Sample details: 061b83e3a0fbb29e647fac2622d575a4 --

Hashes
MD5: 061b83e3a0fbb29e647fac2622d575a4
SHA1: 2dd02df102db505bc05a23ef007365950d8166ad
SHA256: 6b0b9e98ffd783150bcf7825e7df62a8dfd36fdea0ce130d551b780a613d2b2b
SSDEEP: 192:eHxI41oJiQk0c6Alp8VPkf+CFk4/1Y2VveFLC9Fqe5HYITL5YkElfAw:eReJiSAlh9e2VvF5HJLsl4w
Details
File Type: Microsoft
Yara Hits
YRP/domain | YRP/contentis_base64 |
Strings
		[Content_Types].xmlUT	
docProps/UT	
docProps/core.xmlUT	
/]D[p^
j@.9rZ
s${K):K
o>>A`{
docProps/app.xmlUT	
v)DLd1
Dq-e6-v
_rels/UT	
_rels/.relsUT	
g!KBhb
word/UT	
word/settings.xmlUT	
word/webSettings.xmlUT	
word/styles.xmlUT	
bI@C{Jxy
f"k8jJ
73Y*xq
word/theme/UT	
word/theme/theme1.xmlUT	
,VwNg2
*q=D!%
hYobaHY
word/fontTable.xmlUT	
word/_rels/UT	
word/_rels/document.xml.relsUT	
RQU]d9
:>S!?q
word/document.xmlUT	
l_FfYP
;7_,.>
[Content_Types].xmlUT
docProps/UT
docProps/core.xmlUT
docProps/app.xmlUT
_rels/UT
_rels/.relsUT
word/UT
word/settings.xmlUT
word/webSettings.xmlUT
word/styles.xmlUT
word/theme/UT
word/theme/theme1.xmlUT
word/fontTable.xmlUT
word/_rels/UT
word/_rels/document.xml.relsUT
word/document.xmlUT