:[2]
Patching files	File: [1], Directory: [2], Size: [3]
Updating component registration	
Publishing Qualified Components	Component ID: [1], Qualifier: [2]
Publishing Product Features	Feature: [1]
Publishing product information	
Registering Class servers	Class Id: [1]
Registering COM+ Applications and Components	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
Registering extension servers	Extension: [1]
Registering fonts	Font: [1]
Registering MIME info	MIME Content Type: [1], Extension: [2]
Registering product	[1]
Registering program identifiers	ProgId: [1]
Registering type libraries	LibID: [1]
Registering user	[1]
Removing duplicated files	File: [1], Directory: [9]
Updating environment strings	Name: [1], Value: [2], Action [3]
Removing applications	Application: [1], Command line: [2]
Removing files	File: [1], Directory: [9]
Removing folders	Folder: [1]
Removing INI files entries	File: [1], Section: [2], Key: [3], Value: [4]
Removing ODBC components	
Removing system registry values	Key: [1], Name: [2]
Removing shortcuts	Shortcut: [1]
Searching for qualifying products	
Rolling back action:	[1]
Removing backup files	File: [1]
Registering modules	File: [1], Folder: [2]
Unregistering modules	File: [1], Folder: [2]
Initializing ODBC directories	
Starting services	Service: [1]
Stopping services	Service: [1]
Removing moved files	File: [1], Directory: [9]
Unpublishing Qualified Components	Component ID: [1], Qualifier: [2]
Unpublishing Product Features	Feature: [1]
Unpublishing product information	
Unregister Class servers	Class Id: [1]
Unregistering COM+ Applications and Components	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
Unregistering extension servers	Extension: [1]
Unregistering fonts	Font: [1]
Unregistering MIME info	MIME Content Type: [1], Extension: [2]
Unregistering program identifiers	ProgId: [1]
Unregistering type libraries	LibID: [1]
Updating environment strings	Name: [1], Value: [2], Action [3]
Writing INI files values	File: [1], Section: [2], Key: [3], Value: [4]
Writing system registry values	Key: [1], Name: [2], Value: [3]
Mostrar aplicaci
Asignando espacio del registro	Espacio disponible: [1]
Buscando aplicaciones instaladas	Propiedad: [1], firma: [2]
Enlazando archivos ejecutables	Archivo: [1]
Buscando productos necesarios	
Calculando el espacio necesario	
Calculando el espacio necesario	
Creando carpetas	Carpeta: [1]
Creando accesos directos	Acceso directo: [1]
Eliminando servicios	Servicio: [1]
Creando archivos duplicados	Archivo: [1], directorio: [9], tama
o: [6]
Calculando el espacio necesario	
Buscando aplicaciones relacionadas	Se encontr
 esta aplicaci
n: [1]
Generando operaciones de secuencias de comandos para la acci
n:	[1]
Copiando archivos de instalaci
n de la red	Archivo: [1], directorio: [9], tama
o: [6]
Copiando archivos nuevos	Archivo: [1], directorio: [9], tama
o: [6]
Instalando componentes ODBC	
Instalando servicios nuevos	Servicio: [2]
Instalar cat
logo de sistema	Archivo: [1], dependencias: [2]
Validando la instalaci
Evaluando condiciones de inicio	
Transfiriendo los estados de las caracter
sticas desde las aplicaciones relacionadas	Aplicaci
n: [1]
Moviendo archivos	Archivo: [1], directorio: [9], tama
o: [6]
Publicar informaci
n de la asamblea	Contexto de aplicaci
n:[1], Nombre de asamblea:[2]
No publicar informaci
n de la asamblea	Contexto de aplicaci
n:[1], Nombre de asamblea:[2]
Revisando archivos	Archivo: [1], directorio: [2], tama
o: [3]
Actualizando el registro de componentes	
Publicar componentes aceptables	Id. del componente: [1], capacitador: [2]
Publicar funciones del producto	Funci
n: [1]
Publicar informaci
n del producto	
Registrando servidores de clases	Id. de clase: [1]
Registrando aplicaciones y componentes COM+	IdApl: [1]{{, Tipo de apl.: [2], Usuarios: [3], RSN: [4]}}
Registrando servidores de extensiones	Extensi
n: [1]
Registrando fuentes	Fuente: [1]
Registrando informaci
n MIME	Tipo de contenido MIME: [1], extensi
n: [2]
Registrando el producto	[1]
Registrando identificadores de programa	IdProg: [1]
Registrando bibliotecas de tipos	Id. de la biblioteca: [1]
Registrando usuario	[1]
Quitando archivos duplicados	Archivo: [1], directorio: [9]
Actualizando cadenas de entorno	Nombre: [1], valor: [2], acci
Quitando aplicaciones	Aplicaci
n: [1], L
nea de comandos: [2]
Quitando archivos	Archivo: [1], directorio: [9]
Quitando carpetas	Carpeta: [1]
Quitando entradas de archivos INI	Archivo: [1], secci
n: [2], clave: [3], valor: [4]
Quitando componentes ODBC	
Quitando valores del registro del sistema	Clave: [1], nombre: [2]
Quitando accesos directos	Acceso directo: [1]
Buscando productos necesarios	
n de restauraci
n:	[1]
Quitando copias de seguridad	Archivo: [1]
Registrando m
dulos	Archivo: [1], carpeta: [2]
Eliminando m
dulos del registro	Archivo: [1], carpeta: [2]
Inicializando directorios ODBC	
Iniciando servicios	Servicio: [1]
Deteniendo servicios	Servicio: [1]
Quitando archivos movidos	Archivo: [1], directorio: [9]
Anular publicaci
n de componentes aceptables	Id. del componente: [1], capacitador: [2]
Anular publicaci
n de funciones del producto	Funci
n: [1]
Anular publicaci
n de informaci
n del producto	
Eliminar del registro los servidores de clases	Id. de clase: [1]
Quitando aplicaciones y componentes COM+ del registro	IdApl: [1]{{, Tipo de apl.: [2]}}
Eliminando del registro los servidores de extensiones	Extensi
n: [1]
Eliminando del registro las fuentes	Fuente: [1]
Eliminando del registro informaci
n MIME	Tipo de contenido MIME: [1], extensi
n: [2]
Eliminando identificadores de programa del registro	IdProg: [1]
Eliminando del registro bibliotecas de tipos	Id. de la biblioteca: [1]
Actualizando cadenas de entorno	Nombre: [1], valor: [2], acci
Escribiendo valores de los archivos INI	Archivo: [1], secci
n: [2], clave: [3], valor: [4]
Escribiendo valores del registro del sistema	Clave: [1], nombre: [2], valor: [3]
Aplikazioaren berri ematen	
Erregistroko lekua esleitzen	Leku librea: [1]
Instalatutako aplikazioak bilatzen	Propietatea: [1], Sinadura: [2]
Exekutagarriak lotzen	Fitxategia: [1]
Produktu kualifikatzaileak bilatzen	
Leku-eskakizunak kalkulatzen	
Leku-eskakizunak kalkulatzen	
Karpetak sortzen	Karpeta: [1]
Lasterbideak sortzen	Lasterbidea: [1]
Zerbitzuak ezabatzen	Zerbitzua: [1]
Fitxategi bikoiztuak sortzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9], Tamaina: [6]
Leku-eskakizunak kalkulatzen	
Erlazionatutako aplikazioak bilatzen	Aurkitutako aplikazioa: [1]
Ekintza honentzat script-eragiketak sortzen:	[1]
Sarean instalatzeko fitxategiak kopiatzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9], Tamaina: [6]
Fitxategi berriak kopiatzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9], Tamaina: [6]
ODBC osagaiak instalatzen	
Zerbitzu berriak instalatzen	Zerbitzua: [2]
Sistema-katalogoa instalatzen	Fitxategia: [1], Dependentziak: [2]
Instalazioa balidatzen	
Abiarazteko baldintzak ebaluatzen	
Eginbide-egoerak erlazionatutako aplikazioetatik migratzen	Aplikazioa: [1]
Fitxategiak mugitzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9], Tamaina: [6]
Argitaratzeko muntai informazioa	Aplikazioa Testuinguru:[1], Muntai izena:[2]
Ez-argitaratzeko muntai informazioa	Aplikazioa Testuinguru:[1], Muntai Izena:[2]
Fitxategiak zuzentzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [2], Tamaina: [3]
Osagaien erregistroa eguneratzen	
Osagai kualifikatuak argitaratzen	Osagaiaren ID: [1], Kualifikatzailea: [2]
Produktuaren eginbideak argitaratzen	Eginbidea: [1]
Produktuari buruzko informazioa argitaratzen	
Klase-zerbitzariak erregistratzen	Klasearen Id-a: [1]
COM+ aplikazioak eta osagaiak erregistratzen	Apl-Id-a: [1]{{, Apl-mota: [2], Erabiltzaileak: [3], RSN: [4]}}
Luzapen-zerbitzariak erregistratzen	Luzapena: [1]
Letra-tipoak erregistratzen	Letra-tipoa: [1]
MIME informazioa erregistratzen	MIME eduki-mota: [1], Luzapena: [2]
Produktua erregistratzen	[1]
Programaren identifikatzaileak erregistratzen	Prog-Id-a: [1]
Mota-liburutegiak erregistratzen	Lib-IDa: [1]
Erabiltzailea erregistratzen	[1]
Fitxategi bikoiztuak kentzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9]
Inguruneko kateak eguneratzen	Izena: [1], Balioa: [2], Ekintza [3]
Aplikazioak kentzen	Aplikazioa: [1], Komando-lerroa: [2]
Fitxategiak kentzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9]
Karpetak kentzen	Karpeta: [1]
INI fitxategien sarrerak kentzen	Fitxategia: [1], Sekzioa: [2], Gakoa: [3], Balioa: [4]
ODBC osagaiak kentzen	
Sistema-erregistroko balioak kentzen	Gakoa: [1], Izena: [2]
Lasterbideak kentzen	Lasterbidea: [1]
Produktu kualifikatzaileak bilatzen	
Lehengo egoerara itzultzeko ekintza:	[1]
Babeskopia-fitxategiak kentzen	Fitxategia: [1]
Moduluak erregistratzen	Fitxategia: [1], Karpeta: [2]
Moduluak erregistrotik ezabatzen	Fitxategia: [1], Karpeta: [2]
ODBC direktorioak hasieratzen	
Zerbitzuak hasieratzen	Zerbitzua: [1]
Zerbitzuak geldiarazten	Zerbitzua: [1]
Mugitutako fitxategiak kentzen	Fitxategia: [1], Direktorioa: [9]
Osagai kualifikatuen argitalpena deuseztatzen	Osagaiaren ID: [1], Kualifikatzailea: [2]
