Sample details: 0c56ff4986cb61b874a838ad0ab0f696

Hashes
MD5: 0c56ff4986cb61b874a838ad0ab0f696
SHA1: 5b196c88bfd22364017a4db415240b774125ffa7
SHA256: 08256e9cea8d38ea24dee0de51cc2379dd4339cf14de882260149f4458616399
SSDEEP: 1536:mIndhox1he9PXUKTs1OFAhYOFAOUNMZlIDIq39kECN:miyxDWADAO6ji
Details
File Type: HTML
Yara Hits
Source
http://www.paperlesspost.com/cards/card/15937
https://www.paperlesspost.com/cards/card/15937