Produktuen eginbideen argitalpena deuseztatzen	Eginbidea: [1]
Produktuaren informazioaren argitalpena deuseztatzen	
Klase-zerbitzariak erregistrotik ezabatu	Klasearen Id-a: [1]
COM+ aplikazioak eta osagaiak erregistrotik kentzen	Apl-Id-a: [1]{{, Apl-mota-a: [2]}}
Luzapen-zerbitzariak erregistrotik ezabatu	Luzapena: [1]
Letra-tipoak erregistrotik ezabatu	Letra-tipoa: [1]
MIME informazioa erregistrotik ezabatzen	MIME eduki-mota: [1], Luzapena: [2]
Programaren identifikatzaileak erregistrotik ezabatzen	Prog-Id-a: [1]
Mota-liburutegiak erregistrotik ezabatzen	LibID: [1]
Inguruneko kateak eguneratzen	Izena: [1], Balioa: [2], Ekintza [3]
INI fitxategien balioak idazten	Fitxategia: [1], Sekzioa: [2], Gakoa: [3], Balioa: [4]
Sistema-erregistroaren balioak idazten	Gakoa: [1], Izena: [2], Balioa: [3]
Ilmoitetaan sovelluksesta	
Varataan rekisteritilaa	Vapaata tilaa: [1]
n asennettuja sovelluksia	Ominaisuus: [1], allekirjoitus: [2]
Sidotaan suoritettavia tiedostoja	Tiedosto: [1]
n vaatimukset t
 tuotteita	
Lasketaan tilavaatimuksia	
Lasketaan tilavaatimuksia	
Luodaan kansioita	Kansio: [1]
Luodaan pikakuvakkeita	Pikakuvake: [1]
Poistetaan palveluita	Palvelu: [1]
Luodaan tiedostojen kopioita	Tiedosto: [1], kansio: [9], koko: [6]
Lasketaan tilavaatimuksia	
n liittyvi
 sovelluksia	L
ydetty sovellus: [1]
Luodaan komentosarjatoimintoja toiminnolle:	[1]
Kopioidaan verkkoasennustiedostoja	Tiedosto: [1], kansio: [9], koko: [6]
Kopioidaan uusia tiedostoja	Tiedosto: [1], kansio: [9], koko: [6]
Asennetaan ODBC-komponentteja	
Asennetaan uusia palveluja	Palvelu: [2]
Asennetaan j
rjestelm
luetteloa	Tiedosto: [1], riippuvuudet: [2]
Tarkistetaan asennuksen kelpoisuutta	
Arvioidaan k
ynnistysehtoja	
ivitet
n ominaisuuksien tiloja muista sovelluksista	Sovellus: [1]
Siirret
n tiedostoja	Tiedosto: [1], kansio: [9], koko: [6]
Julkaistaan Assembly-tietoja	Sovellusyhteys:[1], Assembly-nimi:[2]
Peruutetaan Assembly-tietojen julkaisemista	Sovellusyhteys:[1], Assembly-nimi:[2]
Korjataan tiedostoja	Tiedosto: [1], kansio: [2], koko: [3]
ivitet
n komponenttien rekister
Julkaistaan valittuja komponentteja	Komponentin tunnus: [1], valitsin: [2]
Julkaistaan tuotteen ominaisuuksia	Ominaisuus: [1]
Julkaistaan tuotetietoja	
Rekister
n luokkapalvelimia	Class Id: [1]
Rekister
n COM+-sovelluksia ja -komponentteja	Sovelluksen tunnus: [1]{{, sovellustyyppi: [2], k
t: [3], RSN: [4]}}
Rekister
n laajennuspalvelimia	Laajennus: [1]
Rekister
n fontteja	Fontti: [1]
Rekister
n MIME-tietoja	MIME-sis
tyyppi: [1], laajennus: [2]
Rekister
n tuotetta	[1]
Rekister
n ohjelmatunnuksia	ProgId: [1]
Rekister
n tyyppikirjastoja	Kirjaston tunnus: [1]
Rekister
Poistetaan tiedostojen kopioita	Tiedosto: [1], kansio: [9]
ivitet
merkkijonoja	Nimi: [1], arvo: [2], toiminto [3]
Poistetaan sovelluksia	Sovellus: [1], komentorivi: [2]
Poistetaan tiedostoja	Tiedosto: [1], kansio: [9]
Poistetaan kansioita	Kansio: [1]
Poistetaan Ini-tiedostojen tietoja	Tiedosto: [1], osa: [2], avain: [3], arvo: [4]
Poistetaan ODBC-komponentteja	
Poistetaan j
rjestelm
n rekisteriarvoja	Avain: [1], nimi: [2]
Poistetaan pikakuvakkeita	Pikakuvake: [1]
n vaatimukset t
 tuotteita	
Peruutetaan toimintoa:	[1]
Poistetaan varmuuskopiotiedostoja	Tiedosto: [1]
Rekister
n moduuleita	Tiedosto: [1], kansio: [2]
Poistetaan moduulin rekister
	Tiedosto: [1], kansio: [2]
Alustetaan ODBC-kansioita	
Aloitetaan palveluita	Palvelu: [1]
Lopetetaan palveluita	Palvelu: [1]
Poistetaan siirrettyj
 tiedostoja	Tiedosto: [1], kansio: [9]
Peruutetaan valittujen komponenttien julkaisemista	Komponentin tunnus: [1], valitsin: [2]
Peruutetaan tuoteominaisuuksien julkaisemista	Ominaisuus: [1]
Peruutetaan tuotetietojen julkaisemista	
Poistetaan luokkapalvelinten reskister
	Class Id: [1]
Poistetaan COM+-sovellusten ja -komponenttien rekister
	Sovelluksen tunnus: [1]{{, sovellustyyppi: [2]}}
Poistetaan laajennuspalvelinten rekister
	Laajennus: [1]
Poistetaan fonttien rekister
	Fontti: [1]
Poistetaan MIME-tietojen rekister
	MIME-sis
tyyppi: [1], laajennus: [2]
Poistetaan ohjelmatunnusten rekister
	ProgId: [1]
Poistetaan tyyppikirjastoiden rekister
	LibID: [1]
ivitet
merkkijonoja	Nimi: [1], arvo: [2], toiminto [3]
Kirjoitetaan Ini-tiedostojen arvoja	Tiedosto: [1], osa: [2], avain: [3], arvo: [4]
Kirjoitetaan j
rjestelm
n rekisteriarvoja	Avain: [1], nimi: [2], arvo: [3]
Publication d'informations sur l'application	
Allocation d'espace dans le registre	Espace libre
Recherche des applications d
 install
es	Propri
; signature
Liaison des ex
cutables	Fichier
Recherche des produits qualifiants	
Calcul de l'espace requis	
Calcul de l'espace requis	
ation des dossiers	Dossier
ation des raccourcis	Raccourci
Suppression des services	Service
ation des fichiers en double	Fichier
pertoire : [9] ; taille
Calcul de l'espace requis	
Recherche d'applications associ
es	Application trouv
ration de scripts pour l'action
Copie des fichiers d'installation r
seau	Fichier
pertoire : [9] ; taille
Copie des nouveaux fichiers	Fichier
pertoire : [9] ; taille
Installation des composants ODBC	
Installation des nouveaux services	Service
Installation du catalogue syst
me	Fichier
: [1], D
pendances
Validation de l'installation	
valuation des conditions de lancement	
Migration d'
tat de composants 
 partir d'applications associ
es	Application
placement des fichiers	Fichier
: [1], R
pertoire
: [9], Taille
Publication des informations sur l'assemblage	Contexte de l'application : [1], Nom de l'assemblage : [2]
publication des informations sur l'assemblage	Contexte de l'application : [1], Nom de l'assemblage : [2]
cution du correctif sur les fichiers	Fichier
pertoire : [2] ; taille
 jour de l'inscription des composants	
Publication des composants qualifi
s	Identificateur du composant
; qualificateur
Publication des composants du produit	Composant
Publication des informations sur le produit	
Inscription des serveurs de classes	Identificateur de la classe
Inscription des applications et des composants COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
Inscription des extensions serveur	Extension
Inscription des polices	Police
Inscription des informations MIME	Type de contenu MIME
; extension
Inscription du produit	[1]
Inscription des identificateurs de programme	Identificateur du programme
Inscription des biblioth
ques de type	Identificateur de la biblioth
Inscription de l'utilisateur	[1]
Suppression des fichiers en double	Fichier
pertoire
 jour des cha
nes d'environnement	Nom
; valeur
; action
Suppression d'applications en cours	Application
; Ligne de commande
Suppression des fichiers	Fichier
pertoire
Suppression des dossiers	Dossier
Suppression des entr
es des fichiers INI	Fichier
; section
; valeur
Suppression des composants ODBC	
Suppression des valeurs du registre syst
Suppression des raccourcis	Raccourci
Recherche des produits qualifiants	
Annulation de l'action
Suppression des fichiers de sauvegarde	Fichier
Inscription des modules	Fichier
; dossier
Annulation de l'inscription des modules	Fichier
; dossier
Initialisation des r
pertoires ODBC	
marrage des services	Service
t des services	Service
Suppression des fichiers d
s	Fichier
pertoire
Annulation de la publication des composants qualifi
s	Identificateur du composant
; qualificateur
Annulation de la publication des composants du produit	Composant
Annulation de la publication des informations sur le produit	
Annulation de l'inscription des serveurs de classes	Identificateur de la classe
Annulation de l'inscription des applications et des composants COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
Annulation de l'inscription des extensions serveur	Extension
Annulation de l'inscription des polices	Police
Annulation de l'inscription des informations MIME	Type de contenu MIME
; extension
Annulation de l'inscription des identificateurs de programme	Identificateur du programme
Annulation de l'inscription des biblioth
ques de type	Identificateur de la biblioth
 jour des cha
nes d'environnement	Nom
; valeur
; action
criture des valeurs des fichiers INI	Fichier
; section
; valeur
criture des valeurs du registre syst
; valeur
: [1], 
: [1], 
: [9], 
 script 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
: [9], 
:[1], 
:[1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
	Class Id: [1]
 COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 MIME	
: [1], 
	ProgId: [1]
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
: [1], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
	Class Id: [1]
 +COM	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 MIME	
: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
: [1], 
: [2], 
avanje programa	
Dodjela prostora registra	Slobodan prostor: [1]
enje instaliranih programa	Svojstvo: [1], Potpis: [2]
Spajanje izvr
nih datoteka	Datoteka: [1]
enje odgovaraju
ih proizvoda	
Zahtjevi za prostor ra
unanja	
Zahtjevi za prostor ra
unanja	
Stvaranje mapa	Mapa: [1]
Stvaranje pre
aca	Pre
ac: [1]
Brisanje servisa	Servis: [1]
Stvaranje dupliciranih datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9], Veli
ina: [6]
Zahtjevi za prostor ra
unanja	
enje povezanih programa	Prona
en program: [1]
Generiranje operacija skripta za akciju:	[1]
Kopiranje mre
nih instalacijskih datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9], Veli
ina: [6]
Kopiranje novih datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9], Veli
ina: [6]
Instaliranje ODBC-komponenata	
Instaliranje novih servisa	Servis: [2]
Instaliranje kataloga sustava	Datoteka: [1], Zavisnosti: [2]
Provjera valjanosti instalacije	
Vrednovanje uvjeta za pokretanje	
Prijenos stanja osobina iz povezanih programa	Program: [1]
Premje
tanje datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9], Veli
ina: [6]
Objavljivanje podataka skupa komponenti	Kontekst aplikacije:[1], Naziv skupa komponenti:[2]
Neobjavljivanje podataka skupa komponenti	Kontekst aplikacije:[1], Naziv skupa komponenti:[2]
Datoteke ispravka	Datoteka: [1], Imenik: [2], Veli
ina: [3]
uriranje prijave komponenti	
Objava odgovaraju
ih komponenti	ID komponente: [1], Kvalifikator: [2]
Osobine proizvoda za objavu	Osobina: [1]
Objava informacija o proizvodu	
Prijava Class-poslu
itelja	Class Id: [1]
Prijava COM+ programa i komponenti	AppId: [1]{{, VrstaProg: [2], Korisnici: [3], RSN: [4]}}
Prijava extensions-poslu
itelja	Extension: [1]
Prijava fontova	Font: [1]
Prijava MIME info	Sadr
aj tipa MIME : [1], Nastavak: [2]
Prijava proizvoda	[1]
Registriranje programskih identifikatora	ProgId: [1]
Prijava vrsta biblioteke	BiblD: [1]
Prijava korisnika	[1]
Uklanjanje dupliciranih datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9]
uriranje nizova okoline	Naziv: [1], Vrijednost: [2], Akcija [3]
Uklanjanje programa	Program: [1], Redak naredbe: [2]
Uklanjanje datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9]
Uklanjanje mapa	Mapa: [1]
Uklanjanje stavki INI-datoteka	Datoteka: [1], Sekcija: [2], Klju
: [3], Vrijednost: [4]
Uklanjanje ODBC-komponenata	
Uklanjanje vrijednosti iz registra sustava	Klju
: [1], Naziv: [2]
Uklanjanje pre
aca	Pre
ac: [1]
enje odgovaraju
ih proizvoda	
Akcija vra
anja prethodnog stanja:	[1]
Uklanjanje datoteka sigurnosne kopije	Datoteka: [1]
Prijava modula	Datoteka: [1], Mapa: [2]
Odjava modula	Datoteka: [1], Mapa: [2]
Inicijalizacija ODBC-imenika	
injanje servisa	Servis: [1]
Zaustavljanje servisa	Servis: [1]
Uklanjanje premje
tenih datoteka	Datoteka: [1], Imenik: [9]
Neobjavljivanje odgovaraju
ih komponenti	ID komponente: [1], Kvalifikator: [2]
Neobjavljivanje osobina proizvoda	Osobina: [1]
Neobjavljivanje informacija o proizvodu	
Odjava Class-poslu
itelja	Class Id: [1]
Odjava COM+ programa i komponenti	AppId: [1]{{, VrstaProg: [2]}}
Odjava extension-poslu
itelja	Extension: [1]
Odjava fontova	Font: [1]
Odjava MIME info	Sadr
aj tipa MIME : [1], Nastavak: [2]
Odjava identifikatora programa	ProgId: [1]
Odjava vrsta biblioteka	LibID: [1]
uriranje nizova okoline	Naziv: [1], Vrijednost: [2], Akcija [3]
Upis vrijednosti INI-datoteka	Datoteka: [1], Sekcija: [2], Klju
: [3], Vrijednost: [4]
Upis vrijednosti registra sustava	Klju
: [1], Naziv: [2], Vrijednost: [3]
Alkalmaz
Rendszerle
 adatb
zis hely
nek kioszt
sa	Szabad lemezter
let: [1]
tett alkalmaz
sok keres
se	Tulajdons
g: [1], Al
s: [2]
Programok k
jl: [1]
kek keres
ges ter
let kisz
ges ter
let kisz
trehoz
sa	Mappa: [1]
Parancsikonok l
trehoz
sa	Parancsikon: [1]
se	Szolg
s: [1]
solatf
jlok l
trehoz
jl: [1], K
r: [9], M
ret: [6]
ges ter
let kisz
Kapcsol
 alkalmaz
sok keres
se.	Tal
lt alkalmaz
s: [1]
Parancsf
veletek gener
sa a k
vetkez
velethez:	[1]
zati telep
jlok m
jl: [1], K
r: [9], M
ret: [6]
jlok m
jl: [1], K
r: [9], M
ret: [6]
Az ODBC 
sszetev
inek telep
j szolg
sok telep
se	Szolg
s: [2]
A rendszerkatal
gus telep
jl: [1], f
gek: [2]
A telep
Az ind
si felt
telek 
ttelep
se kapcsol
 alkalmaz
l.	Alkalmaz
s: [1]
thelyez
jl: [1], K
r: [9], M
ret: [6]
si inform
tele	Alkalmaz
s kontextusa:[1], 
s neve:[2]
si inform
nek megsz
se	Alkalmaz
s kontextusa:[1], 
s neve:[2]
jlok jav
jl: [1], K
r: [2], M
ret: [3]
sszetev
k regisztr
nak friss
sszetev
sszetev
azonos
: [1], Min
A term
k szolg
sainak k
tele	Szolg
s: [1]
A term
k adatainak k
Az oszt
lykiszolg
k regisztr
ja	Class Id: [1]
COM+ alkalmaz
sszetev
k regisztr
sa	Alk.: [1]{{, Alk. t
pus: [2], Felhaszn
k: [3], Sorozatsz.: [4]}}
A kiterjeszt
skiszolg
k regisztr
ja	Kiterjeszt
s: [1]
pusok regisztr
ja	Bet
pus: [1]
A MIME inform
 regisztr
sa	A MIME tartalom t
pusa: [1], Kiterjeszt
s: [2]
A term
k regisztr
sa	[1]
Programazonos
k regisztr
ja	ProgId: [1]
rak regisztr
razonos
A felhaszn
 regisztr
ja	[1]
jlok m
nyainak elt
jl: [1], K
r: [9]
rnyezeti karakterl
ncok friss
v: [1], 
k: [2], M
velet [3]
Alkalmaz
sok elt
sa.	Alkalmaz
s: [1], Parancssor: [2]
jlok elt
jl: [1], K
r: [9]
sa	Mappa: [1]
Az INI f
jlok elemeinek elt
jl: [1], Szakasz: [2], Kulcs: [3], 
k: [4]
Az ODBC-
sszetev
kek elt
sa a rendszerle
 adatb
l	Kulcs: [1], N
v: [2]
Parancsikonok elt
sa	Parancsikon: [1]
kek keres
Vissza
s:	[1]
A biztons
solatok elt
jl: [1]
A modulok regisztr
jl: [1], Mappa: [2]
A modulok regisztr
jl: [1], Mappa: [2]
Az ODBC-k
rak inicializ
sok elind
sa	Szolg
s: [1]
sok le
sa	Szolg
s: [1]
thelyezett f
jlok elt
jl: [1], K
r: [9]
sszetev
nek visszavon
sszetev
azonos
: [1], Min
A term
kszolg
nek visszavon
sa	Szolg
s: [1]
A term
kadatok k
nek visszavon
Az oszt
lykiszolg
k regisztr
se 	Class Id: [1]
A COM+ alkalmaz
sszetev
k regisztr
se	Alk.: [1]{{, Alk. t
pus: [2]}}
A kiterjeszt
skiszolg
k regisztr
se	Kiterjeszt
s: [1]
pusok regisztr
nak visszavon
sa	Bet
pus: [1]
A MIME inform
 regisztr
nak visszavon
sa	A MIME tartalom t
pusa: [1], Kiterjeszt
s: [2]
A programazonos
k regisztr
se	ProgId: [1]
rak regisztr
nak visszavon
sa	LibID: [1]
rnyezeti karakterl
ncok friss
v: [1], 
k: [2], M
velet [3]
Az INI f
keinek 
jl: [1], Szakasz: [2], Kulcs: [3], 
k: [4]
A rendszerle
sa	Kulcs: [1], N
v: [2], 
k: [3]
Visualizzazione degli avvisi relativi all'applicazione in corso...	
Allocazione dello spazio nel registro in corso...	Spazio disponibile: [1]
Rilevamento delle applicazioni installate in corso...	Propriet
: [1], firma: [2]
Binding dei file eseguibili in corso...	File: [1]
Ricerca dei prodotti originali in corso...	
Calcolo dello spazio necessario in corso...	
Calcolo dello spazio necessario in corso...	
Creazione delle cartelle in corso...	Cartella: [1]
Creazione dei collegamenti in corso...	Collegamento: [1]
Eliminazione dei servizi in corso...	Servizio: [1]
Creazione dei duplicati dei file in corso...	File: [1], directory: [9], dimensione: [6]
Calcolo dello spazio necessario in corso...	
Ricerca delle applicazioni correlate in corso...	Applicazione trovata: [1]
Generazione delle operazioni di script per l'azione:	[1]
Copia dei file per l'installazione in rete in corso...	File: [1], directory: [9], dimensione: [6]
Copia dei nuovi file in corso...	File: [1], directory: [9], dimensione: [6]
Installazione dei componenti ODBC in corso...	
Installazione dei nuovi servizi in corso...	Servizio: [2]
Installazione catalogo di sistema	File: [1], Dipendenze: [2]
Convalida dell'installazione in corso...	
Valutazione delle condizioni di avvio in corso...	
 in corso la migrazione degli stati delle caratteristiche dalle applicazioni correlate...	Applicazione: [1]
Spostamento dei file in corso...	File: [1], directory: [9], dimensione: [6]
Pubblicazione informazioni sull'assembly	Contesto applicazione:[1], nome assembly:[2]
Annullamento pubblicazione delle informazioni sull'assembly	Contesto applicazione:[1], nome assembly:[2]
Installazione della patch in corso...	File: [1], directory: [2], dimensione: [3]
Aggiornamento della registrazione del componente in corso...	
Pubblicazione dei componenti qualificati in corso...	ID componente: [1], qualificatore: [2]
Pubblicazione delle caratteristiche del prodotto in corso...	Caratteristica: [1]
Pubblicazione delle informazioni sul prodotto in corso...	
Registrazione dei server delle classi in corso...	ID classe: [1]
Registrazione dei componenti e delle applicazioni COM+ in corso...	ID applicazione: [1]{{, Tipo applicazione: [2], Utenti: [3], RSN: [4]}}
Registrazione dei server delle estensioni in corso...	Estensione: [1]
Registrazione dei tipi di carattere in corso...	Tipo di carattere: [1]
Registrazione delle informazioni MIME in corso...	Contenuto (MIME): [1], estensione: [2]
Registrazione del prodotto in corso...	[1]
Registrazione degli identificatori di programma in corso...	ID programma: [1]
Registrazione delle librerie dei tipi in corso...	ID libreria: [1]
Registrazione dell'utente in corso...	[1]
Rimozione dei file duplicati in corso...	File: [1], directory: [9]
Aggiornamento delle stringhe di ambiente in corso...	Nome: [1], valore: [2], operazione [3]
Rimozione delle applicazioni in corso...	Applicazione: [1], Riga di comando: [2]
Rimozione dei file in corso...	File: [1], directory: [9]
Rimozione delle cartelle in corso...	Cartella: [1]
Rimozione delle voci dei file INI in corso...	File: [1], sezione: [2], chiave: [3], valore: [4]
Rimozione dei componenti ODBC in corso...	
Rimozione dei valori del registro di sistema in corso...	Chiave: [1], nome: [2]
Rimozione dei collegamenti in corso...	Collegamento: [1]
Ricerca dei prodotti originali in corso...	
 in corso il ripristino dello stato precedente la seguente azione:	[1]
Rimozione dei file di backup in corso...	File: [1]
Registrazione dei moduli in corso...	File: [1], cartella: [2]
Annullamento della registrazione dei moduli in corso...	File: [1], cartella: [2]
Inizializzazione delle directory ODBC in corso...	
Avvio dei servizi in corso...	Servizio: [1]
Arresto dei servizi in corso...	Servizio: [1]
Rimozione dei file spostati in corso...	File: [1], directory: [9]
Annullamento della pubblicazione dei componenti qualificati in corso...	ID componente: [1], qualificatore: [2]
Annullamento della pubblicazione delle caratteristiche del prodotto in corso...	Caratteristica: [1]
Annullamento della pubblicazione delle informazioni sul prodotto in corso...	
Annullamento della registrazione dei server delle classi in corso...	ID classe: [1]
Annullamento della registrazione dei componenti e delle applicazioni COM+ in corso...	ID applicazione: [1]{{, Tipo applicazione: [2]}}
Annullamento della registrazione dei server delle estensioni in corso...	Estensione: [1]
Annullamento della registrazione dei tipi di carattere in corso...	Tipo di carattere: [1]
Annullamento della registrazione delle informazioni MIME in corso...	Contenuto (MIME): [1], estensione: [2]
Annullamento della registrazione degli ID di programma in corso...	ID programma: [1]
Annullamento della registrazione delle librerie dei tipi in corso...	ID libreria: [1]
Aggiornamento delle stringhe di ambiente in corso...	Nome: [1], valore: [2], operazione [3]
Scrittura dei valori dei file INI in corso...	File: [1], sezione: [2], chiave: [3], valore: [4]
Scrittura dei valori del registro di sistema in corso...	Chiave: [1], nome: [2], valore: [3]
B: [1]
_: [1]
g: [1]
X: [1]
Y: [6]
 : [1]
Y: [6]
Y: [6]
X: [2]
: [1], 
W: [2]
 : [1]
Y: [6]
g:[1], 
g:[1], 
Y: [3]
g ID: [1]
q: [2]
\: [1]
X ID: [1]
	AppId : [1]{{, AppType : [2], Users : [3], RSN : [4]}}
g: [1]
	MIME 
v: [1]
 ID: [1]
 ID: [1]
O: [1]
l: [2]
 : [1], 
 : [2]
_: [1]
[: [3]
l: [4]
[: [1]
O: [2]
g: [1]
_: [2]
_: [2]
X: [1]
X: [1]
g ID: [1]
q: [2]
\: [1]
X ID: [1]
	AppId : [1]{{, AppType : [2]}}
g: [1]
	MIME 
v: [1]
 ID: [1]
 ID: [1]
O: [1]
l: [2]
[: [3]
l: [4]
[: [1]
O: [2]
l: [3]
: [1], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [1], 
: [9], 
:[1], 
:[1], 
: [1], 
: [2], 
 ID: [1], 
Class 
	Class Id: [1]
	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
	MIME 
: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
 ID: [1], 
Class 
	Class Id: [1]
	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
extension 
	MIME 
: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
: [1], 
: [2], 
Bezig met het aankondigen van de toepassing	
Bezig met het toewijzen van register-ruimte	Vrije schijfruimte: [1]
Bezig met het zoeken naar ge
nstalleerde toepassingen	Eigenschap: [1], Handtekening: [2]
Bezig met het koppelen van uitvoerbare bestanden	Bestand: [1]
Bezig met het zoeken naar in aanmerking komende producten	
Bezig met het berekenen van de benodigde schijfruimte	
Bezig met het berekenen van de benodigde schijfruimte	
Bezig met het maken van mappen	Map: [1]
Bezig met het maken van snelkoppelingen	Snelkoppeling: [1]
Bezig met het verwijderen van services	Service: [1]
Bezig met het maken van dubbele bestanden	Bestand: [1], map: [9], grootte: [6]
Bezig met het berekenen van de benodigde schijfruimte	
Bezig met het zoeken naar verwante toepassingen	Gevonden toepassing: [1]
Bezig met het genereren van scriptbewerkingen voor actie:	[1]
Bezig met het kopi
ren van netwerkinstallatiebestanden	Bestand: [1], Map: [9], Grootte: [6]
Bezig met het kopi
ren van nieuwe bestanden	Bestand: [1], map: [9], grootte: [6]
Bezig met het installeren van ODBC-onderdelen	
Bezig met het installeren van nieuwe services	Service: [2]
Bezig met het installeren van systeemcatalogus	Bestand: [1], Afhankelijkheden: [2]
Bezig met het valideren van de installatie	
Bezig met het evalueren van de voorwaarden voor het starten	
Bezig met het migreren van functiestatussen van verwante toepassingen	Toepassing: [1]
Bezig met het verplaatsen van bestanden	Bestand: [1], map: [9], grootte: [6]
Gegevens van onderdeel uitgeven	Context van toepassing:[1], naam van onderdeel:[2]
Gegevens van onderdeel innemen	Context van toepassing:[1], naam van onderdeel:[2]
Bezig met het herstellen van bestanden	Bestand: [1], Map: [2], Grootte: [3]
Bezig met het bijwerken van de registratie van de onderdelen	
Bezig met het publiceren van gekwalificeerde onderdelen	Onderdeel-id: [1], kwalificatie: [2]
Bezig met het publiceren van productfuncties	Functie: [1]
Bezig met het publiceren van de productgegevens	
Bezig met het registreren van categorieservers	Categorie-id: [1]
Bezig met het registreren van COM+-toepassingen en -onderdelen	Toepassings-id: [1]{{, toepassingstype: [2], gebruikers: [3], RSN: [4]}}
Bezig met het registreren van extensieservers	Extensie: [1]
Bezig met het registreren van lettertypen	Lettertype: [1]
Bezig met het registreren van MIME-gegevens	MIME-inhoudstype: [1], extensie: [2]
Bezig met het registreren van het product	[1]
Bezig met het registreren van programma-id's	Programma-id: [1]
Bezig met het registreren van typebibliotheken	Bibliotheek-id: [1]
Bezig met het registreren van de gebruiker	[1]
Bezig met het verwijderen van gekopieerde bestanden	Bestand: [1], map: [9]
Bezig met het bijwerken van omgevingsstrings	Naam: [1], waarde: [2], actie [3]
Bezig met het verwijderen van toepassingen	Toepassing: [1], opdrachtregel: [2]
Bezig met het verwijderen van bestanden	Bestand: [1], map: [9]
Bezig met het verwijderen van mappen	Map: [1]
Bezig met het verwijderen van ingangen van INI-bestanden	Bestand: [1], sectie: [2], sleutel: [3], waarde: [4]
Bezig met het verwijderen van ODBC-onderdelen	
Bezig met het verwijderen van systeemregisterwaarden	Sleutel: [1], Naam: [2]
Bezig met het verwijderen van snelkoppelingen	Snelkoppeling: [1]
Bezig met het zoeken naar in aanmerking komende producten	
Terugdraai-actie:	[1]
Bezig met het verwijderen van reservekopiebestanden	Bestand: [1]
Bezig met het registreren van modules	Bestand: [1], map: [2]
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van modules	Bestand: [1], map: [2]
Bezig met het initialiseren van ODBC-mappen	
Bezig met het starten van services	Service: [1]
Bezig met het be
indigen van services	Service: [1]
Bezig met het verwijderen van verplaatste bestanden	Bestand: [1], map: [9]
Bezig met het ongedaan maken van de publicatie van gekwalificeerde onderdelen	Onderdeel-id: [1], kwalificatie: [2]
Bezig met het ongedaan maken van de publicatie van productfuncties	Functie: [1]
Bezig met het ongedaan maken van de publicatie van productgegevens	
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van categorieservers	Categorie-id: [1]
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van COM+-toepassingen en -onderdelen	Toepassings-id: [1]{{, toepassingstype: [2]}}
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van extensieservers	Extensie: [1]
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van lettertypen	Lettertype: [1]
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van MIME-gegevens	MIME-inhoudstype: [1], extensie: [2]
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van programma-id's	Programma-id: [1]
Bezig met het ongedaan maken van de registratie van typebibliotheken	LibID: [1]
Bezig met het bijwerken van omgevingsstrings	Naam: [1], waarde: [2], actie [3]
Bezig met het schrijven van waarden voor INI-bestanden	Bestand: [1], sectie: [2], sleutel: [3], waarde: [4]
Bezig met het schrijven van systeemregisterwaarden	Sleutel: [1], Naam: [2], Waarde: [3]
Kontrollerer om programmet finnes	
Tildeler registerplass	Ledig plass: [1]
ker etter installerte programmer	Egenskap: [1], Signatur: [2]
Binding av kj
rbare filer	Fil: [1]
ker etter godkjente produkter	
Beregner plassbehov	
Beregner plassbehov	
Oppretter mapper	Mappe: [1]
Oppretter snarveier	Snarvei: [1]
Sletter tjenester	Tjeneste: [1]
Oppretter duplikatfiler	Fil: [1], Katalog: [9], St
rrelse: [6]
Beregner plassbehov	
ker etter beslektede programmer	Fant program: [1]
Genererer skriptoperasjoner for handlingen:	[1]
Kopierer filer for nettverksinstallasjon	Fil: [1], Katalog: [9], St
rrelse: [6]
Kopierer nye filer	Fil: [1], Katalog: [9], St
rrelse: [6]
Installerer ODBC-komponenter	
Installerer nye tjenester	Tjeneste: [2]
Installerer systemmappe	Filer: [1], Avhengige: [2]
Validerer installasjon	
Vurderer oppstartsbetingelser	
rer funksjonsinnstillinger fra beslektede programmer	Program: [1]
Flytter filer	Fil: [1], Katalog: [9], St
rrelse: [6]
Publiserer samlingsinformasjon	Programkontekst:[1], Samlingsnavn:[2]
Depubliserer samlingsinformasjon	Programkontekst:[1], Samlingsnavn:[2]
Retter opp filer	Fil: [1], Katalog: [2], St
rrelse: [3]
Oppdaterer registrering av komponenter	
Publiserer kvalifiserte komponenter	Komponent-ID: [1], Kvalifikator: [2]
Publiserer produktfunksjoner	Funksjon: [1]
Publiserer produktinformasjon	
Registrerer klasseservere	Klasse-ID: [1]
Registrerer COM+-programmer og -komponenter	Prog-ID: [1]{{, ProgType: [2], Brukere: [3], RSN: [4]}}
Registrerer tilleggsservere	Tillegg: [1]
Registrerer skrifttyper	Skrifttype: [1]
Registrerer MIME-informasjon	MIME-innholdstype: [1], Tillegg: [2]
Registrerer produkt	[1]
Registrerer programidentifikatorer	Prog-ID: [1]
Registrerer typebibliotek	Bib-ID: [1]
Registrerer bruker	[1]
Fjerner duplikatfiler	Fil: [1], Katalog: [9]
Oppdaterer milj
strenger	Navn: [1], Verdi: [2], Handling [3]
Fjerner programmer	Program: [1], Kommandolinje: [2]
Fjerner filer	Fil: [1], Katalog: [9]
Fjerner mapper	Mappe: [1]
Fjerner INI-filoppf
ringer	Fil: [1], Del: [2], N
kkel: [3], Verdi: [4]
Fjerner ODBC-komponenter	
Fjerner systemregisterverdier	N
kkel: [1], Navn: [2]
Fjerner snarveier	Snarvei: [1]
ker etter godkjente produkter	
Tilbakef
ringshandling:	[1]
Fjerner sikkerhetskopifiler	Fil: [1]
Registrerer moduler	Fil: [1], Mappe: [2]
Fjerner registrering av mapper	Fil: [1], Mappe: [2]
Initialiserer ODBC-kataloger	
Starter tjenester	Tjeneste: [1]
Stopper tjenester	Tjeneste: [1]
Fjerner flyttede filer	Fil: [1], Katalog: [9]
Fjerner publisering av kvalifiserte komponenter	Komponent-ID: [1], Kvalifikator: [2]
Fjerner publisering av produktfunksjoner	Funksjon: [1]
Fjerner publisering av produktinformasjon	
Fjerner registrering av klasseservere	Klasse-ID: [1]
Fjerner registrering av COM+-programmer og -komponenter	Prog-ID: [1]{{, ProgType: [2]}}
Fjerner registrering av tilleggsservere	Tillegg: [1]
Fjerner registrering av skrifttyper	Skrifttype: [1]
Fjerner registrering av MIME-informasjon	MIME-innholdstype: [1], Tillegg: [2]
Fjerner registrering av programidentifikatorer	Prog-ID: [1]
Fjerner registrering av typebiblioteker	LibID: [1]
Oppdaterer milj
strenger	Navn: [1], Verdi: [2], Handling [3]
Skriver INI-filverdier	Fil: [1], Del: [2], N
kkel: [3], Verdi: [4]
Skriver systemregisterverdier	N
kkel: [1], Navn: [2], Verdi: [3]
Anonsowanie aplikacji	
Przydzielanie przestrzeni rejestru	Wolny obszar: [1]
Wyszukiwanie zainstalowanych aplikacji	W
: [1], Popis: [2]
zanie plik
w wykonywalnych	Plik: [1]
Wyszukiwanie uprawniaj
cych produkt
Obliczanie wymaganego miejsca	
Obliczanie wymaganego miejsca	
Tworzenie folder
w	Folder: [1]
Tworzenie skr
t: [1]
Usuwanie us
uga: [1]
Tworzenie zduplikowanych plik
w	Plik: [1], Katalog: [9], Rozmiar: [6]
Obliczanie wymaganego miejsca	
Wyszukiwanie powi
zanych aplikacji	Znaleziono aplikacj
Generowanie operacji skryptu dla akcji:	[1]
Kopiowanie plik
w instalacji sieciowej	Plik: [1], Katalog: [9], Rozmiar: [6]
Kopiowanie nowych plik
w	Plik: [1], Katalog: [9], Rozmiar: [6]
Instalowanie sk
w ODBC	
Instalowanie nowych us
uga: [2]
Instalowanie wykazu systemowego	Plik: [1], Zale
ci: [2]
Sprawdzanie poprawno
ci instalacji	
Wyznaczanie warunk
w uruchomienia	
Dokonywanie migracji stanu funkcji z powi
zanych aplikacji	Aplikacja: [1]
Przenoszenie plik
w	Plik: [1], Katalog: [9], Rozmiar: [6]
Publikowanie informacji o asemblacji	Kontekst aplikacji:[1], Nazwa asemblacji:[2]
Cofanie publikowania informacji o asemblacji	Kontekst aplikacji:[1], Nazwa asemblacji:[2]
Poprawianie plik
w	Plik: [1], Katalog: [2], Rozmiar: [3]
Aktualizowanie rejestracji sk
adnika	
Publikowanie uprawnionych sk
w	Identyfikator sk
adnika: [1], Kwalifikator: [2]
Publikowanie cech produkt
w	Cecha: [1]
Publikowanie informacji o produkcie	
Rejestrowanie serwer
w klas	Identyfikator klasy: [1]
Rejestrowanie aplikacji i sk
w COM+	IdentyfikatorAplikcji: [1]{{, TypAplikacji: [2], U
ytkownicy: [3], RSN: [4]}}
Rejestrowanie serwer
w rozszerze
	Rozszerzenie: [1]
Rejestrowanie czcionek	Czcionka: [1]
Rejestrowanie informacji MIME	Typ zawarto
ci MIME: [1], Rozszerzenia: [2]
Rejestrowanie produktu	[1]
Rejestrowanie identyfikator
w program
w	IdentyfikatorProgramu: [1]
Rejestrowanie bibliotek typ
w	IdentyfiaktorBiblioteki: [1]
Rejestrowanie u
ytkownika	[1]
Usuwanie zduplikowanych plik
w	Plik: [1], Katalog: [9]
Aktualizowanie ci
w tekstowych 
rodowiska	Nazwa: [1], Warto
: [2], Akcja [3]
Usuwanie aplikacji	Aplikacja: [1], Wiersz polece
Usuwanie plik
w	Plik: [1], Katalog: [9]
Usuwanie folder
w	Folder: [1]
Usuwanie pozycji plik
w INI	Plik: [1], Sekcja: [2], Klucz: [3], Warto
Usuwanie sk
w ODBC	
Usuwanie warto
ci rejestru systemowego	Klucz: [1], Nazwa: [2]
Usuwanie skr
t: [1]
Wyszukiwanie uprawniaj
cych produkt
Akcja Powr
t:	[1]
Usuwanie plik
w kopii zapasowych	Plik: [1]
Rejestrowanie modu
w	Plik: [1], Folder: [2]
Wyrejestrowywanie modu
w	Plik: [1], Folder: [2]
Inicjalizowanie katalog
w ODBC	
Uruchamianie us
uga: [1]
Zatrzymywanie us
uga: [1]
Usuwanie przeniesionych plik
w	Plik: [1], Katalog: [9]
Usuwanie publikacji uprawniaj
cych produkt
w	Identyfikator produktu: [1], Kwalifikator: [2]
Usuwanie publikacji cech produkt
w	Cecha: [1]
Usuwanie publikacji informacji o produkcie	
Wyrejestrowywanie serwer
w klas	Identyfikator klasy: [1]
Wyrejestrowywanie aplikacji i sk
w COM+	IdentyfikatorAplikacji: [1]{{, TypAplikacji: [2]}}
Wyrejestrowywanie serwer
w rozszerze
	Rozszerzenie: [1]
Wyrejestrowywanie czcionek	Czcionka: [1]
Wyrejestrowywanie informacji MIME	Typ zawarto
ci MIME: [1], Rozszerzenie: [2]
Wyrejestrowywanie identyfikator
w program
w	IdentyfikatorProgramu: [1]
Wyrejestrowywanie bibliotek typ
w	IdentyfikatorBiblioteki: [1]
Aktualizowanie ci
w tekstowych 
rodowiska	Nazwa: [1], Warto
: [2], Akcja [3]
Zapisywanie warto
ci plik
w INI	Plik: [1], Sekcja: [2], Klucz: [3], Warto
Zapisywanie warto
ci rejestru systemowego	Klucz: [1], Nazwa: [2], Warto
Aplicativo de an
Alocando espa
o no Registro	Espa
o livre: [1]
Procurando aplicativos instalados	Propriedade: [1], Assinatura: [2]
Vinculando execut
veis	Arquivo: [1]
Procurando produtos qualificados	
Calculando requisitos de espa
Calculando requisitos de espa
Criando pastas	Pasta: [1]
Criando atalhos	Atalho: [1]
Excluindo servi
os	Servi
o: [1]
Criando arquivos duplicados	Arquivo: [1], Diret
rio: [9], Tamanho: [6]
Calculando requisitos de espa
Procurando por aplicativos relacionados	Aplicativo localizado: [1]
Gerando opera
es de script para a
o:	[1]
Copiando arquivos de instala
o em rede	Arquivo: [1], Diret
rio: [9], Tamanho: [6]
Copiando novos arquivos	Arquivo: [1], Diret
rio: [9], Tamanho: [6]
Instalando componentes de ODBC	
Instalando novos servi
os	Servi
o: [2]
Instalando cat
logo do sistema	Arquivo: [1], depend
ncias: [2]
Validando instala
Avaliando condi
es de inicializa
Migrando estados do recurso de aplicativos relacionados	Aplicativo: [1]
Movendo arquivos	Arquivo: [1], Diret
rio: [9], Tamanho: [6]
Publicando informa
es de montagem	Contexto do aplicativo:[1], Nome de montagem:[2]
Cancelando publica
o de informa
es de montagem	Contexto do aplicativo:[1], Nome de montagem:[2]
Corrigindo arquivos	Arquivo: [1], Diret
rio: [2], Tamanho: [3]
Atualizando registro do componente	
Publicando componentes qualificados	Identifica
o do componente: [1], Qualificador: [2]
Publicando recursos do produto	Recurso: [1]
Publicando informa
es sobre o produto	
Registrando servidores de classes	Class Id: [1]
Registrando componentes e aplicativos do COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2], Usu
rios: [3], RSN: [4]}}
Registrando servidores de extens
o	Extens
o: [1]
Registrando fontes	Fonte: [1]
Registrando informa
es sobre MIME	Tipo de conte
do MIME: [1], Extens
o: [2]
Registrando produto	[1]
Registrando identificadores de programas	ProgId: [1]
Registrando bibliotecas de tipos	LibID: [1]
Registrando usu
rio	[1]
Removendo arquivos duplicados	Arquivo: [1], Diret
rio: [9]
Atualizando seq
ncias de ambiente	Nome: [1], Valor: [2], A
Removendo aplicativos	Aplicativo: [1], Linha de comando: [2]
Removendo arquivos	Arquivo: [1], Diret
rio: [9]
Removendo pastas	Pasta: [1]
Removendo entradas dos arquivos INI	Arquivo: [1], Se
o: [2], Chave: [3], Valor: [4]
Removendo componentes de ODBC	
Removendo valores do Registro do sistema	Chave: [1], Nome: [2]
Removendo atalhos	Atalho: [1]
Procurando produtos qualificados	
Repetindo a a
o:	[1]
Removendo arquivos de backup	Arquivo: [1]
Registrando m
dulos	Arquivo: [1], Pasta: [2]
Removendo registro de m
dulos	Arquivo: [1], Pasta: [2]
Inicializando diret
rios de ODBC	
Iniciando servi
os	Servi
o: [1]
Interrompendo servi
os	Servi
o: [1]
Removendo arquivos movidos	Arquivo: [1], Diret
rio: [9]
Cancelando publica
o de componentes qualificados	Identifica
o do componente: [1], Qualificador: [2]
Cancelando publica
o de recursos do produto	Recurso: [1]
Cancelando publica
o de informa
es sobre o produto	
Remover o registro de servidores de classes	Class Id: [1]
Removendo registro de componentes e aplicativos do COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
Removendo o registro de servidores de extens
o	Extens
o: [1]
Removendo o registro de fontes	Fonte: [1]
Removendo registro de informa
es sobre MIME	Tipo de conte
do MIME: [1], Extens
o: [2]
Removendo registro de identificadores de programas	ProgId: [1]
Removendo registro de bibliotecas de tipos	LibID: [1]
Atualizando seq
ncias de ambiente	Nome: [1], Valor: [2], A
Gravando valores de arquivos INI	Arquivo: [1], Se
o: [2], Chave: [3], Valor: [4]
Gravando valores de Registro do sistema	Chave: [1], Nome: [2], Valor: [3]
A publicitar a aplica
A atribuir espa
o no Registo	Libertar espa
o: [1]
 procura de aplica
es instaladas	Propriedade: [1], Assinatura: [2]
A arquivar ficheiros execut
veis	Ficheiro: [1]
 procura de produtos adequados	
A determinar o espa
o necess
A determinar o espa
o necess
A criar pastas	Pasta: [1]
A criar atalhos	Atalho: [1]
A eliminar servi
os	Servi
o: [1]
A criar ficheiros duplicados	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9], Tamanho: [6]
A determinar o espa
o necess
 procura de aplica
es relacionadas	Aplica
o encontrada: [1]
A gerar opera
es de script para ac
o:	[1]
A copiar ficheiros de instala
o na rede	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9], Tamanho: [6]
A copiar novos ficheiros	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9], Tamanho: [6]
A instalar componentes ODBC	
A instalar novos servi
os	Servi
o: [2]
A instalar o cat
logo de sistema	Ficheiro: [1], Depend
ncias: [2]
A validar a instala
A avaliar as condi
es de inicia
Funcionalidades migrat
rias t
m o mesmo significado que aplica
es relacionadas	Aplica
o: [1]
A mover ficheiros	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9], Tamanho: [6]
A publicar informa
o de montagem	Contexto da aplica
o:[1], Nome da montagem:[2]
A retirar a informa
o de montagem	Contexto da aplica
o:[1], Nome da montagem:[2]
A fazer patches de ficheiros	Ficheiro: [1], Direct
rio: [2], Tamanho: [3]
A actualizar o registo do componente	
A publicar componentes qualificados	ID do componente: [1], Qualificador: [2]
A publicar funcionalidades do produto	Funcionalidade: [1]
A publicar informa
es do produto	
A registar servidores de classes	Id de classe: [1]
A registar aplica
es COM+ e componentes	IdAp: [1]{{, TipoAp: [2], Utilizadores: [3], RSN: [4]}}
A registar servidores de extens
es	Extens
o: [1]
A registar tipos de letras	Tipo de letra: [1]
A registar informa
es MIME	Tipo de conte
do MIME: [1], Extens
o: [2]
A registar o produto	[1]
A registar os identificadores de programas	IdProg: [1]
A registar bibliotecas de tipos	ID da biblioteca: [1]
A registar o utilizador	[1]
A remover ficheiros duplicados	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9]
A actualizar cadeias de ambiente	Nome: [1], Valor: [2], Ac
A remover aplica
es	Aplica
o: [1], Linha de comandos: [2]
A remover ficheiros	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9]
A remover pastas	Pasta: [1]
A remover entradas de ficheiros INI	Ficheiro: [1], Sec
o: [2], Chave: [3], Valor: [4]
A remover componentes ODBC	
A remover valores do Registo do sistema	Chave: [1], Nome: [2]
A remover atalhos	Atalho: [1]
 procura de produtos adequados	
A anular a ac
o:	[1]
A remover ficheiros de c
pias de seguran
a	Ficheiro: [1]
A registar m
dulos	Ficheiro: [1], Pasta: [2]
A anular o registo de m
dulos	Ficheiro: [1], Pasta: [2]
A inicializar direct
rios ODBC	
A iniciar servi
os	Servi
o: [1]
A parar servi
os	Servi
o: [1]
A remover ficheiros movidos	Ficheiro: [1], Direct
rio: [9]
A anular a publica
o de componentes qualificados	ID do componente: [1], Qualificador: [2]
A anular a publica
o de funcionalidades do produto	Funcionalidade: [1]
A anular a publica
o de informa
es do produto	
A anular o registo de servidores de classes	Id de classe: [1]
A anular o registo de aplica
es COM+ e componentes	IdAp: [1]{{, TipoAp: [2]}}
A anular o registo de servidores de extens
es	Extens
o: [1]
A anular o registo de tipos de letras	Tipo de letra: [1]
A anular o registo de informa
es MIME	Tipo de conte
do MIME: [1], Extens
o: [2]
A anular o registo de identificadores de programas	IdProg: [1]
A anular o registo de bibliotecas de tipos	ID de biblioteca: [1]
A actualizar cadeias de ambiente	Nome: [1], Valor: [2], Ac
A escrever valores nos ficheiros INI	Ficheiro: [1], Sec
o: [2], Chave: [3], Valor: [4]
A escrever valores no Registo do sistema	Chave: [1], Nome: [2], Valor [3]
Aplica
ie pentru reclam
Alocare spa
iu pentru registry	Spa
iu liber: [1]
utare aplica
ii instalate	Proprietate: [1], Semn
Executabile de legare	Fi
ier: [1]
utare produse care calific
Solicit
ri spa
iu de calcul	
Solicit
ri spa
iu de calcul	
Creare foldere	Folder: [1]
Creare comenzi rapide	Comand
 rapid
tergere servicii	Serviciu: [1]
Creare copii fi
iere	Fi
ier: [1], Director: [9], M
rime: [6]
Solicit
ri spa
iu de calcul	
Se caut
 aplica
iile asociate	Aplica
Generare opera
ii de script pentru ac
iunea:	[1]
Copiere fi
iere de instalare re
ier: [1], Director: [9], Dimensiune: [6]
Copiere fi
iere noi	Fi
ier: [1], Director: [9], Dimensiune: [6]
Instalare componente ODBC	
Instalare servicii noi	Serviciu: [2]
Se instaleaz
 catalogul sistemului	Fi
ier: [1], Dependen
e: [2]
Validare instalare	
Evaluare condi
ii de lansare	
Se migreaz
rile caracteristicilor din aplica
iile asociate	Aplica
ie: [1]
Mutare fi
iere	Fi
ier: [1], Director: [9], Dimensiune: [6]
Se public
 informa
iile asambl
rii	Context aplica
ie:[1], Nume asamblare:[2]
Se anuleaz
 publicarea informa
iilor asambl
rii	Context aplica
ie:[1], Nume asamblare:[2]
Corectare fi
iere	Fi
ier: [1], Director: [2], Dimensiune: [3]
Actualizare 
nregistrare component
Publicare componente care calific
	ID component
: [1], Calificat
 prin: [2]
Publicare caracteristici produs	Caracteristic
Publicare informa
ii despre produs	
nregistrare clas
 servere	IdClas
nregistreaz
 aplica
i componentele COM+	IdAplica
ie: [1]{{, TipAplica
ie: [2], Utilizatori: [3], RSN: [4]}}
nregistrare servere de extensie	Extensie: [1]
nregistrare fonturi	Font: [1]
nregistrare informa
ii MIME	Tip con
inut MIME: [1], Extensie: [2]
nregistrare produs	[1]
nregistreaz
 identificatorii de program	IdProg: [1]
nregistrare biblioteci de tipuri	IdBib: [1]
nregistrare utilizator	[1]
Eliminare copii fi
iere	Fi
ier: [1], Director: [9]
Actualizare 
iruri de mediu	Nume: [1], Valoare: [2], Ac
iune [3]
Se elimin
 aplica
ii	Applica
ie: [1], Linie de comand
Eliminare fi
iere	Fi
ier: [1], Director: [9]
Eliminare foldere	Folder: [1]
Eliminare 
nregistr
ri din fi
iere INI	Fi
ier: [1], Sec
iune: [2], Cheie: [3], Valoare: [4]
Eliminare componente ODBC	
Se elimin
 valori din registry	Cheie: [1], Nume: [2]
Eliminare comenzi rapide	Comand
 rapid
Se caut
 produse care calific
iune de derulare 
napoi:	[1]
Eliminare fi
iere de rezerv
ier: [1]
nregistrare module	Fi
ier: [1], Folder: [2]
Eliminare 
nregistrare module	Fi
ier: [1], Folder: [2]
ializare directoare ODBC	
Pornire servicii	Serviciu: [1]
Oprire servicii	Serviciu: [1]
Eliminare fi
iere mutate	Fi
ier: [1], Director: [9]
Oprire publicare componente care calific
	ID component
: [1], Calificat
 prin: [2]
Oprire publicare caracteristici produs	Caracteristic
Oprire publicare informa
ii despre produs	
Eliminare 
nregistrare clas
 servere	IdClas
Se elimin
nregistrarea aplica
iilor 
i componentele COM+	IdAplica
ie: [1]{{, TipAplica
ie: [2]}}
Eliminare 
nregistrare servere de extensie	Extensie: [1]
Eliminare 
nregistrare fonturi	Font: [1]
Eliminare 
nregistrare informa
ii MIME	Tip con
inut MIME: [1], Extensie: [2]
Eliminarea 
nregistr
rii identificatorilor de program	IdProg: [1]
Eliminare 
nregistrare biblioteci de tipuri	IdBib: [1]
Actualizare 
iruri de mediu	Nume: [1], Valoare: [2], Ac
iune [3]
Scriere valori 
iere INI	Fi
ier: [1], Sec
iune: [2], Cheie: [3], Valoare: [4]
Se scriu valori 
n registry	Cheie: [1], Nume: [2], Valoare: [3]
: [1], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
: [9], 
:[1], 
:[1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
	Class Id: [1]
 COM+	
: [1]{{, 
: [2], 
: [3], RSN: [4]}}
 MIME	
 MIME: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
: [1], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
	Class Id: [1]
 COM+	
: [1]{{, 
: [2]}}
 MIME	
 MIME: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
: [1], 
: [2], 
Prebieha pseudoin
cia aplik
Vyhradzuje sa miesto v datab
ze Registry	Vo
 miesto: [1]
 sa nain
talovan
 aplik
cie	Vlastnos
: [1], Podpis: [2]
Viazanie spustite
borov	S
bor: [1]
 sa opr
ce produkty	
Kalkuluje sa potrebn
 miesto	
Kalkuluje sa potrebn
 miesto	
 sa prie
inky	Prie
inok: [1]
 sa odkazy	Odkaz: [1]
Odstra
 sa slu
by	Slu
ba: [1]
 sa duplikovan
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9], Ve
Kalkuluje sa potrebn
 miesto	
visiace aplik
cie	Na
la sa aplik
cia: [1]
Generuj
 sa skriptov
cie pre akciu:	[1]
 sa sie
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9], Ve
 sa nov
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9], Ve
asti ODBC	
 sa nov
by	Slu
ba: [2]
taluje sa syst
 katal
bor: [1], Z
vislosti: [2]
Overuje sa in
Vyhodnocuj
 sa podmienky spustenia	
Migruj
 stavy funkci
visiacich aplik
	Aplik
cia: [1]
Premiest
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9], Ve
Publikuj
 sa inform
cie o zostave	Kontext aplik
cie: [1], n
zov zostavy: [2]
 sa publikovanie inform
 o zostave	Kontext aplik
cie: [1], n
zov zostavy: [2]
Opravuj
bory	S
bor: [1], Adres
r: [2], Ve
Aktualizuje sa registr
Publikuj
 sa opr
asti	ID s
asti: [1], Kvalifik
tor: [2]
Publikuj
asti produktu	S
Publikuje sa inform
cia o produkte	
Registruj
 sa servery triedy	Class Id: [1]
Registruj
 sa aplik
cie a komponenty architekt
ry COM+	ID aplik
cie: [1]{{,Typ aplik
cie: [2], Pou
vatelia: [3], RSN: [4]}}
Registruj
 sa servery roz
renie: [1]
Registruj
smo: [1]
Registruje sa inform
cia typu MIME	Typ obsahu MIME: [1], Roz
renie: [2]
Registruje sa produkt	[1]
Registruj
 sa programov
 identifik
tory	ProgId: [1]
Registruj
 sa kni
nice typov	LibID: [1]
Registruje sa pou
Odstra
 sa duplikovan
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9]
Aktualizuj
 sa premenn
 prostredia	N
zov: [1], Hodnota: [2], Akcia [3]
Odstra
 sa aplik
cie	Aplik
cia: [1], Pr
 riadok: [2]
Odstra
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9]
Odstra
 sa prie
inky	Prie
inok: [1]
Odstra
znamy v s
boroch INI	S
bor: [1], Oddiel: [2], K
: [3], Hodnota: [4]
Odstra
asti ODBC	
Odstra
 sa hodnoty zo syst
movej datab
zy Registry	K
: [1], N
zov: [2]
Odstra
 sa odkazy	Odkaz: [1]
 sa opr
ce produkty	
Vracia sa akcia:	[1]
Odstra
bory	S
bor: [1]
Registruj
 sa moduly	S
bor: [1], Prie
inok: [2]
 sa registr
cia modulov	S
bor: [1], Prie
inok: [2]
Inicializuj
 sa adres
re ODBC	
 sa slu
by	Slu
ba: [1]
Zastavuj
 sa slu
by	Slu
ba: [1]
Odstra
 sa premiestnen
bory	S
bor: [1], Adres
r: [9]
 sa publikovanie opr
cich s
asti: [1], Kvalifik
tor: [2]
 sa publikovanie s
 produktu	S
 sa publikovanie inform
 o produkte	
 sa registr
cia serverov triedy	Class Id: [1]
 sa registr
cia aplik
 a komponentov architekt
ry COM+	ID aplik
cie: [1]{{, Typ aplik
cie: [2]}}
 sa registr
cia roz
cich serverov	Roz
renie: [1]
 sa registr
siem	P
smo: [1]
 sa registr
cia inform
cie typu MIME	Typ obsahu MIME: [1], Roz
renie: [2]
 sa registr
cia programov
ch identifik
torov	ProgId: [1]
 sa registr
cia kni
c typov	LibID: [1]
Aktualizuj
 sa premenn
 prostredia	N
zov: [1], Hodnota: [2], Akcia [3]
Zapisuj
 sa hodnoty s
borov INI	S
bor: [1], Oddiel: [2], K
: [3], Hodnota: [4]
Zapisuj
 sa hodnoty do syst
movej datab
zy Registry	K
: [1], N
zov: [2], Hodnota: [3]
Aplikacija za ogla
evanje	
Rezervacija registrskega prostora	Nezaseden prostor: [1]
Iskanje name
enih aplikacij	Lastnost: [1], podpis: [2]
Povezovanje izvedljivih datotek	Datoteka: [1]
Iskanje ustreznih izdelkov	
unanje potrebnega prostora	
unanje potrebnega prostora	
Ustvarjanje map	Mapa: [1]
Ustvarjanje bli
njic	Bli
njica: [1]
Brisanje storitev	Storitev: [1]
Ustvarjanje kopij datotek	Datoteka: [1], imenik: [9], velikost: [6]
unanje potrebnega prostora	
Iskanje sorodnih aplikacij	Najdena aplikacija: [1]
Generiranje skriptnih operacij za dejanje:	[1]
Kopiranje datotek za omre
no namestitev	Datoteka: [1], imenik: [9], velikost: [6]
Kopiranje novih datotek	Datoteka: [1], imenik: [9], velikost: [6]
anje ODBC komponent	
anje novih storitev	Storitev: [2]
anje sistemskega kataloga	Datoteka: [1], odvisnosti: [2]
Preverjanje veljavnosti namestitve	
Ocenjevanje zagonskih pogojev	
Preseljevanje stanja funkcij iz sorodnih aplikacij	Aplikacija: [1]
Premikanje datotek	Datoteka: [1], imenik: [9], velikost: [6]
Objavljanje informacij o izgradnji	Kontekst aplikacije:[1], ime izgradnje:[2]
Odobjavljanje informacij o izgradnji	Kontekst aplikacije:[1], ime izgradnje:[2]
Popravljanje datotek	Datoteka: [1], imenik: [2], velikost: [3]
Posodabljanje registracije komponent	
Objava ustreznih komponent	ID komponente: [1], kvalifikator: [2]
Objava funkcij izdelka	Funkcija: [1]
Objava informacij o izdelku	
Registracija stre
nikov za razrede	Class Id: [1]
Registracija COM+ aplikacij in komponent	IdApl: [1]{{, TipApl: [2], Uporabniki: [3], RSN: [4]}}
Registracija stre
nikov za dodatke	Dodatek: [1]
Registracija pisav	Pisava: [1]
Registracija MIME informacij	Vrsta MIME vsebine: [1], dodatek: [2]
Registracija izdelka	[1]
Registracija identifikatorjev programa	ProgId: [1]
Registriranje knji
nic tipov	LibID: [1]
Registracija uporabnika	[1]
Odstranjevanje podvojenih datotek	Datoteka: [1], imenik: [9]
Posodabljanje nizov okolja	Ime: [1], vrednost: [2], dejanje [3]
Odstranjevanje aplikacij	Aplikacija: [1], Ukazna vrstica: [2]
Odstranjevanje datotek	Datoteka: [1], imenik: [9]
Odstranjevanje map	Mapa: [1]
Odstranjevanje vnosov INI datotek	Datoteka: [1], razdelek: [2], klju
: [3], vrednost: [4]
Odstranjevanje ODBC komponent	
Odstranjevanje sistemskih registrskih vrednosti	Klju
: [1], ime: [2]
Odstranjevanje bli
njic	Bli
njica: [1]
Iskanje ustreznih izdelkov	
Povrnitveno dejanje:	[1]
Odstranjevanje varnostnih kopij datotek	Datoteka: [1]
Registracija modulov	Datoteka: [1], mapa: [2]
Brisanje registracije modulov	Datoteka: [1], mapa: [2]
Inicializacija ODBC imenikov	
Zagon storitev	Storitev: [1]
Ustavitev storitev	Storitev: [1]
Odstranjevanje premaknjenih datotek	Datoteka: [1], imenik: [9]
Umik objave ustreznih komponent	ID komponente: [1], kvalifikator: [2]
Umik objave mo
nosti izdelka	Funkcija: [1]
Umik objave podatkov o izdelku	
Brisanje registracije stre
nikov razreda	Class Id: [1]
Brisanje registracije COM+ aplikacij in komponent	IdApl: [1]{{, TipApl: [2]}}
Brisanje registracije stre
nikov za dodatke	Dodatek: [1]
Brisanje registracije pisav	Pisava: [1]
Brisanje registracije MIME informacij	Vrsta MIME vsebine: [1], dodatek: [2]
Brisanje registracije identifikatorjev programa	ProgId: [1]
Brisanje registracije knji
nic tipov	LibID: [1]
Posodabljanje nizov okolja	Ime: [1], vrednost: [2], dejanje [3]
Zapisovanje vrednosti INI datotek	Datoteka: [1], razdelek: [2], klju
: [3], vrednost: [4]
Zapisovanje sistemskih registrskih vrednosti	Klju
: [1], ime: [2], vrednost: [3]
Annonserar program	
Allokerar registerutrymme	Ledigt utrymme: [1]
ker efter installerade program	Egenskap: [1], Signatur: [2]
Binder k
rbara	Fil: [1]
ker efter kvalificeringsprodukter	
knar hur mycket utrymme som kr
knar hur mycket utrymme som kr
Skapar mappar	Mapp: [1]
Skapar genv
gar	Genv
gen: [1]
Tar bort tj
nster	Tj
nsten: [1]
Skapar dubblettfiler	Fil: [1], Katalog: [9], Storlek: [6]
knar hur mycket utrymme som kr
ker efter relaterade till
mpningar	Hittade till
mpning: [1]
Genererar skriptoperationer f
rden:	[1]
Kopierar installationsfiler f
tverk	Fil: [1], Katalog: [9], Storlek: [6]
Kopierar nya filer	Fil: [1], Katalog: [9], Storlek: [6]
Installerar ODBC-komponenter	
Installerar nya tj
nster	Tj
nst: [2]
Installerar systemkatalog	Fil: [1], Beroenden: [2]
ftar installation	
rderar startvillkor	
Flyttar funktionsstatus fr
n relaterade till
mpningar	Till
mpning: [1]
Flyttar filer	Fil: [1], Katalog: [9], Storlek: [6]
Paketinformation publiceras	Programkontext: [1], paketnamn: [2]
Paketinformation avpubliceras	Programkontext: [1], paketnamn: [2]
Korrigerar filer	Fil: [1], Katalog: [2], Storlek: [3]
Uppdaterar komponentregistrering	
Publicerar kvalificerade komponenter	Komponent-ID: [1], Best
mning: [2]
Publicerar produktfunktioner	Funktion: [1]
Publicerar produktinformation	
Registrerar klasservrar	Class Id: [1]
Registrerar COM+-till
mpningar och -komponenter	Till
mpnings-ID: [1]{{, Till
mpningstyp: [2], Anv
ndare: [3], RSN: [4]}}
Registrerar till
ggsservrar	Filtill
gg: [1]
Registrerar teckensnitt	Teckensnitt: [1]
Registrerar MIME-information	MIME-inneh
llstyp: [1],Filtill
gg: [2]
Registrerar produkt	[1]
Registrerar programidentifierare	ProgId: [1]
Registrerar typbibliotek	BiblID: [1]
Registrerar anv
ndare	[1]
Tar bort dubblerade filer	Fil: [1], Katalog: [9]
Uppdaterar systemstr
ngar	Namn: [1], V
rde: [2], 
rd [3]
Tar bort till
mpningar	Till
mpning: [1], Kommandorad: [2]
Tar bort filer	Fil: [1], Katalog: [9]
Tar bort mappar	Mapp: [1]
Tar bort INI-filposter	Fil: [1], Sektion: [2], Nyckel: [3], V
rde: [4]
Tar bort ODBC-komponenter	
Tar bort systemregisterv
rden	Nyckel: [1], Namn: [2]
Tar bort genv
gar	Genv
gen: [1]
ker efter kvalificeringsprodukter	
rden Rollback:	[1]
Tar bort s
kerhetskopieringar	Fil: [1]
Registrerar moduler	Fil: [1], Mapp: [2]
Avregistrerar moduler	Fil: [1], Mapp: [2]
Initierar ODBC-kataloger	
Startar tj
nster	Tj
nsten: [1]
Stoppar tj
nster	Tj
nsten: [1]
Tar bort flyttade filer	Fil: [1], Katalog: [9]
Avpublicerar kvalificeringskomponenter	Komponent-ID: [1], Best
mning: [2]
Avpublicerar produktfunktioner	Funktion: [1]
Avpublicerar produktinformation	
Avregistrera klasservrar	Class Id: [1]
Avregistrerar COM+-till
mpningar och -komponenter	Till
mpnings-ID: [1]{{, Till
mpningstyp: [2]}}
Avregistrerar till
ggsservrar	Filtill
gg: [1]
Avregistrerar teckensnitt	Teckensnitt: [1]
Avregistrerar MIME-information	MIME-inneh
llstyp: [1],Filtill
gg: [2]
Avregistrerar programidentifierare	ProgId: [1]
Avregistrerar typbibliotek	LibID: [1]
Uppdaterar systemstr
ngar	Namn: [1], V
rde: [2], 
rd [3]
Skriver INI-filv
rden	Fil: [1], Sektion: [2], Nyckel: [3], V
rde: [4]
Skriver systermregisterv
rden	Nyckel: [1], Namn: [2], V
rde: [3]
 registry	
: [1], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
: [1], 
: [9], 
 ODBC	
 [1] 
: [1], 
: [9], 
 [1] 
 [1] 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
 Class	Class Id: [1]
 COM+ Applications and Components	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 MIME	
 MIME: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
 ODBC 
 registry 
: [1], 
: [1], 
: [1], 
 ODBC	
: [1], 
: [1], 
 Class 
	Class Id: [1]
 COM+ Applications and Components 
	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 MIME 
 MIME: [1], 
	ProgId: [1]
	LibID: [1]
: [1], 
: [2], 
: [1], 
: [2], 
: [3], 
 registry 
: [1], 
: [2], 
Uygulama yay
t alan
yor	Bo
 alan: [1]
 uygulamalar aran
zellik: [1], 
mza: [2]
labilir dosyalar ba
yor	Dosya: [1]
Yetki veren 
nler aran
Alan gereksinimleri hesaplan
Alan gereksinimleri hesaplan
rler olu
turuluyor	Klas
r: [1]
sayollar olu
turuluyor	K
sayol: [1]
Hizmetler siliniyor	Hizmet: [1]
ift dosyalar olu
turuluyor	Dosya: [1], Dizin: [9], Boyut: [6]
Alan gereksinimleri hesaplan
lgili uygulamalar aran
yor	Uygulama bulundu: [1]
Eylem i
in komut dosyas
lemleri 
retiliyor:	[1]
kleme dosyalar
 kopyalan
yor	Dosya: [1], Dizin: [9], Boyut: [6]
Yeni dosyalar kopyalan
yor	Dosya: [1], Dizin: [9], Boyut: [6]
ODBC bile
enleri y
kleniyor	
Yeni hizmetler y
kleniyor	Hizmet: [2]
Sistem katalogu y
kleniyor	Dosya: [1], Ba
klar: [2]
kleme do
latma durumlar
erlendiriliyor	
lgili uygulamalardan 
zellik durumlar
yor	Uygulama: [1]
Dosyalar ta
yor	Dosya: [1], Dizin: [9], Boyut: [6]
tirme bilgileri yay
yor	Uygulama 
i:[1], Birle
tirme Ad
tirme bilgileri yay
yor	Uygulama 
i:[1], Birle
tirme Ad
m eki dosyalar
	Dosya: [1], Dizin: [2], Boyut: [3]
en kayd
ncelle
tiriliyor	
Yetki Alan Bile
enler Yay
yor	Bile
en Kimli
i: [1], Yetki Veren: [2]
zellikleri Yay
zellik: [1]
n bilgisi yay
f sunucular
 kaydettiriliyor	S
f Kimli
i: [1]
COM+ Uygulamalar
 ve Bile
enleri kaydettiriliyor	AppId: [1]{{, Uyg. T
: [2], Kullan
lar: [3], RSN: [4]}}
 sunucular
 kaydettiriliyor	Uzant
 tipleri kaydettiriliyor	Yaz
 tipi: [1]
MIME bilgisi kaydettiriliyor	MIME 
erik T
: [1], Uzant
n kaydettiriliyor	[1]
Program tan
n kaydediliyor	Program Kimli
i: [1]
r kitapl
 kaydettiriliyor	Kitapl
k Kimli
i: [1]
Kullan
 kaydettiriliyor	[1]
Yenilenen dosyalar kald
yor	Dosya: [1], Dizin: [9]
Ortam dizeleri kald
yor	Ad: [1], De
er: [2], Eylem [3]
Uygulamalar kald
yor	Uygulama: [1], Komut sat
Dosyalar kald
yor	Dosya: [1], Dizin: [9]
rler kald
yor	Klas
r: [1]
INI dosyas
 girdileri kald
yor	Dosya: [1], K
m: [2], Anahtar: [3], De
er: [4]
ODBC bile
enleri kald
Sistem kay
erleri kald
yor	Anahtar: [1], Ad: [2]
sayollar kald
sayol: [1]
Yenki veren uygulamalar aran
Toparlama eylemi:	[1]
Yedek dosyalar kald
yor	Dosya: [1]
Birimler kaydettiriliyor	Dosya: [1], Klas
r: [2]
Birimlerin kayd
yor	Dosya: [1], Klas
r: [2]
ODBC dizinleri ba
Hizmetler ba
yor	Hizmet: [1]
Hizmetler durduruluyor	Hizmet: [1]
nan dosyalar kald
yor	Dosya: [1], Dizin: [9]
Yetkili Bile
enler Yay
mdan Kald
yor	Bile
en Kimli
i: [1], Yetki Veren: [2]
zellikleri Yay
mdan Kald
zellik: [1]
n bilgisi yay
mdan kald
f sunucular
n kayd
f Kimli
i: [1]
Unregistering COM+ Uygulamalar
n ve Bilelenlerinin kayd
yor	Uyg. Kimli
i: [1]{{, Uyg. T
: [2]}}
 sunucular
n kayd
yor	Uzant
 tiplerinin kayd
yor	Yaz
 tipi: [1]
MIME bilgisi kayd
yor	MIME 
erik T
: [1], Uzant
Program tan
n kayd
yor	Program Kimli
i: [1]
r kitapl
n kayd
yor	LibID: [1]
Ortam ayarlar
ncelle
tiriliyor	Ad: [1], De
er: [2], Eylem [3]
INI dosya de
erleri yaz
yor	Dosya: [1], K
m: [2], Anahtar: [3], De
er: [4]
Sistem kayd
erleri yaz
yor	Anahtar: [1], Ad: [2], De
er: [3]
ng: [1]
nh: [1], Ch
p tin th
c thi 
p tin: [1]
nh toa
n nhu c
nh toa
n nhu c
o danh mu
c	Danh mu
c: [1]
t: [1]
p tin tru
p tin: [1], Th
c: [9], C
nh toa
n nhu c
n quan	
y: [1]
o thao ta
n cho ha
ng:	[1]
p tin ca
p tin: [1], Th
c: [9], C
p tin m
p tin: [1], Th
c: [9], C
n ODBC	
p tin: [1], Phu
c: [2]
nh gia
ng tha
ng di chuy
n quan	
ng: [1]
p tin	T
p tin: [1], Th
c: [9], C
ng tin go
n khai	Ng
ng:[1], T
n khai:[2]
ng tin go
n khai	Ng
ng:[1], T
n khai:[2]
p tin s
p tin: [1], Th
c: [2], C
n	ID Tha
n: [1], 
n: [2]
ng: [1]
ng tin sa
 server Class	Class Id: [1]
n COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}
 server m
ng: [1]
ng: [1]
ng tin MIME	Loa
i dung MIME: [1], M
ng: [2]
ng tri
nh	ProgId: [1]
i	LibID: [1]
ng	[1]
p tin tru
p tin: [1], Th
c: [9]
n: [1], Gia
: [2], Ha
ng [3]
ng: [1], Do
nh: [2]
p tin	T
p tin: [1], Th
c: [9]
 danh mu
c	Danh mu
c: [1]
p tin INI	T
p tin: [1], 
n: [2], Kho
a: [3], Gia
n ODBC	
ng	Kho
a: [1], T
n: [2]
t: [1]
ng Rollback:	[1]
p tin sao l
p tin: [1]
p tin: [1], Danh mu
c: [2]
p tin: [1], Danh mu
c: [2]
c ODBC	
p tin 
p tin: [1], Th
c: [9]
n	ID Tha
n: [1], 
n: [2]
ng: [1]
 server Class	Class Id: [1]
n COM+	AppId: [1]{{, AppType: [2]}}
 server m
ng: [1]
ng: [1]
ng tin MIME	Loa
i dung MIME: [1], M
ng: [2]
ng tri
nh	ProgId: [1]
i	LibID: [1]
n: [1], Gia
: [2], Ha
ng [3]
Ghi gia
p tin INI	T
p tin: [1], 
n: [2], Kho
a: [3], Gia
Ghi gia
ng	Kho
a: [1], T
n: [2], Gia